Ministerstvo pro místní rozvoj ČR  1000 OTÁZEK KE STAVEBNÍMU PRÁVU
se zaměřením na problematiku územního plánování
Ústav územního rozvoje 

Téma: Územně plánovací dokumentace

Heslo: Plocha


Seznam otázek

01. Je možné na ploše určené územním plánem k bydlení v bytových domech povolit výstavbu rodinných domů?

Územní plány schválené před 1. 1. 2007 stanovovaly urbanistickou koncepci, řešily přípustné, nepřípustné, případně podmíněné funkční využití ploch, jejich uspořádání, určovaly základní regulaci území a vymezovaly hranice zastavitelného území obce. Pokud ÚP v plochách bydlení v bytových domech vyloučil bydlení v rodinných domech, není tam jejich výstavba možná. Plochy bydlení jsou definovány v § 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Podle § 3 odst. 4 citované vyhlášky lze s ohledem na specifické podmínky a charakter území plochy s rozdílným způsobem využití dále podrobněji členit. Aktualizace 2013.


02. Do jakých ploch zařadit územní systém ekologické stability?

Prováděcí vyhláška č. 501/2006 Sb. k novému stavebnímu zákonu rozlišuje „plochy přírodní“ (§ 16) a „plochy smíšené nezastavěného území“ (§ 17). Oba paragrafy se zmiňují o ÚSES. Aktualizace 2013.


03. Je možno povolit na základě územního plánu sídelního útvaru z roku 2000 výstavbu ve "výhledové ploše“?

Výhledovou plochu je nutno v rámci změny ÚPN SÚ převést a schválit jako plochu návrhovou. Aktualizace 2013.


04. Jsou místní a účelové komunikace a v nich parkoviště "plochami dopravní infrastruktury" anebo „plochy veřejných prostranství“?

Místní komunikace a parkoviště lze zahrnout do ploch dopravní infrastruktury i do ploch veřejných prostranství. Záleží na posouzení konkrétní situace. Do ploch veřejných prostranství lze komunikace a parkoviště zahrnout pouze v případě, že s tímto veřejným prostranstvím bezprostředně souvisí (např. náměstí – obsluha náměstí, případně i s možností krátkodobého parkování). V ostatních případech se tyto plochy vymezují jako plochy dopravní infrastruktury zajišťující dopravní přístupnost a parkování. Aktualizace 2013.


05. K jakému druhu zástavby je určena zóna obytná - individuálního bydlení rozptýleného? Je v této zóně možno připustit stavbu nových rodinných domů, a za jakých podmínek?

Obecně lze říci, že v uvedené zóně lze stavby nových rodinných domů umístit. Konkrétní odpověď naleznete v příslušné obecně závazné vyhlášce obce, kterou se vyhlašují závazné části územního plánu sídelního útvaru nebo obce (podle stavebního zákona z roku 1976) nebo v opatření obecné povahy, kterým se vydává územní plán (podle stavebního zákona z roku 2006). Musí být splněny všechny podmínky stanovené v územním plánu, tedy podmínky uvedené jak v grafické, tak textové části územního plánu. Aktualizace 2013.


TOPlist Napište nám | © Ústav územního rozvoje, 2008–2018. Všechna práva vyhrazena. | XHTML 1.0 valid