Ministerstvo pro místní rozvoj ČR  1000 OTÁZEK KE STAVEBNÍMU PRÁVU
se zaměřením na problematiku územního plánování
Ústav územního rozvoje 

Téma: Územně plánovací dokumentace

Heslo: Zásady územního rozvoje


Seznam otázek

01. Postačí návrh zásad územního rozvoje ve smyslu § 39 odst. 1 stavebního zákona vystavit a veřejnou vyhlášku vyvěsit současně – tedy celkem po dobu 30 dnů?

Nepostačí. Podle § 25 odst. 2 správního řádu ve vazbě na ustanovení § 20 stavebního zákona se veřejná vyhláška vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který vyhlášku doručuje, a vyznačí se na ní den vyvěšení. Veřejná vyhláška se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se vyhláška považuje za doručenou. Přitom 15 dnů se počítá od vyvěšení na úřední desce obce, jejíž správní orgán vyhlášku doručuje. Poté je nutno vystavit návrh k veřejnému nahlédnutí na dobu 30 dnů (pravděpodobně nevadí, když by byl návrh zveřejněn současně s vyhláškou, ale v tom případě by musel být zveřejněn nejen po stanovenou dobu 30 dnů, ale i po dobu min. 15 dnů nutnou pro doručení veřejné vyhlášky - tj. min. 45 dnů). Veřejné projednání je tedy možno konat nejdříve 45. den ode dne, kdy byla vyvěšena veřejná vyhláška na úřední desce obce, jejíž správní orgán vyhlášku doručuje. Aktualizace 2021.


02. Je nutno návrh zásad územního rozvoje opakovaně veřejně projednat, pokud návrh nebude vystaven po stanovenou dobu 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky?

Ano, pokud nebude dodržena lhůta vystavení návrhu 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky, je nutno celý proces zopakovat. Aktualizace 2021.


03. Jak bude pořizovatel postupovat, pokud některá obec nevyvěsí veřejnou vyhlášku z nějakého důvodu na úřední desce (např. pokud nesouhlasí s navrženým koridorem pro infrastrukturu nadmístního významu navrženým ZÚR) a tak blokuje projednání? Podle mne ani ve správním řádu ani ve stavebním zákoně neexistuje mechanismus, jak obec donutit veřejnou vyhlášku vyvěsit a tak umožnit řádné projednání návrhu.

where can i buy low dose naltrexone

buy naltrexone no prescription go
Pokud jde o řízení, ve kterém se veřejnou vyhláškou doručuje ve správních obvodech několika obcí, pak příslušné obecní úřady, jsou povinny písemnost bezodkladně vyvěsit na svých úředních deskách na dobu nejméně 15 dnů. Pokud ji obec, resp. některý odpovědný úředník nevyvěsí, jedná se porušení zákona a v případě zaměstnance o porušení základní povinnosti podle § 73 odst. 1 písm. c) zákoníku práce. Pro zjednání nápravy je v případě nečinnosti obce příslušný krajský úřad. Aktualizace 2013.


TOPlist Napište nám | © Ústav územního rozvoje, 2008–2021. Všechna práva vyhrazena. | XHTML 1.0 valid