Ministerstvo pro místní rozvoj ČR  1000 OTÁZEK KE STAVEBNÍMU PRÁVU
se zaměřením na problematiku územního plánování
Ústav územního rozvoje 

Téma: Územně plánovací podklady

Heslo: Územní studie / urbanistická studie


Seznam otázek

01. Vyplývá ze stavebního zákona nutnost (povinnost), aby územní plán respektoval obsah územní studie?

Územní studie patří podle stavebního zákona mezi územně plánovací podklady. Územní studie slouží k ověření možnosti a podmínek změn v území; slouží jako podklad k pořizování územně plánovací dokumentace, jejích změn a pro rozhodování v území. Obsah územní studie není tedy pro ÚPD závazný. Aktualizace 2018.


02. Jaký je rozdíl v urbanistických studiích registrovaných (evidovaných) a neregistrovaných (neevidovaných) Ústavem územního rozvoje v Brně? Je registrace nutná?

Podle § 185 odst. 4 stavebního zákona urbanistické studie, zpracované přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, které nepřesahují hranice působnosti jednoho úřadu územního plánování, prověří tento úřad ve spolupráci s dotčenými obcemi z hlediska jejich aktuálnosti; v ostatních případech prověří jejich aktuálnost krajský úřad ve spolupráci s dotčenými úřady územního plánování. Úřad, který potvrdil aktuálnost urbanistické studie, podá návrh na vložení dat, popřípadě vloží data o nich do evidence územně plánovací činnosti. Podle § 188a odst. 1 písm. b) Na území obce nebo části území obce, která nemá platný územní plán, územní plán obce, popřípadě územně plánovací dokumentaci sídelního útvaru nebo zóny, lze do doby vydání územního plánu, nejpozději však do 31. 12. 2020, umisťovat v nezastavěném území kromě staveb, zařízení a jiných opatření uvedených v § 18 odst. 5 také stavby podle urbanistické studie, byla-li pro území obce opatřena do 31. 12. 2006 a data o ní byla vložena do evidence územně plánovací činnosti. Pokud úřad nepotvrdil aktuálnost urbanistické studie a zároveň nebyla o ní vložena data do evidence, nelze využít § 188a odst. 1 písm. b). Podle § 30 odst. 5 citovaného zákona pořizovatel územní studie podá poté, kdy schválil možnost jejího využití podle § 25, návrh na vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti. Pokud úřad neschválil možnost využití územní studie a zároveň nebyla o ní vložena data do evidence, nelze ji využít jako podklad pro zpracování, aktualizaci nebo změnu územně plánovací dokumentace. Aktualizace 2018.


03. Bude registraci provádět obec sama, nebo ji bude provádět obec s rozšířenou působností? Jaký vliv bude mít případná „evidence“ či „registrace“ urbanistické studie pro budoucí rozhodování stavebních úřadů a úřadu územního plánování?

Urbanistické studie, územní generely a územní prognózy, zpracované přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, které nepřesahují hranice působnosti jednoho úřadu územního plánování, prověří úřad územního plánování, tedy pořizovatel, z hlediska jejich aktuálnosti (§ 185 odst. 4 stavebního zákona). Úřad, který potvrdil aktuálnost urbanistické studie, územního generelu nebo územní prognózy, podá poté návrh na vložení dat, popřípadě vloží data o nich do evidence územně plánovací činnosti. Evidence územně plánovací činnosti probíhá dle Metodiky OÚP MMR pro postup orgánů územního plánování při evidenci územně plánovací činnosti ve smyslu § 162 stavebního zákona a § 22 vyhlášky MMR č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, která je uveřejněna na http://www.uur.cz/default.asp?ID=247. Podkladem pro vkládání dat do evidence územně plánovací činnosti obcí jsou: • REGISTRAČNÍ LIST ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY dle přílohy č. 16 vyhlášky, • REGISTRAČNÍ LIST REGULAČNÍHO PLÁNU POŘÍZENÉHO Z PODNĚTU NEBO JEHO ZMĚNY dle přílohy č. 17 vyhlášky, • REGISTRAČNÍ LIST REGULAČNÍHO PLÁNU POŘÍZENÉHO NA ŽÁDOST NEBO JEHO ZMĚNY dle přílohy č. 18 vyhlášky, • REGISTRAČNÍ LIST ÚZEMNÍ STUDIE dle přílohy č. 14 vyhlášky. Územní studie, která byla vložena do evidence územně plánovací činnosti, slouží, mimo jiné, jako podklad pro rozhodování v území (§ 25 stavebního zákona). Aktualizace 2016.


04. Do kdy je nutné aktualizovat urbanistické studie a kdo hradí jejich případnou aktualizaci?

Urbanistické studie se neaktualizují. Buď se potvrdí jejich aktuálnost a data vloží do evidence územně plánovací činnosti nebo se jejich aktuálnost nepotvrdí, a dále už nebudou podkladem pro rozhodování v území ani pro pořizování územně plánovací dokumentace. Aktualizace 2013.


05. Jak postupovat v případě, kdy obec má z nástrojů územního plánování pouze urbanistickou studii a hodlá ji využít jako územní studii?

Úřad územního plánování ve spolupráci s dotčenou obcí prověří urbanistickou studii z hlediska její aktuálnosti (§185 odst. 4 SZ). Pokud je urbanistická studie aktuální podá úřad územního plánování krajskému úřadu návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti (pokud jím nebyl sám pověřen vkládáním dat do evidence (§185 odst. 4 a § 162 odst. 4-6 SZ, § 22 vyhlášky č. 500/2006 Sb.). Urbanistická studie bude poté využívána jako územní studie. Aktualizace 2013.


06. Lze na základě urbanistické studie, ve které jsou vymezeny plochy k zastavění rodinnými domy mimo intravilán obce tuto zástavbu povolit?

Dle § 188a odst. 1 písm. b) lze: „Na území obce nebo části území obce, která nemá územní plán, …umisťovat stavby podle urbanistické studie, byla-li pro území obce opatřena do 31. prosince 2006 a data o ní byla vložena do evidence územně plánovací činnosti“. Aktualizace 2013.


07. Při prověřování aktuálnosti urbanistické studie dojde k několika úpravám. Bude tato urbanistická studie moci být zapsaná do evidence, bude sloužit pro územní rozhodování nebo bude sloužit jako podklad pro zadání ÚP?

V tomto případě se bude fakticky jednat o přepracování urbanistické studie na územní studii. Podle § 30 odst. 4 pořizovatel územní studie podá poté, kdy schválil možnost jejího využití jako podkladu pro zpracování, aktualizaci nebo změnu územně plánovací dokumentace, návrh na vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti. Tato územní studie slouží i jako podklad pro územní rozhodování (§ 25 SZ), nemůže ale být využita podle § 188a odst. 1 písm. b) stavebního zákona pro umístění staveb v nezastavěném území. Aktualizace 2013.


08. Jaká jsou kritéria pro posuzování aktuálnosti urbanistické studie?

Aktuální je ta urbanistická studie, jejíž věcné řešení je v souladu s v současné době platnou Politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací, která respektuje současné limity využití území, např. později vyhlášená záplavová území, chráněné části přírody apod., a zároveň je aktuální z hlediska záměrů v ní obsažených. Vyhodnocuje-li aktuálnost urbanistické studie úřad územního plánování, opírá se při hodnocení aktuálnosti záměrů zejména o názor dotčené obce. Aktualizace 2013.


09. V § 30 v odstavci 2) stavebního zákona je uvedeno, že „pořizovatel pořizuje územní studii v případech, kdy je to uloženo územně plánovací dokumentací, z vlastního nebo jiného podnětu.“ Znamená to, že se jedná o tři možnosti, kdy lze pořídit územní studii, nebo musí být územní studie vždy uložena v ÚPD?

Ano, jedná se o tři možnosti. Podle § 30 odstavce 2 stavebního zákona pořizuje pořizovatel územní studii v případech, kdy: - je to uloženo územně plánovací dokumentací, - z vlastního podnětu nebo - z jiného podnětu. Podmínka pořízení územní studie nemusí být tedy vždy uložena v ÚPD. Aktualizace 2018.


10. Kdo uhradí náklady na pořízení územní studie uložené územním plánem?

V případě, že je pořízení územní studie uloženo územním plánem, hradí územní studii vždy obec (stalo se tak z vlastní vůle zastupitelstva obce), a to i v případě, že samotné pořízení např. změny územního plánu bylo z podnětu vlastníka pozemku, který chce začít stavět. Pořízení změny územního plánu může být podmíněno její úhradou vlastníkem, pořízení územní studie uložené územním plánem však ne. Aktualizace 2013.


11. V případě, že obec schválila nový územní plán s tím, že je v něm více lokalit, které jsou určeny pro zástavbu rodinnými domy a že u všech je podmínka územní studie (ÚS), ale v současné době obec upřednostňuje jiné lokality, může si vlastník pozemku dobrovolně nechat vypracovat územní studii, aby vše urychlil a mohl začít stavět?

Nemůže, územní studii může pořizovat pouze orgán ÚP s příslušnou působností. Pokud je v ÚP stanovena podmínka zpracování ÚS, bylo tak stanoveno z vlastní vůle zastupitelstva obce a jedná se tedy o ÚS pořizovanou z vlastního podnětu. Pokud zastupitelstvo tuto podmínku stanovilo, znamená to, že tuto územní studii musí pořídit a uhradit. Dále upozorňujeme, že dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., příloha 7 část I., odst. 2 písm. c) musí být stanovena lhůta pro pořízení územní studie, ve které musí dojít ke schválení možnosti využití územní studie pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti. Není-li lhůta stanovena, jedná se o rozpor s citovanou vyhláškou. Marným uplynutím lhůty pro pořízení studie tato podmínka zaniká a v předmětné ploše se postupuje, jako by ÚS nebyla požadována. Aktualizace 2013.


12. V současně platném územním plánu je pro určité území stanovena podmínka pořízení územní studie bez stanovení konkrétní lhůty. Jak dlouho může být takovéto území podmínkou pořízení územní studie blokováno?

Novela stavebního zákona účinná od 1. 1. 2013 (zákon č. 350/2012 Sb.) stanovila povinnost v případě podmínění rozhodování o změnách v území územní studií stanovit v územním plánu rovněž podmínky pro její pořízení a přiměřenou lhůtu pro vložení dat o ní do evidence územně plánovací činnosti (§ 43 odst. 2 SZ). Marným uplynutím této stanovené lhůty omezení změn v území zaniká. Ve Vašem případě, kdy není v územním plánu stanovena konkrétní lhůta pro územní studii, platí přechodná ustanovení, ze kterých vyplývá: pokud není v územně plánovací dokumentaci stanovena lhůta pro vložení dat o územní studii do evidence územně plánovací činnosti, pozbývá úkol „prověřit územní studií změny využití plochy nebo koridoru vymezených v územním plánu jako podmínka pro rozhodování“ platnosti uplynutím 4 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (čl. II odst. 5 zákona č. 350/2012 Sb.), tj. tzv. „blokování“ území končí 1. 1. 2017. Listopad 2013.


13. V územním plánu je podmíněno využití dané lokality pořízením územní studie. Lhůta pro zpracování studie je stanovena: „do zahájení výstavby, aby bylo zajištěno vynaložení prostředků na dokumentaci pouze pro reálné a aktuální potřeby.“ Jak lze dle takto stanovené lhůty zjistit, kdy dojde k jejímu tzv. marnému uplynutí?

Ve Vašem případě se nejedná o žádnou konkrétně stanovenou lhůtu tak, jak to vyžaduje stavební zákon. Odpověď je stejná jako u předchozího dotazu, tj. lhůta musí být konkrétní a jejím marným uplynutím zaniká omezení změn v území předmětnou územní studií (viz § 43 odst. 2 SZ). Pokud ale není v územním plánu stanovena konkrétní lhůta („do zahájení výstavby“ – toto opravdu není konkrétní lhůta), platí přechodná ustanovení (viz čl. II odst. 5 zákona č. 350/2012 Sb.), tj. úkol „prověřit územní studií změny využití plochy nebo koridoru vymezených v územním plánu jako podmínka pro rozhodování“ pozbývá platnosti uplynutím 4 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Aktualizace 2018.


14. Je povinností pořizovatele zveřejňovat územní studii dálkovým přístupem? V příloze č. 14 vyhlášky č. 500/2006 Sb. - Registrační list, je v závěru uvedeno: „Dokumentace je přístupná na webové adrese…“.

Dosud tato povinnost stanovena není. Bod v registračním listu má za cíl informovat toho, kdo do něj nahlíží, že je možnost nahlédnout do územní studie na internetu, pokud se pořizovatel o své vůli a nad rámec povinností vyplývajících ze zákona rozhodl územní studii tímto způsobem zpřístupnit. Únor 2015.


15. Na základě požadavku v územním plánu byla pro danou lokalitu pořízena územní studie. Zastupitelstvo obce však územní studii dosud neschválilo. Může být tato územní studie zapsána do evidence ÚPČ?

Může. Zastupitelstvo obce územní studii neschvaluje ani nevydává. Pokud by tak učinilo, jednalo by se o nezákonný zásah samosprávy do výkonu státní správy a k tomuto aktu zastupitelstva by nemohlo být přihlíženo. Schválení možnosti využití územní studie přísluší pořizovateli. Pořizovatel územní studie podá poté, kdy schválil možnost jejího využití podle § 25 stavebního zákona, návrh na vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti. Říjen 2018.


16. Na základě požadavku v územním plánu byla pro danou lokalitu pořízena územní studie a data o ní byla vložena do evidence. Územní studie obsahovala přísné regulativy. Zastupitelstvo obce ji proto na podzim 2011 zrušilo a stanovilo vlastní zásady pro výstavbu v této lokalitě. Máme nové zájemce, kteří by chtěli v této lokalitě stavět, narážejí však na problémy se stavebním úřadem, kde je jim sdělováno, že pokud je zrušena studie, nelze v dané lokalitě stavět.

Územní studii nelze rozhodnutím zastupitelstva zrušit. Schválení možnosti využití územní studie je záležitostí pořizovatele, který územní studii pořídil. Pořizovatel územní studii prověří z hlediska její aktuálnosti a v případě její neaktuálnosti ukončí možnost jejího využití a navrhne vypuštění údajů o ní z evidence územně plánovací činnosti. Rozhodnutím zastupitelstva rovněž nelze stanovovat „vlastní zásady pro výstavbu“ bez použití nástrojů územního plánování, kterými jsou v tomto případě zejména územní plán a jeho změna nebo regulační plán a jeho změna. Pokud je územní studie nadále v evidenci územně plánovací činnosti, je podkladem pro rozhodování a stavební úřad by k ní měl přihlížet. Říjen 2015.


17. Jakou formu má mít „schválení možnosti využití územní studie“?

Územní studii prověří pořizovatel z hlediska jejího možného využití jako podkladu pro zpracování, aktualizaci nebo změnu územně plánovací dokumentace nebo pro rozhodování v území v „Registračním listu územní studie“ (viz příloha č. 14 vyhlášky č. 500/2006 Sb.). Prostřednictvím registračního listu podá krajskému úřadu návrh na vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti, popř. sám, pokud byl krajským úřadem pověřen, data do této evidence vloží. Tím jsou splněny náležitosti vyžadované stavebním zákonem. Formulace schválení možnosti využití územní studie viz následující odpovědi v otázkách 18. a 19. Říjen 2015.


18. Jak má být formulováno „schválení možnosti pro využití územní studie“, která je určena jako podklad pro pořízení změny územního plánu?

U územní studie, která má sloužit jako podklad pro pořízení územního plánu nebo jeho změny je možno formulovat schválení možnosti využití územní studie následovně: Pořizovatel, (název pořizovatele), příslušný podle § 6 odst. 1) písm. c), resp. podle jiných ustanovení stavebního zákona (s ohledem na pořizovatele) schvaluje v souladu s § 30 odst. 4 stavebního zákona možnost využití územní studie (název územní studie) zpracované (zpracovatel a datum zpracování) z vlastního/jiného podnětu (kdo dal podnět) jako podkladu pro zpracování územního plánu (resp. změny územního plánu). Říjen 2015.


19. Je nějaký rozdíl mezi schválením možnosti využití územní studie s ohledem na účel, pro který byla pořízena – tedy například územní studie, která byla pořízena jako podklad pro návrh územního plánu nebo jeho změnu a územní studie, která byla pořízena jako podklad pro rozhodování v území?

Rozdíl je pouze ve formulaci schválení možnosti využití územní studie. V případě, že se bude jednat o územní studii, jejíž zpracování je podmínkou pro rozhodování o změnách v území, pak bude formulace schválení možnosti využití územní studie znít například následovně: Pořizovatel, (název pořizovatele), příslušný podle § 6 odst. 1) písm. c), resp. podle jiných ustanovení stavebního zákona (s ohledem na pořizovatele) schvaluje v souladu s § 30 odst. 4 stavebního zákona možnost využití územní studie (název územní studie) uložené územním plánem (název územního plánu) a zpracované (zpracovatel a datum zpracování) jako podkladu pro rozhodování v území. Říjen 2015.


TOPlist Napište nám | © Ústav územního rozvoje, 2008–2018. Všechna práva vyhrazena. | XHTML 1.0 valid