Ministerstvo pro místní rozvoj ČR  1000 OTÁZEK KE STAVEBNÍMU PRÁVU
se zaměřením na problematiku územního plánování
Ústav územního rozvoje 

Téma: Územně plánovací dokumentace

Heslo: Veřejně prospěšná stavba, veřejně prospěšné opatření


Seznam otázek

01. V územním plánu je navržena jako veřejně prospěšná stavba silnice II. třídy; město hodlá vybudovat její část (asi 1/4 délky) v potřebné kategorii - tato část bude zatím sloužit jako příjezdová komunikace do stávajícího a navrhovaného průmyslového areálu. Pokud bude vybudována jen uvedená část komunikace, která zatím nebude mít funkci silnice II. třídy, ztrácí pro tento úsek statut veřejné prospěšnosti?

Pokud bude uvedený úsek silnice splňovat parametry silnice II. třídy vč. podmínek stanovených územním plánem, pak se jedná o etapu výstavby veřejně prospěšné stavby. Aktualizace 2021.


02. Co všechno je třeba učinit pro zapsání VPS, pro předkupní právo do katastru nemovitostí?

Z ustanovení § 101 odst. 1 stavebního zákona vyplývá, že předkupní právo se v územním plánu nebo regulačním plánu vymezuje označením nemovitosti podle zvláštního právního předpisu a stanovením oprávněné osoby, v případě státu též stanovením příslušné organizační složky nebo příspěvkové organizace nebo státního podniku. Textovou část územního plánu nebo regulačního plánu obsahující vymezení nebo změnu vymezení předkupního práva zašle obec nebo kraj neprodleně osobě oprávněné z předkupního práva a osobám, jejichž nemovitosti předkupní právo zatěžuje. Osoba oprávněná z předkupního práva podá neprodleně návrh na zápis předkupního práva do katastru nemovitostí. Předkupní právo podle tohoto zákona vzniká nabytím účinnosti územního plánu nebo regulačního plánu a má účinky věcného práva. Aktualizace 2021.


03. Jestliže je ÚSES povinnou součástí územně plánovací dokumentace, je také povinností zařadit skladebné prvky ÚSES do veřejně prospěšných opatření?

Územní systém ekologické stability (ÚSES) lze zařadit do veřejně prospěšných opatření definovaných v § 2 odst. 1 písm. o) stavebního zákona: „V tomto zákoně se rozumí veřejně prospěšným opatřením opatření nestavební povahy sloužící ke snižování ohrožení území a k rozvoji anebo k ochraně přírodního, kulturního a archeologického dědictví, vymezené ve vydané územně plánovací dokumentaci.“. Nejedná se však o povinnost. O zařazení rozhoduje zastupitelstvo obce při vydávání územního plánu po předchozím projednání s dotčenými orgány. Aktualizace 2021.


TOPlist Napište nám | © Ústav územního rozvoje, 2008–2021. Všechna práva vyhrazena. | XHTML 1.0 valid