Ministerstvo pro místní rozvoj ČR  1000 OTÁZEK KE STAVEBNÍMU PRÁVU
se zaměřením na problematiku územního plánování
Ústav územního rozvoje 

Téma: Umísťování a povolování staveb

Heslo: Územně plánovací informace


Seznam otázek

01. Co je to územně plánovací informaci (ÚPI) a kdy je možnost o ni požádat?

ÚPI je novým nástrojem územního plánování (§ 21 SZ) – tzv. předběžná informace (§ 139 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád), který zajišťuje poskytování informací o stavu území, návrzích na změny jeho využití a také o vydání příslušných rozhodnutí a opatření. Platnost ÚPI je jeden rok ode dne jejího vydání. Každý může požadovat od správního orgánu, který je příslušný vydat rozhodnutí nebo podmiňující úkon, aby mu v písemné formě poskytl předběžnou informaci o tom, zda lze určitý záměr uskutečnit a podle jakých hledisek bude posuzovat žádost pro vydání rozhodnutí nebo podmiňujícího úkonu, popř. za jakých předpokladů lze žádosti vyhovět. V téže věci lze předběžnou informaci požadovat jen jednou a lze ji požadovat i po zahájení řízení. Aktualizace 2014.


02. Jakým způsobem se může o ÚPI požádat?

Náležitosti žádosti o vydání územně plánovací informace jsou uvedeny v § 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Aktualizace 2018.


03. Které orgány mají vydávat jednotlivé druhy ÚPI podle § 21 odst. 1, pod písmeny a) - c)?

ÚPI poskytují orgány územního plánování (krajský úřad, úřad územního plánování, obecní úřad pověřený pro výkon činnosti pořizovatele) a stavební úřad, a to vždy v rámci své působnosti, tzn. k předmětu informace nebo příslušného rozhodnutí anebo opatření, které jim náleží. Aktualizace 2018.


04. Kdy se má stavebník pro územně plánovací informaci (ÚPI) obrátit na úřad územního plánování, a kdy na stavební úřad.

Z logiky věci vyplývá, že stavební úřad by měl poskytovat ÚPI podle § 21 odst. 1 písmeno b), c), a d)SZ, a to pouze pro územní rozhodnutí, pro územní souhlas a podmínky pro provedení jednoduchých staveb (§ 104 SZ). Zbývající by pak příslušelo úřadu územního plánování, případně obecnímu úřadu pověřenému pro výkon činnosti pořizovatele. Aktualizace 2013.


05. Co má územně plánovací informace obsahovat?

Obsah vydané územně plánovací informace vždy vychází z požadavku na předběžnou informaci, tj. pro jaký záměr na změnu v území, zejména účel a technické provedení stavby nebo jiného opatření v území je územně plánovací informace požadována (§ 21 odst. 1 a 2 stavebního zákona). ÚPI obsahuje informaci, zda lze určitý záměr uskutečnit a o tom, podle jakých hledisek bude stavební úřad posuzovat žádost o vydání rozhodnutí nebo popřípadě za jakých předpokladů lze žádosti vyhovět. Aktualizace 2013.


06. Jak postupovat, když stavebník s vydanou územně plánovací informací (ÚPI)nesouhlasí?

prednisolon tabletta

prednisolon tabletta
Pokud stavebník nesouhlasí s vydanou ÚPI, může požádat ve smyslu § 156 správního řádu o její přezkoumání. Aktualizace 2013.


07. Kdo konkrétně vydává a má dle zákona vydat územně plánovací informaci podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.? Kdo je ten oprávněný úřad pro vydání informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití, zejména na základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace?

Územně plánovací informaci o podmínkách využívání území a změn jeho využití, zejména na základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace [§ 21 odst. 1 písm. a) stavebního zákona], vydává úřad příslušný k dotazovanému území. Jedná-li se o informace k ÚAP kraje nebo zásadám územního rozvoje, obraťte se na krajský úřad. Jedná-li se o ÚAP obcí nebo územní plán, obraťte se na úřad územního plánování. Pokud jde o informace na podkladu regulačního plánu nebo územních rozhodnutí, je třeba požádat o informaci stavební úřad, stejně jako vydávání ÚPI pro územní a stavební řízení. Aktualizace 2013.


08. Ve které fázi pořizování územního plánu bude možné vydávat územně plánovací informaci? Bude ji možné podávat na základě rozpracovaného územního plánu nebo stávajícího platného?

V případě poskytování územně plánovací informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití podle § 21 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, se tato informace poskytuje podle schválené nebo vydané ÚPD. Aktualizace 2013.


09. Jsme odbor územního plánování, nejsme stavebním úřadem a nevydáváme žádná rozhodnutí typu územního rozhodnutí, stavebního povolení apod. Je v naší kompetenci vydávání ÚPI pro územní a stavební řízení?

Územně plánovací informace (§ 21SZ) poskytují úřady územního plánování a stavební úřady vždy v rámci své působnosti, tzn. k předmětu informace nebo příslušného rozhodnutí anebo opatření, které jim náleží. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí bude vydávat stavební úřad, je jeho povinností pro toto správní řízení poskytnout ÚPI. Aktualizace 2013.


TOPlist Napište nám | © Ústav územního rozvoje, 2008–2018. Všechna práva vyhrazena. | XHTML 1.0 valid