Ministerstvo pro místní rozvoj ČR  1000 OTÁZEK KE STAVEBNÍMU PRÁVU
se zaměřením na problematiku územního plánování
Ústav územního rozvoje 

Téma: Územně plánovací dokumentace

Heslo: Doba platnosti ÚPD


Seznam otázek

01. Jak dlouho běžně platí zásady územního rozvoje, územní plán a regulační plán? Je nějakým předpisem stanovena maximální doba, např. 10 let? Jak často se zpracovává nová územně plánovací dokumentace?

Maximální doba platnosti ZÚR a ÚP se nestanovuje. Pro zásady územního rozvoje se zpracovává zpráva o jejich uplatňování v uplynulém období. Krajský úřad předloží návrh zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje v uplynulém období ke schválení zastupitelstvu kraje nejpozději do 4 let po vydání zásad územního rozvoje nebo jejich poslední aktualizace. Na základě požadavku uvedeného ve zprávě může být zpracována jejich aktualizace případně nový návrh (§ 42 stavebního zákona). Každé 4 roky se zpracovává zpráva o uplatňování územního plánu v uplynulém období (§ 55 stavebního zákona), jejíž součástí mohou být pokyny pro zpracování změny územního plánu. Doba platnosti regulačního plánu pořízeného z podnětu, který nenahrazuje územní rozhodnutí, se nestanovuje. Ustanovení o nahrazení územního rozhodnutí regulačním plánem z podnětu platí 3 roky ode dne nabytí účinnosti, není-li v něm v odůvodněných případech stanovena lhůta delší, nejdéle však 5 let; doba platnosti může být v odůvodněných případech prodloužena změnou regulačního plánu v době jeho platnosti (§ 71 odst. 2 stavebního zákona). Na dobu platnosti regulačního plánu pořízeného na žádost se uplatní odstavec 2 obdobně, pozbytí platnosti se však vztahuje na celý regulační plán. Obce a kraje jsou povinny soustavně sledovat uplatňování územně plánovací dokumentace a vyhodnocovat je podle stavebního zákona. Dojde-li ke změně podmínek, na základě kterých byla územně plánovací dokumentace vydána, jsou povinny pořídit změnu příslušné územně plánovací dokumentace (§ 5 odst. 6 stavebního zákona). Platnost územně plánovací dokumentace pořízené před nabytím účinnosti nového stavebního zákona se řídí přechodnými ustanoveními (§ 188 stavebního zákona). Aktualizace 2013.


TOPlist Napište nám | © Ústav územního rozvoje, 2008–2018. Všechna práva vyhrazena. | XHTML 1.0 valid