Ministerstvo pro místní rozvoj ČR  1000 OTÁZEK KE STAVEBNÍMU PRÁVU
se zaměřením na problematiku územního plánování
Ústav územního rozvoje 

Téma: Územně plánovací dokumentace

Heslo: Změna územního plánu


Seznam otázek

01. Jak postupovat u změny územního plánu, musí-li pořizovatel pro obec zajistit vyhotovení územního plánu zahrnujícího právní stav po vydání této změny? Musí být upraveny všechny výkresy celého územního plánu i kvůli ploše pro 1 RD tak, jak uvádí §14 odst. 2 vyhlášky?

Upraveny budou pouze ty výkresy, které jsou změnou dotčeny. Aktualizace 2013.


02. Kde a jak bychom měli požádat o změnu územního plánu?

abortion pill online

abortion pill online recursosred.es
O změnu územního plánu požádejte na příslušném obecním úřadě. Podle § 44 stavebního zákona můžete požádat o změnu územního plánu jako občan obce nebo jako fyzická nebo právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce. Návrh na pořízení změny územního plánu musí obsahovat náležitosti uvedené v § 46 odst. 1 stavebního zákona, tj.: a) údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických nebo obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území obce, b) údaje o navrhované změně využití ploch na území obce, c) údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele, d) důvody pro pořízení územního plánu nebo jeho změny, e) návrh úhrady nákladů na pořízení změny územního plánu a dalších nákladů uvedených v § 55a odst. 2 písmeno f) stavebního zákona. O pořízení změny rozhoduje zastupitelstvo obce a není na ni právní nárok. Pokud je pořízení změny územního plánu vyvoláno výhradně vaší potřebou, může obec podmínit pořízení změny částečnou nebo úplnou úhradou nákladů na její pořízení vámi jako navrhovatelem. Pořízení změny územního plánu je dáno § 43 až 57 stavebního zákona a má stanovené lhůty projednání Aktualizace 2018.


03. V případě, že bude vydána zastupitelstvem změna územního plánu obce před pořízením úpravy územního plánu obce, jakým způsobem bude navazovat opatření obecné povahy změny na obecně závaznou vyhlášku ÚPO?

Návrh změny bude vydán formou opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy může měnit obecně závaznou vyhlášku obce. Tato skutečnost vyplývá z § 188 odst. 4 stavebního zákona. Aktualizace 2013.


04. Jak chápat § 55 odst. 5 SZ? Pořizovatel pro obec zajistí vyhotovení územního plánu zahrnujícího právní stav po vydání jeho změny a toto vyhotovení opatří záznamem o účinnosti.

Znění tohoto paragrafu je zcela jednoznačné. Po každé změně územního plánu pořizovatel zajistí vyhotovení „úplného znění“ územního plánu zahrnujícího právní stav po vydání změny (je nutno vyhotovit úplné znění textové části; z grafické části se vyhotoví ty výkresy, které jsou změnou dotčeny). Záznamem o účinnosti podle § 14 odst. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb. se opatří změna územního plánu, jeho „úplné znění“ se opatří záznamem o účinnosti podle odst. 2 téhož paragrafu. Aktualizace 2013.


05. Kdo bude hradit náklady na vyhotovení územního plánu zahrnující právní stav po vydání jeho změny?

Náklady hradí obec, která změnu vydala. Aktualizace 2013.


06. Podle ustanovení § 165 se územní plán a regulační plán opatřený záznamem o účinnosti poskytuje stavebnímu úřadu, úřadu územního plánování a krajskému úřadu. O poskytování změny územního plánu (resp. regulačního plánu) toto ustanovení nehovoří. Znamená to, že vydané změny se samostatně neposkytují?

U pořizování změn územního plánu se postupuje obdobně jako u pořizování územního plánu. Pořizovatel zajistí podle § 55 odst. 5 pro obec vyhotovení územního plánu zahrnujícího právní stav po vydání jeho změny v počtu podle § 165, a když ho opatří záznamem o účinnosti, poskytne úplné znění obci, stavebnímu úřadu, úřadu územního plánování a krajskému úřadu. Jestliže z § 165 odst. 1 vyplývá, že je třeba zajistit čtyři vyhotovení územního plánu, pak je třeba zajistit stejný počet vyhotovení změn územního plánu, tedy rovněž změnu územního plánu poskytnout (obci, stavebnímu úřadu, úřadu územního plánování a krajskému úřadu). Aktualizace 2013.


07. Musí se při pořizování změny ÚP podle § 50 odst. 2 SZ nebo podle § 52 odst. 1 obesílat všechny sousední obce, tedy i ty, při jejichž hranici neleží plocha dotčená změnou?

Podle § 55 odst. 2 stavebního zákona se při pořizování a vydávání změny územního plánu, která není pořizována na základě zprávy o uplatňování územního plánu nebo postupem podle odstavce 3 cit. paragrafu, postupuje obdobně podle § 43 až 46 a § 50 až 54 a přiměřeně podle § 47 stavebního zákona. Při projednávání změny ÚP se proto musí obeslat všechny sousední obce. Ty samy posoudí, zda jsou jejich zájmy dotčeny. Aktualizace 2013.


08. Je možné spojit pořízení změny a provedení úpravy ÚP dle ustanovení § 188?

Budou to dva samostatné procesy, které jsou blíže popsány v metodickém doporučení odboru územního plánování MMR: Možnosti úpravy územně plánovací dokumentace (ÚPD) na územní plán, vztah těchto úprav ke změně ÚPD. Aktualizace 2013.


09. Je při zpracovávání výkresů změny stávajícího územního plánů obce možný následující postup: názvy výkresů a jejich obsah přepracovat dle nového stavebního zákona, „plochy s rozdílným způsobem využití“ budou totožné s „funkčním využitím ploch“ dle stávajícího územního plánu včetně textu regulativů?

how to get antidepressants without seeing a doctor

antidepressants uk
Ne, není. Původní dokumentace musí být vnitřně provázána se změnou územního plánu (její obsahová struktura nemůže být změnou narušena), tzn., že se budou měnit pouze výkresy dotčené změnou a budou ponechány jejich původní názvy i legendy. Zůstane i původní terminologie. Aktualizace 2013.


10. Je nutno v případě změny ÚPO zpracovávat podle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. např. výkres základního členění území, jestliže v platném ÚP takovýto výkres není? Město má schválený územní plán zpracovaný v souladu se zákonem č. 50/1976 Sb. Jeho změna bude zpracována v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., a tedy se na její obsah vztahuje prováděcí vyhláška č. 500/2006 Sb., kde je stanoveno v § 16 „Změna územního plánu se vydává v rozsahu měněných částí územního plánu“. Znamená to, že bude obsahově provázána se schválenou dokumentací včetně rozdělení na textovou a závaznou část i včetně názvů měněných výkresů?

Ano, mění se pouze výkresy obsažené v platném ÚP, a to ty, které jsou změnou dotčeny. Nové výkresy se nezpracovávají. Textová část však musí být členěna na vlastní změnu (výrok) a odůvodnění, protože změna bude vydána formou opatření obecné povahy. Aktualizace 2013.


11. Je povinnou součástí návrhu zadání v rámci pořizování změny ÚPO i grafická část (například výkres limitů využití území apod.)?

Není. Aktualizace 2013.


12. Jak postupovat při stanovení úhrady nákladů navrhovateli pořízení územního plánu nebo jeho změny?

amoxicillin cost without prescription

antibiotic without prescription click here antibiotic without insurance
Podle § 45 odst. 4 stavebního zákona pokud je pořízení změny územního plánu vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele, může obec podmínit její pořízení částečnou nebo úplnou úhradou nákladů na její zpracování, na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a na mapové podklady navrhovatelem. Podmínka výhradní potřeby navrhovatele nemůže však být u nového územního plánu splněna, a proto se toto ustanovení pro nový územní plán nepoužije. Návrh úhrady musí být uveden v návrhu na pořízení změny ÚP [§ 46 odst. 1 písm. e) stavebního zákona] a měl by být součástí stanoviska pořizovatele předkládaného zastupitelstvu obce. Zastupitelstvo obce při rozhodnutí o pořízení změny ÚP (§ 44 stavebního zákona) může podmínit její pořízení částečnou nebo úplnou úhradou nákladů. Do doby převedení finančních prostředků na účet obce by neměla být změna pořizována. Aktualizace 2013.


13. Pokud má obec v územním plánu územní rezervu pro bydlení, bude muset při změně územního plánu projednat územní rezervu se všemi dotčenými orgány, nebo bude projednání této územní rezervy jednodušší?

Podle § 55 odst. 2 stavebního zákona se při pořizování a vydávání změn územního plánu postupuje obdobně podle § 43 až 46 a § 50 až 54 a přiměřeně podle § 47. Toto ustanovení se vztahuje na jakoukoli změnu územního plánu, tzn. i na převod plochy pro bydlení z rezervy do návrhu. Aktualizace 2013.


14. Malá obec hodlá pořídit malou změnu ÚPSÚ. Je dokončeno zadání. Může se změna zabývat pouze původně uvažovaným řešeným územím, případně řešením zájmového území se zakreslením právního stavu po změně na ostatním území ve skladbě výkresů podle nové vyhlášky? Nebo je nutno kvůli malé změně zcela přepracovat celé území sídelního útvaru a případně ještě nově zpracovat ostatní území obce?

buy ventolin online uk

buy albuterol online
Předmětem změny bude pouze změnou řešená lokalita nebo několik lokalit. Aktualizace 2013.


15. Jak je to s označováním právního stavu po změně územního plánu? Bude označen autorizačním razítkem a podpisem autora?

abortion pill over the counter in usa

medical abortion
Původní územní plán je označen autorizačním razítkem a podpisem autora, změna územního plánu má rovněž autora, ale právní stav žádného „autora“ nemá. Vyhotovení územního plánu zahrnujícího právní stav po vydání jeho poslední změny zajistí pořizovatel a opatří ho záznamem o účinnosti (§ 55 odst. 5 stavebního zákona). Podle § 14 odst. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb. záznam o účinnosti obsahuje: a) označení správního orgánu, který poslední změnu vydal, b) pořadové číslo poslední změny, c) datum nabytí účinnosti poslední změny, d) jméno a příjmení, funkci a podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele, otisk úředního razítka. Únor 2015.


16. Kdo je oprávněn zpracovat vyhotovení právního stavu územního plánu po vydání jeho změny?

Podle § 14 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 500/2006 Sb. je na záznamu o účinnosti uvedena pouze oprávněná úřední osoba pořizovatele a otisk úředního razítka. Není vyžadováno razítko autorizované osoby a nejedná se tedy o činnost, u níž by byla podmínkou autorizace. Únor 2015.


TOPlist Napište nám | © Ústav územního rozvoje, 2008–2018. Všechna práva vyhrazena. | XHTML 1.0 valid