Ministerstvo pro místní rozvoj ČR  1000 OTÁZEK KE STAVEBNÍMU PRÁVU
se zaměřením na problematiku územního plánování
Ústav územního rozvoje 

Téma: Územně plánovací dokumentace

Heslo: Úprava územního plánu


Seznam otázek

01. Co se myslí pod pojmem úprava územního plánu obce (ÚPO) podle § 188 odst. 1 stavebního zákona, resp. čeho všeho se úprava bude týkat?

can you buy naltrexone over the counter

where can i buy low dose naltrexone
Úpravou se rozumí zejména přepracování textové a grafické části dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. Kategorizace ploch se upraví dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zastavěné území musí být navrženo v souladu s § 58 stavebního zákona. Územní plán musí být zpracován a vydán formou opatření obecné povahy. To, že vznikl úpravou ÚPO, se projeví pouze v odůvodnění. Aktualizace 2018.


02. Jakým procesem bude úprava pořizována? V § 188 odst. 1 stavebního zákona je uvedeno pouze, že bude projednána a vydána (ze zákona nevyplývá, co se myslí projednáním a které paragrafy SZ se k tomuto projednání vztahují). Jakým způsobem bude provedení úpravy zadáno projektantovi? Pořízení úpravy bude schvalovat zastupitelstvo obce?

Zastupitelstvo obce rozhodne o úpravě územního plánu a zvolí ze svého středu určeného zastupitele. Dále požádá příslušný úřad územního plánování nebo uzavře veřejnoprávní smlouvu s obecním úřadem, jehož úředníci splňují kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti podle § 24, o pořízení úpravy územního plánu, anebo uzavře smlouvu s osobou, která splňuje kvalifikační požadavky (dále jen pořizovatel). Určený zastupitel ve spolupráci s pořizovatelem připraví návrh smlouvy s projektantem. Obec uzavře s projektantem smlouvu. Projednání upraveného územního plánu bude probíhat dle § 188 odst. 1 ve spojení s § 50 a násl. stavebního zákona. Na stránkách ÚÚR je dosud k dispozici již neaktuální metodické doporučení (z roku 2009) Možnosti úpravy územně plánovací dokumentace (ÚPD) na územní plán, vztah těchto úprav ke změně ÚPD , které je možno využít pouze při jeho současném porovnání s platnou legislativou. Aktualizace 2018.


03. Jakým způsobem se upraví územní plán obce podle nového stavebního zákona, aby nepozbyl platnosti (§ 188 odst. 1)?

Pořizovatel postupuje podle § 188 odst. 1 a § 50 a následujících stavebního zákona (SZ). Projektant přepracuje návrh v souladu se SZ a vyhláškou č. 500/2006 Sb., zejména přílohou č. 7, a vyhláškou č. 501/2006 Sb., v platném znění. Je však třeba mít na zřeteli, že i v případě, že půjde pouze o formální úpravu územního plánu, nastane situace, že požadavky vyplývající z nového stavebního zákona budou mít vliv i na jeho věcný obsah, např. při transformaci veřejně prospěšných staveb podle starého stavebního zákona do veřejně prospěšných staveb ve smyslu nové právní úpravy (§ 2 odst. 1 písm. l nového SZ), při vyjádření podmínek prostorové regulace, ochrany krajinného rázu apod. Přitom nelze vymezovat nové zastavitelné plochy, ani stanovovat nové podmínky, atd. Územní plán obce bude třeba nejenom upravit, což bude pracné a tím časově i finančně náročné, ale i v souladu se současně platnou legislativou projednat a vydat. Z uvedeného vyplývá, že je výhodnější zpracovat nový územní plán. Aktualizace 2018.


04. Obec má schválený územní plán, který chce dle ustanovení § 188 upravit, v rozsahu provedené úpravy projednat a vydat. Není zájem měnit věcný obsah řešení (a otvírat se znovu možným námitkám k již projednanému a schválenému řešení) a mělo by tedy jít pouze o „formální“ úpravu. Co bude tedy předmětem projednání? V jakém rozsahu bude projednání probíhat? Postačí nechat zpracovat úpravu a pak ji pouze vydat jako OOP podle § 54 stavebního zákona?

Územní plán je třeba upravit nejen formálně, ale částečně i věcně - dle požadavků nových právních předpisů; v rozsahu úpravy projednat s dotčenými orgány, krajským úřadem a v rozsahu celého územního plánu vést řízení o územním plánu, tj. o vydání opatření obecné povahy - § 188 odst. 1 a § 43 odst. 4 stavebního zákona a § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Je však třeba upozornit na skutečnost, že se změnil nejen stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky, ale i právní předpisy, na základě kterých hájí dotčené orgány veřejné zájmy, a tak může dojít i k nutnosti věcné úpravy - viz odpovědi k předcházejícím dotazům. Aktualizace 2018.


TOPlist Napište nám | © Ústav územního rozvoje, 2008–2021. Všechna práva vyhrazena. | XHTML 1.0 valid