Ministerstvo pro místní rozvoj ČR  1000 OTÁZEK KE STAVEBNÍMU PRÁVU
se zaměřením na problematiku územního plánování
Ústav územního rozvoje 

Téma: Územně plánovací dokumentace

Heslo: Hluková studie


Seznam otázek

01. Může Krajská hygienická stanice požadovat k ÚPD hlukovou studii?

Doslova takto formulovanému požadavku dotčeného orgánu v procesu pořizování územně plánovací dokumentace (dále jen ÚPD) vyhovět nelze. Problematika hluku však není v rámci procesů územního plánování opomíjena. Ochrana veřejného zdraví, resp. ochrana před vlivy nadměrného hluku, je v rámci pořizování ÚPD v řešeném území zohledňována a koordinovaná spolu s ostatními veřejnými zájmy. Při posuzování vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje nebo územního plánu na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je též vyhodnocení vlivů na životní prostředí, se v souladu s bodem 6. přílohy zákona č. 183/2006 Sb., Rámcový obsah vyhodnocení vlivů PÚR, ZÚR a ÚP na životní prostředí pro účely posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí mimo jiné vyhodnocují stávající a předpokládané vlivy navrhovaných řešení PÚR nebo ÚPD na obyvatelstvo a lidské zdraví. Krajská hygienická stanice jako dotčený orgán hájící veřejný zájem v oblasti veřejného zdraví může v plochách vymezených v ÚPD, v nichž lze předpokládat nadměrnou hlukovou zátěž, uplatňovat požadavky na stanovení podmíněně přípustného využití pro stavby s chráněnými vnitřními i venkovními prostory s tím, že v navazujícím řízení bude u těchto staveb prokázáno, že nebudou překročeny max. přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech. Je-li to účelné, může být problematika hluku prověřována a posuzována také např. v rámci zpracování územní studie zaměřené na řešení vybraných problémů v území. Aktualizace 2020.


TOPlist Napište nám | © Ústav územního rozvoje, 2008–2021. Všechna práva vyhrazena. | XHTML 1.0 valid