Ministerstvo pro místní rozvoj ČR  1000 OTÁZEK KE STAVEBNÍMU PRÁVU
se zaměřením na problematiku územního plánování
Ústav územního rozvoje 

Téma: Územně plánovací dokumentace

Heslo: Předkupní právo


Seznam otázek

01. Jak vnímat problematiku předkupního práva ve vztahu k pořizovaným změnám ÚPN SÚ po 1. 1. 2007?

Předkupní právo k pozemkům určeným územním plánem nebo regulačním plánem pro veřejně prospěšnou stavbu nebo veřejné prostranství a ke stavbě na tomto pozemku (§ 101 odst. 1 stavebního zákona) má zajistit pro stát, kraje a obce jejich včasnou a plynulou majetkoprávní přípravu a zamezit spekulacím s pozemky, které následně komplikují zejména realizaci veřejných investic. Institut zákonného předkupního práva vychází z předpokladu, že pokud platný územní plán nebo regulační plán určuje pozemky pro veřejné účely, nemůže je vlastník využít jinak. Předkupní právo má proto zajistit, aby vlastník nejprve nabídl svůj pozemek ke koupi státu, kraji nebo obci. Předkupní právo může být vymezeno změnou ÚPD vydanou po 1. 1. 2007 formou opatření obecné povahy. Aktualizace červenec 2020.


02. Lze vložit předkupní právo ve prospěch obce, kraje nebo České republiky?

Ano, lze. Je však třeba uvést: u obce plný název obce, u kraje plný název kraje a u ĆR i název příslušné organizační složky nebo příspěvkové organizace nebo státního podniku (například Ředitelství silnic a dálnic). Aktualizace červenec 2020.


03. Dojde-li k dohodě s občany na výkupu pozemků pro VPS technické infrastruktury, musí být na tyto pozemky uplatněno předkupní právo?

Nemusí. Pro stavbu technické infrastruktury (např. vodovod, kanalizace) platí, že, nedojde-li k dohodě a jedná-li se o veřejně prospěšnou stavbu, lze vyvlastnit dle § 170 odst. 1 písm. a) stavebního zákona. Vyvlastnění pro liniové části technické infrastruktury až na výjimky však nespočívá ve výkupu pozemků, ale ve zřízení věcného břemene. Předkupní právo, viz § 101 odst. 1 stavebního zákona, tedy neplatí, pokud pro veřejně prospěšnou stavbu postačí zřízení věcného břemene. Aktualizace červenec 2020.


04. Vztahuje se předkupní právo ve smyslu § 101 zákona č. 183/2006 Sb. na veřejná prostranství vymezena územním plánem pořízeným a schváleným podle zákona č. 50/1976 Sb.?

Na veřejná prostranství vymezená dle zákona č. 50/1976 Sb. se předkupní právo nevztahuje, neboť tento zákon institut předkupního práva neznal. Aktualizace červenec 2020.


05. Stačí katastrálnímu úřadu uvést předkupní právo ve prospěch ČR a nemusí se uvádět, která organizace je příslušná hospodařit s majetkem státu (Povodí Moravy nebo Pozemkový fond ČR)?

Ne, nestačí. Je třeba uvést: u obce plný název obce, u kraje plný název kraje a u ĆR, jak uvádíte, též i příslušnou organizační složku nebo příspěvkovou organizaci nebo státní podnik, například Ředitelství silnic a dálnic. Aktualizace červenec 2020.


06. Do návrhu ÚP je z nadřazené dokumentace převzat zákres koridoru dálnice D3, která je vedena jako veřejně prospěšná stavba (VPS). Prosím o sdělení, zda je nutné pro tuto převzatou stavbu, kterou ve své dokumentaci vymezil jako VPS krajský úřad, vypisovat v ÚP pozemky pro předkupní právo?

Pokud se v ÚPD vymezuje koridor pro veřejně prospěšnou stavbu, je třeba jej chápat jako plochu pro umístění VPS, např. liniové stavby dopravní nebo technické infrastruktury včetně plochy nezbytné k zajištění její realizace a jejího řádného užívání pro stanovený účel. VPS je tedy samotná stavba, zatímco koridor sám o sobě není s VPS totožný. Je nutno brát v úvahu, že v rámci koridoru, který zasahuje do vlastnické struktury vymezené v katastrální mapě, může v konečné podobě stavba měnit svoji polohu. Proto není předkupní právo vhodné ani žádoucí vypisovat na všechny pozemky v koridoru, resp. není žádoucí předkupní právo vypisovat, pokud není k dispozici záborový elaborát, kterým jsou jednotlivé pozemky nebo jejich části potřebné pro umístění stavby dopravní nebo technické infrastruktury včetně souvisejících staveb identifikovány. Vyznačení předkupního práva je možnost, nikoli povinnost. Veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury je vhodné zařadit do VPS na vyvlastnění, protože u nich se výčet pozemků neprovádí. Aktualizace červenec 2020.


TOPlist Napište nám | © Ústav územního rozvoje, 2008–2021. Všechna práva vyhrazena. | XHTML 1.0 valid