Ministerstvo pro místní rozvoj ČR  1000 OTÁZEK KE STAVEBNÍMU PRÁVU
se zaměřením na problematiku územního plánování
Ústav územního rozvoje 

Téma: Územně plánovací dokumentace

Heslo: Plocha


Seznam otázek

01. Je možné na ploše určené územním plánem k bydlení v bytových domech povolit výstavbu rodinných domů?

buy sertraline

buy sertraline uk
Pokud ÚP v plochách bydlení v bytových domech bydlení v rodinných domech nepřipouští, není tam jejich výstavba možná. Plochy bydlení jsou definovány v § 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Podle § 3 odst. 4 citované vyhlášky lze s ohledem na specifické podmínky a charakter území plochy s rozdílným způsobem využití dále podrobněji členit. Aktualizace 2019.


02. Do jakých ploch zařadit územní systém ekologické stability?

Prováděcí vyhláška č. 501/2006 Sb. ke stavebnímu zákonu rozlišuje „plochy přírodní“ (§ 16) a „plochy smíšené nezastavěného území“ (§ 17). Oba paragrafy se zmiňují o ÚSES. Praxe ukazuje, že optimálním řešením je umístit biocentra do ploch přírodních a biokoridory do ploch smíšených nezastavěného území, není to však legislativně závazné. Aktualizace 2019.


03. Je možno povolit na základě územního plánu sídelního útvaru z roku 2000 výstavbu ve "výhledové ploše"?

"Výhledovou plochu" (dle současně platné legislativy se jedná o plochu územní rezervy) je nutno v rámci změny ÚPN SÚ změnit na plochu návrhovou. Aktualizace 2019.


04. Jsou místní a účelové komunikace a v nich parkoviště "plochami dopravní infrastruktury" anebo "plochami veřejných prostranství"?

Místní komunikace a parkoviště lze zahrnout do ploch dopravní infrastruktury i do ploch veřejných prostranství. Záleží na posouzení konkrétní situace. Do ploch veřejných prostranství lze komunikace a parkoviště zahrnout pouze v případě, že s tímto veřejným prostranstvím bezprostředně souvisí (např. náměstí – obsluha náměstí, případně i s možností krátkodobého parkování). Přitom je třeba si uvědomit, že principem veřejných prostranství je sloužit především pěšímu provozu a být přístupná každému bez omezení (tedy k obecnému užívání). V ostatních případech se tyto plochy vymezují jako plochy dopravní infrastruktury zajišťující dopravní přístupnost a parkování. Aktualizace 2019.


05. K jakému druhu zástavby je určena zóna obytná - individuálního bydlení rozptýleného? Je v této zóně možno připustit stavbu nových rodinných domů, a za jakých podmínek?

Obecně lze říci, že v uvedené zóně lze stavby nových rodinných domů umístit. Konkrétní odpověď naleznete v platném územním plánu. Musí být splněny všechny podmínky stanovené v územním plánu (jak v grafické, tak i v textové části). Aktualizace 2019.


TOPlist Napište nám | © Ústav územního rozvoje, 2008–2021. Všechna práva vyhrazena. | XHTML 1.0 valid