Ministerstvo pro místní rozvoj ČR  1000 OTÁZEK KE STAVEBNÍMU PRÁVU
se zaměřením na problematiku územního plánování
Ústav územního rozvoje 

Téma: Umísťování a povolování staveb

Heslo: Nezastavěné území - umísťování staveb


Seznam otázek

01. Lze„stavbu veřejné sauny s občerstvením a informacemi pro turisty“ považovat za "stavbu, které zlepší podmínky využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu" podle § 18 odst. 5 stavebního zákona?

zoloft weed interaction

zoloft smoking weed
Za stavby, které zlepší podmínky využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu mimo uvedené považovat např.: přístřešky proti nepohodě, altány k odpočinku, turistické značení, rozhledny. Stavba veřejné sauny s občerstvením a informacemi pro turisty dle našeho názoru neplní účel, který § 18 odst. 5 stavebního zákona zamýšlel a je nutno ji zohlednit v územním plánu. Aktualizace 2013.


02. Lze do nezastavěného území v souladu s § 18 odst. 5 stavebního zákona umístit hrací plochu golfového hřiště, pokud stavby typu sociálního zázemí apod. budou v zastavěném území?

naltrexone buy online canada

where to buy naltrexone redirect
Dle našeho názoru lze hrací plochu golfového hřiště v nezastavěném území umístit. K 1. 7. 2013 vydalo MMR Metodické sdělení k vymezování ploch pro golfové hřiště v územním plánu, kde se uvádí, že se celé území navrhované pro golfový areál nevymezuje jako zastavitelná plocha. Převážná část záměru vybudování golfového hřiště spočívá v provedení terénních úprav. Jejich výsledkem není stavební dílo, jedná se však o území, na kterém se mohou nacházet jednotlivá stavební díla. V případě záměru golfového areálu je proto potřebné od sebe odlišit část území, která se v územním plánu vymezuje k zastavění, tedy pro stavby tvořící zázemí golfového areálu, např. šatny, restaurace, atd., a dále část území navrhovanou pro hrací plochu golfového hřiště. Aktualizace 2016.


03. Lze užít § 18 odst. 5 stavebního zákona pro obce s platným územním plánem?

buy venlafaxine xr

buy generic venlafaxine
Ano. Územní plán ovšem může podmínky uvedené v citovaném paragrafu zpřísnit. Aktualizace 2013.


04. Lze v souladu s § 18 odst. 5 stavebního zákona umístit v nezastavěném území volně přístupné fotbalové hřiště?

naltrexone where to buy

buy low dose naltrexone canada link
Podle ustanovení § 18 odst. 5 stavebního zákona lze v nezastavěném území umisťovat mimo jiné i takové stavby, zařízení a jiná opatření, která zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu. Z příkladmého výčtu uvedeného v textu zákona je zřejmé, že se nemůže jednat např. o stavby pobytové rekreace. Dle názoru odboru územního plánování splňuje hřiště přístupné veřejnosti požadavek na zlepšení využití území pro rekreaci a cestovní ruch. Novelou stavebního zákona účinnou od 1. ledna 2013 byl doplněn text § 18 odst. 5 následovně: „Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje.“. Tuto podmínku musí posoudit příslušný stavební úřad ve správním řízení a odůvodnit svůj názor v odůvodnění rozhodnutí. Je třeba upozornit, že § 18 odst. 5 stavebního zákona nelze vykládat tak, že je stavba na základě tohoto ustanovení automaticky umístěna, ale že v územním řízení bude posouzeno, zda umístění nebrání jiné okolnosti, zejména jiné veřejné zájmy hájené v závazných stanoviscích uplatněných dotčenými orgány. Srpen 2014.


TOPlist Napište nám | © Ústav územního rozvoje, 2008–2018. Všechna práva vyhrazena. | XHTML 1.0 valid