Ministerstvo pro místní rozvoj ČR  1000 OTÁZEK KE STAVEBNÍMU PRÁVU
se zaměřením na problematiku územního plánování
Ústav územního rozvoje 

Téma: Územně plánovací podklady

Heslo: Sledované jevy


Seznam otázek

01. Proč není mezi sledovanými jevy i bydlení aj. funkce (pouze občanské vybavení a výroba)?

Územně analytické podklady nesuplují ÚPD. Zákonodárce vybral sledované jevy s ohledem na potřebu vypracování rozboru udržitelného rozvoje území. Aktualizace srpen 2020.


02. Proč se nesledují jen chráněná ložisková území, nýbrž všechna ložiska – řádek 60 přílohy č. 1 části A vyhlášky č. 500/2006 Sb.?

Nelze polemizovat s tím, co je uvedeno jako sledovaný jev ve vyhlášce. ÚAP neslouží jen jako podklad pro vypracování ÚPD. Údaje o území mohou být v souladu s ustanovením § 27 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. použity pro činnost orgánů veřejné správy. Chráněná ložisková území jsou uvedena jako samostatný jev – číslo jevu 58 přílohy č. 1 část A výše uvedené vyhlášky Aktualizace srpen 2020.


03. Mají se v ÚAP sledovat i takové detaily jako cyklostezka, cyklotrasa, hipostezka, turistická stezka, objekt civilní a požární ochrany, objekt důležitý pro obranu apod.?

Je třeba respektovat vyhlášku č. 500/2006 Sb. a sledovat i tyto detaily (jevy). Aktualizace srpen 2020.


04. Rád bych se zeptal, zda sledované jevy uvedené ve vyhlášce č. 500/2006 Sb., příloze č. 1 části A, konkrétně jevy č. 11, 13a jsou specifikovány nějakým konkrétním předpisem, a kdo je eviduje?

Na internetových stránkách ÚÚR je zveřejněna Metodika sledovaných jevů pro územně analytické podklady – Metodický návod k příloze č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako pomůcka pro po pořizovatele územně analytických podkladů. V tomto materiálu je u každého jevu uvedeno, zda se jedná o údaj o území, zjištění vyplývající z průzkumů území či další důležité dostupné informace. Z hlediska možnosti využití dalších dostupných informací uvádí metodika u příslušných jevů možné zdroje dat formou webových odkazů. Významným zdrojem dat pro územně analytické podklady jsou dále územní studie krajiny, které řeší komplexně větší části území. Na základě § 28 odst. 1 stavebního zákona a § 4 odst. 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb. je stanovena povinnost pořizovateli průběžně aktualizovat databázi územně analytických podkladů. Sledované jevy, na které se dotazujete, neeviduje nikdo, jsou to tzv. HODNOTY ÚZEMÍ. Hodnoty území se zjišťují vlastním průzkumem území. Za zjištění hodnot území pro svůj správní obvod zodpovídá jejich pořizovatel. Aktualizace srpen 2020.


05. Je veřejné osvětlení součástí sledovaného jevu číslo 73 - nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy dle přílohy číslo 1 části A vyhlášky č. 500/2006 Sb.?

Veřejné osvětlení není předmětem sledování pro účely ÚAP. Aktualizace srpen 2020.


TOPlist Napište nám | © Ústav územního rozvoje, 2008–2021. Všechna práva vyhrazena. | XHTML 1.0 valid