Ministerstvo pro místní rozvoj ČR  1000 OTÁZEK KE STAVEBNÍMU PRÁVU
se zaměřením na problematiku územního plánování
Ústav územního rozvoje 

Téma: Územně plánovací dokumentace

Heslo: Opatření obecné povahy


Seznam otázek

02. Jaké náležitosti by mělo mít po obsahové stránce opatření obecné povahy (výroková část, rozhodnutí o námitkách, odůvodnění)?

lexapro and weed effects

lexapro and weed
Základní náležitosti opatření obecné povahy jsou uvedeny v § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Aktualizace 2013.


03. Jak bude korespondovat opatření obecné povahy, jímž se bude vyhlašovat závazná část změny, s obecně závaznými vyhláškami, jimiž byla vyhlášena závazná část původní dokumentace a případné následné změny?

cost of abortion pill

abortion pill over the counter click here
Opatření obecné povahy nahradí měněné části obecně závazné vyhlášky s tím, že tyto části se při rozhodování o území nepoužijí. Aktualizace 2014.


04. Je následující postup správný? Návrh změn územního plánu byl projednáván dle § 50, 51 a 52 zákona č. 183/2006 Sb. a změny byly schváleny zastupitelstvem. Následně budou vydány formou opatření obecné povahy. Dle § 172 a 173 zákona č. 500/2004 Sb. má opatření obecné povahy probíhat ve dvou fázích, kdy k návrhu opatření obecné povahy může kdokoli uplatnit své připomínky a vlastníci námitky. Pak se vyhodnotí a poté se teprve zveřejní na úřední desce. Domníváme se, že projednání návrhu OOP - je v podstatě řízení o změnách dle § 52 zákona č. 183/2006 Sb., kdy jsme vyhodnotili výsledky projednání a zpracovali jsme návrh rozhodnutí o námitkách a připomínkách. Opatření obecné povahy ke schváleným změnám po podpisu primátorem vyvěsíme na úřední desce MMB a patnáctým dnem po dni vyvěšení nabývá účinnosti.

Z otázky vyplývá nepochopení vztahu územního plánu a opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy je jen formou vydání územního plánu. Touto formou musí být zpracován již návrh územního plánu. To se týká i změn územního plánu. Územní plán a jeho změny se neschvalují, ale vydávají formou opatření obecné povahy. Nevyvěšujete tedy opatření obecné povahy ke schváleným změnám, ale veřejnou vyhláškou oznamujete vydání územního plánu nebo jeho změny. Změna (výrok) obsahuje jen pokyny a zásady pro rozhodování, vše ostatní se uvádí do odůvodnění. Výrok a výkresy grafické části změny obsahují jen to, o čem rozhoduje zastupitelstvo. Skutečnosti, které jsou platné bez ohledu na vůli zastupitelstva, se uvádí do textové a grafické části odůvodnění (např. památky, chráněné části přírody, ochranná pásma) - viz příloha č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Patnáctým dnem po dni vyvěšení (16. den včetně dne vyvěšení) na úřední desce nabývá územní plán účinnosti. Aktualizace 2014.


05. Jakou formu má již od počátku mít návrh změny, má vypadat jako OOP nebo tak bude upraven až v průběhu projednávání?

lexapro and weed anxiety

lexapro and weed
Návrh změny ÚPD musí být zpracován od počátku formou OOP a takto i projednáván. Aktualizace 2013.


TOPlist Napište nám | © Ústav územního rozvoje, 2008–2018. Všechna práva vyhrazena. | XHTML 1.0 valid