Ministerstvo pro místní rozvoj ČR  1000 OTÁZEK KE STAVEBNÍMU PRÁVU
se zaměřením na problematiku územního plánování
Ústav územního rozvoje 

Téma: Dotčené orgány a stanoviska

Heslo: Dotčené orgány


Seznam otázek

01. Bude zpracován a vydán přehled (seznam) DO pro pořizování územních plánů?

Výčet dotčených orgánů spolupůsobících v procesu pořizování územně plánovacích dokumentací a v územních řízeních je uveden v publikaci Dotčené orgány v procesu územního plánování, která je přístupná na webových stránkách Ústavu územního rozvoje. Publikace obsahuje výčet dotčených orgánů s přiřazením právních předpisů v jejich působnosti včetně citací příslušných ustanovení těchto předpisů. Aktualizace 2022.


02. Kdy je úřad územního plánování dotčeným orgánem v územním řízení?

Podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, dále jen SZ, obecní úřad obce s rozšířenou působností, resp. "úřad územního plánování" vydává v přenesené působnosti závazné stanovisko podle § 96b SZ, není-li příslušný krajský úřad. V § 96b odst. 1 SZ se uvádí: "Jestliže vydání rozhodnutí nebo jiného úkonu podle části třetí hlavy III dílů 4 a 5, § 126, 127, 129 odst. 2 a 3 nebo podle zvláštního zákona závisí na posouzení jím vyvolané změny v území, je podkladem tohoto rozhodnutí nebo jiného úkonu závazné stanovisko orgánu územního plánování." Závazné stanovisko orgánu územního plánování se nevydává pro záměry uvedené v § 96b odst. 1 písm. a) až h) SZ. K této problematice vydalo MMR materiál "Závazná stanoviska orgánů územního plánování. Metodický pokyn 3. vydání.", který naleznete na adrese: http://www.uur.cz/images/8-stanoviska-a-metodiky/od-01-01-2018/19-zavazne-stanovisko-§96b-3vydani-mmr-38672-31-08-2018.pdf. Od 1. 1. 2021, kdy nabyl účinnosti zákon č. 403/2020 Sb., není metodický pokyn aktuální v rozsahu kapitol 2.5 a 2.13. Ministerstvo připravuje aktualizaci metodického pokynu. Aktualizace 2022.


03. Lze při projednávání územního plánu považovat za dotčený orgán Vojenskou ubytovací a stavební správu?

Dotčeným orgánem je Ministerstvo obrany, a to Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru Sekce majetkové, který uplatňuje stanoviska a závazná stanoviska v příslušné věci (není již zplnomocněna Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, která nahradila VUSS). Aktualizace 2022.


04. Je orgán ochrany zemědělského půdního fondu při projednávání zadání územního plánu nebo jeho změny dotčeným orgánem?

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu je v tomto případě dotčeným orgánem. K zadání územního plánu nevydává stanovisko ani souhlas. Může však uplatnit vyjádření, ve kterém uvede požadavky na obsah územního plánu (§ 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon). Aktualizace 2022.


07. Kdo je příslušným dotčeným orgánem z hlediska ochrany ZPF při pořizování změny regulačního plánu?

Záleží na tom, o jaký regulační plán se jedná. Příslušným dotčeným orgánem na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, dále jen ZPF, na úrovni obcí je obecní úřad obce s rozšířenou působností s výjimkou regulačních plánů pořizovaných na základě zásad územního rozvoje [§ 15 písm. h) ve spojení s § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF] a krajský úřad, nejedná-li se o případy v působnosti jiného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu [§ 17a, písm. a) téhož zákona]. Na území národních parků vykonávají působnost při ochraně ZPF správy národních parků (§ 16 téhož zákona), ve vojenském újezdě vykonává funkci orgánu ochrany ZPF újezdní úřad (§ 13 odst. 2 výše uvedeného zákona), a na území hl. města Prahy vykonávají přenesenou působnost, která je zvláštním zákonem svěřena orgánům krajů, (§ 31, odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praha) i orgánům obcí s rozšířenou působností (§ 31, odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praha), orgány hlavního města Prahy. Aktualizace 2022.


08. Kdo je dotčeným orgánem v procesu územního plánování resp. procesu územního řízení podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) ve věci vymezení ochranného pásma u zařízení pro chov zvířat?

Dotčeným orgánem v procesu pořizování územních a regulačních plánů i v územních řízeních (včetně územních řízení o vymezení ochranného pásma u zařízení pro chov zvířat) je krajská veterinární správa, a to ve smyslu § 49 odst. 1 písm. j) zákona č. 166/1999 Sb. (veterinární zákon). Aktualizace 2022.


11. Jaké postavení máme v územním řízení, jsme-li vlastníky televizních kabelových rozvodů v několika městech a obcích a optických kabelů po celé ČR?

Mohou nastat dva případy: 1. Pokud je vaše zařízení přímo dotčeno, pak máte postavení účastníka řízení se všemi právy a povinnostmi [viz § 85 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, dále SZ]. 2. Pokud se jedná o zjišťování existence vašeho zařízení, pak jsou vaše stanoviska jako vlastníka technické infrastruktury neopominutelným podkladem pro rozhodování (viz § 23a SZ). Nejste však dotčeným orgánem. Aktualizace 2022


12. Co se rozumí závažnými důvody k uplatnění prodloužení lhůty pro uplatnění stanoviska příslušného úřadu (§ 50 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb.)? Musí vždy pořizovatel uvedené důvody akceptovat? Existuje možnost, jak se bránit zbytečným průtahům ze strany příslušného úřadu při realizaci změny územního plánu velmi malého rozsahu?

Pokud příslušnému úřadu brání závažné důvody k uplatnění stanoviska ve stanovené lhůtě, sdělí tyto důvody pořizovateli nejpozději do 30 dnů od obdržení podkladů. Lhůtu pro uplatnění stanoviska lze prodlužit nejdéle o 30 dnů. O prodloužení lhůty pořizovatel nerozhoduje, ale v případě závažných důvodů ji ze zákona akceptuje (§ 50 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, dále jen SZ). Výše uvedené neplatí při pořizování změny územního plánu zkráceným postupem podle § 55a a 55b SZ. Pokud příslušný úřad neuplatní stanovisko ve lhůtě do 30 dnů od obdržení podkladů, je možné změnu územního plánu vydat i bez jeho stanoviska (§ 55b odst. 5 SZ). Specifikovat, co se rozumí závažnými důvody, obecně nelze, neboť mohou být případ od případu různé. Aktualizace 2022.


13. Může mít obec postavení dotčeného orgánu?

V současnosti nemůže. Do 31. 12. 2020 platilo ustanovení § 188a zákona č. 183/2006 Sb., podle kterého bylo možno umisťovat stavby v něm uvedené jen se souhlasem zastupitelstva obce. Aktualizace 2022.


14. V případě, že bude dotčený orgán posuzovat hranice ochranného pásma chovu zvířat, podle jakých zákonů, vyhlášek, nařízení, postupů a metodik by měly být vymezeny?

Ústav územního rozvoje zpracoval k dané problematice příručku Limity využití území, která je dvakrát do roka aktualizovaná. V kapitolách 1.3.102 „Veterinární ochranná pásma“ a 1.3.201. „Umisťování zemědělských staveb“ je uvedena i příslušná legislativa. Aktualizace 2022.


15. Kde najdu seznam dotčených orgánů a jaké jsou kompetence těchto subjektů?

Přehled dotčených orgánů je zveřejněn v publikaci zpracované a pravidelně aktualizované Ústavem územního rozvoje „Dotčené orgány v procesu územního plánování“. Aktualizace 2022.


16. Může úřad územního plánování v závazném stanovisku určit podmínky, týkající se umístění stavby na pozemku (stanovit například vzdálenost od komunikace) a odůvodnit je respektováním urbanistického a architektonického rázu, i když územní plán obce žádné podmínky (regulativy) tohoto typu neobsahuje?

Orgán územního plánování má povinnost posuzovat záměr mj. z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, včetně případného stanovení podmínek (viz § 96b odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, dále SZ), např. pro umístění a uspořádání staveb a veřejných prostranství s ohledem na stávající charakter a hodnoty území a na využitelnost navazujícího území či pro kvalitní bydlení. Jedním z úkolů územního plánování je stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na jeho změny [viz § 19 odst. 1 písm. d) SZ], jeho kompetence se tudíž budou s kompetencemi stavebního úřadu v této části částečně překrývat. Podrobnost podmínek je dána ohledem na konkrétní záměr a území. Aktualizace 2022.


17. Pokud se dotčený orgán nedostaví na společné jednání o návrhu územního plánu nebo jeho změny podle § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon (dále jen SZ), nebo na jeho veřejné projednání podle § 52 SZ, porušují tím zákon?

Dotčené orgány mají právo se jednání nebo veřejného projednání zúčastnit, není to však jejich povinnost. Lhůty pro jejich stanoviska se při neúčasti na jednání nebo veřejném projednání nemění a k později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží. Aktualizace 2022.


TOPlist Napište nám | © Ústav územního rozvoje, 2008–2021. Všechna práva vyhrazena. | XHTML 1.0 valid