Ministerstvo pro místní rozvoj ČR  1000 OTÁZEK KE STAVEBNÍMU PRÁVU
se zaměřením na problematiku územního plánování
Ústav územního rozvoje 

Téma: Územně plánovací dokumentace

Heslo: Plocha


Seznam otázek

01. Je možné na ploše určené územním plánem k bydlení v bytových domech povolit výstavbu rodinných domů?

buy naltrexone from trusted pharmacy

where can i buy naltrexone
Územní plány schválené před 1. 1. 2007 stanovovaly urbanistickou koncepci, řešily přípustné, nepřípustné, případně podmíněné funkční využití ploch, jejich uspořádání, určovaly základní regulaci území a vymezovaly hranice zastavitelného území obce. Pokud ÚP v plochách bydlení v bytových domech vyloučil bydlení v rodinných domech, není tam jejich výstavba možná. Plochy bydlení jsou definovány v § 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Podle § 3 odst. 4 citované vyhlášky lze s ohledem na specifické podmínky a charakter území plochy s rozdílným způsobem využití dále podrobněji členit. Aktualizace 2013.


02. Do jakých ploch zařadit územní systém ekologické stability?

naltrexone where to buy

buy low dose naltrexone online jerryhuang.net
Prováděcí vyhláška č. 501/2006 Sb. k novému stavebnímu zákonu rozlišuje „plochy přírodní“ (§ 16) a „plochy smíšené nezastavěného území“ (§ 17). Oba paragrafy se zmiňují o ÚSES. Aktualizace 2013.


03. Je možno povolit na základě územního plánu sídelního útvaru z roku 2000 výstavbu ve "výhledové ploše“?

benadryl

benadryl truzannelousberg.nl
Výhledovou plochu je nutno v rámci změny ÚPN SÚ převést a schválit jako plochu návrhovou. Aktualizace 2013.


04. Jsou místní a účelové komunikace a v nich parkoviště "plochami dopravní infrastruktury" anebo „plochy veřejných prostranství“?

levaquin

levaquin click here
Místní komunikace a parkoviště lze zahrnout do ploch dopravní infrastruktury i do ploch veřejných prostranství. Záleží na posouzení konkrétní situace. Do ploch veřejných prostranství lze komunikace a parkoviště zahrnout pouze v případě, že s tímto veřejným prostranstvím bezprostředně souvisí (např. náměstí – obsluha náměstí, případně i s možností krátkodobého parkování). V ostatních případech se tyto plochy vymezují jako plochy dopravní infrastruktury zajišťující dopravní přístupnost a parkování. Aktualizace 2013.


05. K jakému druhu zástavby je určena zóna obytná - individuálního bydlení rozptýleného? Je v této zóně možno připustit stavbu nových rodinných domů, a za jakých podmínek?

mirtazapine 15mg side effects

buy mirtazapine misspickys.com
Obecně lze říci, že v uvedené zóně lze stavby nových rodinných domů umístit. Konkrétní odpověď naleznete v příslušné obecně závazné vyhlášce obce, kterou se vyhlašují závazné části územního plánu sídelního útvaru nebo obce (podle stavebního zákona z roku 1976) nebo v opatření obecné povahy, kterým se vydává územní plán (podle stavebního zákona z roku 2006). Musí být splněny všechny podmínky stanovené v územním plánu, tedy podmínky uvedené jak v grafické, tak textové části územního plánu. Aktualizace 2013.


TOPlist Napište nám | © Ústav územního rozvoje, 2008–2018. Všechna práva vyhrazena. | XHTML 1.0 valid