Ministerstvo pro místní rozvoj ČR  1000 OTÁZEK KE STAVEBNÍMU PRÁVU
se zaměřením na problematiku územního plánování
Ústav územního rozvoje 

Téma: Územně plánovací dokumentace

Heslo: Prostorová regulace


Seznam otázek

01. Obec má územní plán schválený v roce 1999. Do vyhlášky i do textové části byl vložen regulativ, který stanovuje tvar a sklon střechy – střecha sedlová se sklonem 30 – 45°. Zastupitelstvo chce tento regulativ zrušit nebo upravit tak, aby nezabraňoval kvalitním projektům využívat např. ploché zelené střechy či střechy pultové. Vzhledem k charakteru území se tento regulativ jeví jen jako paušálně použitý mustr na „vesnické prostředí“, bez dalšího pochopení smyslu takové regulace. Obec by chtěla tento regulativ zrušit nebo ho nahradit jiným, lépe formulovaným. Jak v tomto případě postupovat?

Pokud byl územní plán vydán (schválen) před 1. 1. 2018, pak takto formulovaný prostorový regulativ do územního plánu nepatří. Územní plán ani vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo územním rozhodnutím (§ 43 odst. 3 stavebního zákona). S tím souvisí bod 4. Článku II zákona č. 350/2012 Sb., Přechodná ustanovení, který vylučuje zohledňování nepřípustných detailů obsažených například ve „starších“ územních plánech: „Části územně plánovací dokumentace, které podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (míněno novely stavebního zákona č. 350/2012 Sb.), nemohou být její součástí, se nepoužijí a při nejbližší aktualizaci nebo změně musí být z této dokumentace vypuštěny;…". Novela stavebního zákona č. 225/2017 Sb. zavedla možnost pořízení územního plánu nebo jeho vymezené části s prvky regulačního plánu, pokud to zastupitelstvo obce stanoví v rozhodnutí o pořízení nebo v zadání územního plánu (změny územního plánu), tato skutečnost musí být v rozhodnutí zastupitelstva výslovně uvedena. V případě zrušení i v případě úpravy některých regulativů v územním plánu je třeba postupovat změnou územního plánu. Aktualizace červenec 2020.


TOPlist Napište nám | © Ústav územního rozvoje, 2008–2021. Všechna práva vyhrazena. | XHTML 1.0 valid