Ministerstvo pro místní rozvoj ČR  1000 OTÁZEK KE STAVEBNÍMU PRÁVU
se zaměřením na problematiku územního plánování
Ústav územního rozvoje 

Téma: Územně plánovací dokumentace

Heslo: Námitky a připomínky při pořizování ÚP


Seznam otázek

01. Jak vyložit poslední větu § 52 odst. 3: Dotčené osoby oprávněné k podání námitek musí být na tuto skutečnost upozorněny. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

lexapro side effects in men

lexapro side effects sweating zatextile.com lexapro side effects in men
Součásti textu zveřejněné vyhlášky k řízení o územním plánu musí být konkrétně uvedeno, kdo může uplatnit námitky (§ 52 odst. 2) a kdo připomínky (§ 52 odst. 3) a do kdy. Aktualizace 2019.


02. Jaký je rozdíl mezi námitkou a připomínkou při pořizování územního plánu?

Dle § 52 odst. 2 stavebního zákona mohou podat námitky proti návrhu územního plánu pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky (§ 52 odst. 3 stavebního zákona) a dotčené osoby podle odstavce 2 námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky projednání, zpracuje s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu. Rozhodnutí o námitkách vč. samostatného odůvodnění musí být součástí odůvodnění územního plánu. Připomínky musí být vyhodnoceny (samostatně se o nich nerozhoduje) a toto vyhodnocení je také součástí odůvodnění územního plánu. Aktualizace 2019.


TOPlist Napište nám | © Ústav územního rozvoje, 2008–2021. Všechna práva vyhrazena. | XHTML 1.0 valid