Ministerstvo pro místní rozvoj ČR  1000 OTÁZEK KE STAVEBNÍMU PRÁVU
se zaměřením na problematiku územního plánování
Ústav územního rozvoje 

Téma: Územně plánovací dokumentace

Heslo: Vyhodnocení ÚP na udržitelný rozvoj území


Seznam otázek

01. Kdo bude dělat vyhodnocení územního plánu na udržitelný rozvoj?

Vyhodnocení územního plánu na udržitelný rozvoj území zpracuje projektant ÚPD, pokud bude tento požadavek obsažen v zadání nebo pokynech pro zpracování návrhu územního plánu nebo jeho změny, případně v obsahu změny při pořizování změny zkráceným postupem. Součástí tohoto vyhodnocení je také vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí, které musí zpracovat osoba s autorizací pro tuto činnost (držitel autorizace podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb.). V případech, kdy je součástí vyhodnocení vlivů na životní prostředí i vyhodnocení vlivu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (NATURA 2000), musí toto vyhodnocení zpracovat osoba se zvláštní autorizací pro vyhodnocení vlivu na NATURU 2000 (§ 45i, odst.3 zákona č. 114/1992 Sb.). Aktualizace 2021.


02. Pokud nebyl uplatněn požadavek na vyhodnocení vlivů na životní prostředí (v rámci vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území) k zadání, může být uplatněn až jako stanovisko dotčeného orgánu k návrhu územního plánu? (Dotčený orgán napsal, že se vyjádří až k návrhu.)

Dotčený orgán musí v souladu s § 47 odst. 3 stavebního zákona uvést, zda má být návrh územního plánu posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí, případně stanovit podrobnější požadavky podle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí již ve svém stanovisku k návrhu zadání, ne později v rámci stanoviska k návrhu územního plánu. Na základě tohoto požadavku uvede pořizovatel v zadání podle § 47 odst. 3 požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Aktualizace 2021.


TOPlist Napište nám | © Ústav územního rozvoje, 2008–2021. Všechna práva vyhrazena. | XHTML 1.0 valid