Ministerstvo pro místní rozvoj ČR  1000 OTÁZEK KE STAVEBNÍMU PRÁVU
se zaměřením na problematiku územního plánování
Ústav územního rozvoje 

Téma: Územně plánovací dokumentace

Heslo: Zadání územního plánu


Seznam otázek

01. Zadání územního plánu může mít ze zákona nepovinnou přílohu. Co má tato nepovinná příloha předjímat a jaký odborník, s jakou kvalifikací a na základě jakých podkladů či informací je oprávněn ji nakreslit? Tuto skicu totiž vyžadují především orgány ochrany životního prostředí, když nemají u zadání výkres funkčního členění tj. předem závazné určení kde, jak velké a jak funkčně určené plochy teprve projektant vymyslí!

Podle § 47 stavebního zákona pořizovatel v návrhu zadání stanoví hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu. Obsah zadání územního plánu je stanoven v Příloze 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Žádná "nepovinná příloha ve stavebním zákoně ani v uvedené vyhlášce obsažena není.Dotčené orgány při projednávání návrhu zadání nemohou vyžadovat jiné než zákonem stanovené náležitosti. Dotčené orgány nemají v žádném právním předpisu zmocnění grafickou přílohu k zadání vyžadovat. Je chybou pořizovatele, pokud na takový požadavek dotčeného orgánu přistoupí. Aktualizace 2021.


02. Je možné připomínku fyzické osoby zapracovat do návrhu zadání a předložit ke schválení zastupitelstvu a následně dále pokračovat ve zpracování návrhu nebo je třeba dílčí změnu projednat zvlášť a pokračovat po projednání této změny v dalším procesu?

Pořizovatel je kvalifikovaná osoba, která uplatněné podněty s určeným zastupitelem vyhodnotí, návrh zadání dle společného uvážení upraví a předloží zastupitelstvu. Zadání se však nikdy znovu neprojednává stejně jako „pokyny pro zpracování návrhu územního plánu“. Aktualizace 2021.


TOPlist Napište nám | © Ústav územního rozvoje, 2008–2021. Všechna práva vyhrazena. | XHTML 1.0 valid