Ministerstvo pro místní rozvoj ČR  1000 OTÁZEK KE STAVEBNÍMU PRÁVU
se zaměřením na problematiku územního plánování
Ústav územního rozvoje 

Téma: Územně plánovací dokumentace

Heslo: Prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy


Seznam otázek

01. Kdo prokazuje podle ustanovení § 55 odst. 4 stavebního zákona nemožnost využít již vymezené zastavitelné plochy?

buy naltrexone 3mg

buy naltrexone
Nemožnost využít již vymezené zastavitelné plochy prokazuje pořizovatel. Aktualizace 2016.


02. Kdy, tedy ve které fázi pořizování změny územního plánu se nemožnost využít již vymezené zastavitelné plochy prokazuje?

Prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy v porovnání s reálnou potřebou vymezení nových zastavitelných ploch musí být obsaženo: 1. ve zprávě o uplatňování územního plánu v uplynulém období (§ 55 stavebního zákona), pokud zpráva obsahuje pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu obsahující i požadavek na nové zastavitelné plochy; 2. ve stanovisku pořizovatele k návrhu na pořízení změny územního plánu (§ 46 odst. 3 stavebního zákona). Pokud zastupitelstvo rozhodlo o pořízení změny z vlastního podnětu (tj. bez stanoviska pořizovatele), pak prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy bude obsaženo v zadání změny. Z § 53 odst. 4 písm. c) ve spojení s § 53 odst. 5 písm. a) lze dovodit, že obsahem odůvodnění návrhu změny územního plánu musí vždy být vyhodnocení splnění požadavků § 55 odst. 4 stavebního zákona. Aktualizace 2013.


03. Komu je prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy určeno?

Prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy v porovnání s reálnou potřebou vymezení nových zastavitelných ploch je určeno zastupitelstvu obce, které o pořízení změny územního plánu bude rozhodovat a dotčeným orgánům (např. ochrany ZPF) jako podklad pro stanovisko. Aktualizace 2013.


04. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch je činností odbornou. Neměl by toto vyhodnocení zpracovávat pořizovatel ve spolupráci s projektantem?

order abortion pill online usa

abortion pill online usa
Podle § 24 odst. 1 stavebního zákona vykonává úřad územního plánování územně plánovací činnost podle § 6 odst. 1 stavebního zákona prostřednictvím úředníků splňujících kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti. Obecní úřad, který není úřadem územního plánování, vykonává územně plánovací činnost podle § 6 odst. 2 prostřednictvím úředníka nebo jiné fyzické osoby, kteří splňují kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti. Kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti splňuje úředník nebo fyzická osoba, která má osvědčení zvláštní odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu a splňuje kvalifikační požadavky vzdělání a praxe. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch je tedy činností odbornou, vykonávanou pořizovatelem splňujícím kvalifikační požadavky. Aktualizace 2013.


05. V § 55 odst. 4 se hovoří, že „Další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch“. Kdo o tom bude rozhodovat (úřad územního plánování) a případně kdo ho bude kontrolovat?

Pořizovatel je ten, kdo prokazuje nemožnost využít již vymezené zastavitelné plochy. Zda bylo toto vyhodnocení provedeno správně, se posuzuje při projednávání zadání, a také při společném jednání s dotčenými orgány a v řízení o změně územního plánu, spojeném s veřejným projednáním návrhu změny. Jedním z nejvýznamnějších stanovisek z hlediska ochrany nezastavěného území je stanovisko dotčeného orgánu, zajišťujícího ochranu zemědělského půdního fondu. Toto stanovisko musí být pořizovatelem respektováno, pokud při řešení případného rozporu v této otázce není dohodou dosaženo nebo rozhodnutím vlády přijato jiné řešení. V rámci postupu podle stavebního zákona je nutno na správné vyhodnocení účelného využití zastavěného území a na vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch pohlížet i z hlediska dopadu na případnou platnost opatření obecné povahy, kterým je vydáván územní plán. Pokud by návrh nových zastavitelných ploch nebyl dostatečně odůvodněn, bylo by možné na toto opatření obecné povahy pohlížet jako na akt v rozporu se zákonem. Aktualizace 2016.


TOPlist Napište nám | © Ústav územního rozvoje, 2008–2018. Všechna práva vyhrazena. | XHTML 1.0 valid