Ministerstvo pro místní rozvoj ČR  1000 OTÁZEK KE STAVEBNÍMU PRÁVU
se zaměřením na problematiku územního plánování
Ústav územního rozvoje 

A

Adresář

01. Kde najdu adresy krajských úřadů a jejich odborů s kompetencí pro územní plánování a stavební řád?

Adresář krajských úřadů naleznete na stránkách Konzultačního střediska na adrese: krajské úřady. Aktualizace 2018.

02. Kde najdu adresy úřadů územního plánování?

Adresář úřadů územního plánování naleznete na stránkách Konzultačního střediska na adrese: úřady územního plánování. Aktualizace 2018.

Autorizace

01. Co se rozumí pod pojmem vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územního plánování?

Vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování je vzdělání získané studiem na vysoké škole, která je uvedena v Seznamu škol s uznaným a příbuzným vzděláním České komory architektů. Jedná se o autorizaci pro obor územní plánování podle § 4, odst. 2 písm. b) nebo autorizaci se všeobecnou působností podle § 4, odst. 3) zákona č. 360/1992 Sb. Náležitosti vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územního plánování jsou uvedeny v § 5 Autorizačního řádu ČKA: „Za uznané odborné vzdělání se jako podmínka pro udělení autorizace v oboru „územní plánování“ považuje studium s prvořadým zaměřením na územní plánování a urbanismus, koncipované v průběhu celého studia jako vzdělání multidisciplinární, s časově i proporčně vyváženým poměrem technických a humanitních disciplín a teoretických a praktických předmětů,…“ Aktualizace 2022.

02. Co se rozumí vysokoškolským vzděláním „příbuzného oboru“ uznaným pro autorizaci v oboru územního plánování, tedy o jaké příbuzné obory se jedná?

V Autorizačním řádu ČKA, se v § 3 odst. 4 uvádí: „Za vzdělání příbuzné se pro udělení autorizace považuje bakalářský stupeň vzdělání v oborech architektonických, urbanistických a územně plánovacích a krajinářských, popřípadě vysokoškolské vzdělání dosažené ve studijních oborech příbuzných oborům architektonickým, urbanistickým a územně plánovacím a krajinářským, pokud alespoň rámcově splňuje podmínky stanovené v tomto řádu pro příslušný obor, …“. Pro účely autorizace sestavuje a schvaluje autorizační rada České komory architektů seznam škol poskytujících uznané odborné vzdělání a vzdělání příbuzné. Seznam škol s uznaným a příbuzným vzděláním České komory architektů je dostupný na webové stránce České komory architektů. Aktualizace 2022.

03. Kdo a za jakých podmínek určuje, které vysokoškolské vzdělání je ve smyslu § 24 odst. 3 písmeno b) stavebního zákona "vysokoškolským vzděláním příbuzného oboru uznaného pro autorizaci v oboru územního plánování"?

Stanovení příbuzných oborů uznaných pro autorizaci v oboru územního plánování je zákonem (č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů) svěřeno České komoře architektů. Aktualizace 2022.

04. Je pro vypracování územní studie nutná autorizace?

Vypracování územní studie patří mezi vybrané činnosti ve výstavbě (§ 158 odst. 1 SZ), a proto je autorizace nutná. Aktualizace leden 2022.

05. Je nutná autorizace pro studii stavby?

Stavební zákon pojem studie stavby nezná. Nejedná se o vybranou činnost ve výstavbě (§ 158 SZ). Aktualizace 2022.

06. Jakou autorizaci (kvalifikaci) musí mít osoba, která zpracovává dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí o změně využití území, dělení nebo scelování pozemku nebo ochranném pásmu?

Dokumentace pro uvedená územní rozhodnutí musí být zpracována autorizovaným architektem nebo autorizovaným inženýrem, a to s oprávněním v souladu s § 17 a § 18 případně autorizovaný technik za splnění podmínek uvedených v § 19, zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v platném znění. Aktualizace 2022.

B

Bioplynové stanice

01. Investor má záměr v intravilánu uprostřed obce uvnitř stávajícího areálu zemědělské výroby postavit bioplynovou stanici (BPS) a obec se záměrem investora souhlasí. Obec nemá zpracován územní plán, má pouze nově vymezené zastavené území obce dle § 59 stavebního zákona, vydané formou opatření obecné povahy (OOP). Lze tuto bioplynovou stanici povolit?

Z výše uvedeného je zřejmé, že se jedná o umístění BPS uvnitř stávajícího areálu zemědělské výroby; nejedná se o vymezení nové plochy ve smyslu § 3 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Doporučujeme k prostudování metodický pokyn Stavby a zařízení pro výrobu energie z vybraných obnovitelných zdrojů, umístěný na internetových stránkách ÚÚR. Z metodického pokynu uvádíme: "V souvislosti s rozšiřováním využívání obnovitelných zdrojů energie vznikají nové druhy staveb a zařízení pro výrobu energie. Vhodné k umístění jsou areály zemědělských zařízení nebo nevyužité výrobní areály (tzv. brownfields), nacházející se v dostatečné vzdálenosti od ploch bydlení. Nezbytné je stanovit ochranné pásmo a dodržet odstupové vzdálenosti zejména od ploch bydlení, rekreace a občanského vybavení." V současné době je uvedená metodika na našich webových stránkách označena jako neaktuální, neboť nebyla po novele stavebního zákona v roce 2013, ani později, aktualizována. Je tedy třeba ji porovnat se současně platnou legislativou, jejím aktuálním zněním. Aktualizace 2022.

C

České technické normy (ČSN)

01. Jak je zajištěna přístupnost ČSN podle § 196 odst. 2 stavebního zákona?

Vámi uvedený § 196 odst. 2 stavebního zákona byl zákonem č. 91/2016 Sb., kterým se měnil zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, zrušen. Odbor stavebního řádu MMR ČR vede pro usnadnění aplikační praxe na svých webových stránkách seznam českých technických norem, který je uspořádán podle jednotlivých ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, a vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, který obsahuje odkazy na normové hodnoty. Aktualizace 2022.

Chaty

01. Lze na pozemku, podle územního plánu zahrnutém v nezastavěném území obce do plochy krajinné zóny přírodní (výstavba rekreačního objektu nepřípustná), umístit stavbu rekreačního objektu v souladu s § 18 odst. 5 stavebního zákona?

Nelze, jednalo by se o rozpor s územním plánem. Rekreační objekt by nebylo možné povolit ani podle § 18 odst. 5 stavebního zákona, protože neodpovídá charakteristice přípustných druhů staveb pro rekreaci uvedených v příkladmém výčtu obsaženém v tomto ustanovení. Aktualizace leden 2022.

D

Dešťové vody

01. Jak je v zákoně ošetřeno, že dešťové vody z pozemku rodinného domu (ale také například z areálu výroby či skladování) musí být na tomto pozemku vyřešeny tak, aby neškodily sousedním pozemkům a budovám?

Podle § 169 odst. 1 stavebního zákona: „Právnické osoby, fyzické osoby a příslušné orgány veřejné správy jsou povinny při územně plánovací a projektové činnosti, při povolování, provádění, užívání a odstraňování staveb respektovat záměry územního plánování a obecné požadavky na výstavbu [§ 2 odst. 2 písm. e)] stanovené prováděcími právními předpisy.“ V § 20 odst. 5 písm. c) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, je uvedeno: „Stavební pozemek se vždy vymezuje tak, aby na něm bylo vyřešeno hospodaření se srážkovými vodami jejich 1. akumulací s následným využitím, vsakováním nebo výparem, pokud to hydrogeologické poměry, velikost pozemku a jeho výhledové využití umožňují a pokud nejsou vsakováním ohroženy okolní stavby nebo pozemky, 2. odváděním do vod povrchových prostřednictvím dešťové kanalizace, pokud jejich akumulace s následným využitím, vsakováním nebo výparem není možná, nebo 3. regulovaným odváděním do jednotné kanalizace, není-li možné odvádění do vod povrchových." V § 21 odst. 3 citované vyhlášky se dále uvádí: "Vsakování dešťových vod na pozemcích staveb pro bydlení je splněno [§ 20 odst. 5 písm. c)], jestliže poměr výměry části pozemku schopné vsakování dešťové vody k celkové výměře pozemku činí v případě a) samostatně stojícího rodinného domu a stavby pro rodinnou rekreaci nejméně 0,4, b) řadového rodinného domu a bytového domu 0,3." Aktualizace 2022.

02. Co se prosím rozumí pod pojmem "zdržení" dešťových vod na pozemku v kapacitě 20 mm denního úhrnu srážek před jejich svedením do vodního toku či do kanalizace…, uvedeném v § 20 odst. 5 písm. c) vyhlášky č. 501/2006 Sb.?

Vyhláškou č. 269/2009 Sb. byl mimo jiné novelizován § 20 odst. 5 písm. c) vyhl. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a citovaný požadavek již v něm není obsažen. Aktualizace 2022.

Doba platnosti ÚPD

01. Jak dlouho běžně platí zásady územního rozvoje, územní plán a regulační plán? Je nějakým předpisem stanovena maximální doba, např. 10 let? Jak často se zpracovává nová územně plánovací dokumentace?

Odpověď - viz heslo Územní plán dotaz č. 04. Aktualizace 2022.

Dokladová část územně plánovací dokumentace

01. Má dokladová část procesu pořizování ÚPD a ÚPP povahu spisu podle správního řádu?

Pořizování územně plánovacích podkladů je upraveno komplexně ve stavebním zákoně, správní řád se tedy na jejich pořizování nevztahuje (není tedy třeba ani zakládat spis dle správního řádu). V případě územně plánovací dokumentace se jedná o opatření obecné povahy ve smyslu části šesté správního řádu. Pro řízení podle této části se použije přiměřeně část druhá tohoto zákona, včetně § 17 správního řádu, který upravuje spis. Dokladová část procesu pořízení ÚPD má povahu spisu dle správního řádu. Aktualizace leden 2019.

02. Může osoba, která podá v rámci procesu pořízení ÚPD námitku resp. připomínku, nahlížet do dokladové části?

Možnost nahlédnutí do písemnosti musí příslušný správní orgán zajistit po celou dobu vyvěšení písemnosti nebo oznámení a v průběhu lhůt stanovených pro podání stanovisek, námitek a připomínek (§ 20 odst. 2 stavebního zákona). Dokladová část procesu pořízení ÚPD, která má povahu spisu dle správního řádu se nezveřejňuje, ale je k nahlédnutí u pořizovatele. Úprava nahlížení do spisu se řídí správním řádem. Přitom v souladu s požadavky ochrany osobních údajů (GDPR) je po dobu, kdy je „doručováno“ rozhodnutí o námitkách, které je součástí odůvodnění opatření obecné povahy, musí být vyvěšena neanonymizovaná projektová dokumentace a i spis k nahlédnutí je neanonymizovaný (jinak je k nahlédnutí pouze anonymizovaný spis). Podrobněji viz.: http://www.uur.cz/images/8-stanoviska-a-metodiky/od-01-01-2018/22-gdpr-a-uzemni-planovani-mmr-47379-2018.pdf. Aktualizace 2019.

Dotace

01. Kde může obec žádat o dotaci pro pořízení územního plánu nebo jeho změny?

Je třeba průběžně sledovat výzvy k předkládání žádostí o podporu z dotačních programů na zpracování územních plánů a jejich změn, a to pro programy financované z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu na adrese: https://dotaceeu.cz. Z národních dotací prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj na adrese: https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace (např. v roce 2019 z programu „Podpora územního plánování a architektonických /urbanistických soutěží dotační titul „Územní plán 2019“). Na webových stránkách jsou uvedeny podmínky dotace a formuláře žádostí. Lze se na nich také přihlásit k odběru aktualizací. Dotace mohou být případně poskytovány také kraji, pak je třeba sledovat webové stránky příslušných krajských úřadů. Aktualizace 2019.

Dotčené orgány

01. Bude zpracován a vydán přehled (seznam) DO pro pořizování územních plánů?

Výčet dotčených orgánů spolupůsobících v procesu pořizování územně plánovacích dokumentací a v územních řízeních je uveden v publikaci Dotčené orgány v procesu územního plánování, která je přístupná na webových stránkách Ústavu územního rozvoje. Publikace obsahuje výčet dotčených orgánů s přiřazením právních předpisů v jejich působnosti včetně citací příslušných ustanovení těchto předpisů. Aktualizace 2022.

02. Kdy je úřad územního plánování dotčeným orgánem v územním řízení?

Podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, dále jen SZ, obecní úřad obce s rozšířenou působností, resp. "úřad územního plánování" vydává v přenesené působnosti závazné stanovisko podle § 96b SZ, není-li příslušný krajský úřad. V § 96b odst. 1 SZ se uvádí: "Jestliže vydání rozhodnutí nebo jiného úkonu podle části třetí hlavy III dílů 4 a 5, § 126, 127, 129 odst. 2 a 3 nebo podle zvláštního zákona závisí na posouzení jím vyvolané změny v území, je podkladem tohoto rozhodnutí nebo jiného úkonu závazné stanovisko orgánu územního plánování." Závazné stanovisko orgánu územního plánování se nevydává pro záměry uvedené v § 96b odst. 1 písm. a) až h) SZ. K této problematice vydalo MMR materiál "Závazná stanoviska orgánů územního plánování. Metodický pokyn 3. vydání.", který naleznete na adrese: http://www.uur.cz/images/8-stanoviska-a-metodiky/od-01-01-2018/19-zavazne-stanovisko-§96b-3vydani-mmr-38672-31-08-2018.pdf. Od 1. 1. 2021, kdy nabyl účinnosti zákon č. 403/2020 Sb., není metodický pokyn aktuální v rozsahu kapitol 2.5 a 2.13. Ministerstvo připravuje aktualizaci metodického pokynu. Aktualizace 2022.

03. Lze při projednávání územního plánu považovat za dotčený orgán Vojenskou ubytovací a stavební správu?

Dotčeným orgánem je Ministerstvo obrany, a to Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru Sekce majetkové, který uplatňuje stanoviska a závazná stanoviska v příslušné věci (není již zplnomocněna Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, která nahradila VUSS). Aktualizace 2022.

04. Je orgán ochrany zemědělského půdního fondu při projednávání zadání územního plánu nebo jeho změny dotčeným orgánem?

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu je v tomto případě dotčeným orgánem. K zadání územního plánu nevydává stanovisko ani souhlas. Může však uplatnit vyjádření, ve kterém uvede požadavky na obsah územního plánu (§ 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon). Aktualizace 2022.

07. Kdo je příslušným dotčeným orgánem z hlediska ochrany ZPF při pořizování změny regulačního plánu?

Záleží na tom, o jaký regulační plán se jedná. Příslušným dotčeným orgánem na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, dále jen ZPF, na úrovni obcí je obecní úřad obce s rozšířenou působností s výjimkou regulačních plánů pořizovaných na základě zásad územního rozvoje [§ 15 písm. h) ve spojení s § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF] a krajský úřad, nejedná-li se o případy v působnosti jiného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu [§ 17a, písm. a) téhož zákona]. Na území národních parků vykonávají působnost při ochraně ZPF správy národních parků (§ 16 téhož zákona), ve vojenském újezdě vykonává funkci orgánu ochrany ZPF újezdní úřad (§ 13 odst. 2 výše uvedeného zákona), a na území hl. města Prahy vykonávají přenesenou působnost, která je zvláštním zákonem svěřena orgánům krajů, (§ 31, odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praha) i orgánům obcí s rozšířenou působností (§ 31, odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praha), orgány hlavního města Prahy. Aktualizace 2022.

08. Kdo je dotčeným orgánem v procesu územního plánování resp. procesu územního řízení podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) ve věci vymezení ochranného pásma u zařízení pro chov zvířat?

Dotčeným orgánem v procesu pořizování územních a regulačních plánů i v územních řízeních (včetně územních řízení o vymezení ochranného pásma u zařízení pro chov zvířat) je krajská veterinární správa, a to ve smyslu § 49 odst. 1 písm. j) zákona č. 166/1999 Sb. (veterinární zákon). Aktualizace 2022.

11. Jaké postavení máme v územním řízení, jsme-li vlastníky televizních kabelových rozvodů v několika městech a obcích a optických kabelů po celé ČR?

Mohou nastat dva případy: 1. Pokud je vaše zařízení přímo dotčeno, pak máte postavení účastníka řízení se všemi právy a povinnostmi [viz § 85 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, dále SZ]. 2. Pokud se jedná o zjišťování existence vašeho zařízení, pak jsou vaše stanoviska jako vlastníka technické infrastruktury neopominutelným podkladem pro rozhodování (viz § 23a SZ). Nejste však dotčeným orgánem. Aktualizace 2022

12. Co se rozumí závažnými důvody k uplatnění prodloužení lhůty pro uplatnění stanoviska příslušného úřadu (§ 50 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb.)? Musí vždy pořizovatel uvedené důvody akceptovat? Existuje možnost, jak se bránit zbytečným průtahům ze strany příslušného úřadu při realizaci změny územního plánu velmi malého rozsahu?

Pokud příslušnému úřadu brání závažné důvody k uplatnění stanoviska ve stanovené lhůtě, sdělí tyto důvody pořizovateli nejpozději do 30 dnů od obdržení podkladů. Lhůtu pro uplatnění stanoviska lze prodlužit nejdéle o 30 dnů. O prodloužení lhůty pořizovatel nerozhoduje, ale v případě závažných důvodů ji ze zákona akceptuje (§ 50 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, dále jen SZ). Výše uvedené neplatí při pořizování změny územního plánu zkráceným postupem podle § 55a a 55b SZ. Pokud příslušný úřad neuplatní stanovisko ve lhůtě do 30 dnů od obdržení podkladů, je možné změnu územního plánu vydat i bez jeho stanoviska (§ 55b odst. 5 SZ). Specifikovat, co se rozumí závažnými důvody, obecně nelze, neboť mohou být případ od případu různé. Aktualizace 2022.

13. Může mít obec postavení dotčeného orgánu?

V současnosti nemůže. Do 31. 12. 2020 platilo ustanovení § 188a zákona č. 183/2006 Sb., podle kterého bylo možno umisťovat stavby v něm uvedené jen se souhlasem zastupitelstva obce. Aktualizace 2022.

14. V případě, že bude dotčený orgán posuzovat hranice ochranného pásma chovu zvířat, podle jakých zákonů, vyhlášek, nařízení, postupů a metodik by měly být vymezeny?

Ústav územního rozvoje zpracoval k dané problematice příručku Limity využití území, která je dvakrát do roka aktualizovaná. V kapitolách 1.3.102 „Veterinární ochranná pásma“ a 1.3.201. „Umisťování zemědělských staveb“ je uvedena i příslušná legislativa. Aktualizace 2022.

15. Kde najdu seznam dotčených orgánů a jaké jsou kompetence těchto subjektů?

Přehled dotčených orgánů je zveřejněn v publikaci zpracované a pravidelně aktualizované Ústavem územního rozvoje „Dotčené orgány v procesu územního plánování“. Aktualizace 2022.

16. Může úřad územního plánování v závazném stanovisku určit podmínky, týkající se umístění stavby na pozemku (stanovit například vzdálenost od komunikace) a odůvodnit je respektováním urbanistického a architektonického rázu, i když územní plán obce žádné podmínky (regulativy) tohoto typu neobsahuje?

Orgán územního plánování má povinnost posuzovat záměr mj. z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, včetně případného stanovení podmínek (viz § 96b odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, dále SZ), např. pro umístění a uspořádání staveb a veřejných prostranství s ohledem na stávající charakter a hodnoty území a na využitelnost navazujícího území či pro kvalitní bydlení. Jedním z úkolů územního plánování je stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na jeho změny [viz § 19 odst. 1 písm. d) SZ], jeho kompetence se tudíž budou s kompetencemi stavebního úřadu v této části částečně překrývat. Podrobnost podmínek je dána ohledem na konkrétní záměr a území. Aktualizace 2022.

17. Pokud se dotčený orgán nedostaví na společné jednání o návrhu územního plánu nebo jeho změny podle § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon (dále jen SZ), nebo na jeho veřejné projednání podle § 52 SZ, porušují tím zákon?

Dotčené orgány mají právo se jednání nebo veřejného projednání zúčastnit, není to však jejich povinnost. Lhůty pro jejich stanoviska se při neúčasti na jednání nebo veřejném projednání nemění a k později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží. Aktualizace 2022.

Drobná stavba

01. Co je to drobná stavba?

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. tento pojem nedefinuje ani jej nepoužívá. Definice drobné stavby byla uvedena ve starém stavebním zákoně č. 50/1976 Sb., v § 139b odst. 7 a 8. Které stavby jsou stavbami drobnými uvádí Příloha č. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon (účinnost od 1. 7. 2023). Aktualizace 2022.

E

Elektronické komunikace

01. Co je elektronické komunikační zařízení?

Jedná se o technickou infrastrukturu. V zákoně č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, je v § 2 písmeno i) vymezen pojem elektronické komunikace takto: „Pro účely tohoto zákona se rozumí elektronickým komunikačním zařízením technické zařízení pro vysílání, přenos, směrování, spojování nebo příjem signálů prostřednictvím elektromagnetických vln.“ Aktualizace 2019.

03. Jaké je pojetí sítí elektronických komunikací (EK) v systému územních a regulačních plánů? Lze vedení EK v územních a regulačních plánech zmiňovat jen slovně nebo musí být zakresleny i ve výkresech?

Přístupovou síť EK je možné zohlednit jen slovně. Transportní (dálkové) sítě stávající se zakreslují vždy do koordinačního výkresu (spolu se svým ochranným pásmem jsou limitem využití území). Navrhované se vymezují jako koridory pro technickou infrastrukturu s šířkou danou velikostí ochranného pásma do hlavního a koordinačního výkresu. V textové části musí být uvedeny vždy, a to včetně slovní regulace. Aktualizace leden 2019.

04. Jak docílit, aby stavby vedení elektronických komunikací byly pokládány za „veřejně prospěšné stavby“ podle § 170 stavebního zákona, pro které by bylo možno provést vyvlastňovací řízení.

Pokud je nezbytné, aby stavby vedení elektronických komunikací byly pokládány za VPS, musí být tato technická infrastruktura takto vymezena v textové i grafické části ÚPD, popř. její změny. Aktualizace leden 2019.

Energetická soustava

01. Je kabelové vedení, případně vzdušné vedení NN energetickým vedením a stavbou technické infrastruktury?

Ano, kabelové vedení, případně vzdušné vedení NN je energetickým vedením, které je součástí technické infrastruktury. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. k) bod 2 SZ uvádí, že technickou infastrukturou jsou vedení a stavby a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými pohromami, stavby a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanice, energetické vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě a elektronické komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, produktovody a zásobníky plynu. Aktualizace leden 2019.

02. Je kabelové vedení NN zařízením, které je součástí nebo příslušenstvím energetické soustavy?

Ano, vedení NN je součástí energetické soustavy viz zákon č. 458/2000Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). Aktualizace 2019.

03. Je veřejné osvětlení součástí energetické soustavy?

Není. Veřejné osvětlení je odběrné zařízení. Aktualizace 2019.

F

Formuláře

01. Kde najdu formuláře žádostí podávaných po velké novele stavebního zákona?

Formuláře žádostí jsou ve formátech doc nebo pdf uvedeny na webové stránce Ministerstva pro místní rozvoj. Aktualizace leden 2019.

G

Garáže

01. Musí být stavba garáže posouzena ve zjišťovacím řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí?

Podle § 1 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, podléhají posuzování v tomto zákoně vymezené záměry a koncepce, jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí. Podle § 3 písm. a) se pro účely tohoto zákona záměrem rozumí stavby, činnosti a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu. V souladu s ní podléhají zjišťovacímu řízení (kategorie II, přílohy č. 1) „parkoviště nebo garáže s kapacitou od stanoveného limitu parkovacích stání v součtu“ - v tomto případě od 500 míst. Aktualizace leden 2019.

H

Hluková studie

01. Může Krajská hygienická stanice požadovat k ÚPD hlukovou studii?

Doslova takto formulovanému požadavku dotčeného orgánu v procesu pořizování územně plánovací dokumentace (dále jen ÚPD) vyhovět nelze. Problematika hluku však není v rámci procesů územního plánování opomíjena. Ochrana veřejného zdraví, resp. ochrana před vlivy nadměrného hluku, je v rámci pořizování ÚPD v řešeném území zohledňována a koordinovaná spolu s ostatními veřejnými zájmy. Při posuzování vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje nebo územního plánu na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je též vyhodnocení vlivů na životní prostředí, se v souladu s bodem 6. přílohy zákona č. 183/2006 Sb., Rámcový obsah vyhodnocení vlivů PÚR, ZÚR a ÚP na životní prostředí pro účely posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí mimo jiné vyhodnocují stávající a předpokládané vlivy navrhovaných řešení PÚR nebo ÚPD na obyvatelstvo a lidské zdraví. Krajská hygienická stanice jako dotčený orgán hájící veřejný zájem v oblasti veřejného zdraví může v plochách vymezených v ÚPD, v nichž lze předpokládat nadměrnou hlukovou zátěž, uplatňovat požadavky na stanovení podmíněně přípustného využití pro stavby s chráněnými vnitřními i venkovními prostory s tím, že v navazujícím řízení bude u těchto staveb prokázáno, že nebudou překročeny max. přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech. Je-li to účelné, může být problematika hluku prověřována a posuzována také např. v rámci zpracování územní studie zaměřené na řešení vybraných problémů v území. Aktualizace 2022.

J

Jednoduchá stavba

01. Co se rozumí pojmem „jednoduchá stavba“ ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb.?

Pojem jednoduchá stavba není stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění, definován. Jednoduché stavby jsou však uvedeny v § 104 stavebního zákona - „Jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce, u kterých postačí ohlášení“. Aktualizace 2022.

K

Kompetence

01. Jaké jsou kompetence správ CHKO a do čeho všeho mohou zasahovat?

Podle § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, orgány územního plánování a stavební úřady postupují ve vzájemné součinnosti s dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy podle tohoto zákona a zvláštních právních předpisů (tedy i s dotčenými orgány, vykonávajícími státní správu v chráněných krajinných oblastech – dále jen CHKO). Novelou zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny došlo od 1. 1. 2015 ke změně dotčených orgánů vykonávajících státní správu v ochraně přírody a krajiny na území chráněných krajinných oblastí. Místo správ CHKO ji vykonává Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (§ 78, odst. 1 výše uvedeného zákona), a to v rozsahu působnosti pověřených obecních úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů (viz §§ 76, 77 a 77a výše uvedeného zákona), není-li k tomu, podle zákona, příslušné přímo Ministerstvo životního prostředí a nejde-li o vojenské újezdy, kde státní správu vykonává újezdní úřad, pokud k ní není příslušné Ministerstvo obrany [§ 78a odst. 1 a 2 písm. i)]. Na území CHKO Šumava vykonává státní správu Správa Národního parku Šumava a na území CHKO Labské pískovce vykonává státní správu Správa Národního parku České Švýcarsko, není-li k tomu podle zákona o ochraně přírody a krajiny příslušné Ministerstvo životního prostředí (§ 78, odst. 2 tohoto zákona). Dotčené orgány na úseku ochrany přírody a krajiny uplatňují stanoviska k územně plánovacím dokumentacím, závazná stanoviska k zásahům do registrovaných významných prvků, souhlasy k umisťování a povolování staveb atd. Kompetence jednotlivých výše uvedených dotčených orgánů ve vztahu k územnímu plánování, včetně územních řízení, jsou uvedeny v publikaci Dotčené orgány v procesu územního plánování, která je dostupná na webových stránkách ÚÚR na adrese: https://www.uur.cz/default.asp?ID=2588. Aktualizace 2022.

03. Může úředník jednoho správního obvodu vykonávat činnosti podle § 6 pro jiný správní obvod?

Podle § 6 odst. 1 písm. c) SZ úřad územního plánování pořizuje územní plán, regulační plán a územní studii na žádost obce ve svém správním obvodu. Aktualizace 2022.

04. Pokud je úřad územního plánování samostatným oddělením stavebního úřadu, je dle § 6 odst. 1 písm. e) Stavebního zákona dotčeným orgánem v územním řízení, za předpokladu, že územní rozhodnutí nevydává „oddělení úřad územního plánování“, ale „stavební úřad“?

Zákonem č. 225/2017 Sb., který novelizoval zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), došlo ke změně v ustanovení § 6 odst. 1 písm. e), podle kterého obecní úřad obce s rozšířenou působností (úřad územního plánování) vydává závazné stanovisko podle § 96b, není-li příslušný krajský úřad. Vydává ho v případech uvedených v § 96b, a to bez ohledu na to, zda je stavební úřad součástí stejného úřadu jako úřad územního plánování nebo ne. Aktualizace 2022.

05. Kdy úřad územního plánování vydává územní rozhodnutí?

Úřad územního plánování územní rozhodnutí nevydává, vydává je příslušný stavební úřad. Aktualizace 2022.

07. Na našem MěÚ máme samostatný odbor - stavební úřad a další samostatný odbor územního plánu, rozvoje a investic (úřad územního plánování - ÚÚP). Jak se nás konkrétně (našeho odboru - tedy ÚÚP) týká ustanovení § 171 odst. 1 a 3, na co všechno musíme nebo máme dozírat (myslím v souvislosti s kompetencemi ÚÚP)?

Povinnosti úřadu územního plánování (ÚÚP) vyplývají z § 6 odst. 1 písm. a) až g) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, dále jen SZ a z dalších příslušných paragrafů SZ, např. § 21, § 24, § 27, § 53, § 59, § 60, § 64, § 101, § 162, § 185, § 188. Co se rozumí státním dozorem ve věcech územního plánování, je uvedeno v § 171 odst. 1 SZ: „… Při výkonu této působnosti dozírají na dodržování ustanovení tohoto zákona, právních předpisů vydaných k jeho provedení, jakož i na dodržování opatření obecné povahy a rozhodnutí vydaných na základě tohoto zákona.“ Aktualizace 2022.

Koridor versus trasa

01. Jak definovat pojem trasy a jak pojem koridoru? V souvislosti s návrhem tras obchvatů obcí a měst jsou pro účely posouzení územně plánovací dokumentace vyhodnocovány v souladu se stavebním zákonem tzv. „koridory“. Tyto návrhové plochy mají vzhledem k ochrannému pásmu výrazně vyšší plošný rozsah, než dříve používaný konkrétní zákres plochy budoucí komunikace (trasy). Jak má orgán ochrany zemědělského půdního fondu posuzovat tyto případy?

Dopravní trasou se rozumí směrové, místopisné, popř. i polohové vytyčení dopravní cesty. (ON 01 8500 Základní názvosloví v dopravě. Praha: Vydavatelství Úřadu pro normalizaci a měření, 1980). Trasou silniční komunikace se rozumí prostorová čára určující směrový a výškový průběh silniční komunikace. Jejím půdorysným průmětem je osa, jejím nárysným průmětem je niveleta komunikace. (Zásady a pravidla územního plánování: Názvosloví. Brno: VÚVA, 1983.) Koridorem se rozumí plocha vymezená pro umístění vedení dopravní a technické infrastruktury nebo opatření nestavební povahy [§ 2 odst. 1 písm. i) stavebního zákona]. Ve vymezeném koridoru se určí na základě odborného odhadu plocha, která bude předmětem skutečného záboru ZPF a tato se posoudí. Aktualizace únor 2019.

02. Co by měla obsahovat plocha koridoru s ohledem na stavební zákon? Měla by být ve vyhodnocení předkládána nezbytně nutná plocha k odnětí půdy (což rozhodně koridor není)?

Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti, v platném znění, jednoznačně stanovuje, že u zásad územního rozvoje se jedná pouze o kvalifikovaný odhad záboru půdního fondu pro plochy a koridory republikového a nadmístního významu, [příloha č. 4 - II. odst. 1 písm. e) této vyhlášky], u územního plánu jde o „vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond …“ [příloha č. 7 - II. odst. 1 písm. e)], a to v části textové (může být formou tabulky) a grafické (výkres předpokládaných záborů půdního fondu). Ve vymezeném koridoru se určí na základě odborného odhadu plocha, která bude předmětem skutečného záboru půdního fondu a tato se posoudí. Předpokládaný zábor lze u komunikací stanovit kvalifikovaným odhadem, který vychází z délky navrhované komunikace, její předpokládané šířky a odborného odhadu zářezů a náspů. Označení celého koridoru za zábor půdního fondu by bylo věcným nesmyslem. Aktualizace 2019.

03. Stavební zákon ve svém § 43 odst. 1 umožnil vymezit v územním plánu mimo ploch i koridory, např. pro dopravní a technickou infrastrukturu. Stanovením koridoru není vlastní stavba přesně zakreslena, což znamená, že nelze stanovit seznam pozemků pro předkupní právo ani pro vyvlastnění. Veřejně prospěšnou stavbou může být dle definice v § 2 odst. 1 písmo l) stavebního zákona pouze "stavba", tedy v žádném případě koridor pro stavbu. Jak tedy postupovat?

Ano, máte pravdu, veřejně prospěšnou stavbou může být pouze stavba nikoli koridor. Pokud v územním plánu vymezíte koridor pro veřejně prospěšnou stavbu, nejedná se ještě o plochu vlastní veřejně prospěšné stavby (včetně plochy nezbytné k zajištění jejího řádného užívání pro stanovený účel). Seznam dotčených pozemků potřebných pro uskutečnění veřejně prospěšné stavby lze stanovit až po upřesnění plochy veřejně prospěšné stavby v podrobnější dokumentaci stavby (dokumentace pro vydání územního rozhodnutí), která zahrnuje geometrický plán („záborový elaborát“), kterým jsou identifikovány pozemky nebo jejich části potřebné pro umístění hlavní liniové stavby včetně vedlejších staveb. Tedy pouze v případě, že by stavba již byla určena např. záborovým elaborátem a byl znám seznam pozemků, lze ji v územním plánu zařadit do veřejně prospěšných staveb pro předkupní právo. V jiných případech to nelze, ale tyto stavby lze zařadit do veřejně prospěšných staveb, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění, protože výčet, resp. seznam pozemků pro vyvlastnění se v ÚPD neprovádí. Přitom podle § 4 odst. 1 zákona č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění, lze vyvlastnění provést jen v takovém rozsahu, který je nezbytný k dosažení účelu vyvlastnění stanoveného zvláštním zákonem. Vymezení předkupního práva je možnost, nikoliv povinnost. Aktualizace 2019.

04. Lze v územním plánu stanovit v ploše koridoru VN podmínku, že v souběhu se zastavěným územím bude vedení v dané ploše kabelizováno (vedeno pod zemí)? Nebo se jedná o nepřípustnou podrobnost?

V ustanovení § 43 odst. 3, věta druhá, stavebního zákona se uvádí: „Územní plán… nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo územním rozhodnutím, pokud zastupitelstvo obce v rozhodnutí o pořízení nebo v zadání územního plánu nestanoví, že bude pořízen územní plán nebo jeho vymezená část s prvky regulačního plánu; tato skutečnost musí být v rozhodnutí zastupitelstva výslovně uvedena.“ Rozdíl v zaměření obou skupin nástrojů spočívá i v použitém pojmosloví. Zatímco územní plán pojednává o území, plochách, koridorech a zástavbě, realizační nástroje (regulační plán, územní rozhodnutí) pracují s pojmy pozemek, stavba, atd. Aktualizace 2019.

05. V územním plánu je vymezen koridor pro umístění veřejně prospěšné liniové stavby technické infrastruktury. Budou se pro stavbu této liniové stavby vyvlastňovat (vykupovat) všechny pozemky ve vymezeném koridoru, pouze v ochranném pásmu nebo jsou pro toto jiná pravidla?

Obvykle není potřeba vykupovat všechny pozemky ve vymezeném koridoru. Podle § 4 odst. 1 zákona č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění, lze vyvlastnění provést jen v takovém rozsahu, který je nezbytný k dosažení účelu vyvlastnění stanoveného zvláštním zákonem. U liniových staveb technické infrastruktury se většinou sjednává ve prospěch oprávněného investora (kterým je vlastník, správce nebo provozovatel technické infrastruktury) právo odpovídající věcnému břemenu a vyvlastňují se (vykupují) pouze pozemky, části pozemků nebo stavby nezbytné k zajištění výstavby předmětné, např. liniové stavby a jejího řádného užívání pro stanovený účel (např. pro stavby a zřízení jako regulační stanice plynu, přístupové komunikace apod.), neboť koridor je zpravidla vymezen ve větší šíři, než jsou konečné potřeby umisťované liniové stavby. Koridor v ÚPD představuje prostor pro budoucí umístění optimální trasy liniové stavby, včetně vedlejších (souvisejících) staveb umožňující též případně nutné směrové korekce v průběhu projektové přípravy či řešení nenadálých událostí při provádění stavby. Aktualizace 2019.

Kvalifikační požadavky

01. Jaké kvalifikační požadavky jsou na úředníka zajišťujícího územně plánovací činnost, co všechno musí splňovat.

Podle § 24 stavebního zákona krajský úřad a úřad územního plánování vykonává územně plánovací činnost prostřednictvím úředníků splňujícími kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti. Kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti splňuje úředník nebo fyzická osoba, která má osvědčení zvláštní odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu a splňuje požadavky vzdělání a odpovídající praxe podle stavebního zákona. Kvalifikační požadavky vzdělání a praxe splňuje autorizovaný architekt, kterému byla udělena autorizace pro obor územní plánování nebo bez specifikace oboru podle zvláštního právního předpisu. Kvalifikační požadavky splňuje dále i fyzická osoba, která má vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování a nejméně 18 měsíců praxe při výkonu územně plánovací činnosti ve veřejné správě (odpovídající praxe), nebo vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru, uznaného pro autorizaci v oboru územní plánování nebo vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením a nejméně 3 roky odpovídající praxe. Výjimku z kvalifikačních požadavků upravuje § 195 stavebního zákona. Aktualizace 2018.

02. Může úřad územního plánování zajistit územně plánovací činnost prostřednictvím vysokoškoláka, který sice nemá požadovanou praxi v územním plánování, který ale bude tuto územně plánovací činnost vykonávat pod vedením úředníka splňujícího kvalifikační požadavky? Bude se mu taková praxe počítat jako výkon územně plánovací činnosti?

Úředník, který vykonává územně plánovací činnost aniž by splňoval požadavky dle § 24 stavebního zákona, může tuto činnost vykonávat pod dohledem a pod vedením úředníka, který uvedené kvalifikační požadavky splňuje. Pod tímto dohledem bude pracovat do doby, než bude kvalifikační požadavky sám splňovat. Tímto způsobem můžete splnit podmínku odpovídající praxe. Během této doby si můžete zároveň složit zkoušku zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního plánování. Aktualizace 2018.

03. Budou se udělovat výjimky na praxi v oblasti územního plánování? Co znamená odpovídající praxe podle § 24 odst. 3 písm. b)stavebního zákona?

Odpovídající praxe podle § 24 odst. 3 písm. a) i b) stavebního zákona je praxe při výkonu územně plánovací činnosti ve veřejné správě (jedná se o praxi při pořizování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů, nikoli praxi v územním rozhodování). Výjimky z kvalifikačních požadavků vzdělání podle § 24 uděluje MMR v případech prokazatelné kvality práce na úseku územního plánování (§ 195 stavebního zákona). Udělit výjimku z praxe zákon neumožňuje. Aktualizace 2018.

04. K výkladu termínu „odpovídající praxe“. Je vysokoškolák s VŠ vzděláním v oboru pozemní stavby se ZOZ dle vyhlášky č.345/2000 Sb. z roku 2002 na úseku stavebního řádu a vyvlastnění pozemků a staveb a s desetiletou praxí ve státní správě na úseku stavebního řádu a územního rozhodování osobou s odpovídající praxí pro územně plánovací činnost?

antidepressants online

antidepressants uk read how to get antidepressants
Ne, není osobou splňující kvalifikační požadavky. Vyžaduje se praxe v oboru územního plánování (praxe pouze na úseku územního rozhodování není postačující). Aktualizace únor 2018.

05. Pracuji jako úředník na obecním úřadě, splňuji kvalifikační požadavky vzdělání a praxe pro územně plánovací činnost, ale nemám osvědčení zvláštní odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu. Nikdo jiný na úřadě tuto specifickou způsobilost nemá. Já chci do konce roku tuto zvláštní způsobilost získat. Mohu pro náš úřad vykonávat územně plánovací činnost jako úředník za účelem pořízení změny územního plánu do doby, než získám zvláštní odbornou způsobilost? Lze udělit případně výjimku?

Pro váš úřad můžete vykonávat územně plánovací činnost pod dohledem pracovníka s požadovanou způsobilostí, a to do doby než získáte sám zvláštní odbornou způsobilost, nejdéle však po dobu 3 let. To znamená, že je třeba přijmout nového pracovníka, splňujícího kvalifikační předpoklady nebo do doby vykonání zkoušek odborné způsobilosti nevykonávat úřadem pořizovatelskou činnost. Pro tento případ výjimku udělit nelze. Aktualizace únor 2018.

06. Bude odpovídat kvalifikačním požadavkům pro pořizování ÚAP dle § 24 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb. uchazeč, který je absolventem VUT Brno, fakulty stavební, obor geodezie a kartografie? Je možno složit zkoušky zvláštní odborné způsobilosti na úseku územně plánovací činnosti?

Kvalifikační předpoklady vzdělání vychází ze Seznamu vysokých škol s uznaným a příbuzným vzděláním ČKA (aktuální je ze 12. 3. 2019). Z něho vyplývá, že Vámi uváděný obor není uznaným ani příbuzným oborem. Pokud však bude splněna podmínka požadované praxe a další podmínky uvedené v § 195 odst. 2 včetně složení zkoušky ZOZ pro územní plánování, můžete požádat o udělení výjimky z kvalifikačních požadavků vzdělání podle § 195 odst. 1 stavebního zákona. Aktualizace 2019.

07. Co se rozumí pod pojmem vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování?

Vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování je vzdělání získané studiem na vysoké škole, která je uvedena v Seznamu škol s uznaným a příbuzným vzděláním České komory architektů. Jedná se o autorizaci pro obor územní plánování podle § 4, odst. 2 písm. b) nebo autorizaci se všeobecnou působností podle § 4, odst. 3) zákona č. 360/1992 Sb. Náležitosti vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územního plánování jsou uvedeny v § 5 Autorizačního řádu ČKA: „Za uznané odborné vzdělání se jako podmínka pro udělení autorizace v oboru „územní plánování“ považuje studium s prvořadým zaměřením na územní plánování a urbanismus, koncipované v průběhu celého studia jako vzdělání multidisciplinární, s časově i proporčně vyváženým poměrem technických a humanitních disciplín a teoretických a praktických předmětů,…“. Aktualizace 2019.

08. O jaké vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru, uznaného pro autorizaci v oboru územní plánování, se jedná? Tedy o jaké obory se jedná?

naltrexone where to buy

where can i buy low dose naltrexone website buy naltrexone no prescription
Obory určuje Česká komora architektů (na základě zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů). V Autorizačním řádu ČKA, se v § 3 odst. 4 uvádí: „Za vzdělání příbuzné se pro udělení autorizace považuje bakalářský stupeň vzdělání v oborech architektonických, urbanistických a územně plánovacích a krajinářských, popřípadě vysokoškolské vzdělání dosažené ve studijních oborech příbuzných oborům architektonickým, urbanistickým a územně plánovacím a krajinářským, pokud alespoň rámcově splňuje podmínky stanovené v tomto řádu pro příslušný obor, …“. Pro účely autorizace sestavuje a schvaluje autorizační rada České komory architektů seznam škol poskytujících uznané odborné vzdělání a vzdělání příbuzné. Na webové stránce České komory architektů je uveden Seznam škol s uznaným a příbuzným vzděláním pro autorizaci v České komoře architektů. Aktualizace 2019.

09. V rámci nového stavebního zákona je zaveden institut „Územně analytických podkladů“ (ÚAP). Zároveň jsou stanoveny kvalifikační požadavky pro výkon činností v územním plánování. Osobně by mne zajímalo, zda jsou tyto kvalifikační požadavky nutné i pro činnosti zabývající se jen záležitostmi ÚAP? Mám dosaženo VŠ vzdělání v oboru "geoinformatika".

buy naltrexone online usa

buy naltrexone online india hutoncallsme.azurewebsites.net buy naltrexone 3mg
Pořizování územně analytických podkladů je podle stavebního zákona územně plánovací činností. Podle § 24 tohoto zákona vykonává úřad územního plánování územně plánovací činnost úředníky splňujícími kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti. Kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti splňuje úředník nebo fyzická osoba, která má osvědčení zvláštní odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu a splňuje kvalifikační požadavky vzdělání a praxe podle stavebního zákona. Kvalifikační požadavky splňuje mimo jiné i fyzická osoba, která má vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru, uznaného pro autorizaci v oboru územní plánování nebo vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením a nejméně 3 roky odpovídající praxe. Úředník, který vykonává územně plánovací činnost (např. pořizuje ÚAP) aniž by splňoval požadavky dle § 24 stavebního zákona, může tuto činnost vykonávat, avšak pod dohledem a pod vedením úředníka, který uvedené kvalifikační požadavky splňuje. Osobám bez odpovídajícího vzdělání, může Ministerstvo pro místní rozvoj (konkrétně odbor územního plánování) udělit výjimku podle § 195 odst. 1 stavebního zákona. K žádosti o udělení výjimky z kvalifikačního požadavku vzdělání žadatel připojí zejména: a) doklad o praxi ve veřejné správě při pořizování územně plánovací dokumentace nebo územně plánovacích podkladů v délce nejméně 18 měsíců, včetně výčtu územně plánovacích dokumentací nebo územně plánovacích podkladů, na jejichž pořízení se prokazatelně osobně podílel, s uvedením rozsahu svého podílu, b) kopie návrhu zadání nebo zprávy o uplatňování územně plánovací dokumentace a návrhu územně plánovací dokumentace, anebo stanoviska krajského úřadu k návrhu územního plánu, na kterých se osobně podílel, c) posudek o pracovní činnosti nebo jiný doklad prokazující kvalitu práce, d) kopii osvědčení zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnost územní plánování. Aktualizace leden 2019.

L

Limity využití území viz též Územní plán, viz též Dotčené orgány

01. Jaký je postup ve věci změny pásma hygienické ochrany chovu zvířat z pohledu procesů územního plánování a stavebního řádu dle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon)?

Změna a zrušení územního rozhodnutí je dána § 94 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Podle odst. 2 lze rozhodnutí o ochranném pásmu změnit nebo zrušit i na žádost toho, komu z něj vyplývá povinnost. Vyžaduje-li to veřejný zájem, lze rozhodnutí o ochranném pásmu změnit nebo zrušit i z podnětu dotčeného orgánu podle zvláštního právního předpisu. Aktualizace 2019.

M

Mobilní operátoři

1. Je možné podle stavebního zákona realizovat stavby základnových stanic mobilních operátorů v území, které se dle schválené územně plánovací dokumentace nachází mimo vymezené zastavěné území obce a taktéž mimo zastavitelné území obce, a to s odvoláním na ustanovení § 18 odst. 5 a § 2 odst. 1 písm. k) stavebního zákona?

where to buy abortion pill in usa

abortion pill online usa
Ano. Stavby základnových stanic mobilních operátorů jsou součástí technické infrastruktury, kterou nelze podmínit územním plánem. Výčet vedení, staveb a souvisejících zařízení technického vybavení [§ 2 odst. 1 písm. k) bod 2 stavebního zákona – viz níže] je možné upřesnit při vydávání územních rozhodnutí. § 18 odst. 5 stavebního zákona uvádí: „V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky a účelové komunikace, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra; doplňková funkce bydlení či pobytové rekreace není u uvedených staveb přípustná. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu výslovně nevylučuje." Ustanovení § 2 odst. 1 písm. k) bod 2. stavebního zákona uvádí, že veřejnou infrastrukturou je mimo jiné i „technická infrastruktura, kterou jsou vedení a stavby a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými pohromami, stavby a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanice, energetické vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě a elektronické komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, produktovody a zásobníky plynu“. Aktualizace 2019.

N

Nahlížení do územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace

01. Má dokladová část procesu pořízení ÚPP nebo ÚPD povahu spisu dle správního řádu?

Pořizování územně plánovacích podkladů je upraveno komplexně ve stavebním zákoně, správní řád se tedy na jejich pořizování nevztahuje (není tedy třeba ani zakládat spis dle správního řádu). V případě územně plánovací dokumentace se jedná o opatření obecné povahy ve smyslu části šesté správního řádu. Pro řízení podle této části se použije přiměřeně část druhá tohoto zákona, včetně § 17 správního řádu, který upravuje spis. Dokladová část procesu pořízení ÚPD má povahu spisu dle správního řádu. Aktualizace 2019.

02. Je osoba, která podá v rámci procesu pořizování ÚPD připomínku resp. námitku účastníkem dle správního řádu? Může tato osoba nahlížet do dokladové části?

lexapro and weed trip

lexapro and weed

buy naltrexone canada

buy naltrexone no prescription
Viz dokladová část ÚPD otázka 02.

Náhrady za změnu v území

01. Vztahuje se náhrada za změnu využití území (zrušení určení pozemku k zastavění) podle § 102 odst. 2 i na ty změny v území, které nejsou z podnětu obce?

anxiety quotes

anxiety wiki online generalized anxiety disorder
Není rozhodující, kdo podnět podá. Podstatné je schválení pořízení změny územně plánovací dokumentace zastupitelstvem obce podle § 44 stavebního zákona. Paragraf 102 odst. 2 stavebního zákona nabyl v souladu s § 198 účinnosti dnem 1. ledna 2012. Aktualizace 2019.

02. Obec má platný ÚPN SÚ z roku 1998. Zastupitelstvo nyní rozhodlo o pořízení nového územního plánu a na základě požadavku dotčeného orgánu ochrany přírody je v novém ÚP navrženo podstatně méně zastavitelných ploch, než v platném ÚPN SÚ. Vztahují se náhrady za změnu v území dle § 102 odst. 2 SZ i na takto pořizovaný nový územní plán?

Ano, podle našeho názoru vztahují. Vzhledem k tomu, že náhrada vlastníkovi nebo oprávněnému nenáleží, pokud došlo ke zrušení určení pozemku k zastavění po uplynutí 5 let od nabytí účinnosti územního plánu nebo jeho změny, připadaly by v úvahu pouze náhrady za zrušení určení pozemků k zastavění v zastavitelných plochách vymezených změnami ÚPN SÚ, které splňují toto kritérium (viz § 102, odst. 2 stavebního zákona) – tedy ze změn, které nabyly účinnosti ve lhůtě kratší než pět let před nabytím účinnosti nového územního plánu. Také je třeba vzít v úvahu, že se jedná pouze o náhradu vynaložených nákladů na přípravu výstavby, na koupi pozemku. atd. Aktualizace 2019.

Námitky a připomínky při pořizování ÚP

01. Jak vyložit poslední větu § 52 odst. 3: Dotčené osoby oprávněné k podání námitek musí být na tuto skutečnost upozorněny. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

lexapro side effects in men

lexapro side effects sweating zatextile.com lexapro side effects in men
Součásti textu zveřejněné vyhlášky k řízení o územním plánu musí být konkrétně uvedeno, kdo může uplatnit námitky (§ 52 odst. 2) a kdo připomínky (§ 52 odst. 3) a do kdy. Aktualizace 2019.

02. Jaký je rozdíl mezi námitkou a připomínkou při pořizování územního plánu?

Dle § 52 odst. 2 stavebního zákona mohou podat námitky proti návrhu územního plánu pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky (§ 52 odst. 3 stavebního zákona) a dotčené osoby podle odstavce 2 námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky projednání, zpracuje s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu. Rozhodnutí o námitkách vč. samostatného odůvodnění musí být součástí odůvodnění územního plánu. Připomínky musí být vyhodnoceny (samostatně se o nich nerozhoduje) a toto vyhodnocení je také součástí odůvodnění územního plánu. Aktualizace 2019.

Nezastavěné území - umísťování staveb

01. Lze stavbu veřejné sauny s občerstvením a informacemi pro turisty považovat za "stavbu, které zlepší podmínky využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu" podle § 18 odst. 5 stavebního zákona?

Za stavby, které zlepší podmínky využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu mimo uvedené považovat např.: přístřešky proti nepohodě, altány k odpočinku, turistické značení. Stavba veřejné sauny s občerstvením a informacemi pro turisty dle našeho názoru neplní účel, který § 18 odst. 5 stavebního zákona zamýšlel. Aktualizace 2019.

02. Lze do nezastavěného území v souladu s § 18 odst. 5 stavebního zákona umístit hrací plochu golfového hřiště, pokud stavby typu sociálního zázemí apod. budou v zastavěném území?

Dle našeho názoru lze hrací plochu golfového hřiště v nezastavěném území umístit. MMR vydalo Metodické sdělení k vymezování ploch pro golfové hřiště v územním plánu (aktualizováno k 21. 2. 2018), kde se uvádí, že se celé území navrhované pro golfový areál nevymezuje jako zastavitelná plocha. Převážná část záměru vybudování golfového hřiště spočívá v provedení terénních úprav. V případě záměru golfového areálu je potřebné od sebe odlišit část území, která se v územním plánu vymezuje k zastavění, tedy pro stavby tvořící zázemí golfového areálu, např. šatny, restaurace, atd., a dále část území navrhovanou pro hrací plochu golfového hřiště. Aktualizace 2019.

03. Lze užít § 18 odst. 5 stavebního zákona pro obce s platným územním plánem?

Ano. Územní plán ovšem může podmínky uvedené v citovaném paragrafu zpřísnit (zúžit - tedy v tomto ustanovení uvedené stavby, zařízení atd. lze z důvodu veřejného zájmu vyloučit). Aktualizace 2019.

04. Lze v souladu s § 18 odst. 5 stavebního zákona umístit v nezastavěném území volně přístupné fotbalové hřiště?

Podle ustanovení § 18 odst. 5 stavebního zákona lze v nezastavěném území umisťovat mimo jiné i taková technická opatření a stavby, která zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu. Z příkladmého výčtu uvedeného v textu zákona je zřejmé, že se nemůže jednat např. o stavby pobytové rekreace. Dle našeho názoru splňuje hřiště, které je volně přístupné veřejnosti, požadavek na zlepšení využití území pro rekreaci a cestovní ruch. Je třeba upozornit, že § 18 odst. 5 stavebního zákona nelze vykládat tak, že je stavba na základě tohoto ustanovení automaticky umístěna, ale že v územním řízení bude posouzeno, zda umístění nebrání jiné okolnosti, zejména jiné veřejné zájmy hájené v závazných stanoviscích uplatněných dotčenými orgány. Aktualizace 2019.

O

Občanská sdružení

01. Je pořizovatel při pořizování územně plánovací dokumentace povinen přihlášené občanské sdružení obesílat?

Pořizovatel není povinen občanská sdružení jednotlivě obesílat, projednávání se oznamuje veřejnosti (tj. i občanským sdružením) veřejnou vyhláškou. Aktualizace 2019.

Obecně závazná vyhláška

01. Jak bude provázáno vydávání nově schválených změn ÚPD na existující vyhlášky o závazných částech těchto ÚPD?

amoxicillin insurance coverage

amoxicillin antibiotics without insurance link amoxicillin insurance

where can i buy naltrexone online

naltrexone buy click naltrexone buy
Zastupitelstvo musí vydat změnu územního plánu v režimu současně platného stavebního zákona (§ 188, odst. 3). Přitom platí, že změna ÚPD i její úplné znění se bude muset upravit v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb. ve znění novely č. 13/2018 Sb., kde se v Čl. II Přechodná ustanovení uvádí, že územně plánovací dokumentace vydaná přede dnem nabytí účinnosti vyhlášky č. 13/2018, která není zpracována v souladu s obsahem a strukturou vyžadovanou vyhláškou č. 500/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se při nejbližší aktualizaci nebo změně této dokumentace podle této vyhlášky upraví (tedy nejenom obsah, ale i struktura). Aktualizace 2019.

Obnovitelné zdroje energie

01. Lze umístit fotovoltaickou elektrárnu v nezastavěném území obce?

Nelze. Fotovoltaickou elektrárnu lze umístit pouze v zastavitelné ploše vymezené územním plánem, viz též metodický pokyn MMR Stavby a zařízení pro výrobu energie z vybraných obnovitelných zdrojů. V současné době je uvedená metodika na našich webových stránkách označena jako neaktuální, neboť nebyla po novelách stavebního zákona od roku 2013 aktualizována. Doporučujeme ji tedy porovnat se současně platnou legislativou. Aktualizace 2019.

02. Je možné umístit fotovoltaickou elektrárnu o ploše cca 0,5 ha ve volné krajině v případě, že obec má územní plán (a fotovoltaická elektrárna v něm vyznačena není)?

Fotovoltaickou elektrárnu lze umístit pouze v zastavěném území nebo zastavitelné ploše vymezené územním plánem, pokud to podmínky stanovené územním plánem pro využití plochy připouští. Aktualizace 2019.

03. Je pro výstavbu malé vodní elektrárny na nové lokalitě potřebná změna územního plánu?

amoxil without insurance

amoxicillin prescription no insurance
Ano. Vymezení plochy pro stavbu malé vodní elektrárny v nezastavěném území je podmíněno změnou územního plánu. V tomto případě půjde o vymezení nové zastavitelné plochy pro využití vodní energie. MVE má plošné nároky na hráz nebo jez, náhon a strojovnu a vyžaduje připojení do distribuční (příp. přenosové) soustavy. Aktualizace 2019.

Odstupy staveb

01. Které ustanovení stavebního zákona řeší odstupy staveb od hranice pozemku sousedního vlastníka a vzájemné odstupy staveb?

buy abortion pill espana

buy abortion pill espana miconsoladoryyo.com
Problematiku řeší § 23 a následující vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Doporučujeme konkrétní záměr umístit stavbu konzultovat s místně příslušným stavebním úřadem, případně přímo zažádat o územně plánovací informaci (§ 21 stavebního zákona). Požadavky na umísťování staveb a jejich vzájemné odstupy jsou také podrobně uvedeny v publikaci Limity využití území. Aktualizace 2019.

Opatření obecné povahy

02. Jaké náležitosti by mělo mít po obsahové stránce opatření obecné povahy (výroková část, rozhodnutí o námitkách, odůvodnění)?

Základní náležitosti opatření obecné povahy jsou uvedeny v § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Aktualizace 2019.

03. Jak bude korespondovat opatření obecné povahy, jímž se bude vyhlašovat závazná část změny, s obecně závaznými vyhláškami, jimiž byla vyhlášena závazná část původní dokumentace a případné následné změny?

Zastupitelstvo musí vydat změnu územního plánu v režimu současně platného stavebního zákona (§ 188, odst. 3): „Při projednání a vydání návrhu změny územního plánu … se postupuje podle tohoto zákona“). Podle § 188, odst. 4: „Obecně závazné vyhlášky, jimiž byla vymezena závazná část územně plánovací dokumentace sídelního útvaru nebo zóny, územního plánu obce nebo regulačního plánu, se pro účely tohoto zákona považují za opatření obecné povahy; ustanovení § 174 odst. 2 správního řádu se nepoužije. Přitom podle bodu 3. Přechodných ustanovení vyhlášky č. 13/2018 Sb., která změnila vyhlášku č. 500/2006 Sb. platí, že územně plánovací dokumentace vydaná přede dnem nabytí účinnosti výše uvedené vyhlášky se (protože není zpracována v souladu s obsahem a strukturou vyžadovanou vyhláškou č. 500/2006 Sb., v platném znění) upraví, a to při nejbližší aktualizaci nebo změně této dokumentace. Všeobecně se doporučuje z důvodu složitosti takovéto úpravy pořídit nový územní plán. Aktualizace 2019.

04. Je následující postup správný? Návrh změn územního plánu byl projednáván dle § 50, 51 a 52 zákona č. 183/2006 Sb. a změny byly schváleny zastupitelstvem. Následně budou vydány formou opatření obecné povahy. Dle § 172 a 173 zákona č. 500/2004 Sb. má opatření obecné povahy probíhat ve dvou fázích, kdy k návrhu opatření obecné povahy může kdokoli uplatnit své připomínky a vlastníci námitky. Pak se vyhodnotí a poté se teprve zveřejní na úřední desce. Domníváme se, že projednání návrhu OOP - je v podstatě řízení o změnách dle § 52 zákona č. 183/2006 Sb., kdy jsme vyhodnotili výsledky projednání a zpracovali jsme návrh rozhodnutí o námitkách a připomínkách. Opatření obecné povahy ke schváleným změnám po podpisu primátorem vyvěsíme na úřední desce MMB a patnáctým dnem po dni vyvěšení nabývá účinnosti.

Z otázky vyplývá nepochopení vztahu územního plánu a opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy je jen formou vydání územního plánu. Touto formou musí být zpracován již návrh územního plánu. To se týká i změn územního plánu. Územní plán a jeho změny se neschvalují, ale vydávají formou opatření obecné povahy. Nevyvěšujete tedy opatření obecné povahy ke schváleným změnám, ale veřejnou vyhláškou oznamujete vydání územního plánu nebo jeho změny. Změna (výrok) obsahuje jen pokyny a zásady pro rozhodování v území, vše ostatní se uvádí do odůvodnění. Výrok a výkresy grafické části změny obsahují jen to, o čem rozhoduje zastupitelstvo. Skutečnosti, které jsou platné bez ohledu na vůli zastupitelstva, se uvádí do textové a grafické části odůvodnění (např. památky, chráněné části přírody, ochranná pásma) - viz příloha č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Patnáctým dnem po dni vyvěšení (16. den včetně dne vyvěšení) na úřední desce nabývá územní plán účinnosti. Aktualizace 2019.

05. Jakou formu má již od počátku mít návrh změny, má vypadat jako OOP nebo tak bude upraven až v průběhu projednávání?

amoxicillin cost without insurance

amoxil without insurance redirect buy amoxicillin from canada
Návrh změny ÚPD musí být zpracován od počátku formou OOP a takto i projednáván. Aktualizace 2019.

Orgán územního plánování

01. V § 4 odst. 1 stavebního zákona se vyskytuje pojem orgány územního plánování. Co si pod tímto pojmem konkrétně představit?

Orgány územního plánování jsou definovány v §§ 5 až 7, 10 a 11 stavebního zákona - jsou to orgány obcí (§ 6), krajů (§ 7), ministerstvo (MMR - § 11) a Ministerstvo obrany (§ 10). Aktualizace 2019.

P

Pásmo hygienické ochrany

01. Jaký je postup ve věci změny pásma hygienické ochrany chovu zvířat z pohledu procesů územního plánování a stavebního řádu dle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon)?

lexapro side effects appetite

lexapro side effects agitation
Pokud bylo pásmo vyhlášeno územním rozhodnutím, pak změna a zrušení územního rozhodnutí je dána § 94 stavebního zákona. Podle odst. 2 cit. paragrafu lze rozhodnutí o ochranném pásmu změnit nebo zrušit i na žádost toho, komu z něj vyplývá povinnost; vyžaduje-li to veřejný zájem lze rozhodnutí o ochranném pásmu změnit nebo zrušit i z podnětu dotčeného orgánu podle zvláštního právního předpisu. Aktualizace 2019.

Plánovací smlouva

01. Co je to plánovací smlouva?

lexapro side effects sweating

lexapro side effects after 1 week sottje.net lexapro side effects after stopping
Obec nebo kraj mohou podmínit vydání regulačního plánu uzavřením smlouvy o spoluúčasti žadatele na vybudování nové nebo na úpravách stávající veřejné infrastruktury (dále jen plánovací smlouva, viz § 66 odst. 2 SZ). Plánovací smlouva je smlouva mezi obcí (krajem) a žadatelem o spoluúčasti žadatele na vybudování nové nebo na úpravách stávající veřejné infrastruktury. Návrh plánovací smlouvy se přikládá k žádosti o vydání regulačního plánu (§ 66 odst. 3 písm. f). V souladu s § 66 odst. 4 pořizovatel posoudí úplnost podané žádosti a zajistí předložení návrhu plánovací smlouvy příslušnému zastupitelstvu ke schválení. Obsah plánovací smlouvy je uveden v příloze č. 13 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Aktualizace 2018.

02. Kdy je možno uzavřít s investorem plánovací smlouvu?

acheter nifedipine 10

nifedipine princeps

nifedipine grossesse

nifedipine lp 20
Plánovací smlouva, tak jak její obsah udává příloha č. 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb., je určena pro použití ve spojitosti s vydáním regulačního plánu na žádost (§ 66 odst. 2 SZ). Aktualizace 2018.

Plocha

01. Je možné na ploše určené územním plánem k bydlení v bytových domech povolit výstavbu rodinných domů?

buy sertraline

buy sertraline uk
Pokud ÚP v plochách bydlení v bytových domech bydlení v rodinných domech nepřipouští, není tam jejich výstavba možná. Plochy bydlení jsou definovány v § 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Podle § 3 odst. 4 citované vyhlášky lze s ohledem na specifické podmínky a charakter území plochy s rozdílným způsobem využití dále podrobněji členit. Aktualizace 2019.

02. Do jakých ploch zařadit územní systém ekologické stability?

Prováděcí vyhláška č. 501/2006 Sb. ke stavebnímu zákonu rozlišuje „plochy přírodní“ (§ 16) a „plochy smíšené nezastavěného území“ (§ 17). Oba paragrafy se zmiňují o ÚSES. Praxe ukazuje, že optimálním řešením je umístit biocentra do ploch přírodních a biokoridory do ploch smíšených nezastavěného území, není to však legislativně závazné. Aktualizace 2019.

03. Je možno povolit na základě územního plánu sídelního útvaru z roku 2000 výstavbu ve "výhledové ploše"?

"Výhledovou plochu" (dle současně platné legislativy se jedná o plochu územní rezervy) je nutno v rámci změny ÚPN SÚ změnit na plochu návrhovou. Aktualizace 2019.

04. Jsou místní a účelové komunikace a v nich parkoviště "plochami dopravní infrastruktury" anebo "plochami veřejných prostranství"?

Místní komunikace a parkoviště lze zahrnout do ploch dopravní infrastruktury i do ploch veřejných prostranství. Záleží na posouzení konkrétní situace. Do ploch veřejných prostranství lze komunikace a parkoviště zahrnout pouze v případě, že s tímto veřejným prostranstvím bezprostředně souvisí (např. náměstí – obsluha náměstí, případně i s možností krátkodobého parkování). Přitom je třeba si uvědomit, že principem veřejných prostranství je sloužit především pěšímu provozu a být přístupná každému bez omezení (tedy k obecnému užívání). V ostatních případech se tyto plochy vymezují jako plochy dopravní infrastruktury zajišťující dopravní přístupnost a parkování. Aktualizace 2019.

05. K jakému druhu zástavby je určena zóna obytná - individuálního bydlení rozptýleného? Je v této zóně možno připustit stavbu nových rodinných domů, a za jakých podmínek?

Obecně lze říci, že v uvedené zóně lze stavby nových rodinných domů umístit. Konkrétní odpověď naleznete v platném územním plánu. Musí být splněny všechny podmínky stanovené v územním plánu (jak v grafické, tak i v textové části). Aktualizace 2019.

Podkroví

01. Jak je definován pojem „podkroví“?

amoxicillin without prescription

amoxicillin cost without insurance crownlimos.ca
Podkroví je „prostor pod krovem“ určený k využití (využité podkroví). Stavební zákon ani jeho prováděcí vyhlášky pojem podkroví nedefinují. Norma Obytné budovy ČSN 73 4301 definuje podkroví jako "přístupný vnitřní prostor nad posledním nadzemním podlažím vymezený konstrukcí krovu a dalšími stavebními konstrukcemi, určený k účelovému využití". Aktualizace 2019.

Podzemní objekt

01. Jak je definován pojem "podzemní objekt"?

nifedipine er

acheter nifedipine 20
Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě uvádí v § 37 tuto definici "podzemního objektu": 1) Za podzemní objekty se pro účely tohoto zákona považují podzemní prostory vytvořené ražením včetně jejich přístupových částí, jedná-li se o a) tunely a štoly metra, b) ostatní tunely a štoly pokud jejich délka přesahuje 50 m, c) kolektory včetně jejich hloubených částí a spojovacích šachet, d) jiné prostory o objemu větším než 1000 m3 zpřístupněné veřejnosti nebo využívané k podnikatelské činnosti, e) stavby pro účely ochrany obyvatelstva, f) kanalizační stoky o světlém průřezu větším než 2 m2, pokud jejich délka přesahuje 50 m, g) odvodňovací a vodovodní štoly o světlém průřezu větším než 2m2, pokud jejich délka přesahuje 50 m, h) bývalá stará nebo opuštěná důlní díla následně zpřístupněná veřejnosti nebo využívaná k podnikatelské činnosti. 2) Za podzemní objekty pro účely tohoto zákona se nepovažují podzemní objekty, které podléhají technickobezpečnostnímu dohledu podle zvláštního právního předpisu, a dálniční, silniční a železniční tunely, s výjimkou tunelů a štol metra. Aktualizace 2019.

Podzemní podlaží

01. Jak je definován pojem "podzemní podlaží"?

Definici pojmu „podzemní podlaží“ najdete v ČSN 73 4301 Obytné budovy: Za podzemní podlaží se považuje každé podlaží, které má úroveň podlahy nebo její převažující části níže než 800mm pod nejvyšší úrovní přilehlého upraveného terénu v pásmu širokém 5,0 m po obvodu domu. Aktualizace 2019.

Podzemní stavba

01. Jak je definován pojem "podzemní stavba"?

Definici pojmu „podzemní stavba“ naleznete v Terminologickém slovníku zeměměřictví a katastru nemovitostí: "Podzemní stavba je stavba a její zařízení pod zemským povrchem spojená s ním pevným východem; v katastru nemovitostí ČR se podzemní stavby neevidují." Aktualizace 2019.

Pořizování územního plánu

01. Jak dalece je potřeba zkoumat v žádosti o pořízení územního plánu nebo jeho změny úplnost návrhu podle § 46 stavebního zákona z hlediska vlastnických nebo obdobných práv k pozemku či stavbě na území obce?

Návrh může podat kromě orgánu veřejné správy nebo občana obce také fyzická nebo právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce, nebo oprávněný investor. Návrh na pořízení tedy nemůže podat kdokoliv. Podle § 44 písm. c), d) a e) se musí jednat buď o občana příslušné obce (tím je dle § 16 zákona č. 128/ 2000 Sb., o obcích, fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, a je v obci hlášena k trvalému pobytu) nebo o vlastníka pozemku nebo stavby v obci, nebo o správce nebo provozovatele veřejné dopravní nebo veřejné technické infrastruktury v obci (oprávněného investora). Podmínky neplatí současně. Pokud se týká občana, je v evidenci obyvatel (na obecním úřadě), pokud se týká vlastnických práv fyzických a právnických osob k pozemkům a stavbám, ty si lze ověřit v Katastru nemovitostí. Seznam oprávněných investorů vede místně příslušný krajský úřad (KÚ jej zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup). Aktualizace 2019.

02. Může pořizovatel odmítnout pořízení územního plánu nebo jeho změny a z jakého důvodu? Co je vlastně tím stěžejním důvodem pro posouzení návrhu podle § 46 stavebního zákona?

Pořizovatel návrh na pořízení odmítne v případě, že navrhovatel neodstraní nedostatky požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě. Nedostatky se mohou týkat jednak neúplnosti návrhu (§ 46 odst. 1 stavebního zákona, dále SZ), jednak nesouladu s právními předpisy (§ 46 odst. 2 SZ). Odmítnutí pořizovatel sdělí navrhovateli a předloží o tom informaci zastupitelstvu obce. Má-li návrh na pořízení všechny náležitosti, ale navrhovaná změna je např. evidentně v rozporu s nadřazenou ÚPD nebo s cíli a úkoly územního plánování (viz § 18 SZ), uvede pořizovatel tuto skutečnost ve svém stanovisku. Pokud zastupitelstvo obce přesto rozhodne o pořízení, pořizovatel je povinen pořizovat. Aktualizace 2019.

04. Projektant zpracovává na základě schválených pokynů návrh územního plánu. V této fázi podal vlastník pozemků podnět k další změně. Je ještě možno podnět zahrnout do návrhu?

Schválené pokyny pro zpracování návrhu územního plánu jsou závazné pro zpracování návrhu územního plánu. Podané připomínky v této fázi již nelze akceptovat. Vlastník zmíněných pozemků bude mít možnost podat námitky a připomínky při řízení o vydání územního plánu. Aktualizace 2019.

05. Jak může obec ovlivnit obsah návrhu územního plánu? V § 50 stavebního zákona je uvedeno, že pořizovatel vyzve k uplatnění stanovisek dotčené orgány, ve stejné lhůtě mohou sousední obce uplatnit své připomínky. Neuvádí se zde, jestli se k návrhu územního plánu může vyjádřit i obec, pro kterou je územní plán pořizován. Návrh pořizuje pořizovatel na základě pokynů pro zpracování návrhu bez účasti pověřeného zastupitele a bez možnosti do návrhu včlenit případné další požadavky obce.

Obec se „nevyjadřuje“ v procesu pořizování a vydávání územního plánu (dále jen ÚP), nýbrž vydáním (případně zamítnutím) v uvedeném procesu rozhoduje. Zastupitelstvo obce schvaluje zadání ÚP (§ 47 odst. 5 SZ). Dále schvaluje pokyny pro zpracování návrhu územního plánu [§ 6 odst. 5 písm. b) SZ]. Obec se dle § 50 odst. 2 stavebního zákona zúčastňuje společného jednání o návrhu ÚP spolu s dotčenými orgány, krajským úřadem, újezdním úřadem sousedícího vojenského újezdu a sousedními obcemi. O upraveném a posouzeném návrhu ÚP se koná veřejné projednání. Je-li na základě projednání nutné návrh územního plánu přepracovat, zpracuje pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem pokyny pro zpracování návrhu územního plánu a předloží je ke schválení zastupitelstvu obce, pro kterou je územní plán pořizován (§ 51 odst. 3 SZ). V případě, že zastupitelstvo obce nesouhlasí s předloženým návrhem územního plánu nebo s výsledky jeho projednání, vrátí předložený návrh pořizovateli se svými pokyny k úpravě a novému projednání nebo jej zamítne (§ 54 odst. 3 SZ). Z výše uvedeného vyplývá, že obec má několik příležitostí, kdy může obsah územního plánu rozhodujícím způsobem ovlivnit. Aktualizace 2019.

06. Jak postupovat v případě požadavku na umístění nového záměru do územního plánu v případě, že žádost o zapracování záměru byla podána až v době vydání nového územního plánu.

symbicort generic date

symbicort generic brand click here symbicort generico
Pokud byl územní plán již vydán, lze podat zastupitelstvu obce podnět k pořízení jeho změny. Aktualizace 2019.

07. Jak postupovat při neúčasti projektanta na veřejném projednání ÚPD, tedy v případě, kdy se projektant ze své účasti na veřejném projednání omluvil? Musí se vypsat nové řízení?

Na veřejném projednání ÚPD a jejích změn podle § 22 odst. 4 zajistí pořizovatel výklad ve spolupráci s projektantem. Doporučujeme proto zajistit si účast projektanta tím, že tato povinnost bude stanovena ve smlouvě mezi obcí a projektantem. Zákon nevyžaduje nezbytně přítomnost projektanta při veřejném jednání, ani nestanoví postup při jeho neúčasti. Není tedy třeba vypisovat nové veřejné projednání. Aktualizace 2019.

08. Z ustanovení § 55 odst. 4 stavebního zákona nám není dostatečně zřejmé jakým způsobem a ve které fázi pořizování změn ÚPD se má prokazovat potřeba vymezených nových zastavitelných ploch.

V případě nově pořizovaných změn je nutno potřebu vymezení nové zastavitelné plochy prokázat již ve fázi zadání. Jedná se o logické zdůvodnění vyplývající z konkrétní situace. Způsob prokázání potřeby vymezení nových zastavitelných ploch se proto bude lišit případ od případu. Aktualizace 2019.

09. V § 53 odst. 2 stavebního zákona je uvedeno, že pokud dojde na základě veřejného projednání k podstatné úpravě návrhu územního plánu,… Co je „podstatná úprava návrhu územního plánu“?

Výraz „podstatná úprava“ skutečně není dále ve stavebním zákoně upraven. Zda se jedná o „podstatnou úpravu“ posoudí pořizovatel. Při tomto posouzení vychází zejména ze skutečnosti, zda mohou být dotčeny veřejné zájmy chráněné dotčenými orgány podle zvláštních právních předpisů. Podstatnou úpravou se rozumí i taková změna návrhu územního plánu, ke které mohly být uplatněny nové námitky vlastníků pozemků a staveb dotčených touto úpravou. Aktualizace 2019.

10. Osoba, která podá v rámci procesu pořízení ÚPD připomínku resp. námitku, je účastníkem dle správního řádu? Může takováto osoba nahlížet do dokladové části?

Možnost nahlédnutí do písemnosti musí příslušný správní orgán zajistit po celou dobu vyvěšení písemnosti nebo oznámení a v průběhu lhůt stanovených pro podání stanovisek, námitek a připomínek (§ 20 odst. 2 stavebního zákona). Dokladová část procesu pořízení ÚPD, která má povahu spisu dle správního řádu se nezveřejňuje, ale je k nahlédnutí u pořizovatele. Viz též otázku 02. Dokladová část ÚPD. Aktualizace 2019.

11. Pořizuje-li pro obec územní plán tzv. létající pořizovatel, kdo má být napsán v záznamu o účinnosti jako oprávněná úřední osoba pořizovatele?

symbicort generic equivalent

symbicort inhaler uk blog.planningpme.es symbicort inhaler instructions
Podle stavebního zákona je v tomto případě pořizovatelem obecní úřad (§ 6 odst. 2 SZ), podepisovat tedy musí osoba, která má na obecním úřadu v dané věci podpisové právo. Pokud toto není upraveno vnitřními předpisy obce, pak podepisuje starosta. Po odborné stránce záznam o účinnosti této osobě připraví kvalifikovaný pořizovatel, pokud sám podpisové právo nemá. Aktualizace 2019.

12. Musí se podle stavebního zákona po projednání a po úpravě návrhu zadání a návrhu územního plánu dohodnout tyto úpravy s dotčenými orgány, které uplatnily stanoviska ve stanovené lhůtě?

Zákon u návrhu zadání nevyžaduje dohodu s dotčenými orgány nebo s krajským úřadem. Je na zodpovědnosti pořizovatele a určeného zastupitele, jak obdržené požadavky a podněty do návrhu zadání zapracují (§ 47 SZ). Hlavní zodpovědnost za zadání má zastupitelstvo obce, které zadání schvaluje. Stanoviska uplatňují k návrhu zadání jen dva dotčené orgány: krajský úřad z hlediska posuzování vlivů koncepce na životní prostředí a příslušný orgán ochrany přírody z hlediska vlivu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Tato dvě stanoviska jsou pro pořizovatele závazná. Aktualizace 2019.

13. Při projednávání zadání zašlou pořizovateli občané své připomínky. Může pak být projednaný návrh zadání změněn pro schválení v zastupitelstvu (např. nové plochy k zastavění)? V § 47 odst. 4 se píše, že se upraví návrh zadání pouze na základě požadavků a podnětů.

Z poslední věty § 47 odst. 2 stavebního zákona lze jednoznačně dovodit, že se k připomínkám uplatněným ve lhůtě přihlíží. Zájmy občanů zastupuje při jednáních o zadání územního plánu určený zastupitel, který spolupracuje s pořizovatelem již při přípravě návrhu zadání (§ 47 odst. 1 stavebního zákona). Na základě uplatněných požadavků a podnětů (i připomínek) pak pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem případně upraví návrh zadání a předloží jej ke schválení zastupitelstvu obce, pro jejíž území je územní plán pořizován (§ 47 odst. 4 a 5 stavebního zákona). Zastupitelstvo obce tedy svým usnesením určuje konečnou podobu zadání a má odpovědnost i za zohlednění oprávněných požadavků, podnětů a připomínek uplatněných při projednání ve stanovené lhůtě. Zastupitelstvo obce může při schvalování zadání oproti předloženému návrhu požadavky na řešení rozšířit nebo změnit (na rozdíl od projednávání návrhu územního plánu). Aktualizace 2020.

Pořizovatel

01. Kdo je pořizovatel?

Podle § 2 odst. 2 písm. a) stavebního zákona je pořizovatelem příslušný obecní úřad, krajský úřad, Ministerstvo pro místní rozvoj nebo Ministerstvo obrany, který pořizuje územně plánovací podklady, územně plánovací dokumentaci, vymezení zastavěného území nebo politiku územního rozvoje. Podle § 24 odst. 1 stavebního zákona vykonává krajský úřad a úřad územního plánování územně plánovací činnost podle § 6 odst. 1 nebo § 7 odst. 1 stavebního zákona prostřednictvím úředníků splňujících kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti. Obecní úřad, který není úřadem územního plánování, vykonává územně plánovací činnost podle § 6 odst. 2 stavebního zákona prostřednictvím úředníka nebo jiné fyzické osoby, kteří splňují kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti. Tuto činnost tedy zajišťuje například i na základě smlouvy s fyzickou osobou anebo právnickou osobou, jejíž pracovníci splňují kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti kladené na úředníky obecních úřadů. Aktualizace 2020.

02. Jaké jsou kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti, tedy na "pořizovatele"?

buy sertraline uk

buy sertraline 100mg website buy sertraline canada
Kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti splňuje úředník nebo fyzická osoba, která má osvědčení zvláštní odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu (§ 21 až 26 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a splňuje kvalifikační požadavky vzdělání a praxe podle stavebního zákona. Podle § 24 odst. 2 stavebního zákona kvalifikační požadavky vzdělání a praxe splňuje autorizovaný architekt, kterému byla udělena autorizace pro obor územní plánování nebo bez specifikace oboru podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů). Podle § 24 odst. 3 stavebního zákona kvalifikační požadavky vzdělání a praxe splňuje dále fyzická osoba, která má a) vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování a nejméně 18 měsíců praxe při výkonu územně plánovací činnosti ve veřejné správě (dále jen "odpovídající praxe"), nebo b) vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru, uznaného pro autorizaci v oboru územní plánování nebo vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením a nejméně 3 roky odpovídající praxe. Seznam autorizovaných architektů, kterým byla udělena autorizace pro obor územní plánování nebo bez specifikace oboru, naleznete na webových stránkách České komory architektů. Aktualizace 2020.

Poskytování údajů

01. Na úřad územního plánování přišla žádost starosty jedné z obcí našeho správního obvodu, v níž se dožaduje poskytnutí údajů technické infrastruktury, které jsme obdrželi od jejich vlastníků v souvislosti s pořizováním ÚAP. Domníváme se, že podle § 27 odst. 3 stavebního zákona tyto údaje mohu být použity pouze pro vedení technické mapy úřadem územního plánování, nikoli samotnou obcí. Je náš výklad zákona správný?

Pokud obec vyžaduje tyto podklady pro územně plánovací činnost, např. pořízení ÚPD nebo územní studie, je povinnost tyto podklady obecnímu úřadu poskytnout. Aktualizace 2020.

Povinná změna územního plánu

01. Podle § 54 odst. 6 stavebního zákona je obec povinna uvést do souladu územní plán s územně plánovací dokumentací následně vydanou krajem a následně vydanou politikou územního rozvoje. Je stanovena lhůta, do které to obec musí splnit?

Stavební zákon lhůtu, do které má obec splnit zákonem stanovené povinnosti, nestanovuje. Podle ustanovení § 192 odst. 1 stavebního zákona se na postupy a řízení, pokud stavební zákon nestanoví jinak, použijí ustanovení správního řádu. S ohledem na to, že správní řád speciálně neupravuje lhůtu pro povinnosti uvedené v § 54 odst. 6 stavebního zákona, použije se na tyto případy § 6 odst. 1 správního řádu, který stanoví, že „správní orgán vyřizuje věci bez zbytečných průtahů“ a § 6 odst. 2 správního řádu, který stanoví, že „správní orgán postupuje tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady“(zásada hospodárnosti). Obec má tedy povinnost uvést územní plán do souladu s nadřazenou dokumentací bez zbytečných průtahů, tedy co nejdříve, a v plném rozsahu. Z důvodu hospodárnosti však lze připustit, aby tak učinila u příležitosti nejbližší prováděné změny územního plánu. Aktualizace červenec 2020.

Pozemek rodinného domu

01. Jak lze vyložit pojem "pozemek rodinného domu" uvedený v § 22 odst. 2 a § 25 odst. 5 vyhl. 501/2006 Sb.?

Pozemek rodinného domu právní předpisy nedefinují. Dle našeho názoru lze aplikovat ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) a c) stavebního zákona. Aplikací ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) stavebního zákona dospějeme k definici: Stavebním pozemkem rodinného domu je pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a určený k umístění stavby územním rozhodnutím, společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje, anebo regulačním plánem. Aplikací ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) stavebního zákona dospějeme k definici: Stavebním pozemkem zastavěným rodinným domem je pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako stavební parcela a další pozemkové parcely zpravidla pod společným oplocením, tvořící souvislý celek s rodinným domem. Aktualizace červenec 2020.

Pozemkové úpravy

01. O co bychom měli požádat obecný stavební úřad (…územní rozhodnutí, územní souhlas?) před podáním žádosti o vydání stavebního povolení pro stavby na pozemcích určených k zastavění společnými zařízeními, dle schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav (stavby polních cest, vodohospodářská opatření apod.)?

Pokud jsou komplexní pozemkové úpravy schváleny a "vneseny" do katastru nemovitostí (na základě jejich výsledků byla provedena obnova katastrálního operátu), pak podle § 12, odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech… platí : "Pro změny druhů pozemků, výstavbu polních a lesních cest, ochranu a zúrodňování půdního fondu a další společná zařízení zahrnutá do schváleného návrhu pozemkových úprav se upouští od vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a od rozhodnutí o využití území." Obdobně podle § 80 odst. 2 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) platí: "Rozhodnutí o změně využití území vyžadují změny druhu pozemku nebo způsobu využití pozemků, zejména zřizování, rušení a úpravy vinic, chmelnic, lesů, parků, zahrad a sadů, pokud podmínky nejsou stanoveny schválenými pozemkovými úpravami nebo jiným územním rozhodnutím." Další informaci k problematice pozemkových úprav naleznete v metodice "Koordinace územních plánů a pozemkových úprav" na str. 12 na adrese: http://www.uur.cz/images/8-stanoviska-a-metodiky/23-metodika-up-a-pu-2-aktual-zneni.pdf. Aktualizace červenec 2020.

Předkupní právo

01. Jak vnímat problematiku předkupního práva ve vztahu k pořizovaným změnám ÚPN SÚ po 1. 1. 2007?

Předkupní právo k pozemkům určeným územním plánem nebo regulačním plánem pro veřejně prospěšnou stavbu nebo veřejné prostranství a ke stavbě na tomto pozemku (§ 101 odst. 1 stavebního zákona) má zajistit pro stát, kraje a obce jejich včasnou a plynulou majetkoprávní přípravu a zamezit spekulacím s pozemky, které následně komplikují zejména realizaci veřejných investic. Institut zákonného předkupního práva vychází z předpokladu, že pokud platný územní plán nebo regulační plán určuje pozemky pro veřejné účely, nemůže je vlastník využít jinak. Předkupní právo má proto zajistit, aby vlastník nejprve nabídl svůj pozemek ke koupi státu, kraji nebo obci. Předkupní právo může být vymezeno změnou ÚPD vydanou po 1. 1. 2007 formou opatření obecné povahy. Aktualizace červenec 2020.

02. Lze vložit předkupní právo ve prospěch obce, kraje nebo České republiky?

Ano, lze. Je však třeba uvést: u obce plný název obce, u kraje plný název kraje a u ĆR i název příslušné organizační složky nebo příspěvkové organizace nebo státního podniku (například Ředitelství silnic a dálnic). Aktualizace červenec 2020.

03. Dojde-li k dohodě s občany na výkupu pozemků pro VPS technické infrastruktury, musí být na tyto pozemky uplatněno předkupní právo?

Nemusí. Pro stavbu technické infrastruktury (např. vodovod, kanalizace) platí, že, nedojde-li k dohodě a jedná-li se o veřejně prospěšnou stavbu, lze vyvlastnit dle § 170 odst. 1 písm. a) stavebního zákona. Vyvlastnění pro liniové části technické infrastruktury až na výjimky však nespočívá ve výkupu pozemků, ale ve zřízení věcného břemene. Předkupní právo, viz § 101 odst. 1 stavebního zákona, tedy neplatí, pokud pro veřejně prospěšnou stavbu postačí zřízení věcného břemene. Aktualizace červenec 2020.

04. Vztahuje se předkupní právo ve smyslu § 101 zákona č. 183/2006 Sb. na veřejná prostranství vymezena územním plánem pořízeným a schváleným podle zákona č. 50/1976 Sb.?

Na veřejná prostranství vymezená dle zákona č. 50/1976 Sb. se předkupní právo nevztahuje, neboť tento zákon institut předkupního práva neznal. Aktualizace červenec 2020.

05. Stačí katastrálnímu úřadu uvést předkupní právo ve prospěch ČR a nemusí se uvádět, která organizace je příslušná hospodařit s majetkem státu (Povodí Moravy nebo Pozemkový fond ČR)?

Ne, nestačí. Je třeba uvést: u obce plný název obce, u kraje plný název kraje a u ĆR, jak uvádíte, též i příslušnou organizační složku nebo příspěvkovou organizaci nebo státní podnik, například Ředitelství silnic a dálnic. Aktualizace červenec 2020.

06. Do návrhu ÚP je z nadřazené dokumentace převzat zákres koridoru dálnice D3, která je vedena jako veřejně prospěšná stavba (VPS). Prosím o sdělení, zda je nutné pro tuto převzatou stavbu, kterou ve své dokumentaci vymezil jako VPS krajský úřad, vypisovat v ÚP pozemky pro předkupní právo?

Pokud se v ÚPD vymezuje koridor pro veřejně prospěšnou stavbu, je třeba jej chápat jako plochu pro umístění VPS, např. liniové stavby dopravní nebo technické infrastruktury včetně plochy nezbytné k zajištění její realizace a jejího řádného užívání pro stanovený účel. VPS je tedy samotná stavba, zatímco koridor sám o sobě není s VPS totožný. Je nutno brát v úvahu, že v rámci koridoru, který zasahuje do vlastnické struktury vymezené v katastrální mapě, může v konečné podobě stavba měnit svoji polohu. Proto není předkupní právo vhodné ani žádoucí vypisovat na všechny pozemky v koridoru, resp. není žádoucí předkupní právo vypisovat, pokud není k dispozici záborový elaborát, kterým jsou jednotlivé pozemky nebo jejich části potřebné pro umístění stavby dopravní nebo technické infrastruktury včetně souvisejících staveb identifikovány. Vyznačení předkupního práva je možnost, nikoli povinnost. Veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury je vhodné zařadit do VPS na vyvlastnění, protože u nich se výčet pozemků neprovádí. Aktualizace červenec 2020.

Předpisy

01. Kde je možné najít platné znění stavebního zákona a souvisejících vyhlášek?

Platné znění stavebního zákona, jeho prováděcích vyhlášek a souvisejících právních předpisů je uveřejněno mimo jiné na portálu územního plánování v rubrice právní předpisy na našich internetových stránkách na adrese: http://portal.uur.cz/, na stránkách Komory architektů na adrese: https://www.cka.cz/cs/pro-architekty/legislativa/pravni-predpisy/hlavni-zakony/stavebni-zakon, nebo na internetových stránkách portálu "Zákony pro lidi" na adrese: https://www.zakonyprolidi.cz/obor/stavebni-pravo. Aktualizace červenec 2020.

Přípustná podrobnost regulativu

01. Lze v územním plánu stanovit v ploše koridoru VN podmínku, že v souběhu se zastavěným územím bude vedení v dané ploše kabelizováno (vedeno pod zemí)? Nebo se jedná o nepřípustnou podrobnost?

Odpověď - viz dotaz 04 pod heslem Koridor versus trasa. Aktualizace červenec 2020.

Prokázání potřeby vymezení nových zastavitelných ploch (dříve nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy)

01. Kdo prokazuje podle ustanovení § 55 odst. 4 stavebního zákona nemožnost využít již vymezené zastavitelné plochy?

Novela stavebního zákona č. 225/2017 Sb. zrušila prokazování nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy, v současnosti se prokazuje pouze potřeba vymezení nových zastavitelných ploch – viz § 55 odst. 4 stavebního zákona: „Další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání potřeby vymezení nových zastavitelných ploch.“ Prokázání provádí pořizovatel. Aktualizace červenec 2020.

02. Kdy, tedy ve které fázi pořizování změny územního plánu se nemožnost využít již vymezené zastavitelné plochy prokazuje?

Prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy se již neprovádí – viz předchozí odpověď 01. Prokázání potřeby nových zastavitelných ploch musí být obsaženo ve zprávě o uplatňování územního plánu v uplynulém období [§ 15, písm. d) vyhlášky č. 500/2006 Sb. a § 55, odst. 4 stavebního zákona], ve stanovisku pořizovatele k návrhu na pořízení změny územního plánu (§ 46 odst. 3 stavebního zákona). Pokud zastupitelstvo rozhodlo o pořízení změny z vlastního podnětu, pak prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy bude obsaženo v zadání změny. Z § 53 odst. 4 písm. c) ve spojení s § 53 odst. 5 písm. a) lze dovodit, že obsahem odůvodnění návrhu změny územního plánu musí vždy být vyhodnocení splnění požadavků § 55 odst. 4 stavebního zákona. Aktualizace červenec 2020.

03. Komu je prokázání potřeby vymezení nových zastavitelné plochy určeno?

Prokázání potřeby vymezení nových zastavitelných ploch je určeno zastupitelstvu obce, které o pořízení změny územního plánu bude rozhodovat a dotčeným orgánům (např. ochrany ZPF) jako podklad pro stanovisko. Aktualizace červenec 2020.

04. Vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch je činností odbornou. Neměl by toto vyhodnocení zpracovávat pořizovatel ve spolupráci s projektantem?

Podle § 24 odst. 1 stavebního zákona vykonává úřad územního plánování územně plánovací činnost podle § 6 odst. 1 stavebního zákona prostřednictvím úředníků splňujících kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti. Obecní úřad, který není úřadem územního plánování, vykonává územně plánovací činnost podle § 6 odst. 2 prostřednictvím úředníka nebo jiné fyzické osoby, kteří splňují kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti. Kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti splňuje úředník nebo fyzická osoba, která má osvědčení zvláštní odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu a splňuje kvalifikační požadavky vzdělání a praxe. Vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch je tedy činností odbornou, vykonávanou pořizovatelem splňujícím kvalifikační požadavky. Aktualizace červenec 2020.

05. V § 55 odst. 4 se hovoří, že „Další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání potřeby vymezení nových zastavitelných ploch“. Kdo o tom bude rozhodovat (úřad územního plánování) a případně kdo ho bude kontrolovat?

Pořizovatel je ten, kdo prokazuje potřebu vymezení nových zastavitelných plochy. Zda bylo toto vyhodnocení provedeno správně, se posuzuje při projednávání zadání, a také při společném jednání s dotčenými orgány a v řízení o změně územního plánu, spojeném s veřejným projednáním návrhu změny. Jedním z nejvýznamnějších stanovisek z hlediska ochrany nezastavěného území je stanovisko dotčeného orgánu, zajišťujícího ochranu zemědělského půdního fondu. Toto stanovisko musí být pořizovatelem respektováno, pokud při řešení případného rozporu v této otázce není dohodou dosaženo nebo rozhodnutím vlády přijato jiné řešení. V rámci postupu podle stavebního zákona je nutno na správné vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch pohlížet i z hlediska dopadu na případnou platnost opatření obecné povahy, kterým je vydáván územní plán. Pokud by návrh nových zastavitelných ploch nebyl dostatečně odůvodněn, bylo by možné na toto opatření obecné povahy pohlížet jako na akt v rozporu se zákonem. Aktualizace červenec 2020.

Prostorová regulace

01. Obec má územní plán schválený v roce 1999. Do vyhlášky i do textové části byl vložen regulativ, který stanovuje tvar a sklon střechy – střecha sedlová se sklonem 30 – 45°. Zastupitelstvo chce tento regulativ zrušit nebo upravit tak, aby nezabraňoval kvalitním projektům využívat např. ploché zelené střechy či střechy pultové. Vzhledem k charakteru území se tento regulativ jeví jen jako paušálně použitý mustr na „vesnické prostředí“, bez dalšího pochopení smyslu takové regulace. Obec by chtěla tento regulativ zrušit nebo ho nahradit jiným, lépe formulovaným. Jak v tomto případě postupovat?

Pokud byl územní plán vydán (schválen) před 1. 1. 2018, pak takto formulovaný prostorový regulativ do územního plánu nepatří. Územní plán ani vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo územním rozhodnutím (§ 43 odst. 3 stavebního zákona). S tím souvisí bod 4. Článku II zákona č. 350/2012 Sb., Přechodná ustanovení, který vylučuje zohledňování nepřípustných detailů obsažených například ve „starších“ územních plánech: „Části územně plánovací dokumentace, které podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (míněno novely stavebního zákona č. 350/2012 Sb.), nemohou být její součástí, se nepoužijí a při nejbližší aktualizaci nebo změně musí být z této dokumentace vypuštěny;…". Novela stavebního zákona č. 225/2017 Sb. zavedla možnost pořízení územního plánu nebo jeho vymezené části s prvky regulačního plánu, pokud to zastupitelstvo obce stanoví v rozhodnutí o pořízení nebo v zadání územního plánu (změny územního plánu), tato skutečnost musí být v rozhodnutí zastupitelstva výslovně uvedena. V případě zrušení i v případě úpravy některých regulativů v územním plánu je třeba postupovat změnou územního plánu. Aktualizace červenec 2020.

R

Realizace a údržba zeleně

01. Pozemkový fond na základě zákona č. 95/1999 Sb. převádí na města bezúplatně pozemky určené k realizaci zeleně. Statutární město žádá Pozemkový fond o větší množství nezastavitelných pozemků, na kterých se v současné době nachází parky a jiné formy zeleně sídelní. Pozemkový fond odmítá tyto pozemky převést bezúplatně s tím, že se jedná o stávající zeleň. Dle našeho názoru je sečení trávy, údržba stromů, nebo výsadba nových dřevin v plochách označených územním plánem jako stávající zeleň sídelní „realizace zeleně“. Prosím o váš odborný názor z pohledu územního plánování na otázku co je realizace zeleně?

buy abortion pill

buy abortion pill
Seč trávy, dosev trávníků, odplevelování, hnojení, obrývání záhonů, stříhání a řez keřových skupin, doplňování mulče, ošetřování stromů, výsadba nových dřevin náhradou za odumřelé na stávajících plochách zeleně, to všechno jsou úkony náležející do údržby zeleně. Plochy zeleně vyžadují celoroční odbornou údržbu. Údržba zeleně je pro její existenci nezbytná. Realizací zeleně se rozumí zakládání nových parků a parkově upravených ploch v místech, kde dosud zeleň nebyla. Jedná se tedy o nově zakládanou zeleň nebo obnovu zeleně na zdevastovaných, neudržovaných plochách, a to na základě projektu. Hlavními činnostmi jsou zemní práce a modelace terénu, výsadba stromů, keřů a tvorba květinových záhonů, výsev trávníku, případně instalace závlahového systému. V neposlední řadě tvorba vodních prvků (jezírka, fontány, potůčky, pítka, atd.) a prvků drobné architektury (pergoly, suché zídky atd.). Jinými slovy celý proces zahrnuje tři pojmy: návrh (projekt),realizace (návrhu) a údržba. Aktualizace červenec 2020.

Regulační plán

01. Kdo vydává regulační plán?

Dle § 69 odst. 2 stavebního zákona vydává regulační plán jako opatření obecné povahy příslušné zastupitelstvo obce. Aktualizace červenec 2020.

02. Komu se podává podnět/žádost o pořízení regulačního plánu v hlavním městě Praze, a kdo poté rozhoduje o jeho vydání. Jde mi o rozhraničení kompetencí mezi městskými částmi a magistrátem.

Podle § 62 odst. 1 stavebního zákona lze regulační plán vydat z podnětu nebo na žádost. Vydávat územně plánovací dokumentaci je vyhrazeno dle Zákona o Hlavním městě Praze zastupitelstvu hlavního města Prahy [§ 59 odst. 1 písm. c)]. V § 17 odst. 1 písm. g) citovaného zákona se uvádí: Hlavní město Praha upraví své vnitřní poměry ve věcech správy města Statutem (č. 55/2000 Sb. HMP, obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy). Ve Statutu stanoví mimo jiné způsob projednání územně plánovací dokumentace hlavního města Prahy s městskými částmi. Problematiku regulačního plánu řeší Statut v ustanoveních části šesté, kde se v § 25d se uvádí: (1) Na základě podnětu městské části předloží pořizovatel k projednání zastupitelstvu hlavního města Prahy návrh rozhodnutí o pořízení regulačního plánu pro území příslušné městské části. (2) Návrh zadání regulačního plánu, na základě kterého rozhodlo zastupitelstvo hlavního města Prahy o jeho pořízení, zašle pořizovatel příslušné městské části. Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání regulačního plánu uplatní městská část u pořizovatele své požadavky. K později uplatněným požadavkům se nepřihlíží. (3) Po společném projednání regulačního plánu s dotčenými orgány doručí pořizovatel veřejnou vyhláškou návrh regulačního plánu 30 dnů předem příslušné městské části. Městská část zajistí vystavení návrhu regulačního plánu k nahlédnutí nejméně 15 dnů přede dnem veřejného projednání, a to po dobu 30 dnů. (4) Pořizuje-li se regulační plán z podnětu, zajistí pořizovatel v součinnosti s příslušnou městskou částí označení dotčené plochy tabulí se základními informacemi o návrhu regulačního plánu nejméně 30 dnů přede dnem veřejného projednání, případně je-li řešená plocha mimo zastavěné území, nebo je-li zvlášť rozsáhlá, vyvěsí se informace na místě určeném pořizovatelem. (5) Městská část může podat připomínky proti návrhu regulačního plánu nejpozději při veřejném projednání. K později uplatněným připomínkám městské části se nepřihlíží. (6) Pokud městská část ve svém vyjádření k návrhu regulačního plánu uplatňuje připomínky, které považuje za zásadní, výslovně každou z těchto připomínek označí slovy "tuto připomínku považuje městská část za zásadní". Pořizovatel v rámci vyhodnocení zpracuje návrh rozhodnutí o zásadní připomínce městské části proti návrhu regulačního plánu, který bude za účasti městské části projednán ve výboru územního rozvoje zastupitelstva hlavního města Prahy a následně předložen včetně návrhu na vydání regulačního plánu zastupitelstvu hlavního města Prahy. (7) Konečné rozhodnutí o zásadní připomínce městské části proti návrhu regulačního plánu náleží zastupitelstvu hlavního města Prahy. Rozhodne-li zastupitelstvo hlavního města Prahy o změně nebo zrušení rozhodnutí o zásadní připomínce městské části proti návrhu regulačního plánu, zajistí pořizovatel uvedení regulačního plánu do souladu se zněním rozhodnutí. Do té doby nelze podle regulačního plánu v dotčeném území městské části rozhodovat. (8) Městské části, která podala připomínky podle odstavce 6, sdělí pořizovatel do 30 dnů od vydání regulačního plánu, zda bylo vyhověno zásadním připomínkám městské části proti návrhu regulačního plánu nebo sdělí důvody, pro které jim vyhověno nebylo. (9) Při pořizování změny regulačního plánu se postupuje přiměřeně podle ustanovení odstavců 1 až 8. Aktualizace září 2010.

03. V obsahu zadání i samotném obsahu regulačního plánu má být uveden výčet druhu územních rozhodnutí, které RP nahradí. Co je tím konkrétně myšleno?

V zadání regulačního plánu se stanovují druhy územních rozhodnutí (o umístění stavby nebo zařízení, o změně využití území, o změně vlivu užívání stavby na území, o dělení nebo scelování pozemků, o ochranném pásmu), která může RP nahradit. V návrhu RP se pak stanoví, která konkrétní územní rozhodnutí RP nahrazuje (například rozhodnutí o umístění stavby objektu základní školy, pozemní komunikace, rozhodnutí o změně využití území pro skládku apod.). Aktualizace červenec 2020.

04. Jak postupovat při povolování staveb rodinných domů na pozemcích určených regulačním plánem (schváleným do konce roku 2006) pro výstavbu rodinných domů? Je možné upustit od vydání územního rozhodnutí a vydávat pouze stavební povolení (§ 77 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb.)?

Protože u regulačních plánů pořízených do konce roku 2006 nebyl jejich součástí schválený rozsah územních rozhodnutí, které regulační plán nahrazuje, nelze v těchto případech od vydání územního rozhodnutí upustit. To je možné, až u nově pořizovaných regulačních plánů (po nabytí účinnosti stavebního zákona č. 183/2006 Sb.) a jen u těch, které nahrazují územní rozhodnutí. Aktualizace červenec 2020.

05. Pokud nedojde podle § 43 odstavec 2 k vydání regulačního plánu ve stanovené lhůtě od podání úplné žádosti, přestává být pořízení regulačního plánu podmínkou pro rozhodování v území. Danou plochu je v tomto případě možné nadále využít „pouze“ v souladu s územním plánem?

Ano. Odpovědí na Váš dotaz je rovněž vlastní text § 43 odst. 2 s tímto dodatkem: ostatní části územního plánu zůstávají v platnosti a jsou pro rozhodování v území závazné. § 43 odst. 2: V případě podmínění rozhodování regulačním plánem je součástí územního plánu zadání regulačního plánu a u regulačního plánu z podnětu přiměřená lhůta pro jeho vydání. Podmínka vydání regulačního plánu z podnětu pozbývá platnosti marným uplynutím uvedené lhůty. Podmínka vydání regulačního plánu na žádost pozbývá platnosti, pokud k vydání nedojde do 1 roku od podání úplné žádosti v souladu se zadáním regulačního plánu. Aktualizace červenec 2020.

06. Která územní rozhodnutí regulační plán nahradí? V zadání má pořizovatel určit, která územní rozhodnutí budou RP nahrazena. Dá se to určit obecně? Dá se to určit vůbec?

V zadání regulačního plánu se stanovují druhy územních rozhodnutí (obecně rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, o změně využití území, o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území, o dělení nebo scelování pozemků, o ochranném pásmu, v konkrétním případě je to např. rozhodnutí o umístění stavby pozemní komunikace), která může RP nahradit. Aktualizace červenec 2020.

07. Existuje v novém stavebním zákoně jednoduchá možnost úpravy některých částí regulačního plánu? Konkrétně se jedná o úpravu stavební čáry na stávající ploše pro výrobu a služby tak, aby bylo možné na pozemek umístit další objekt pro dané funkční využití.

Záleží na tom, jestli je jedná o územně plánovací dokumentaci schválenou před datem 1.1.2007 nebo vydanou po něm. Postup v prvním případě zaleží na tom, zdali je v platném regulačním plánu stavební čára uvedena v závazné části nebo pouze ve směrné. O úpravě směrné části regulačního plánu schváleného do 31. 12. 2006 rozhoduje pro své území obecní úřad, v ostatních případech úřad územního plánování. S odkazem na § 188 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb. se postupuje dle dosavadních právních předpisů. Stavební čára je však zpravidla regulativem, bývá tedy součástí závazné části, a pak se už nejedná o úpravu, ale o změnu regulačního plánu, kterou je nezbytné pořídit v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. § 62 až 65 a § 67 až 69. Regulační plán vydaný od 1. 1. 2007 formou opatření obecné povahy je ve výrokové části celý závazný a lze ho měnit pouze změnou regulačního plánu. V případě, že je jedná o změnu nevyžadující zpracování variant řešení, lze ji pořídit zkráceným postupem (§ 72 a 73 stavebního zákona), kdy je upuštěno od společného jednání a koná se pouze veřejné projednání. Aktualizace červenec 2020.

08. Má být v hlavním výkrese regulačního plánu i návrh parcelace, nebo má být spíše v koordinačním výkresu? Nechci bránit jiné možné parcelaci - většina vlastníků pořizování regulačního plánu nesleduje a následně s jeho obsahem nesouhlasí.

V souladu s § 61 stavebního zákona regulační plán vždy stanoví podmínky pro vymezení a využití pozemků. Rovněž dle přílohy č. 11 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., v níž je uveden obsah a struktura regulačního plánu, musí textová část regulačního plánu vždy obsahovat - mimo jiné – podrobné podmínky pro vymezení a využití pozemků, hlavní výkres obsahuje vždy vymezení a využití pozemků. V regulačním plánu lze stanovit podmínky pro parcelaci pozemků v řešeném území. Záleží na typu pozemků, pro které jsou tyto podmínky určovány. Například při řešení historického jádra je vhodné stanovit podmínky pro dodržení historické parcelace kvůli zachování měřítka zástavby (příloha č. 11 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. písmeno d) – podrobné podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území). Je tedy třeba rozlišovat mezi povinností stanovit podmínky pro parcelaci a mezi přesným návrhem parcelace. Žadatel o vydání regulačního plánu může uzavřít dohodu o parcelaci (§ 66 odst. 2 stavebního zákona). Pokud nebude návrh parcelace součástí regulačního plánu, nemůže být ani součástí koordinačního výkresu. Pouze v případě, že regulační plán nahrazuje územní rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků (§ 82 stavebního zákona), musí regulační plán obsahovat návrh parcelace (příloha č. 4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.). Aktualizace červenec 2020.

09. Jak je to s posuzováním vlivů na životní prostředí u regulačního plánu po novele zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Po účinnosti zákona č. 39/2015 Sb., kterým se měnila některá ustanovení zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a některá ustanovení stavebního zákona, není již dokumentace vlivů záměru na životní prostředí včetně posouzení vlivu záměru na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast součástí procesu zpracování a pořizování regulačního plánu. Příslušná ustanovení byla novelou stavebního zákona (zákon č. 39/2015 Sb.) zrušena. Dále platí, že regulačním plánem nelze nahradit územní rozhodnutí pro záměr, který podléhá posuzování vlivů na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu (§ 61 odst. 2 stavebního zákona). Aktualizace červenec 2020.

10. Může zastupitelstvo rozhodnout o pořízení regulačního plánu v ploše určené k zastavění dle platného územního plánu pořízeného podle zák. č. 50/1976 Sb.?

Ano, zastupitelstvo může z vlastního nebo jiného podnětu rozhodnout o pořízení regulačního plánu v ploše nebo koridoru řešeném územním plánem, který byl pořízen podle zákona č. 50/1976 Sb. Aktualizace červenec 2020.

11. Mohou regulační plány pořízené před rokem 2006 nahrazovat územní rozhodnutí?

Regulační plány pořízené do konce roku 2006, tj. do platnosti zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), nemohly nahrazovat územní rozhodnutí. V současné době nelze podle těchto regulačních plánů upustit od vydání územního rozhodnutí, mj. i z důvodu, že v těchto regulačních plánech nebyla výslovně uvedena územní rozhodnutí, která regulační plán nahrazuje. Aktualizace červenec 2020.

12. Musí regulační plán vždy nahrazovat územní rozhodnutí?

Nemusí. Regulační plán vždy stanoví podmínky pro vymezení a využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury a vymezí veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření. V řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí. V případě, že to v zadání není vysloveně požadováno, územní rozhodnutí nenahrazuje: „Regulačním plánem lze nahradit územní rozhodnutí; v tomto případě se v regulačním plánu stanoví, která územní rozhodnutí nahrazuje“ (§ 61 odst. 1 stavebního zákona). Regulačním plánem nelze nahradit územní rozhodnutí pro záměr, který podléhá posuzování vlivů na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu (§ 61 odst. 2 stavebního zákona). Aktualizace červenec 2020.

Rekreace

01. Jak je definován pojem individuální rekreace? Odpovídá této definici záměr investora vystavět 5 objektů o 3 NP a podkroví se 70 byty (14 bytů v každém objektu) 92 parkovacími místy?

Stavební zákon pojem „individuální rekreace“ nezná. Prováděcí vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, rozlišuje „stavbu pro rodinnou rekreaci“ (§ 2 písm. b) a „stavbu ubytovacího zařízení“ (§ 2 písm. c). Stavba pro rodinnou rekreaci může mít nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví (§ 2 písm. b). Třípodlažní objekt s podkrovím, zahrnující 14 bytů nemůže svými objemovými parametry a vzhledem odpovídat požadavkům na rodinnou rekreaci. Jedná se o stavbu ubytovacího zařízení podle § 2 písm. c) bodu 4 v kategorii ostatní. Plochami rekreace se dále zabývá § 5 (resp. § 6) uvedené vyhlášky. Aktualizace červenec 2020.

Rozhodnutí o námitkách

01. Kdy rozhoduje zastupitelstvo o námitkách? Dle § 53 odst. 1 stavebního zákona pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky projednání návrhu územního plánu, zpracuje návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek. Návrhy doručí dotčeným orgánům a krajskému úřadu a vyzve je, aby k nim ve lhůtě 30 dnů od obdržení uplatnily stanoviska. Na základě jejich stanovisek a podle návrhu rozhodnutí o námitkách se návrh územního plánu upraví a dle provedené úpravy se buď znovu projednává, nebo jde ke schválení do zastupitelstva. Kdy tedy zastupitelstvo o námitkách rozhodne?

Rozhodnutí o námitkách a hlasování o územním plánu musí být vzájemně časově provázané – děje se tak optimálně jedním aktem, tedy jedním usnesením, na jednom a tomtéž zasedání zastupitelstva - buď v jednom kroku tzn., že se hlasuje o obou současně (jedním usnesením: „Souhlasíte s vydáním územního plánu a rozhodnutím o uplatněných námitkách vůči návrhu územního plánu v navrhovaném znění?“), nebo ve dvou na sebe bezprostředně navazujících krocích, tj. hlasuje se nejprve o schválení návrhu rozhodnutí o námitkách a ve druhém kroku o vydání územního plánu. Rozhodnutí o námitkách je publikováno – vydáváno současně s vydáním územního plánu jako opatření obecné povahy, a to v jeho odůvodnění. Aktualizace červenec 2020.

02. Jak rozhoduje zastupitelstvo o námitkách? Rozhoduje o každé námitce zvlášť, tedy nejdříve se rozhodne o jednotlivých námitkách a poté se dalším bodem zastupitelstva vydá územní plán?

Zastupitelstvo hlasuje o návrhu rozhodnutí o námitkách jako o celku. Text návrhu rozhodnutí o námitkách musí být koncipován tak, aby z něj bylo zřejmé, jak zastupitelstvo o každé jedné námitce rozhodlo a proč právě takto (odůvodnění). Jsou-li námitky u více podatelů totožné, lze je seskupit, vždy však musí být zřejmé, že bylo rozhodnuto o všech. Aktualizace červenec 2020.

Rybník

01. Je možná výstavba nekomerčního rybníčku pro chov ryb cca do 1500 m2 na pozemcích mimo zastavěné území? Lze na tuto výstavbu použít § 18 odst. 5 stavebního zákona? Obec má schválený územní plán.

Pokud má obec platný územní plán, je třeba posoudit, zda s ním není zmíněný záměr v rozporu. Pakliže je s ním v rozporu, je třebas postupovat změnou územního plánu. Aktualizace srpen 2020.

S

Sledované jevy

01. Proč není mezi sledovanými jevy i bydlení aj. funkce (pouze občanské vybavení a výroba)?

Územně analytické podklady nesuplují ÚPD. Zákonodárce vybral sledované jevy s ohledem na potřebu vypracování rozboru udržitelného rozvoje území. Aktualizace srpen 2020.

02. Proč se nesledují jen chráněná ložisková území, nýbrž všechna ložiska – řádek 60 přílohy č. 1 části A vyhlášky č. 500/2006 Sb.?

Nelze polemizovat s tím, co je uvedeno jako sledovaný jev ve vyhlášce. ÚAP neslouží jen jako podklad pro vypracování ÚPD. Údaje o území mohou být v souladu s ustanovením § 27 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. použity pro činnost orgánů veřejné správy. Chráněná ložisková území jsou uvedena jako samostatný jev – číslo jevu 58 přílohy č. 1 část A výše uvedené vyhlášky Aktualizace srpen 2020.

03. Mají se v ÚAP sledovat i takové detaily jako cyklostezka, cyklotrasa, hipostezka, turistická stezka, objekt civilní a požární ochrany, objekt důležitý pro obranu apod.?

Je třeba respektovat vyhlášku č. 500/2006 Sb. a sledovat i tyto detaily (jevy). Aktualizace srpen 2020.

04. Rád bych se zeptal, zda sledované jevy uvedené ve vyhlášce č. 500/2006 Sb., příloze č. 1 části A, konkrétně jevy č. 11, 13a jsou specifikovány nějakým konkrétním předpisem, a kdo je eviduje?

Na internetových stránkách ÚÚR je zveřejněna Metodika sledovaných jevů pro územně analytické podklady – Metodický návod k příloze č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako pomůcka pro po pořizovatele územně analytických podkladů. V tomto materiálu je u každého jevu uvedeno, zda se jedná o údaj o území, zjištění vyplývající z průzkumů území či další důležité dostupné informace. Z hlediska možnosti využití dalších dostupných informací uvádí metodika u příslušných jevů možné zdroje dat formou webových odkazů. Významným zdrojem dat pro územně analytické podklady jsou dále územní studie krajiny, které řeší komplexně větší části území. Na základě § 28 odst. 1 stavebního zákona a § 4 odst. 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb. je stanovena povinnost pořizovateli průběžně aktualizovat databázi územně analytických podkladů. Sledované jevy, na které se dotazujete, neeviduje nikdo, jsou to tzv. HODNOTY ÚZEMÍ. Hodnoty území se zjišťují vlastním průzkumem území. Za zjištění hodnot území pro svůj správní obvod zodpovídá jejich pořizovatel. Aktualizace srpen 2020.

05. Je veřejné osvětlení součástí sledovaného jevu číslo 73 - nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy dle přílohy číslo 1 části A vyhlášky č. 500/2006 Sb.?

Veřejné osvětlení není předmětem sledování pro účely ÚAP. Aktualizace srpen 2020.

Současně zastavěné území obce

01. Kde najdu přesné znění zákona o současně zastavěném území obce?

Pojem současně zastavěné území obce byl obsažen v zákoně č. 50/1976 Sb. (starý stavební zákon). V novém stavebním zákoně č. 183/2006 Sb. je tento pojem obsažen pouze v § 189 odst. 1. Podle tohoto ustanovení se za zastavěné území považuje současně zastavěné území obce vyznačené podle dosavadních právních předpisů v územním plánu obce nebo regulačním plánu, a to po dobu platnosti této územně plánovací dokumentace. Aktualizace srpen 2020.

Stanoviska / závazná stanoviska

01. Jak si vysvětlit pojmy koordinované stanovisko a koordinované závazné stanovisko?

V návaznosti na institut závazného stanoviska upravuje stavební zákon v ustanovení § 4 odst. 7 stavebního zákona koordinované závazné stanovisko jako zvláštní institut sloužící k racionalizaci a zjednodušení postupů v řízeních podle tohoto zákona. Koordinované závazné stanovisko je správní úkon učiněný dotčeným orgánem příslušným na základě několika zvláštních právních předpisů k téže věci, např. k posouzení dokumentace pro vydání územního rozhodnutí. Zahrnuje požadavky na ochranu všech veřejných zájmů, které dotčený orgán hájí podle dotčených zvláštních zákonů. Koordinované závazné stanovisko je tedy vyjádřením koordinace jednotlivých zvláštních působností podle zvláštních zákonů. Slouží k provázání všech uplatňovaných požadavků v dané věci tak, aby nebyly duplicitní nebo si neprotiřečily (lze ho vydat pouze tehdy, pokud nejsou jednotlivé požadavky na ochranu veřejným zájmů v rozporu). Přitom pokud lze koordinované závazné stanovisko vydat (jednotlivé požadavky nejsou v rozporu), jde o povinnost příslušného správního orgánu, nikoliv o věc jeho volné úvahy, jestli tak učiní. Koordinované stanovisko slouží pro jiná opatření a úkony podle stavebního zákona, tzn., že se vydává v případech, kdy nenásleduje vydání rozhodnutí. Aktualizace 2022.

02. Kdo je příslušný k vydávání koordinovaného závazného stanoviska?

Vydávání koordinovaných závazných stanovisek ve smyslu § 4 odst. 7 stavebního zákona připadá v úvahu u všech správních orgánů, které vykonávají působnost dotčeného orgánu současně ve více oblastech veřejné správy, resp. podle více zákonů (např. podle zákona o ochraně přírody a krajiny, vodního zákona, lesního zákona, zákona o ochraně ovzduší atd.), to znamená u ministerstev a krajských, obecních nebo jiných správních úřadů. U každého správního orgánu je postup při vydávání koordinovaného závazného stanoviska (případně koordinovaného stanoviska) determinován jeho charakterem a organizační strukturou. Při vydávání koordinovaného závazného stanoviska provádí koordinaci za dotčený orgán ten, kdo je pověřený podle vnitřního předpisu. Na pověřeném obecním úřadě a úřadě obce s rozšířenou působností je to tajemník nebo jiná osoba (např. vedoucí příslušného odboru), na krajském úřadě jeho ředitel nebo jiná pověřená osoba (vedoucí příslušného odboru nebo oddělení). V případě, že není organizačním řádem upraveno, kdo je „koordinátorem“, pak je příslušný k jeho vydání a podpisu na pověřeném úřadě a obecním úřadě obce s rozšířenou působností tajemník a na krajském úřadě jeho ředitel. Ostatní obce mohou (ale nemusí) zřídit funkci tajemníka; v případě, že ji nemají, je k vydání a podpisu příslušný starosta obce. Aktualizace 2022.

03. Jedná se o oblast CHKO, kde středem lokality vede potok pod správou Lesy ČR. Správa Lesy ČR uvádí menší ochranné pásmo vodoteče (drobný vodní tok) než CHKO. Které stanovisko je závazné?

Obě stanoviska jsou závazná, vlastně se překrývají, a proto platí obě, protože podmínky ochrany stanovené pro jednotlivá ochranná pásma zvláštními právními předpisy mohou být různé. Aktualizace 2022.

04. Čím je podmíněno, aby se závazné stanovisko stalo součástí výrokové části rozhodnutí?

Podle § 149 odst. 1 správního řádu - je závazné stanovisko úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Správní orgány příslušné k vydání závazného stanoviska jsou dotčenými orgány. Aktualizace 2022.

05. Jak se řeší rozporná stanoviska a závazná stanoviska dotčených orgánů?

Řešení rozporů upravuje § 136 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Aktualizace 2022.

06. Je povinností správního orgánu vydat závazné stanovisko kdykoliv ho o to žadatel požádá?

Ano, a to na základě žádosti, k níž žadatel přikládá potřebné podklady, např. dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí. Dokumentace musí být zpracována v takovém rozsahu a podrobnostech, aby nejen splnila legislativně stanovené požadavky na ni (dle platných prováděcích právních předpisů), ale také umožnila posouzení podle zvláštních zákonů a stanovení podmínek (podle těchto zákonů) určených do výroku konečného rozhodnutí (např. územního rozhodnutí). Pokud je žádost neúplná, vyzve správní orgán žadatele k odstranění nedostatků (tzn. doplnění žádosti či dalších podkladů), poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu a poučí jej o následcích neodstranění nedostatků žádosti. Neodstraní-li žadatel vady žádosti, které brání vydání závazného stanoviska, správní orgán písemně sdělí žadateli, že závazné stanovisko nemůže být vydáno. Aktualizace 2022.

07. Musí žadatel výslovně uvést, že žádá o koordinované závazné stanovisko?

Ano, měl by uvést, že žádá o koordinované závazné stanovisko. Správní orgány, které vydávají závazná stanoviska, většinou mají formuláře pro podání žádosti o koordinované závazné stanovisko, případně mají informace o náležitostech žádosti, na svých webových stránkách. Aktualizace 2022.

08. Musí žadatel vyjmenovat odbory, od kterých stanovisko žádá, nebo úřad vydá koordinované stanovisko vždy?

Žadatel pouze podá žádost o koordinované závazné stanovisko nebo koordinované stanovisko. Může žádat buď přímo adresně s určením dotčených zájmů, nebo bez jejich identifikace, tu si učiní příslušný dotčený orgán (ten, který bude vydávat koordinované závazné stanovisko nebo koordinované stanovisko) na základě přiložených dokladů; v případě územního řízení na základě připojené dokumentace. Aktualizace 2022.

09. Kdy orgány územního plánování vydávají závazná stanoviska podle § 96b? Případně, kdy se závazné stanovisko nevydává?

Orgány územního plánování vydávají závazná stanoviska, jestliže vydání rozhodnutí nebo jiného úkonu podle části třetí hlavy III dílů 4 a 5, § 126, 127, 129 odst. 2 a 3 nebo podle zvláštního zákona závisí na posouzení jím vyvolané změny v území (§ 96b odst. 1 stavebního zákona). Toto závazné stanovisko je podkladem tohoto rozhodnutí nebo jiného úkonu. Závazné stanovisko orgánu územního plánování se nevydává pro a) záměry uvedené v § 79 odst. 2, b) záměry uvedené v § 80 odst. 3, c) záměry uvedené v § 103 odst. 1 písm. c) až e), které nezasahují do nezastavěného území, d) dělení a scelování pozemků v nezastavěném území, nejedná-li se o pozemkové úpravy, e) studny individuálního zásobování vodou, f) stavby nebo zařízení na zastavěných stavebních pozemcích rodinných domů související s bydlením či bydlení podmiňující a terénní úpravy potřebné k řádnému a bezpečnému užívání těchto pozemků, staveb a zařízení na nich, g) stavby pro podnikatelskou činnost do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m na zastavěných stavebních pozemcích rodinných domů, h) stavby nebo zařízení na zastavěných stavebních pozemcích staveb pro rodinnou rekreaci související s rodinnou rekreací či rodinnou rekreaci podmiňující a terénní úpravy potřebné k řádnému a bezpečnému užívání těchto pozemků, staveb a zařízení na nich. Odbor územního plánování MMR připravil k této problematice materiál „Závazná stanoviska orgánů územního plánování. Metodický pokyn. 3. vydání“, Materiál lze najít na webových stránkách ÚÚR, v sekci Stanoviska a metodiky na adrese: http://www.uur.cz/images/8-stanoviska-a-metodiky/od-01-01-2018/19-zavazne-stanovisko-§96b-3vydani-mmr-38672-31-08-2018.pdf. Aktualizace 2022.

10. Kdo vydává závazné stanovisko podle § 96b v případě, že záměr leží ve správních obvodech dvou obcí, které leží v různých krajích?

V případě, kdy se záměr nachází ve správních obvodech dvou obcí s rozšířenou působností, přičemž každá z nich leží na území jiného kraje, jsou orgány příslušné k vydání závazných stanovisek oba úřady územního plánování, jejichž území jsou záměrem dotčena, nikoliv krajský úřad, resp. některý z krajských úřadů. K záměru budou v těchto případech vydána dvě závazná stanoviska dvou úřadů územního plánování. Aktualizace 2022.

11. Kdo vydává závazné stanovisko podle § 96b v případě, bude-li záměr ve správních obvodech více krajů?

a) Bude-li záměr ve správních obvodech více krajů, přičemž v některém z nich se záměr nachází ve správním obvodu pouze jedné ORP, kdežto v jiném kraji se nachází ve správních obvodech „několika“ ORP, bude v kraji, kde je záměr lokalizován na území jedné ORP, závazné stanovisko vydávat příslušný úřad územního plánování, zatímco v kraji, kde záměr zasahuje do správních obvodů více ORP, vydá závazné příslušný krajský úřad. b) Bude-li záměr ve správních obvodech více krajů, přičemž ve všech se nachází ve správních obvodech „několika“ ORP, budou závazná stanoviska vydávat příslušné krajské úřady. (Ani v jednom z těchto případů se kompetence na ministerstvo nepřenáší). Aktualizace 2022.

12. Závazná část závazného stanoviska je závazná pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu a zároveň je správní orgán u řízení zahajovaných na žádost vázán obsahem žádosti. Volba postupu bude proto záležet na okolnostech konkrétního případu. Jak postupovat v případě, když se v závazném stanovisku vyhodnotí záměr jako přípustný s konkrétními podmínkami a pak se ukáže, že tyto podmínky má žadatel již splněné, což ale orgánu územního plánování nesdělil?

Pokud stavební úřad zjistí, že podmínka ze závazného stanoviska je již splněna, tuto podmínku nepřebírá do podmínek svého rozhodnutí a v odůvodnění uvede, proč tak neučinil. Aktualizace 2022.

13. Projednávají orgány územního plánování protichůdná stanoviska dotčených orgánů v procesu pořizování ÚPD a stavební úřady protichůdná závazná stanoviska dotčených orgánů v procesu územních a stavebních řízení?

Podle § 4 odst. 8 jsou orgány územního plánování kompetentní projednávat protichůdná stanoviska dotčených orgánů v procesu pořizování ÚPD. Stavební úřady projednávají protichůdná závazná stanoviska v řízeních vedených těmito úřady. Aktualizace 2022.

14. Je orgán územního plánování oprávněn požadovat po žadateli o závazné stanovisko doložení stanoviska jiného dotčeného orgánu?

Orgán územního plánování, který vydává závazné stanovisko podle § 96b stavebního zákona, a který hájí určitý veřejný zájem podle zvláštního právního předpisu, nemá zákonné zmocnění se vyjadřovat k veřejným zájmům hájeným jinými dotčenými orgány. Z toho plyne, že neexistuje žádné zákonné zmocnění, aby orgán územního plánování požadoval doložení závazného stanoviska jiného dotčeného orgánu. Pokud orgán územního plánování pro potřebu svého úkonu potřebuje zjistit stav věcí, o němž jsou důvodné pochybnosti od jiného dotčeného orgánu, může postupovat podle § 8 odst. 2 správního řádu a přiměřeně podle § 136 odst. 3 správního řádu. Aktualizace 2022.

15. Městský úřad pověřil pracovníka, který podléhá pod útvar tajemníka, funkcí koordinátora (vydává koordinované stanovisko). Je povinností odboru kultury a památkové péče vydat stanovisko nebo závazné stanovisko na základě písemné žádosti koordinátora, nebo o ně musí investor požádat odbor kultury a památkové péče samostatně a bude mu vydáno samostatně. Investor žádá o koordinované závazné stanovisko včetně odboru kultury a památkové péče.

Pokud investor požádá o vydání koordinovaného stanoviska nebo koordinovaného závazného stanoviska, je povinností koordinátora vydat koordinované stanovisko nebo koordinované závazné stanovisko za všechny dotčené orgány (odbory) úřadu, a to i v případě, pokud o ně žadatel jmenovitě (výčtem jednotlivých dotčených odborů správního orgánu) nepožádá. Je věcí vnitřní organizace úřadu, jakým způsobem získá koordinátor podklady pro jeho vydání. Aktualizace 2022.

16. Má orgán územního plánování povinnost archivovat všechny podklady/projektové dokumentace, které žadatel k žádosti o závazné stanovisko doložil? Nebo stačí k archivaci jen ověřené přílohy závazného stanoviska?

Dle § 17 odst. 1 správního řádu se v každé věci zakládá spis, který obsahuje všechny elektronické a papírové (fyzické) dokumenty, které se vtahují k dané věci. Nelze taxativně vyjmenovat, které přílohy je nutné ve spisu archivovat. Je na uvážení oprávněné úřední osoby, aby stanovila rozsah spisu, který se bude archivovat. Obecně je třeba konstatovat, že zákonnost vydaného závazného stanoviska je možné přezkoumávat v přezkumném řízení. Správní orgán, který povede přezkumné řízení, si vyžádá ve věci přezkumu závazného stanoviska spis k tomuto závaznému stanovisku, ze kterého by měl být schopen posoudit jeho zákonnost. Aktualizace 2022.

17. Jakým způsobem označit dokumentaci, ke které je vydáváno koordinované stanovisko, aby nedošlo k tomu, že stavebnímu úřadu je předána dokumentace jiná?

Dokumentace vč. jednotlivých výkresů musí být označeny tak, aby nemohlo dojít k záměně. V souladu s § 64 odst. 2 zákona č. 499/ 2004 Sb., o archivnictví a spisové službě se doručené dokumenty opatří jednoznačným identifikátorem, který musí být s dokumentem spojen. Jednoznačný identifikátor je označení dokumentu zajišťující jeho nezaměnitelnost. Aktualizace 2022.

18. Může orgán územního plánování při posuzování záměrů při vydávání závazných stanovisek používat studie či jiné existující podklady v území (zastavovací studie, studie letiště…), které nejsou územními studiemi registrovanými v iLAS, ale dávají (řeší)koncepci uspořádání a možnosti využití území a již dříve podle nich probíhala koordinace v území?

Při vypracovávání závazných stanovisek se obdobně použije zejména § 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, který stanoví, že „Nevyplývá-li ze zákona něco jiného, postupuje správní orgán tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky uvedenými v § 2.“ (pozn. § 2 správního řádu). Přiměřeně se pak při vypracovávání závazného stanoviska podle § 96b stavebního zákona použije § 50 správního řádu, který správnímu orgánu stanoví minimální rozsah podkladů, ale nestanovuje rozsah maximální. Dále toto ustanovení ukládá správnímu orgánu povinnost zjistit všechny okolnosti důležité pro ochranu veřejného zájmu a umožňuje, aby správní orgán, pokud zákon nestanoví, že některý podklad je pro správní orgán závazný, hodnotil podklady podle své úvahy (přitom pečlivě přihlížel ke všemu, co vyšlo najevo). V této souvislosti je třeba uvést, že územní studie, o kterých jsou data vložena do evidence územně plánovací činnosti, nepatří podle stavebního zákona mezi závazné dokumenty, ale řadí se mezi územně plánovací podklady, které jsou neopominutelné. Na další studie a jiné podklady, které nejsou podle zvláštního právního předpisu závazné pro rozhodování v území, je třeba pohlížet jako na další podklady, které může příslušný správní orgán využít podle své úvahy s přihlédnutím k povaze dané věci. Aktualizace 2022.

19. Jaké prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu či jiné právní předpisy je orgán územního plánování zmocněn použít při posuzování záměru dle § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska cílů a úkolů územního plánování

Právní řád je třeba chápat jako celek a jako celek je závazný pro úkony správního orgánu. Přezkoumání souladu záměru s prováděcími právními předpisy ke stavebnímu zákonu je uloženo stavebnímu úřadu, který bude vydávat územní rozhodnutí [§ 90 písm. a) až c) stavebního zákona], přesto orgán územního plánování nemůže tyto ani jiné právní předpisy ignorovat. Ustanovení prováděcí vyhlášky bude aplikovat natolik, nakolik jsou promítnuta v závazných dokumentech územního plánování a v cílech a úkolech územního plánování. Orgán územního plánování má povinnost posuzovat záměr mj. z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, včetně případného stanovení podmínek, např. pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území a na využitelnost navazujícího území či pro kvalitní bydlení, jeho kompetence se tudíž budou s kompetencemi stavebního úřadu v této části částečně překrývat. Orgán územního plánování nemůže argumentovat požadavky části třetí vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, ale požadavky na uplatňování cílů a úkolů územního plánování. Aktualizace 2022.

20. Je nezbytně nutné vést ve věci koordinovaného stanoviska řádný spis se všemi náležitostmi stanovenými ve správním řádu, či je možné vést tuto evidenci jen v rámci vnitřní elektronické spisové služby městského úřadu?

Ve věci koordinovaného stanoviska se vede řádný spis dle správního řádu. Aktualizace 2022.

22. Je povinností úřadu územního plánování ponechávat si dokumentaci k vydanému závaznému stanovisku?

Ani správní řád a ani stavební zákon nestanovují povinnost připojit k závaznému stanovisku ověřenou grafickou přílohu. Případné připojení ověřené grafické přílohy slouží k tomu, aby v následujících řízeních nevznikaly důvodné pochybnosti o tom, k jakému záměru bylo závazné stanovisko vydáno. Aktualizace 2022.

23. Stanovuje se platnost závazného stanoviska dle § 96b odst. 5 stavebního zákona u záměru, který byl posouzen jako nepřípustný? Pokud ne, proč a na základě kterých konkrétních ustanovení?

Dle § 96b odst. 3 stavebního zákona „V závazném stanovisku orgán územního plánování určí, zda je záměr přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv. Jestliže shledá záměr přípustným, může stanovit podmínky jeho uskutečnění.“ A contrario, jestliže je záměr nepřípustný, nevzniká důvod, proč u nesouhlasného závazného stanoviska stanovovat lhůtu platnosti závazného stanoviska ve smyslu § 96b odst. 5 stavebního zákona, delší než 2 roky. Tento postup je obdobný jako v případě vydání rozhodnutí, kterým se podle § 92 odst. 2 stavebního zákona zamítá žádost o vydání územního rozhodnutí, kde se také nestanovuje platnost pravomocného rozhodnutí. V odůvodnění závazného stanoviska, kterým se konstatuje, že je záměr nepřípustný, musí být uvedeny důvody (skutečnosti), proč shledal správní orgán záměr nepřípustný. Pokud žadatel odstraní tyto důvody, může opět požádat o závazné stanovisko (například k přepracované dokumentaci). Aktualizace 2022.

24. Když je záměr posouzen jako nepřípustný, přikládá a ověřuje se příloha (část posuzované projektové dokumentace) k závaznému stanovisku?

Dle § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) „Závazné stanovisko obsahuje závaznou část a odůvodnění. V závazné části dotčený orgán uvede řešení otázky, která je předmětem závazného stanoviska, ustanovení zákona, které zmocňuje k jeho vydání a další ustanovení právních předpisů, na kterých je obsah závazné části založen. V odůvodnění uvede důvody, o které se opírá obsah závazné části závazného stanoviska, podklady pro jeho vydání a úvahy, kterými se řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, na kterých je obsah závazné části založen.“ Je třeba konstatovat, že ani správní řád a ani stavební zákon nestanovují povinnost připojit k závaznému stanovisku ověřenou grafickou přílohu. Případné připojení ověřené grafické přílohy slouží tomu, aby v následujících řízeních nevznikaly důvodné pochybnosti o tom, k jakému záměru bylo závazné stanovisko vydáno. V případě, že je záměr posouzen jako nepřípustný, příslušný správní orgán v souladu s § 51 odst. 3 správního řádu ve spojení s § 92 odst. 2 stavebního zákona v průběhu řízení o žádosti neprovádí další dokazování a žádost zamítne. Není tedy důvod k tomu, aby byla k tomuto stanovisku přiložena ověřená grafická příloha. Pro případný přezkum má dotčený orgán, který vydal závazné stanovisko, povinnost podle § 17 odst. 1 správního řádu vést ve věci spis. Obsah spisu by měl být takový, aby zejména z tohoto spisu byl nadřízený správní orgán schopen posoudit zákonnost vydaného závazného stanoviska. Aktualizace 2022.

25. Postačí vydávat závazné stanovisko k dělení nebo scelování pozemků pouze pro účely územního rozhodnutí dle § 82 odst. 1 a 2 stavebního zákona?

Dle § 96b odst. 1 stavebního zákona je závazné stanovisko orgánu územního plánování k posuzovanému záměru podkladem pro vydání rozhodnutí, pokud toto rozhodnutí závisí na posouzení změny vyvolané posuzovaným záměrem, s výjimkou případů, kdy se závazné stanovisko nevydává dle § 96b, odst. 1, písm. d), tedy pro dělení a scelování pozemků v nezastavěném území, nejedná-li se o pozemkové úpravy. V případech, kdy dělení nebo scelování pozemků nevyvolává změny v posuzovaném území, nevydává se závazné stanovisko dle § 96b stavebního zákona. Posouzení, zda záměr vyvolá či nevyvolá změnu v území, je primárně v kompetenci orgánu územního plánování. Pokud záměr nevyvolává změnu v území, sdělí tuto skutečnost orgán územního plánování aktem podle § 154 a násl. správního řádu. Pokud si posouzení, zda záměr vyvolá či nevyvolá změnu v území, vyžádá stavební úřad postupem podle § 136 odst. 3 správního řádu, orgán územního plánování rovněž vydává akt podle § 154 a násl. správního řádu. Aktualizace 2022.

26. Když se v závazném stanovisku vyhodnotí záměr jako přípustný s konkrétními podmínkami, máme za to, že další stanovisko v téže věci k upravenému záměru orgán územního plánování nevydává. Je tomu tak?

Dle § 96b odst. 1 je závazné stanovisko orgánu územního plánování k posuzovanému záměru podkladem pro vydání rozhodnutí, pokud toto rozhodnutí závisí na posouzení změny vyvolané posuzovaným záměrem. Totéž platí, pokud je posuzovaný záměr následně po vydání závazného stanoviska orgánu územního plánování v projektové dokumentaci upraven a tato úprava záměru vyvolá novou změnu v území (která nebyla posouzena v rámci dříve vydaného závazného stanoviska dle § 96b stavebního zákona). Nelze ani vyloučit případ, kdy až stavební úřad v rámci řízení zjistí z podmínek pro uskutečnění záměru uvedených v závazném stanovisku vydaném podle § 96b stavebního zákona, že orgán územního plánování se vyjadřoval k jinak navrženému záměru. V případě, že stavební úřad dojde k závěru, že úprava dokumentace nebyla posouzena v rámci dříve vydaného závazného stanoviska, vyzve žadatele o doplnění žádosti o akt orgánu územního plánování podle předchozího odstavce nebo bude postupovat podle § 136 odst. 3 správního řádu, který stanoví, že „Dotčené orgány poskytují správnímu orgánu, který vede řízení, všechny informace důležité pro řízení, nebude-li tím porušena povinnost podle zvláštního zákona.“. Aktualizace 2022.

Stavby nezpůsobilé pro zkrácené stavební řízení

01. Jak definovat v ÚPD stavby nezpůsobilé pro zkrácené stavební řízení?

Stavby nezpůsobilé pro zkrácené stavební řízení se vymezovaly v územním plánu nebo regulačním plánu. Novela stavebního zákona (zákona č. 183/2006 Sb.) účinná od 1. 1. 2013 toto zrušila - v souladu s bodem 18. Článku II zákona č. 350/2012 Sb., Přechodná ustanovení platí: „Obsahuje-li územní plán vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení, tato jeho část se nepoužije. Pořizovatel ve spolupráci s obcí zajistí, aby uvedené vymezení bylo z územního plánu vypuštěno při vydání jeho nejbližší změny." Aktualizace 2022.

Stavební čára

01. Jak je definována stavební čára?

Stavební čára není stavebním zákonem ani jeho prováděcími předpisy definována. Možné definice (i s přívlastky) s uvedením autora jsou publikovány ve Slovníku územního plánování na stránkách ÚÚR. Aktualizace srpen 2020.

Stavební pozemek

01. Co je to stavební pozemek?

Dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) stavebního zákona je stavebním pozemkem pozemek nebo jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a určený k umístění stavby územním rozhodnutím,společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje, anebo regulačním plánem. Aktualizace srpen 2020.

02. Podle § 2 odst. 1 písm. b) SZ je stavebním pozemkem pozemek, jeho část nebo soubor pozemků vymezený k umístění stavby územním rozhodnutím, společným povolením nebo regulačním plánem. Co v případě, že se územní rozhodnutí nevydává, vydá se jen souhlas? Pak pozemek není stavebním pozemkem?

Ustanovení § 79 odst. 1 stavebního zákona stanoví, že rozhodnutí o umístění stavby vymezuje stavební pozemek …, dále z § 96 odst. 1, který říká, že místo územního rozhodnutí může stavební úřad vydat územní souhlas … V neposlední řadě lze k vysvětlení použít § 58 odst. 2 písm. a) do zastavěného území se zahrnují … zastavěné stavební pozemky. Jiný zastavěný pozemek než „stavební“ stavební zákon nezná. Aktualizace srpen 2020.

Stavební uzávěra

01. Pro vydání územního opatření o stavební uzávěře a územního opatření o asanaci území je v § 97 odst. 1 stavebního zákona definována forma, tj. opatření obecné povahy podle správního řádu. V § 99 odst. 3 je umožněn režim výjimek, není však stanovena jeho forma a postup, není uvedena povinnost konzultovat s dotčenými orgány.

Výjimku z omezení nebo zákazu stavební činnosti podle územního opatření o stavební uzávěře lze povolit, jestliže povolení výjimky neohrožuje sledovaný účel (§ 99 odst. 3 stavebního zákona). Je nutno podat žádost (§ 99 odst. 3), kterou posuzuje příslušná rada obce / kraje. Je v kompetenci rady výjimku povolit formou správního rozhodnutí. Zákon neukládá povinnost projednat výjimku s dotčenými orgány, ale doporučuje se požádat dotčené orgány o vyjádření. Aktualizace srpen 2020.

02. Kdo může udělit výjimku ze stavební uzávěry?

Dle § 97 a následujících stavebního zákona vydává územní opatření o stavební uzávěře v přenesené působnosti rada obce. Dotýká-li se územní opatření o stavební uzávěře více obcí, může je vydat v přenesené působnosti rada kraje. Výjimku uděluje ten orgán, který vydal příslušné územní opatření. Na výjimku není právní nárok. Aktualizace srpen 2020.

Stavební zákon a související vyhlášky

01. Jak jsou právně závazné číselné odkazy uvedené jako index v textu stavebního zákona?

Číselné odkazy jsou nedílnou součástí zákona a jsou právně závazné, jako ustanovení jednotlivých paragrafů. Aktualizace srpen 2020.

02. Kde je možné najít aktuální znění stavebního zákona?

Aktuální znění zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), je např. na https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-183. Aktualizace srpen 2020.

03. Kde najdu aktuální znění vyhlášky 500/2006 Sb.?

Aktuální znění vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, lze najít např. na https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-500. Aktualizace srpen 2020

04. Kde najdu aktuální znění vyhlášky 501/2006 Sb.?

Aktuální znění vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, naleznete např. na https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-501. Aktualizace srpen 2020.

T

Technická infrastruktura

01. Máme zpracovaný „Energetický koncept města“, který stanoví jako pro město nejvýhodnější centrální zásobování teplem (CZT). Město by chtělo přes územní plán znemožnit odpojování bytových domů od centrálního zásobování teplem. Lze změnou Územního plánu SÚ, projednat a posléze i vydat v jeho závazné části zásady technického vybavení, které by bránily odpojování bytových domů od CZT?

Podle § 43 odst. 1 stavebního zákona platí: "Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání (dále jen "urbanistická koncepce"), uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy přestavby, pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů." Územním plánem však nelze stanovit způsob vytápění jednotlivých objektů. Také jím nelze zakázat odpojování stávajících objektů od centrálního zásobování teplem, neboť zapracování podmínek omezujících odpojování od centrálního zásobování teplem do územního plánu nemá oporu v platných právních předpisech. Podrobnosti k této problematice uvádí metodické sdělení OÚP MMR „Vztah územního plánu k odpojování objektů od centrálního zásobování teplem a průmět územní energetické koncepce do územního plánu“ - dostupné na http://www.uur.cz/images/8-stanoviska-a-metodiky/od-01-01-2018/41-czt-v-up-mmr-42286-2020-07-30.pdf. Aktualizace 2022.

U

Údaje o území

01. Je možné někde získat soupis poskytovatelů údajů o území pro pořízení územně analytických podkladů?

Úplný soupis poskytovatelů údajů o území není reálné na centrální úrovni vytvořit. Na webových stránkách www.uur.cz v sekci Neaktuální stanoviska a metodiky je zveřejněn metodický návod Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady obcí, který obsahuje hlavní poskytovatele údajů o území. Není však aktuální. Krajské úřady vedou seznamy oprávněných investorů (vlastníků, správců nebo provozovatelů veřejné dopravní nebo veřejné technické infrastruktury) s jejich identifikačními údaji včetně jejich působnosti na území uvedených obcí (§ 23a stavebního zákona). Aktualizace 2018.

02. Jaké zákresy pro rozvojové záměry (strategické projekty) máme poskytovat, v jakém stádiu záměru? Mají to být zadávací listy, tj. úplně první návrhy tras, nebo až projekt s odsouhlasenými pozemky?

where can you buy the abortion pill

how to buy abortion pill
Z § 26 stavebního zákona a z § 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb. vyplývá, že údaje o záměrech v území – a tudíž i o záměrech na realizaci nové části infrastruktury – jsou významné pro určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci, zahrnující zejména vzájemné střety záměrů na provedení změn v území a střety těchto záměrů s limity využití území. Z toho důvodu musí vlastníci infrastruktury poskytnout pořizovateli ÚAP také údaje o svých záměrech na změny své infrastruktury, a to počínaje stavem poznání, za kterého je již tento záměr v území zobrazitelný v systému JTSK nad mapou jakéhokoli měřítka (čili v jakékoli – i nízké – míře podrobnosti). V průvodním, předepsaném PASPORTU musí být vyplněny ty parametry, které jsou na daném stupni poznání záměru známy. Závěr: rozhodující není dokonalost údaje o budoucím záměru, ale včasnost předání takového údaje ve formě, ve které ho již bude možno konfrontovat s celkovým stavem území, a to pokaždé, kdy následujícím stupněm poznání dojde k polohopisné změně záměru (včetně oznámení o případném zrušení záměru). Je nutné informaci o záměru poskytovat od jeho vzniku a postupně upřesňovat podle postupu přípravy. Při upuštění od záměru – ihned sdělit. Aktualizace 2018.

03. K čemu slouží a jaké informace podává III. oddíl pasportu údaje o území. Od poskytovatele jsme obdrželi pasport s nevyplněným III. oddílem. Při zjišťování důvodu nám bylo sděleno, že se poskytovatel domnívá, že vše podstatné (potvrzení správnosti, aktuálnosti apod.) již bylo podepsáno v II. oddílu.

buy abortion pill barcelona

buy abortion pill barcelona website
Oddíl III pasportu se vyplňuje až při aktualizaci územně analytických podkladů dle § 28 stavebního zákona. Aktualizace 2018.

Úhrada za poskytování údajů

01. Je přípustné, aby vlastník technické infrastruktury odkázal projektanta, aby se obrátil na třetí osobu, která mu podá informace o poloze technické infrastruktury a za úplatu?

Vlastník technické infrastruktury sdělí ve lhůtě do 30 dnů údaje o poloze technické infrastruktury, o podmínkách napojení, ochrany a další údaje nezbytné pro projektovou činnost a provedení stavby, a to na žádost pořizovatele územně analytických podkladů, územní studie nebo územně plánovací dokumentace, obecního úřadu, žadatele o vydání regulačního plánu nebo územního rozhodnutí, stavebníka nebo osoby jím zmocněné (tedy např. i projektanta). Je to zákonná povinnost vlastníků technické infrastruktury vyplývající z § 161 odst. 1 a 2 stavebního zákona, nikoliv třetí osoby. Pokud vlastník technické infrastruktury neposkytne údaje ve smyslu § 161, dopouští se správního deliktu tím, že jako vlastník technické infrastruktury nesplní svoji povinnost (§178 odst. 6). Vlastník technické infrastruktury je oprávněn požadovat po žadateli úhradu nákladů spojených s poskytnutím požadovaných údajů, ale nejvýše do výše nákladů na pořízení jejich kopií, nosičů dat a nákladů na doručení. Aktualizace 2018.

Úprava územního plánu

01. Co se myslí pod pojmem úprava územního plánu obce (ÚPO) podle § 188 odst. 1 stavebního zákona, resp. čeho všeho se úprava bude týkat?

Úpravou se rozumí zejména přepracování textové a grafické části dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. Kategorizace ploch se upraví dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zastavěné území musí být vymezeno v souladu s § 58 stavebního zákona. Územní plán musí být zpracován a vydán formou opatření obecné povahy. To, že vznikl úpravou ÚPO, se projeví v odůvodnění. Aktualizace 2022.

02. Jakým procesem bude úprava pořizována? V § 188 odst. 1 stavebního zákona je uvedeno pouze, že bude projednána a vydána (ze zákona nevyplývá, co se myslí projednáním a které paragrafy SZ se k tomuto projednání vztahují). Jakým způsobem bude provedení úpravy zadáno projektantovi? Pořízení úpravy bude schvalovat zastupitelstvo obce?

Zastupitelstvo obce rozhodne o úpravě územního plánu a zvolí ze svého středu určeného zastupitele. Dále požádá příslušný úřad územního plánování nebo uzavře veřejnoprávní smlouvu s obecním úřadem, jehož úředníci splňují kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti podle § 24 stavebního zákona, o pořízení úpravy územního plánu, anebo uzavře smlouvu s osobou, která splňuje kvalifikační požadavky (dále jen pořizovatel). Určený zastupitel ve spolupráci s pořizovatelem připraví návrh smlouvy s projektantem. Obec uzavře s projektantem smlouvu. Projednání upraveného územního plánu bude probíhat dle § 188 odst. 1 ve spojení s § 50 a násl. stavebního zákona. Na stránkách ÚÚR je dosud k dispozici již neaktuální metodické doporučení (z roku 2009) Možnosti úpravy územně plánovací dokumentace (ÚPD) na územní plán, vztah těchto úprav ke změně ÚPD , které je možno využít pouze při jeho současném porovnání s platnou legislativou. Aktualizace 2022.

03. Jakým způsobem se upraví územní plán obce podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, aby nepozbyl platnosti (§ 188 odst. 1)?

Pořizovatel postupuje podle § 188 odst. 1 a § 50 a následujících stavebního zákona (SZ). Projektant přepracuje návrh v souladu se SZ a vyhláškou č. 500/2006 Sb., zejména přílohou č. 7, a vyhláškou č. 501/2006 Sb., v platném znění. Je však třeba mít na zřeteli, že i v případě, že půjde pouze o formální úpravu územního plánu, nastane situace, že požadavky vyplývající z nového stavebního zákona budou mít vliv i na jeho věcný obsah, např. při transformaci veřejně prospěšných staveb podle starého stavebního zákona do veřejně prospěšných staveb ve smyslu nové právní úpravy [§ 2 odst. 1 písm. n) SZ], při vyjádření podmínek prostorové regulace, ochrany krajinného rázu apod. Přitom nelze vymezovat nové zastavitelné plochy, ani stanovovat nové podmínky, atd. Územní plán obce bude třeba nejenom upravit, což bude pracné a tím časově i finančně náročné, ale i v souladu se současně platnou legislativou projednat a vydat. Z uvedeného vyplývá, že je výhodnější zpracovat nový územní plán. Pozn.: S nabytím účinnosti § 322 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb. došlo k prodloužení platnosti územně plánovacích dokumentací sídelního útvaru nebo zóny, územních plánů obce a regulačních plánů schválených před 1. lednem 2007, a to až do 31. 12. 2028 (pokud nebude dříve vydán nový územní plán). V případě, že bude ÚP schválený před 1. 1. 20007 upraven a vydán do 31. 12. 2022, pak bude mít neomezenou platnost. Aktualizace 2022.

04. Obec má schválený územní plán, který chce dle ustanovení § 188 upravit, v rozsahu provedené úpravy projednat a vydat. Není zájem měnit věcný obsah řešení (a otvírat se znovu možným námitkám k již projednanému a schválenému řešení) a mělo by tedy jít pouze o „formální“ úpravu. Co bude tedy předmětem projednání? V jakém rozsahu bude projednání probíhat? Postačí nechat zpracovat úpravu a pak ji pouze vydat jako OOP podle § 54 stavebního zákona?

Územní plán je třeba upravit nejen formálně, ale částečně i věcně - dle požadavků nových právních předpisů; v rozsahu úpravy projednat s dotčenými orgány, krajským úřadem a v rozsahu celého územního plánu vést řízení o územním plánu, tj. o vydání opatření obecné povahy - § 188 odst. 1 a § 43 odst. 4 stavebního zákona a § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Je však třeba upozornit na skutečnost, že se změnil nejen stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky, ale i právní předpisy, na základě kterých hájí dotčené orgány veřejné zájmy, a tak může dojít i k nutnosti věcné úpravy - viz odpovědi k předcházejícím dotazům. Aktualizace 2022.

Urbanistická hodnota

01. Co si představit pod pojmem "Urbanistická hodnota"? Pojem byl vždy vnímán jako pozitivně laděný - význam určitého místa, území apod. Nyní jsme se setkali s následujícím vyjádřením: "rekreační oblast, významný veřejný prostor, územní bariéra, devastované území, nevyužívané území, nevhodně využité území, negativní dominanta". Jaký je výklad tohoto pojmu?

purchase abortion pill online

abortion pill online usa
Urbanistická hodnota je posuzována především v zastavěném území. Jedná se o historicky i esteticky cenné urbanistické celky, zahrnující části sídel, rozptýlené zástavby, historické zahrady a parky. Spočívá v uspořádání prostorů, návaznosti a vlastnostech prostorů i staveb. Předmětem hodnocení je zejména urbanistické uspořádání území, průhledy, pohledové osy a pohledově související území (například zelené horizonty), orientační body, architektonické dominanty území, členitost, charakter a různorodost zástavby, přítomnost zeleně a kvalita prostředí z hlediska pobytové pohody. V širších souvislostech se jedná nejenom o hodnotu dlouhodobě rozvíjené urbanistické struktury jednotlivých sídel, ale i jejich vazeb na hodnoty okolní krajiny, i o hodnotu krajiny samotné, vytvořené a kultivované dlouhodobým hospodařením. Aktualizace 2018.

Urbánní

01. Můžete mi, prosím, vysvětlit co je správnější - používat pojem urbánní a nebo urbální? Podařilo se mi dokonce najít v jednom článku obě slova současně.

Urbální je zkomolenina výrazu urbární nebo urbánní. Urbární (urbářský, urbárský, urbariální) je odvozeno od slova urbář (urbár), (původem z němčiny). Urbáře jsou specifické písemnosti evidenčního charakteru, které vznikaly z iniciativy vrchnosti pro zachycení povinných platů a dávek, odváděných poddanými. Úřední kniha vzniklá pro vnitřní potřebu z důvodů ekonomické povahy, jednak berní (soupis podávající jen sumární údaje o pozemcích a platech) anebo účetní (jmenovitý rozpis konkrétní držby a platů). Druh archivního materiálu, rukopis, starý tisk. (Urbární kniha, urbární registra, urbární agenda, urbární majetek, urbární plat, urbární komise, urbární soustava.) Naproti tomu pojem urbánní = městský (z latinského základu urbs, is, f. – město). (Urbánní sociologie, urbánní antropologie, urbánní a rurální geografie, urbánní politika, urbánní plánování, urbánní vývoj, urbánní / suburbánní rozvoj, urbánní prostředí, urbánní kultura, urbánní struktura, urbánní a estetické principy, urbánní osnova sídel, …). Aktualizace 2022.

Určený zastupitel

01. Kdo bude mít při zahájení pořizování územního plánu kompetenci stanovit určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem. Bude to zastupitelstvo obce?

Zastupitele určí usnesením ze svého středu zastupitelstvo obce, pro jejíž území je pořizován územní plán, a to zpravidla současně s rozhodnutím o pořízení územního plánu. Jedná se o člena zastupitelstva. Zastupitel nemusí být určen pouze pro pořízení jedné územně plánovací dokumentace, ale může být určen např. na celé volební období. Aktualizace 2022.

02. Na základě čeho se volí určený zastupitel? Musí mít určená osoba nějakou odbornou kvalifikaci, jestli ano, jakou?

Určeného zastupitele dle § 47 odst. 1 stavebního zákona určí zastupitelstvo obce. Odborná kvalifikace není zákonem stanovena ani požadována. Aktualizace 2022.

03. Pokud určuje určeného zastupitele zastupitelstvo (rada) obce, z čeho toto konkrétně vyplývá (starosta nejmenované obce tvrdí, že by taková povinnost musela být uložena v zákoně o obcích).

Jmenování určeného zastupitele je bezesporu činnost patřící do samostatné působnosti obce. Podle § 5 odst. 2 stavebního zákona „orgány obce a kraje vykonávají působnost ve věcech územního plánování podle tohoto zákona jako působnost přenesenou, nestanoví-li zákon, že o věci rozhoduje zastupitelstvo obce nebo kraje“. Z uvedeného vyplývá, že orgánem příslušným ke jmenování určeného zastupitele je zastupitelstvo obce. Toto tvrzení má oporu i v zákoně o obcích, kde podle § 84 odst. 2 písm. y) je zastupitelstvu obce vyhrazeno plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem. Aktualizace 2022.

04. Pro obec je pořizováno souběžně několik změn. Je tedy možné mít případně pro každou jednotlivou změnu jiného určeného zastupitele?

Ano, je to možné, pokud se takto zastupitelstvo usnese. Aktualizace 2022.

05. Jako projektant nevím, jak se mám postavit k osobě určeného zastupitele. Mám jednat se starostou nebo s určeným zastupitelem? Je potřeba nějakým způsobem písemně stvrdit, kdo je určeným zastupitelem?

Určený zastupitel je „mluvčí“ zastupitelstva obce. Zákon upravuje, v kterých případech jedná určený zastupitel s pořizovatelem. Projektant jedná s pořizovatelem, který zpravidla k jednání přizve určeného zastupitele. Aktualizace 2022.

Území s archeologickými nálezy

01. 01. Jak se projeví území s archeologickými nálezy v územním plánování?

Z hlediska územního plánování je území s archeologickými nálezy sledovaným jevem územně analytických podkladů (viz jev č. 16, Příloha č. 1 Obsah datové báze ÚAP, Část A, vyhlášky č. 500 /2006 Sb.), tento jev je využíván v odůvodnění územně plánovací dokumentace (ÚPD). Na základě požadavku dotčeného orgánu mohou být pro plochy změn vymezené v ÚPD v těchto územích stanoveny podmínky, které jsou závazné pro rozhodování v území. Pozn.: Dojde-li při realizaci stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologickým nálezům, pak je nutno postupovat podle § 176 stavebního zákona (stavebník je povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit….). Aktualizace 2020.

Územně analytické podklady (ÚAP)

01. Jaký je smysl územně analytických podkladů podle § 26 SZ? Jde o to, aby stavebníci věděli, kteří provozovatelé infrastruktury jsou v území přítomni?

ÚAP jsou průběžně aktualizované informace o stavu a vývoji území; slouží zejména jako podklad pro pořizování a zpracování územně plánovací dokumentace, její změny a jako podklad pro rozhodování v území. Stavebníci jsou i nadále povinni se v případě svého záměru obracet na příslušný stavební úřad, který jim sdělí, jaká stanoviska od vlastníků infrastruktury bude třeba doložit. Aktualizace září 2020.

02. Nahrazují územně analytické podklady (ÚAP) při pořizování územních plánů, resp. jejich změn, zcela průzkumy a rozbory jednotlivých územních plánů?

ÚAP nenahrazují průzkumy a rozbory v celém rozsahu; doplňující průzkumy a rozbory se provádí a jsou spolu s ÚAP podkladem pro zadání územního plánu. To platí i v případě pořizování jednotlivých změn ÚPD obcí s tím rozdílem, že se průzkumy a rozbory dělají jen v rozsahu požadované změny. Aktualizace září 2020.

03. Je pořizovatel územně analytických podkladů povinen zapracovat do ÚAP všechny údaje o území, které mu poskytovatel předal (tedy včetně údajů poskytovaných navíc - jako č. 119 další dostupné informace dle přílohy č. 1 vyhlášky 500/2006 Sb.)?

Pořizovatel není povinen do sledovaného jevu č. 119 využít všechny dostupné informace, záleží na tom, zda jde o informace relevantní pro územní plánování. Domníváme se však, že informace o území předané poskytovatelem údajů o území by měl pořizovatel v územně analytických podkladech využít v maximální míře. Aktualizace září 2020.

04. Může úřad územního plánování zadat vypracování ÚAP projektantovi? V případě, že ano, jsou kladeny na zpracovatele kvalifikační požadavky?

Územně analytické podklady pořizuje podle § 27 stavebního zákona úřad územního plánování. Úřad územního plánování vykonává územně plánovací činnost svými úředníky, splňujícími kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti (§ 24 odst. 1 stavebního zákona) a tito úředníci nesou plnou zodpovědnost za ÚAP. Z důvodu velké vytíženosti může pořizovatel zadat vypracování ÚAP projektantovi (specializované firmě). Doporučujeme, aby ve zpracovatelském kolektivu byl autorizovaný architekt. Úřad územního plánování může objednat technickou pomoc v rozsahu až celých ÚAP, avšak nadále pouze úřad územního plánování zodpovídá a ručí za kvalitu ÚAP. Aktualizace září 2020.

05. Jak reaguje ÚPD na změnu v údajích o území a v ÚAP? Za jakých podmínek dojde ke změně územního plánu a kdy se zpracovává zcela nový územní plán?

V souladu s § 5 odst. 6 stavebního zákona je obec povinna soustavně sledovat uplatňování územního plánu a vyhodnocovat je. Přitom využívá územně plánovací podklady, které je pořizovatel podle § 28 odst. 1 stavebního zákona povinen průběžně aktualizovat. Dojde-li ke změně podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán, je obec povinna pořídit jeho změnu. Ne každá změna ÚAP vyžaduje změnu územního plánu. Změnou podmínek vyžadující změnu ÚP může být např. stanovení nového záplavového území, pokud zasahuje do zastavitelné plochy. Podle § 55 odst. 1 pořizovatel předloží zastupitelstvu obce nejpozději do 4 let po vydání územního plánu a poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období. Návrh zprávy může obsahovat pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu. Pokud změny zásadním způsobem zasáhnou do koncepce rozvoje území obce, rozhodne zastupitelstvo obce o pořízení nového územního plánu [§ 44 písm. a) SZ]. Aktualizace září 2020.

06. Jsou poskytnuté údaje o území a z nich zpracované územně analytické podklady závazné pro územně plánovací dokumentaci? Tedy musí být předané údaje o území do územního plánu zapracovány nebo záleží na uvážení pořizovatele (zpracovatele) územního plánu?

Údaje o území a rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný na jejich základě jsou územně analytickými podklady – tedy podklady pro územně plánovací činnost a rozhodování v území. Zadání a řešení územního plánu z těchto podkladů vychází, nezapracovává je. Údaje o území vyplývající z právních předpisů nebo stanovené na základě právních předpisů (např. vydaná rozhodnutí) jsou však pro územně plánovací činnost závazné. Aktualizace září 2020.

07. Je možné, aby pořizovatel ÚAP poskytl poskytovateli údajů o technické infrastruktuře bezúplatně mapové podklady pro zpracování ÚAP, které jsou definované zákonem?

Pro zákres a trvalou aktualizaci údajů o území pro účely ÚAP si může vlastník technické infrastruktury bezúplatně vyžádat u úřadů územního plánování digitální data mapových podkladů. Účel využití mapových podkladů je třeba smluvně ošetřit. Aktualizace září 2020.

08. Pokud jako poskytovatelé údajů zpřístupníme data o ÚAP prostřednictvím webového portálu, musíme dále jednotlivé úřady územního plánování obeslat s vyplněným pasportem o území?

Ano, musíte. Údaje o území obsahují textovou část, která zahrnuje popis údaje o území a geografická data zpracovaná ve strojově čitelném formátu (jedná se o informace nebo data o stavu území, o právech, povinnostech a omezeních, která se váží k určité části území - například ploše, pozemku, přírodnímu útvaru nebo stavbě - a která vznikla nebo byla zjištěna zejména na základě právních předpisů, o záměrech na provedení změny v území). Správnost poskytnutého údaje o území se potvrzuje v pasportu údaje o území, jehož obsah je stanoven v příloze č. 2 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pokud poskytujete pořizovatelům územně analytických podkladů údaje o území prostřednictvím internetového portálu, pak můžete vyplněný pasport údaje o území doručit • přímo do vlastních rukou adresáta, • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou adresáta, • prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu adresáta. Je vhodné si nechat převzetí pasportu údaje o území od pořizovatele územně analytických podkladů (úřadu územního plánování) potvrdit. Aktualizace 2020.

09. Dle stavebního zákona musí vlastníci technické infrastruktury úřadům územního plánování předat zákresy o svých zařízeních v územích. Jak nakládat s informacemi, které jsou vyhrazené a důvěrné? Musíme mít jako úřad územního plánování i informace o vojenských sdělovacích sítích, které spadají pod utajované informace? Nebylo by dobře, aby se tyto skutečnosti v ÚAP aspoň nějakým způsobem neobjevily – pak totiž není patrno, že armáda ČR je v daném území mimo vojenský újezd případnou změnou dotčena.

Odbor územního plánování MMR souhlasí s tím, že v souvislosti se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti a nařízením vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, Ministerstvo obrany bude poskytovat úřadům územního plánování údaje technické infrastruktury jako její vlastník pouze vymezením pásma území v rozumné šíři, ve kterém se příslušná infrastruktura nachází. Ministerstvo obrany tím využije ustanovení § 175 odst. 1 stavebního zákona, protože vymezí území, kde lze vydat územní rozhodnutí a povolit stavbu jen na základě jeho závazného stanoviska. Takto vymezená území oznámí pořizovatelům územně analytických podkladů a stavebním úřadům, v jejichž správních obvodech se takto vymezená území nacházejí. Aktualizace 2021.

10. Kdo a jakým způsobem poskytuje pořizovateli údaje o území?

Údaje o území poskytuje pořizovateli orgán veřejné správy, jím zřízená právnická osoba a vlastník dopravní a technické infrastruktury (dále jen "poskytovatel údajů") v digitální formě bezodkladně po jejich vzniku nebo po jejich zjištění, přitom zodpovídá za jejich správnost, úplnost a aktuálnost. Grafická část se poskytuje ve vektorové formě v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální. Údaje o území mohou být použity pro činnost orgánů veřejné správy, založení a vedení technické mapy a pro činnost projektanta územně plánovací dokumentace a územní studie. Aktualizace 2020.

Územně plánovací činnost

01. Jak lze definovat územně plánovací činnost?

Územní plánování je trvalá, soustavná a komplexní činnost orgánů územního plánování a stavebních úřadů, zaměřená na naplňování cílů a úkolů územního plánování, za použití jeho základních nástrojů, kterými jsou územně plánovací podklady, územně plánovací dokumentace a územní rozhodnutí. (Tunka, Martin: Obsah územně plánovací dokumentace. 1. vydání. Praha: ABF, a.s., nakladatelství ARCH, edice STAVEBNÍ PRÁVO, 2003.) V souladu s výše uvedenou definicí lze za územně plánovací činnost považovat pořizování územně plánovacích podkladů, územně plánovací dokumentace, vymezení zastavěného území, územní rozhodování a vydávání územních opatření. K vybraným činnostem ve výstavbě náleží projektová činnost. Neopominutelnou činností je pak vydávání stanovisek v řízeních podle zvláštních právních předpisů, v nichž se rozhoduje o změnách v území. V neposlední řadě pak do této skupiny činností náleží evidence územně plánovací činnosti. Popis územně plánovacích činností spolu s dalšími činnostmi stavebních úřadů je de facto obsažen v části druhé stavebního zákona č. 183/2006 Sb. (§ 5 až 17) Působnost ve věcech územního plánování a stavebního řádu. Aktualizace 2021.

Územně plánovací dokumentace

01. Jak lze prodloužit platnost ÚPD, je-li v textové části časově omezena (změnou nebo úpravou)?

Účinnost územně plánovací dokumentace, která je časově omezena, lze prodloužit změnou před uplynutím její účinnosti. Časově omezenou účinnost mohla mít územně plánovací dokumentace schválená v období od 1. 10. 1976 do 30. 6.1998. Poznámka: Časová platnost se stanovovala na základě vyhlášky FMTIR č. 84/1976 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, § 29 odst. 1 písm. a) – rozsah platnosti, která byla účinná od 1. 10. 1976 do 30. 6.1998. Lhůta aktualizace se stanovovala podle vyhlášky MMR č. 131/1998 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, která byla účinná od 1. 7. 1998 do 23. 4. 2001, § 16 odst. 3 písm. a) – územní rozsah platnosti a lhůt aktualizace. Použití lhůty aktualizace bylo následně potvrzeno vyhláškou MMR č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, která byla účinná od 24. 4. 2001 do 31. 12. 2006, § 16 odst. 3 písm. a) – územní rozsah platnosti a lhůty pro vyhodnocení (lhůty aktualizace). Aktualizace 2021.

02. Kdy a v jaké fázi pořizování územně plánovací dokumentace bude aplikován správní řád?

Podle ustanovení § 192 stavebního zákona se na postupy a řízení použijí ustanovení správního řádu, pokud tento zákon nestanoví jinak. Stavební zákon je tedy speciálním zákonem ve vztahu ke správnímu řádu a má přednost před obecnou úpravou, kterou představuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. Aktualizace 2021.

03. Pokud se dotčený orgán nedostaví na společné jednání o návrhu územního plánu nebo jeho změny podle § 50 odst. 2 SZ nebo na jeho veřejné projednání podle § 52 SZ, porušují tím zákon?

Dotčené orgány mají právo se společného jednání nebo veřejného projednání zúčastnit, není to však jejich povinnost. Lhůty pro jejich stanoviska se při neúčasti na společném jednání nebo veřejném projednání nemění a k později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží. Aktualizace 2021.

Územně plánovací informace

01. Co je to územně plánovací informaci (ÚPI) a kdy je možnost o ni požádat?

nifedipine pommade

acheter nifedipine blog.halan.se acheter nifedipine 10
Územně plánovací informace (dle § 21 stavebního zákona) je předběžnou informací (podle § 139 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád), jedná se o informaci o podmínkách využívání území a změn jeho využití, o podmínkách vydání regulačního plánu, územního rozhodnutí a podmínkách územního souhlasu (v případech, že jím lze nahradit územní rozhodnutí). Každý může požadovat od správního orgánu, který je příslušný vydat rozhodnutí nebo podmiňující úkon, aby mu v písemné formě poskytl předběžnou informaci o tom, zda lze určitý záměr uskutečnit jen za předpokladu vydání rozhodnutí nebo podmiňujícího úkonu, případně jakého, a podle jakých hledisek bude posuzovat žádost pro vydání rozhodnutí nebo podmiňujícího úkonu, popř. za jakých předpokladů lze žádosti vyhovět. V téže věci lze předběžnou informaci požadovat jen jednou a lze ji požadovat i po zahájení řízení. Aktualizace 2018.

02. Jakým způsobem se může o ÚPI požádat?

generalized anxiety disorder

sertraline for anxiety uk online anxiety quotes
Náležitosti žádosti o vydání územně plánovací informace jsou uvedeny v § 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Aktualizace 2018.

03. Které orgány mají vydávat jednotlivé druhy ÚPI podle § 21 odst. 1, pod písmeny a) - c)?

ÚPI poskytují orgány územního plánování (krajský úřad, úřad územního plánování, obecní úřad pověřený pro výkon činnosti pořizovatele) a stavební úřad, a to vždy v rámci své působnosti, tzn. k předmětu informace nebo příslušného rozhodnutí anebo opatření, které jim náleží. Aktualizace 2018.

04. Kdy se má stavebník pro územně plánovací informaci (ÚPI) obrátit na úřad územního plánování, a kdy na stavební úřad.

Z logiky věci vyplývá, že orgán územního plánování (krajský úřad, úřad územního plánování, případně obecní úřad, který zajistí splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti podle § 24 stavebního zákona), poskytuje územně plánovací informace (dále jen ÚPI) o podmínkách využívání území a změn jeho využití [§ 21, odst. 1 písm. a)] a o podmínkách vydání regulačního plánu [§ 21 odst. 1 písmeno b)]. Stavební úřad by měl poskytovat ÚPI pro územní rozhodnutí [§21 odst. 1 písmeno b)] a pro územní souhlas [§21 odst. 1 písmeno c)]. Aktualizace 2018.

05. Co má územně plánovací informace obsahovat?

buy abortion pill online usa

abortion pill over the counter in usa by-expression.com purchase abortion pill online
Obsah vydané územně plánovací informace (ÚPI) vždy vychází z konkrétního požadavku, tj. pro jaký záměr na změnu v území je ÚPI požadována. Vychází z konkrétních údajů o záměru, zejména o účelu a technickém provedení stavby nebo o jiném opatření v území (§ 21 odst. 1 a 2 stavebního zákona). ÚPI obsahuje informaci, zda lze určitý záměr uskutečnit jen na základě vydání rozhodnutí nebo podmiňujícího úkonu, případně jakého, a o tom, podle jakých hledisek bude správní orgán budoucí žádost o vydání rozhodnutí nebo podmiňujícího úkonu posuzovat, popřípadě za jakých předpokladů bude možno žádosti vyhovět. Aktualizace 2018.

06. Jak postupovat, když stavebník s vydanou územně plánovací informací (ÚPI)nesouhlasí?

abortion pill online Philippines

abortion pill online ph click here abortion pill side effects ph
Pokud stavebník nesouhlasí s vydanou ÚPI, může požádat ve smyslu § 156 správního řádu o její přezkoumání. Aktualizace 2018.

07. Kdo konkrétně vydává a má dle zákona vydat územně plánovací informaci podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.? Kdo je ten oprávněný úřad pro vydání informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití, zejména na základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace?

Územně plánovací informaci o podmínkách využívání území a změn jeho využití, zejména na základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace [§ 21 odst. 1 písm. a) stavebního zákona], vydává úřad příslušný k dotazovanému území. Jedná-li se o informace k ÚAP kraje, ke zpracovaným a zaevidovaným územním studiím pořizovaným krajskými úřady nebo zásadám územního rozvoje, obraťte se na krajský úřad. Jedná-li se o ÚAP obcí, zpracované a zaevidované územní studie pořizované úřady územního plánování nebo územní plán, obraťte se na úřad územního plánování. Stejně tak, pokud se bude jednat o podmínky vydání regulačního plánu (vyplývajících z vydaných zásad územního rozvoje nebo z vydaného územního plánu). Pokud se týká územních rozhodnutí (územního souhlasu), je třeba požádat o informaci stavební úřad. Aktualizace 2018.

08. Ve které fázi pořizování územního plánu bude možné vydávat územně plánovací informaci? Bude ji možné podávat na základě rozpracovaného územního plánu nebo stávajícího platného?

V případě poskytování územně plánovací informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití podle § 21 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, se tato informace poskytuje podle schválené nebo vydané ÚPD. Aktualizace 2018.

09. Jsme odbor územního plánování, nejsme stavebním úřadem a nevydáváme žádná rozhodnutí typu územního rozhodnutí, stavebního povolení apod. Je v naší kompetenci vydávání ÚPI pro územní a stavební řízení?

Územně plánovací informace (§ 21SZ) poskytují úřady územního plánování a stavební úřady vždy v rámci své působnosti, tzn. k předmětu informace nebo příslušného rozhodnutí anebo opatření, které jim náleží. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí bude vydávat stavební úřad, je jeho povinností pro toto správní řízení poskytnout ÚPI. Aktualizace 2018.

Územní plán

01. Splňuje-li podle § 46 odst. 3 stavebního zákona návrh na pořízení územního plánu všechny stanovené náležitosti, pořizovatel jej posoudí a se svým stanoviskem bezodkladně předloží k rozhodnutí zastupitelstvu obce příslušné k vydání územního plánu. Jedná se o posouzení a stanovisko pouze k formálním náležitostem nebo i z hlediska cílů a úkolů územního plánování?

Z paragrafu 46 odst. 2 a 3 vyplývá komplexní posouzení návrhu, a to jak z hlediska formální úplnosti, tak hlediska souladu s cíli a úkoly územního plánování. Aktualizace 2022.

02. Může se zájemce domáhat u obce zařazení svých pozemků do zastavitelných ploch?

Pořízení územního plánu je výkonem samostatné působnosti obce. Je pouze a jen na zastupitelstvu obce, aby z nespočtu možných řešení území, která odpovídají zákonem stanoveným kritériím, vybralo to, které bude nejlépe vyhovovat. Do tohoto výběru, pokud nevybočí ze zákonného rámce, není ani soud oprávněn jakkoli zasahovat. V rozsudku ze dne 28. 3. 2008, č. j. 2 Ao 1/2008-51, Nejvyššího správního soudu se uvádí, že „z žádné zákonné normy či normy práva ústavního nelze dovodit existenci subjektivního práva vlastníka nemovitosti, aby v rámci územně plánovací dokumentace byla tato nemovitost zahrnuta do určitého konkrétního způsobu využití….“. Vlastník tedy může pouze požádat obec o zařazení jeho pozemku do zastavitelných ploch v rámci pořizování územního plánu nebo jeho změny, nebo požádat o změnu platného územního plánu. Na pořízení změny ani na zařazení jeho pozemku do zastavitelných ploch však není právní nárok. Aktualizace 2022.

03. Součástí Zadání ÚPD skutečně není žádná grafická příloha?

Příloha č. 6 a 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb. stanoví obsah zadání územního a regulačního plánu. Jedná se o nezbytný rozsah. Grafické přílohy nejsou právními předpisy vyžadovány a mohou být součástí zadání, pokud pořizovatel usoudí, že jsou naprosto nezbytné k doložení některých částí zadání. Aktualizace 2022.

04. Jak dlouho běžně platí územní plán, regulační plán a zásady územního rozvoje? Jak často se zpracovává nový územní plán? Je nějakým předpisem stanovena maximální doba platnosti, např. 10 let?

Maximální doba platnosti zásad územního rozvoje (dále jen ZÚR) a územního plánu (dále jen ÚP) se nestanovuje. Pro ZÚR se zpracovává zpráva o jejich uplatňování v uplynulém období. Krajský úřad předloží návrh zprávy o uplatňování ZÚR v uplynulém období ke schválení zastupitelstvu kraje nejpozději do 4 let po jejich vydání nebo jejich poslední aktualizace. Na základě požadavku uvedeného ve zprávě může být zpracována jejich aktualizace případně nový návrh ZÚR (§ 42 stavebního zákona). Pořizovatel ÚP předloží zastupitelstvu obce nejpozději do 4 let po vydání ÚP a poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky zprávu o uplatňování ÚP v uplynulém období (§ 55 stavebního zákona), ve které může být uveden požadavek na zpracování nového návrhu ÚP nebo nebo návrhu změny ÚP. Doba platnosti regulačního plánu pořízeného z podnětu, který nenahrazuje územní rozhodnutí, se nestanovuje. Ustanovení o nahrazení územního rozhodnutí regulačním plánem z podnětu platí 3 roky ode dne nabytí účinnosti, není-li v něm v odůvodněných případech stanovena lhůta delší, nejdéle však 5 let; doba platnosti může být v odůvodněných případech prodloužena změnou regulačního plánu v době jeho platnosti (§ 71 odst. 2 stavebního zákona). Na dobu platnosti regulačního plánu pořízeného na žádost se uplatní odstavec 2 obdobně, pozbytí platnosti se však vztahuje na celý regulační plán. Regulační plán pořízený na žádost pozbývá také platnosti dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se regulační plán vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena. Výjimkou jsou územně plánovací dokumentace schválené před 1. 1. 2007, které v případě, že nebyly upraveny podle § 188 zákona č. 183/2006 Sb., budou platit maximálně do roku 2028 – podrobněji viz následující odpověď č. 05. Aktualizace 2022.

05. Kdy a za jakých podmínek může být zrušen územní plán?

Územní plán nelze zrušit (respektive územní plán, jeho část, nebo platnost změny územního plánu může zrušit jenom soud nebo krajský úřad příslušný k jeho přezkumu). Územní plán pozbývá platnosti vydáním nového územního plánu. Územně plánovací dokumentace sídelního útvaru nebo zóny, územní plán obce a regulační plán, schválené přede dnem 1. ledna 2007, pozbývají platnosti dnem nabytí účinnosti nové územně plánovací dokumentace, která je nahrazuje, nejpozději však 31. prosince 2028; v platnosti (neomezené) ale zůstanou ty, které budou do konce roku 2022 upraveny podle zákona č. 183/2006 Sb. a vydány (část ustanovení § 188 odst. 1 zákona č. 183/2006). Aktualizace 2022.

06. V modelovém příkladu zpracovaného ÚP byla vypuštěna výkresová část - Schéma prostorového uspořádání včetně legendy. Znamená to, že uvedené schéma nemůže být součástí ÚP?

Obsah územního plánu je dán přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. Schéma prostorového uspořádání není povinnou součástí územního plánu, může však grafickou část doplňovat (viz konec části I. přílohy č. 7 uvedené vyhlášky). Aktualizace 2022.

07. Může zastupitelstvo schválit pořízení změny ÚP, aniž by byla prokázána nemožnost využití již vymezených zastavitelných ploch?

Po novele stavebního zákona zákonem č. 225/2017 Sb. se již prokázání nemožnosti využití vymezených zastavitelných ploch neprovádí, ale další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání potřeby vymezení nových zastavitelných ploch (§ 55, odst. 4. Stavebního zákona). Aktualizace 2022.

08. Musí být prokázána i účelnost změny ploch s rozdílným způsobem využití např. z plochy pro bydlení na plochu pro občanskou vybavenost?

Účelnost měnit funkci stávající zastavitelné plochy je třeba popsat a rovněž zdůvodnit. Aktualizace 2022.

09. Prosím o odborné stanovisko k řešení možnosti nedodržení regulativu ÚP v závazné části územního plánu.

Regulativy (podmínky) uvedené v závazné části územního plánu obce lze změnit pouze změnou územního plánu. Aktualizace 2022.

10. Podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. dotčené osoby oprávněné k podání námitek musí být na tuto skutečnost upozorněny. Jakým způsobem (úřední deska, doporučený dopis…)?

Upozornění musí být obsaženo ve veřejné vyhlášce, kterou je řízení o územním plánu oznamováno. Aktualizace 2022.

11. Kdy a v jakém rozsahu se zpracovává a projednává odůvodnění územního plánu?

Odůvodnění se zpracovává jako nedílná součást územního plánu spolu s jeho návrhem. Projektant nezpracovává odůvodnění v celém rozsahu. Zpracovává zejména to, co souvisí s navrhovaným řešení ÚP – např. komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty, vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch, vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, jak bylo při řešení zohledněno zadání, pokyny pro úpravu, soulad ÚP s PÚR a ÚPD vydanou krajem atd. Pořizovatel zpracovává zejména vše, co souvisí s procesem pořizování a projednávání územního plánu, také s výsledky přezkoumání souladu návrhu ÚP podle § 53 odst. 4. apod. Aktualizace 2022.

12. Máme územní plán schválený v r. 2001 s 1. změnou schválenou v r. 2006. Musíme zajistit do konce roku 2022 vypracování nového územního plánu? Můžeme ještě provést další změnu uvedeného územního plánu?

S nabytím účinnosti § 322 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb. došlo k prodloužení platnosti územně plánovacích dokumentací sídelního útvaru nebo zóny, územních plánů obce a regulačních plánů schválených před 1. lednem 2007, a to až do 31.12.2028. Podle § 188 zákona č. 183/2006 Sb. lze územní plán schválený před 1. 1. 2007 do 31. 12. 2022 podle tohoto zákona upravit, v rozsahu provedené úpravy projednat a vydat, takový ÚP pak bude mít neomezenou platnost. K neupravené územnímu plánu můžete provádět změny do 31. 12. 2022, k upravenému neomezeně. Variantou je pořízení nového územního plánu. Aktualizace 2022.

13. Jak postupovat v případě, že při projednávání návrhu územního plánu jsou uplatněny námitky nebo připomínky (§ 52 odst. 3) a zástupci dotčených orgánů nejsou na veřejném projednávání přítomni a neuplatní stanovisko k uplatněným námitkám? Vyhoví se tak uplatněné námitce?

Není povinností dotčených orgánů účastnit se veřejného projednání. Stanoviska, připomínky a námitky mohou být uplatněny do 7 dnů ode dne veřejného projednání (§ 52 odst. 3 stavebního zákona). Dotčené orgány uplatní stanoviska (ve stejné lhůtě) pouze k částem řešení, které byly od společného jednání změněny, neuplatňují v této lhůtě stanoviska k námitkám a připomínkám, které byly na veřejném jednání uplatněny. Výsledky projednání vyhodnotí pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem, zpracuje s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu. Přitom ze žádného právního předpisu nevyplývá, že námitkám musí být vyhověno. Oba návrhy pak doručí dotčeným orgánům a vyzve je, aby k nim ve lhůtě 30 dnů od obdržení uplatnily stanoviska. Aktualizace 2022.

14. Obec dosud nemá platný územní plán. Může stavební úřad povolovat stavby v návrhových funkčních plochách za hranicí intravilánu vymezeného k 1. 9. 1966 na základě rozpracovaného návrhu územního plánu?

Ne, to na základě rozpracovaného územního plánu nelze. Aktualizace 2022.

15. Obec má v obecně závazné vyhlášce stanoveno návrhové období územního plánu do roku 2015. Je tato dokumentace v současné době platná?

V různých časových obdobích byla pojímána časová platnost územních plánů rozdílně. Podle současně platné legislativy se v územním plánu (dále jen „ÚP“) nestanovuje lhůta pro návrhové období, změnu ÚP a ani pro jeho platnost. Tedy pokud ÚP tuto lhůtu obsahuje, nelze ji použít a v rámci nejbližší změny je třeba ji z ÚP vypustit (viz čl. II zákona č. 350/2012 Sb., bod 4.: „Části územně plánovací dokumentace, které podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nemohou být její součástí, se nepoužijí a při nejbližší aktualizaci nebo změně musí být z této dokumentace vypuštěny;…“). Podle současně platné legislativy nelze omezit platnost ÚP. Pouze u ÚP schválených před rokem 2007, které nebudou nejpozději do konce roku 2022 upraveny a vydány nebo nepozbydou platnosti dnem nabytím účinnosti nového územního plánu, skončí jejich platnost 31. 12. 2028 (§ 322 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon). Závěr - územní plán schválený před rokem 2007, který obsahuje lhůtu pro návrhové období, změnu ÚP nebo platnost, je i po jejím uplynutí platný do doby stanovené ustanovením § 322 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb. Aktualizace 2022.

16. Jak máme naložit s naším územním plánem, který, ač byl schválen v červnu 2002, nesplňuje v současné době svoji funkci. Územní plán byl zpracován podobně jako regulační plán, jsou v něm v zastavěném území vyznačeny parcely - stavební pozemky červeně, zahrady zeleně. V současné době nelze však na zahradách, které jinak splňují podmínky pro pozemky vhodné k zastavění, stavět, protože tyto pozemky jsou v územním plánu zakresleny "zeleně". Podobný problém je i s pozemky v chatových oblastech. Dobře zakreslené jsou pouze zastavitelné plochy. Jak tento stav změnit?

Podle našeho názoru by bylo nejlepším řešením pořídit nový územní plán. Aktualizace 2022.

17. Jaká bude platnost ÚPnSÚ pořízeného pro území tří obcí po vydání nového ÚP pouze pro jednu z nich?

Pakliže se vydá nový územní plán jen pro jednu obec, bude platnost ÚPnSÚ pořízeného pro území více obcí platit pouze pro zbývající dvě a to včetně příslušných změn. Aktualizace 2022.

18. Je povinností obce podle stavebního zákona pořídit si územní plán?

Stavební zákon povinnost pořídit územní plán obcím vysloveně neukládá. Je však třeba vzít v úvahu určitá omezení, zejména pro rozvoj obce, která z absence územního plánu pro obec vyplývají. Aktualizace 2022.

19. Co má obsahovat hlavní výkres (příloha č. 7 I. Obsah ÚP odst. 3 písm. b) vyhl. 500/2006 Sb.), jde o zachycení stavu, návrhu, rezerv, včetně ochranných pásem veřejné infrastruktury a limitů využití území?

Jde o zachycení koncepcí v časovém horizontu stavu (plochy stabilizované), návrhu (plochy změn) a ploch územních rezerv. Pokud se týká zobrazování limitů využití území, pak se zobrazují pouze limity navrhované. Stávající limity využití území se zobrazují v koordinačním výkresu, který je součástí odůvodnění. Aktualizace 2022.

20. Co má obsahovat koordinační výkres?

Koordinační výkres je grafickou částí odůvodnění územního plánu. Jeho úkolem je prokázat koordinaci využívání území. Podle § 2 písm. b vyhlášky č. 500/2006 Sb. koordinační výkres zahrnuje navržené řešení, neměněný současný stav a důležitá omezení v území, zejména limity využití území (§ 26 odst. 1 nového stavebního zákona). Základem je tedy obsah hlavního výkresu doplněný o uvedené náležitosti. Aktualizace 2022.

21. Při diskusi o znění zadání uplatnila jedna obec požadavek, že nové plochy pro bydlení budou všude tam, kde má někdo z obyvatel obce pozemek, kde plánuje rodinný domek pro své děti nebo prodej pozemků jiným zájemcům. Plošné nároky na takto uvažované nové zastavitelné plochy vysoce převyšují jakékoliv statistické údaje a trendy vývoje počtu obyvatel obce, ovšem obec tvrdí, že jí nic neukládá je respektovat, zejména když zastupitelé si myslí, že počet obyvatel rozhodně poroste úplně jinak. Je ve znění zákona č. 183/2006 Sb. nebo jeho prováděcích vyhlášek nějaký regulativ, jemuž je třeba se podřídit anebo na konci procesu (v době postupu podle odstavce 4 § 47 zákona č. 183/2006 Sb.) je pořizovatel povinen respektovat požadavek určeného zastupitele a ke schválení zastupitelstvem předložit jím požadované jakkoliv nabubřelé zadání, jestliže tato nabubřelost je tzv. uplatněným požadavkem obce?

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), uvádí výslovně v § 18 v rámci cílů a úkolů územního plánování v odst. 4, že územní plánování „…chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. V § 43 stavebního zákona, uvádějícího obsah a účel územního plánu, se v odst. 3 uvádí: „Územní plán v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování ….“ V § 53 odst. 4 stavebního zákona se uvádí: „Pořizovatel přezkoumá soulad návrhu územního plánu zejména …b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území, … V odst. 5 se výslovně uvádí: „Součástí odůvodnění územního plánu je ...f) vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch“. V odst. 6 se dále uvádí: „Dojde-li pořizovatel v průběhu řízení k závěru, že je návrh územního plánu v rozporu se zákonem nebo s požadavky uvedenými v odst. 4, předloží návrh na jeho zamítnutí. V § 55, pojednávajícím o vyhodnocování územního plánu a jeho změny, se v odst. 4 uvádí: „Další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání potřeby vymezení nových zastavitelných ploch“. Všemi citovanými ustanoveními stavebního zákona je sledována důsledná ochrana nezastavěného území, (bez ohledu na vlastnictví konkrétních pozemků). Sleduje se hospodárné a účelné využívání území v souladu se stanovenými cíli a úkoly územního plánování. Postup, jak je popisován v dotazu, by byl v rozporu se stavebním zákonem i v rozporu se smyslem územního plánování. Aktualizace 2022.

22. Jak je to s uplatňováním obsahových náležitostí textové části ÚP dle vyhlášky č. 500/2006 Sb.? Nemohu dohledat civilní ochranu obyvatelstva.

Je nutno dodržet obsah územního plánu ve struktuře dané přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. Podle současně platných právních předpisů nemůže být zvláštní příloha CO u územního plánu vyžadována. Obsah požadavků, které může dotčený orgán CO vyžadovat, je uveden v § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb.: "Požadavky civilní ochrany k územnímu plánu obce. Na základě vyjádření dotčeného orgánu uplatněného k návrhu zadání územního plánu obce se v rozsahu předaných podkladů zapracuje do textové a grafické části územního plánu obce návrh ploch pro požadované potřeby a) ochrany území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní, b) zón havarijního plánování, c) ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události, d) evakuace obyvatelstva a jeho ubytování, e) skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci, f) vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a zastavitelná území obce, g) záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události, h) ochrany před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území, i) nouzového zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií." Je však třeba si uvědomit, že výše uvedené je možno v územním plánu řešit jen v takové podrobnosti, která územnímu plánu odpovídá a pouze tehdy, pokud jsou podklady pro možnost zapracování dostupné z ÚAP (viz. Příloha 1 Obsah datové báze územně analytických podkladů Část A – jev č. 109 zóny havarijního plánování, jev č. 110a objekty civilní a požární ochrany) nebo poskytnuté dotčeným orgánem. Aktualizace 2022.

23. Může se zájemce, který koupil pozemek v nezastavěném území, soudně domáhat zařazení tohoto pozemku do zastavitelných ploch?

Z rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 22. 12. 2014 č. j. 59 A 2/2014-102 vyplývá, že neexistuje veřejné subjektivní právo vlastníka na zařazení jeho pozemku do zastavitelných ploch, kterého by se mohl soudně domáhat. Navrhovatel – vlastník pozemku, není v takovémto případě ve stávajícím možném využití svého pozemku územním plánem na svých právech jakkoli omezen, neboť územní plán na možném využití dotčeného pozemku nic nezměnil. S nabytím vlastnictví pozemku navrhovatel nenabyl současně „právo stavět“. Územním plánem proto nemohl být na svých právech zkrácen. Další informace k této problematice včetně uvedené judikatury naleznete v příloze POŘIZOVATELSKÁ PRAXE časopisu URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ — ROČNÍK XVIII — ČÍSLO 1/2015 - na straně 7. Aktualizace 2022.

24. Je možné, aby obec dle současného stavebního zákona prosazovala do ÚP v regulativech pro uspořádání staveb takové detaily jako je např. sklon střechy? Považovala bych tento detail pouze jako doporučující.

Podle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., je v textové části ÚP uváděno stanovení podmínek prostorového uspořádání, například výškové regulace zástavby. Vámi uvedené uspořádání staveb (prostorové uspořádání staveb – objemy a tvary zástavby) obsahuje textová část regulačního plánu. Pokud obec považuje za nutné stanovit podrobnější podmínky (regulace), pak je třeba v rámci tohoto územního plánu stanovit pro předmětné lokality zpracování a vydání regulačního plánu jako podmínky pro rozhodování v území, kde budou stanoveny konkrétní podmínky prostorového uspořádání staveb (včetně tvaru a sklonu střech atd.). Dle novely stavebního zákona č. 225/2017 Sb. lze zpracovat územní plán s prvky regulačního plánu, tj. vymezit určité části území, které budou řešeny podrobněji a budou obsahovat podmínky (regulace) v podrobnosti regulačního plánu – mělo by se však jednat pouze o některé prvky - ty, které jsou pro konkrétní území potřeba (rozsah regulace by neměl být stejný jako je u regulačního plánu). Aktualizace 2022.

25. Obec nemá územní plán, má pouze vymezení zastavěného území podle § 59 stavebního zákona (SZ). Pokud bude následně vydán územní plán, a pokud bude tento vydaný ÚP napaden u soudu a např. úplně zrušen, znamená to, že bude opět platit pouze hranice zastavěného území pořízená podle § 59 SZ?

V případě, že by došlo ke zrušení celého územního plánu (což je ovšem málo obvyklé), byl by zastavěným územím pouze intravilán [§ 2 odst. 1 písm. d) SZ]. Vyplývá to z ustanovení § 60 odst. 6 SZ, kde se uvádí, že „… Vymezení zastavěného území pozbývá platnosti vydáním územního plánu …“. Muselo by tedy dojít k novému vymezení zastavěného území, které by zohlednilo i stavby realizované podle územního plánu v době jeho platnosti. Aktualizace 2022.

26. Podle čeho bude stavební úřad postupovat, pokud byl vydaný územní plán (ÚP) zrušen v celém rozsahu? Bude postupovat podle původního schváleného ÚPO?

Vydáním nového ÚP je zrušen předchozí ÚPO – tzn., že pozbyl platnosti. Na území obce je pak třeba pohlížet jako na území bez územního plánu. Zastavěným územím je opět pouze intravilán [§ 2 odst. 1 písm. d) SZ]. Zrušení celého ÚP je však případem zcela výjimečným, zpravidla je rušena jen ta část, která je v rozporu se zákonem. Aktualizace 2020.

27. Co nastane od 1. 1. 2023, jestliže si obec nepořídí územní plán, nebo stávající ÚPO neupraví podle § 188 odst. 1 stavebního zákona?

V případě, že obec nemá a nepořídí a nevydá územní plán, pak má a bude mít i po 1. 1. 2023 pouze intravilán z roku 1966. U územně plánovacích dokumentací schválených před rokem 2007 (tedy i územního plánu obce), které nebudou nejpozději do konce roku 2022 upraveny a vydány nebo nepozbydou platnosti dnem nabytím účinnosti nového územního plánu, skončí jejich platnost 31. 12. 2028 (§ 322 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon). Aktualizace 2022.

28. Projektant má návrh územního plánu zpracován tak, že veškeré zastavitelné plochy má vypsány seznamem všech parcel, kterých se dotýkají, včetně jejich čísel. Připadá nám to zbytečné.

Územní plán nepracuje s pozemky, ale s plochami. Uvedený postup není v souladu se stavebním zákonem a ani s jinými právními předpisy (nikde není zmocnění pro takový postup). Výpis pozemků je vyžadován jen u předkupního práva. Aktualizace 2022.

29. Projektant veškeré výkresy opatřil textem, že se jedná o jeho duševní vlastnictví a podle příslušného § obchodního zákoníku nesmí nikdo použít výkres bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele. Má na to právo?

Nemá. ÚP je autorské dílo bez autorské ochrany. Jak se ÚPD „používá“, říká stavební zákon. Tento přístup je nutné zcela odmítnout, případně i za cenu, že toto dílo nebude do doby odstranění tohoto nedostatku převzato ani proplaceno. Aktualizace 2022.

30. Je možno podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití stanovit tak, že bude uvedeno pouze: přípustné - Plochy bydlení, přípustné - Plochy rekreace, bez uvedení hlavního, přípustného, případně nepřípustného využití, protože ten termín jasně řeší vyhláška č. 501/2006 Sb. a není co dodávat?

Takovéto nedostatečné stanovení podmínek je v rozporu s právními předpisy, zejména s vyhláškou č. 500/2006 Sb., přílohou č. 7 odst. 1 písm. f): „stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch…“. Aktualizace 2022.

31. Má-li obec v obecně závazné vyhlášce o schválení územním plánu sídelního útvaru stanovený časový rozsah územního plánu, je územní plán po uplynutí navrhovaného časového rozsahu platný?

Podle současně platné legislativy nelze omezit platnost ÚP. Pouze u ÚP schválených před rokem 2007, které nebudou nejpozději do konce roku 2022 upraveny a vydány nebo nepozbydou platnosti dnem nabytím účinnosti nového územního plánu, skončí jejich platnost 31. 12. 2028 (§ 322 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon). Územní plán schválený před rokem 2007 (tedy i územní plán sídelního útvaru), který obsahuje lhůtu platnosti, je i po jejím uplynutí platný do doby stanovené ustanovením § 322 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb. Aktualizace 2022.

Územní řízení a územní souhlas

01. Dává úřad územního plánování své stanovisko k územnímu souhlasu?

Úřad územního plánování uplatňuje závazné stanovisko k územnímu souhlasu podle § 96b stavebního zákona. Neuplatňuje ho vždy, pouze v případech uvedených v § 96b odst. 1: „Jestliže vydání rozhodnutí nebo jiného úkonu podle části třetí hlavy III dílů 4 a 5, § 126, 127, 129 odst. 2 a 3 nebo podle zvláštního zákona závisí na posouzení jím vyvolané změny v území, je podkladem tohoto rozhodnutí nebo jiného úkonu závazné stanovisko orgánu územního plánování. Závazné stanovisko orgánu územního plánování se nevydává pro a) záměry uvedené v § 79 odst. 2, b) záměry uvedené v § 80 odst. 3, c) záměry uvedené v § 103 odst. 1 písm. c) až e), které nezasahují do nezastavěného území, d) dělení a scelování pozemků v nezastavěném území, nejedná-li se o pozemkové úpravy, e) studny individuálního zásobování vodou, f) stavby nebo zařízení na zastavěných stavebních pozemcích rodinných domů související s bydlením či bydlení podmiňující a terénní úpravy potřebné k řádnému a bezpečnému užívání těchto pozemků, staveb a zařízení na nich, g) stavby pro podnikatelskou činnost do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m na zastavěných stavebních pozemcích rodinných domů, h) stavby nebo zařízení na zastavěných stavebních pozemcích staveb pro rodinnou rekreaci související s rodinnou rekreací či rodinnou rekreaci podmiňující a terénní úpravy potřebné k řádnému a bezpečnému užívání těchto pozemků, staveb a zařízení na nich. “Aktualizace 2022.

Územní studie / urbanistická studie

01. Vyplývá ze stavebního zákona nutnost (povinnost), aby územní plán respektoval obsah územní studie?

Obsah územní studie není pro ÚPD závazný. Územní studie patří podle stavebního zákona mezi územně plánovací podklady. Slouží k ověření možnosti a podmínek změn v území, slouží jako podklad k pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, jejích změn a slouží pro rozhodování v území. Aktualizace 2021.

02. Jaký je rozdíl v územních a urbanistických studiích registrovaných (evidovaných) a neregistrovaných (neevidovaných) Ústavem územního rozvoje v Brně? Je registrace nutná?

Územní a urbanistické studie, o nichž byla data vložena do evidence územně plánovací činnosti („registrované", "evidované“), jsou neopominutelným podkladem pro rozhodování v území (na rozdíl od neevidovaných, které jsou pouze podkladem). „Registrace“ je nutná, pokud je v platné územně plánovací dokumentaci vymezena plocha nebo koridor, v nichž je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie. Aktualizace 2021.

03. Bude registraci územní studie provádět obec sama, nebo ji bude provádět obec s rozšířenou působností? Jaký vliv bude mít případná „evidence“ či „registrace“ územní studie pro budoucí rozhodování stavebních úřadů a úřadu územního plánování?

Pořizovatel územní studie podá poté, kdy schválil možnost jejího využití podle § 25 stavebního zákona, návrh na vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti (§30 odst. 5 stavebního zákona). Přitom pořizovatelem územní studie může být Obecní úřad obce s rozšířenou působností jako orgán územního plánování ("úřad územního plánování") v přenesené působnosti (§ 6 odst. 1 stavebního zákona) nebo obecní úřad, který zajistí splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti podle § 24 stavebního zákona (§ 6 odst. 2 stavebního zákona). Evidence územně plánovací činnosti probíhá dle § 162 stavebního zákona a § 22 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Podkladem pro vkládání dat do evidence územně plánovací činnosti obcí je v případě územní studie REGISTRAČNÍ LIST ÚZEMNÍ STUDIE dle přílohy č. 14 vyhlášky. Urbanistická studie, která byla vložena do evidence územně plánovací činnosti, slouží, mimo jiné, jako podklad pro rozhodování v území (§ 25 stavebního zákona). Evidovaná územní (urbanistická) studie je podkladem neopominutelným. Aktualizace 2021.

04. Do kdy je nutné aktualizovat územní a urbanistické studie a kdo hradí jejich případnou aktualizaci?

Územní a urbanistické studie se neaktualizují. Podle § 30 odst. 6 stavebního zákona prověří pořizovatel nejpozději do 8 let od posledního vložení dat o územní/urbanistické studii do evidence územně plánovací činnosti aktuálnost jejího řešení a v případě možnosti jejího dalšího využití zajistí vložení dat o této skutečnosti do evidence, jinak ministerstvo, popřípadě jím pověřená organizační složka státu, údaje o územní studii z evidence vypustí. Ministerstvo, popřípadě jím pověřená organizační složka státu, vypustí údaje o územní studii z evidence územně plánovací činnosti též v případě, že její obsah je v rozporu s právními předpisy. Aktualizace 2021.

05. Seznámila jsem se s metodickým pokynem "Územní Studie" vypracovaným Ústavem územního rozvoje Ministerstva pro místní rozvoj ČR z prosince 2010. Nepodařilo se mi zjistit, zda skutečně je tento dokument platný.

Metodický pokyn "Územní Studie" vypracovaný Ústavem územního rozvoje v prosinci 2010, o kterém se zmiňujete, již pozbyl vlivem následných legislativních změn na aktuálnosti (je neplatný), a proto je na webových stránkách MMR a ÚÚR takto označen a zařazen mezi neaktuální stanoviska a metodiky. Aktuální metodiky týkající se územních studií naleznete na adrese: http://www.uur.cz/default.asp?ID=4633. Aktualizace červen 2021.

06. Lze na základě urbanistické studie, ve které jsou vymezeny plochy k zastavění rodinnými domy mimo intravilán obce tuto zástavbu povolit?

Do 31. 12. 2020 využívané ustanovení § 188a odst. 1 písm. b) stavebního zákona, podle kterého bylo možno „Na území obce nebo části území obce, která nemá územní plán, …umisťovat stavby podle urbanistické studie, byla-li pro území obce opatřena do 31. prosince 2006 a data o ní byla vložena do evidence územně plánovací činnosti“ již od 1. 1. 2021 použít nelze. Tedy na základě této urbanistické studie nelze již zástavbu umístit a povolit. Aktualizace 2021.

07. Při prověřování aktuálnosti urbanistické studie dojde k několika úpravám. Bude tato urbanistická studie moci být zapsaná do evidence, bude sloužit pro územní rozhodování nebo bude sloužit jako podklad pro zadání ÚP?

V tomto případě se bude fakticky jednat o přepracování urbanistické studie na územní studii. Podle § 30 odst. 5 stavebního zákona pořizovatel územní studie podá poté, kdy schválil možnost jejího využití podle § 25 stavebního zákona (jako podkladu k pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, jejich změně, pro rozhodování v území), návrh na vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti. Aktualizace 2021.

08. Jaká jsou kritéria pro posuzování aktuálnosti územní studie?

Aktuální je ta územní studie, jejíž věcné řešení je v souladu s v současné době platnou Politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací, která respektuje současné limity využití území, např. později vyhlášená záplavová území, chráněné části přírody apod., není v rozporu s právními předpisy a zároveň je aktuální z hlediska záměrů v ní obsažených. Při hodnocení její aktuálnosti a aktuálnosti jejích záměrů se úřad územního plánování opírá zejména o názor dotčené obce. V případě, že je její obsah v rozporu s právními předpisy, vypustí Ministerstvo, popřípadě jím pověřená organizační složka státu, údaje o územní studii z evidence územně plánovací činnosti. Aktualizace 2021.

09. V § 30 v odstavci 2) stavebního zákona je uvedeno, že „pořizovatel pořizuje územní studii v případech, kdy je to uloženo územně plánovací dokumentací, z vlastního nebo jiného podnětu.“ Znamená to, že se jedná o tři možnosti, kdy lze pořídit územní studii, nebo musí být územní studie vždy uložena v ÚPD?

Ano, jedná se o tři možnosti. Podle § 30 odstavce 2 stavebního zákona pořizuje pořizovatel územní studii v případech, kdy: - je to uloženo územně plánovací dokumentací, - z vlastního podnětu nebo - z jiného podnětu. Podmínka pořízení územní studie nemusí být tedy vždy uložena v ÚPD. Aktualizace 2021.

10. Kdo uhradí náklady na pořízení územní studie uložené územním plánem?

V případě, že je pořízení územní studie uloženo územním plánem, hradí územní studii vždy obec (stalo se tak z vlastní vůle zastupitelstva obce), a to i v případě, že samotné pořízení např. změny územního plánu bylo z podnětu vlastníka pozemku, který chce začít stavět. V zadání územní studie však může pořizovatel stanovit, že ten, kdo hodlá změnu v území realizovat, může zajistit zpracování územní studie na své náklady. Nelze však její pořízení úhradou nákladů podmínit. Aktualizace 2021.

11. V případě, že obec schválila nový územní plán (ÚP)s tím, že je v něm více lokalit, které jsou určeny pro zástavbu rodinnými domy a že u všech je podmínka územní studie (ÚS), ale v současné době obec upřednostňuje jiné lokality, může si vlastník pozemku dobrovolně nechat vypracovat územní studii, aby vše urychlil a mohl začít stavět?

Územní studii může pořizovat pouze orgán ÚP s příslušnou působností, tedy pořizovatel. V zadání územní studie může pořizovatel stanovit, že ten, kdo hodlá změnu v území realizovat, může zajistit zpracování územní studie na své náklady (jedná se o možnost, nikoliv o povinnost). Obecně platí, že pokud je v ÚP stanovena podmínka zpracování ÚS, bylo tak stanoveno z vlastní vůle zastupitelstva obce a jedná se tedy o ÚS pořizovanou z vlastního podnětu. Pokud zastupitelstvo tuto podmínku stanovilo, znamená to, že tuto územní studii také uhradí. Dále upozorňujeme, že dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., příloha 7 část I., odst. 2 písm. c) musí být stanovena lhůta pro pořízení územní studie, ve které musí dojít ke schválení možnosti využití územní studie pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti. Není-li lhůta stanovena, jedná se o rozpor s citovanou vyhláškou. Marným uplynutím lhůty pro vložení dat o ÚS do evidence územně plánovací činnosti tato podmínka zaniká a v předmětné ploše se postupuje, jako by ÚS nebyla požadována. Aktualizace 2021.

12. V současně platném územním plánu je pro určité území stanovena podmínka pořízení územní studie bez stanovení konkrétní lhůty. Jak dlouho může být takovéto území podmínkou pořízení územní studie blokováno?

Novela stavebního zákona účinná od 1. 1. 2013 (zákon č. 350/2012 Sb.) stanovila povinnost v případě podmínění rozhodování o změnách v území územní studií stanovit v územním plánu rovněž podmínky pro její pořízení a přiměřenou lhůtu pro vložení dat o ní do evidence územně plánovací činnosti (§ 43 odst. 2 SZ). Marným uplynutím této stanovené lhůty omezení změn v území zaniká. Ve Vašem případě, kdy není v územním plánu stanovena konkrétní lhůta pro územní studii, platí přechodná ustanovení, ze kterých vyplývá: pokud není v územně plánovací dokumentaci stanovena lhůta pro vložení dat o územní studii do evidence územně plánovací činnosti, pozbývá úkol „prověřit územní studií změny využití plochy nebo koridoru vymezených v územním plánu jako podmínka pro rozhodování“ platnosti uplynutím 4 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (čl. II odst. 5 zákona č. 350/2012 Sb.), tj. tzv. „blokování“ území skončilo 1. 1. 2017. Aktualizace 2021.

13. V územním plánu je podmíněno využití dané lokality pořízením územní studie. Lhůta pro zpracování studie je stanovena: „do zahájení výstavby, aby bylo zajištěno vynaložení prostředků na dokumentaci pouze pro reálné a aktuální potřeby.“ Jak lze dle takto stanovené lhůty zjistit, kdy dojde k jejímu tzv. marnému uplynutí?

Ve Vašem případě se nejedná o žádnou konkrétně stanovenou lhůtu tak, jak to vyžaduje stavební zákon. Odpověď je stejná jako u předchozího dotazu, tj. lhůta musí být konkrétní a jejím marným uplynutím zaniká omezení změn v území předmětnou územní studií (viz § 43 odst. 2 SZ). Pokud ale není v územním plánu stanovena konkrétní lhůta („do zahájení výstavby“ – toto opravdu není konkrétní lhůta), platí přechodná ustanovení (viz čl. II odst. 5 zákona č. 350/2012 Sb.), tj. úkol „prověřit územní studií změny využití plochy nebo koridoru vymezených v územním plánu jako podmínka pro rozhodování“ pozbyl platnosti uplynutím 4 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Aktualizace 2021.

14. Je povinností pořizovatele zveřejňovat územní studii dálkovým přístupem? V příloze č. 14 vyhlášky č. 500/2006 Sb. - Registrační list, je v závěru uvedeno: „Dokumentace je přístupná na webové adrese…“.

Územní studii a místa, kde je možné do ní nahlížet, pořizovatel zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Aktualizace únor 2021.

15. Na základě požadavku v územním plánu byla pro danou lokalitu pořízena územní studie. Zastupitelstvo obce však územní studii dosud neschválilo. Může být tato územní studie zapsána do evidence ÚPČ?

Může. Zastupitelstvo obce územní studii neschvaluje ani nevydává. Pokud by tak učinilo, jednalo by se o nezákonný zásah samosprávy do výkonu státní správy a k tomuto aktu zastupitelstva by nemohlo být přihlíženo. Schválení možnosti využití územní studie přísluší pořizovateli. Pořizovatel územní studie podá poté, kdy schválil možnost jejího využití podle § 25 stavebního zákona, návrh na vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti. Aktualizace 2021.

16. Na základě požadavku v územním plánu byla pro danou lokalitu pořízena územní studie a data o ní byla vložena do evidence. Územní studie obsahovala přísné regulativy. Zastupitelstvo obce ji proto na podzim 2011 zrušilo a stanovilo vlastní zásady pro výstavbu v této lokalitě. Máme nové zájemce, kteří by chtěli v této lokalitě stavět, narážejí však na problémy se stavebním úřadem, kde je jim sdělováno, že pokud je zrušena studie, nelze v dané lokalitě stavět.

Územní studii nelze rozhodnutím zastupitelstva zrušit. Schválení možnosti využití územní studie je záležitostí pořizovatele, který územní studii pořídil. Rozhodnutím zastupitelstva rovněž nelze stanovovat „vlastní zásady pro výstavbu“ bez použití nástrojů územního plánování, kterými jsou v tomto případě zejména územní plán a jeho změna nebo regulační plán a jeho změna. Pokud je územní studie nadále v evidenci územně plánovací činnosti, je podkladem pro rozhodování a stavební úřad by k ní měl přihlížet. Aktualizace 2021.

17. Jakou formu má mít „schválení možnosti využití územní studie“?

Územní studii prověří pořizovatel z hlediska jejího možného využití jako podkladu pro zpracování, aktualizaci nebo změnu územně plánovací dokumentace nebo pro rozhodování v území v „Registračním listu územní studie“ (příloha č. 14 vyhlášky č. 500/2006 Sb.). Prostřednictvím registračního listu podá krajskému úřadu návrh na vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti, popř. sám, pokud byl krajským úřadem pověřen, data do této evidence vloží. Tím jsou splněny náležitosti vyžadované stavebním zákonem. Formulace schválení možnosti využití územní studie viz následující odpovědi v otázkách 18. a 19. Aktualizace 2021.

18. Jak má být formulováno „schválení možnosti pro využití územní studie“, která je určena jako podklad pro pořízení změny územního plánu?

U územní studie, která má sloužit jako podklad pro pořízení územního plánu nebo jeho změny je možno formulovat schválení možnosti využití územní studie následovně: Pořizovatel, (název pořizovatele), příslušný podle § 6 odst. 1) písm. c), resp. podle jiných ustanovení stavebního zákona (s ohledem na pořizovatele) schvaluje v souladu s § 30 odst. 5 stavebního zákona možnost využití územní studie (název územní studie) zpracované (zpracovatel a datum zpracování) z vlastního/jiného podnětu (kdo dal podnět) jako podkladu pro zpracování územního plánu (resp. změny územního plánu). Aktualizace 2021.

19. Je nějaký rozdíl mezi schválením možnosti využití územní studie s ohledem na účel, pro který byla pořízena – tedy například územní studie, která byla pořízena jako podklad pro návrh územního plánu nebo jeho změnu a územní studie, která byla pořízena jako podklad pro rozhodování v území?

Rozdíl je pouze ve formulaci schválení možnosti využití územní studie. V případě, že se bude jednat o územní studii, jejíž zpracování je podmínkou pro rozhodování o změnách v území, pak bude formulace schválení možnosti využití územní studie znít například následovně: Pořizovatel, (název pořizovatele), příslušný podle § 6 odst. 1) písm. c), resp. podle jiných ustanovení stavebního zákona (s ohledem na pořizovatele) schvaluje v souladu s § 30 odst. 5 stavebního zákona možnost využití územní studie (název územní studie) uložené územním plánem (název územního plánu) a zpracované (zpracovatel a datum zpracování) jako podkladu pro rozhodování v území. Aktualizace 2021.

20. Co se stane s územními studiemi, když je pořizovatel do 31. 12. 2018 z hlediska aktuálnosti neprověřil?

V případě, že pořizovatel územní studie (tzn. ÚÚP nebo KÚ nebo újezdní úřad pro území vojenského újezdu), o které byla vložena data do evidence územně plánovací činnosti do 30. června 2010, ji neposoudil do 31. prosince 2018 z hlediska její aktuálnosti podle § 30 odst. 6 stavebního zákona a pokud pořizovatel nezajistil vložení dat o této skutečnosti, resp. údajů o prověření této studie v uvedené lhůtě do evidence územně plánovací činnosti, pak je Ministerstvo pro místní rozvoj, popřípadě jím pověřená organizační složka státu (tzn. ÚÚR), z této evidence vypustilo. Toto ustanovení se vztahuje i na urbanistické studie, územní generely nebo územní prognózy evidované podle § 185 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. Pro územní studie vložené do evidence po 30. červnu 2010 platí obecně povinnost jejich prověření do 8 let od vložení, případně posledního vložení dat o této skutečnosti do evidence. Aktualizace 2021.

21. Jak se postupuje u studií, které byly vloženy do evidence územně plánovací činnosti po 30. 6. 2010?

Pořizovatel nejpozději do 8 let od posledního vložení dat o územní studii do evidence územně plánovací činnosti prověří aktuálnost jejího řešení, a pokud posoudí, že je možno ji dále využívat, zajistí vložení dat o této skutečnosti do evidence. Pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, vypustí údaje o územní studii z evidence územně plánovací činnosti Ministerstvo, popřípadě jím pověřená organizační složka státu; studie bude vypuštěna z evidence i v případě, že její obsah je v rozporu s právními předpisy (§ 30, odst. 6 stavebního zákona). Aktualizace 2021.

22. Kdo o eventuální neplatnosti územní studie rozhoduje a na základě jakého podnětu?

Aktuálnost řešení územní studie prověřuje pořizovatel (rozhoduje). Může se tak stát například z podnětu obce, jeho vlastního podnětu nebo ze zákona. Zákonem č. 225/2017 Sb., který novelizoval stavební zákon (§ 30 odst. 6 stavebního zákona), byla zavedena povinnost periodického ověřování aktuálnosti územních studií. Pořizovatel nejpozději do 8 let od posledního vložení dat o studii do evidence územně plánovací činnosti prověří aktuálnost jejího řešení, a v případě možnosti jejího dalšího využití zajistí, aby o této skutečnosti byla vložena data do evidence územně plánovací činnosti. Aktualizace 2021.

Územní systémy ekologické stability

01. Jestliže je ÚSES povinnou součástí územně plánovací dokumentace, je také povinností zařadit skladebné prvky ÚSES do veřejně prospěšných opatření?

Účelem vymezení veřejně prospěšného opatření je poskytnutí možnosti řešit zajištění pozemků pro veřejně prospěšné opatření, v krajním případě vyvlastněním. ÚSES by proto měl být vymezen v ÚPD jako veřejně prospěšné opatření, pokud je pravděpodobné, že nedojde k dohodě s vlastníkem pozemku, na němž je vymezen navržený prvek ÚSES vyžadující změnu využití území. Aktualizace 2021.

V

Věcné břemeno

1. V případě žádosti dle § 82 SZ je třeba, aby byl zajištěn ke všem nově vzniklým pozemkům (scelovaným i rozdělovaným) přístup z veřejně přístupné pozemní komunikace (dle §12 vyhlášky č. 503/2006 Sb.). Je třeba tento přístup zajistit např. zřízením věcného břemene také v případě, kdy sousední pozemek (který již navazuje na veřejnou pozemní komunikaci) je stejného vlastníka jako pozemek bez přístupu? Přístup je v tomto případě zajištěn i bez věcného břemene, jelikož oba pozemky mají stejného vlastníka a zřízení věcného břemene je otázka pro případný prodej v budoucnu.

Dle § 20 odst. 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb. se pozemek vždy vymezuje tak, aby svými vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním, umožňoval využití pro navrhovaný účel a byl dopravně napojen na veřejně přístupnou pozemní komunikaci. Z uvedeného vyplývá, že věcné břemeno nestačí. Aktualizace 2021.

Veřejné osvětlení

01. Je veřejné osvětlení, případně další kabelové rozvody včetně ochranného pásma v obcích, součástí sledovaného jevu číslo 73 - nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy dle přílohy číslo 1 části A vyhlášky č. 500/2006 Sb.?

Veřejné osvětlení není předmětem sledování pro účely ÚAP. Aktualizace 2021.

Veřejně prospěšná stavba, veřejně prospěšné opatření

01. V územním plánu je navržena jako veřejně prospěšná stavba silnice II. třídy; město hodlá vybudovat její část (asi 1/4 délky) v potřebné kategorii - tato část bude zatím sloužit jako příjezdová komunikace do stávajícího a navrhovaného průmyslového areálu. Pokud bude vybudována jen uvedená část komunikace, která zatím nebude mít funkci silnice II. třídy, ztrácí pro tento úsek statut veřejné prospěšnosti?

Pokud bude uvedený úsek silnice splňovat parametry silnice II. třídy vč. podmínek stanovených územním plánem, pak se jedná o etapu výstavby veřejně prospěšné stavby. Aktualizace 2021.

02. Co všechno je třeba učinit pro zapsání VPS, pro předkupní právo do katastru nemovitostí?

Z ustanovení § 101 odst. 1 stavebního zákona vyplývá, že předkupní právo se v územním plánu nebo regulačním plánu vymezuje označením nemovitosti podle zvláštního právního předpisu a stanovením oprávněné osoby, v případě státu též stanovením příslušné organizační složky nebo příspěvkové organizace nebo státního podniku. Textovou část územního plánu nebo regulačního plánu obsahující vymezení nebo změnu vymezení předkupního práva zašle obec nebo kraj neprodleně osobě oprávněné z předkupního práva a osobám, jejichž nemovitosti předkupní právo zatěžuje. Osoba oprávněná z předkupního práva podá neprodleně návrh na zápis předkupního práva do katastru nemovitostí. Předkupní právo podle tohoto zákona vzniká nabytím účinnosti územního plánu nebo regulačního plánu a má účinky věcného práva. Aktualizace 2021.

03. Jestliže je ÚSES povinnou součástí územně plánovací dokumentace, je také povinností zařadit skladebné prvky ÚSES do veřejně prospěšných opatření?

Územní systém ekologické stability (ÚSES) lze zařadit do veřejně prospěšných opatření definovaných v § 2 odst. 1 písm. o) stavebního zákona: „V tomto zákoně se rozumí veřejně prospěšným opatřením opatření nestavební povahy sloužící ke snižování ohrožení území a k rozvoji anebo k ochraně přírodního, kulturního a archeologického dědictví, vymezené ve vydané územně plánovací dokumentaci.“. Nejedná se však o povinnost. O zařazení rozhoduje zastupitelstvo obce při vydávání územního plánu po předchozím projednání s dotčenými orgány. Aktualizace 2021.

Veřejné prostranství

01. Jak mám rozumět pojmu "veřejné prostranství" a jakým způsobem se vymezuje?

„Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru“ (§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích). Ve vyhlášce č. 501/2006 Sb. se v § 7 odst. 2 uvádí: „Plochy veřejných prostranství zahrnují zpravidla stávající a navrhované pozemky jednotlivých druhů veřejných prostranství a další pozemky související dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení, slučitelné s účelem veřejných prostranství. Pro každé dva hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení anebo smíšené obytné se vymezuje s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m2; do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace“. Je třeba si uvědomit, že nejde o vydlážděnou plochu, ale především o parky, veřejnou zeleň obecně, a další veřejná prostranství, která svými parametry splňují požadavky citované vyhlášky. Účelem takto stanovených ploch je zajistit nejen dostatek zeleně, ale i dostatek ploch pro společenské aktivity obce (shromažďování, dětská hřiště, odpočívadla apod.). Aktualizace 2021.

02. Pořizuji nový územní plán. Stávající stav je takový, že mezi komunikací a soukromými pozemky není pruh veřejné zeleně, ale ihned následují vjezdy ke garážím domů. V některých místech jsou dokonce ihned domy. Na konci jedné takové ulice chce obec realizovat rozvojovou plochu pro bydlení. Jak postupovat při vymezování veřejných prostranství.

Jedná-li se o větší zastavitelnou plochu, je třeba v rámci této plochy navrhnout veřejná prostranství v souladu s § 7 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., případně nedostatek veřejných prostranství ve stávající zástavbě v zastavitelné ploše vykompenzovat. Vykompenzování však na rozdíl od požadavků uvedených ve vyhlášce není povinností. V případě, že chcete v územním plánu řešit šířku ulice v návaznosti na stávající zástavbu (pokračování ulice), je možno pro zachování charakteru zástavby využít i minimálních parametrů, stanovených v § 22 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., to znamená, že šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace, bude min. 8 m (při jednosměrné komunikaci min. 6,5 m). Dle § 25 odst. 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb., platí, že: „Vzdálenost průčelí budov, v nichž jsou okna obytných místností, musí být nejméně 3 m od okraje vozovky silnice nebo místní komunikace; tento požadavek se neuplatní u budov umisťovaných ve stavebních prolukách řadové zástavby a u budov, jejichž umístění stanoví vydaná územně plánovací dokumentace.“ Další podmínkou je min. šířka pozemní komunikace a normové předpisy pro uložení inženýrských sítí. Z těchto podmínek vychází šířka komunikačního prostoru mezi pozemky pro bydlení. Aktualizace 2021.

Větrné elektrárny

01. Lze stavby větrných elektráren považovat za stavby veřejné technické infrastruktury?

Větrné elektrárny nelze považovat za stavby veřejné technické infrastruktury. Aktualizace 2021.

Vyhodnocení ÚP na udržitelný rozvoj území

01. Kdo bude dělat vyhodnocení územního plánu na udržitelný rozvoj?

Vyhodnocení územního plánu na udržitelný rozvoj území zpracuje projektant ÚPD, pokud bude tento požadavek obsažen v zadání nebo pokynech pro zpracování návrhu územního plánu nebo jeho změny, případně v obsahu změny při pořizování změny zkráceným postupem. Součástí tohoto vyhodnocení je také vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí, které musí zpracovat osoba s autorizací pro tuto činnost (držitel autorizace podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb.). V případech, kdy je součástí vyhodnocení vlivů na životní prostředí i vyhodnocení vlivu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (NATURA 2000), musí toto vyhodnocení zpracovat osoba se zvláštní autorizací pro vyhodnocení vlivu na NATURU 2000 (§ 45i, odst.3 zákona č. 114/1992 Sb.). Aktualizace 2021.

02. Pokud nebyl uplatněn požadavek na vyhodnocení vlivů na životní prostředí (v rámci vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území) k zadání, může být uplatněn až jako stanovisko dotčeného orgánu k návrhu územního plánu? (Dotčený orgán napsal, že se vyjádří až k návrhu.)

Dotčený orgán musí v souladu s § 47 odst. 3 stavebního zákona uvést, zda má být návrh územního plánu posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí, případně stanovit podrobnější požadavky podle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí již ve svém stanovisku k návrhu zadání, ne později v rámci stanoviska k návrhu územního plánu. Na základě tohoto požadavku uvede pořizovatel v zadání podle § 47 odst. 3 požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Aktualizace 2021.

Výjimky

01. Je možné udělovat výjimky ze stavebního zákona?

Ze stavebního zákona výjimky udělovat nelze. Výjimky lze udělit pouze v souladu s ustanovením § 169 stavebního zákona z některých prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu, ve kterých je to výslovně uvedeno. Aktualizace 2022.

Vysvětlení některých pojmů stavebního zákona

01. Co je ve stavebním zákoně (§ 55 odst. 2) myšleno pojmem obdobně?

Obdobně v tomto případě znamená totéž co stejně. Aktualizace 2021.

02. Co je ve stavebním zákoně myšleno pojmem přiměřeně?

Přiměřeně znamená zjednodušeně, přičemž nesmí být zkrácena práva účastníků. Aktualizace 2021.

03. Co v souvislosti s § 80 odst. 2 písmeno e) stavebního zákona znamená použití pojmu „zejména“?

Použití pojmu zejména znamená, že platí to, co je v předpisu uvedeno (vyjmenováno), a rovněž další možné doplnění uvedeného výčtu v mezích předpisu tak, že přitom nesmí být změněna povaha věci. Aktualizace 2021.

Vyvlastnění

01. Je pojem vyvlastnění podle § 170 stavebního zákona totožný s pojmem vyvlastnění, jak je definován v § 2 odst. a) vyvlastňovacího zákona, tj. zahrnuje i omezení práva věcným břemenem?

Ano, obsah těchto pojmů je v obou zákonech totožný. Aktualizace 2021.

Vztah projednávaných ÚP a nově vydaných ZÚR

01. Jak postupovat, dojde-li v průběhu projednávání územního plánu k novému vydání zásad územního rozvoje nebo aktualizace ZÚR?

Dojde-li při pořizování územního plánu v průběhu jeho projednávání k novému vydání zásad územního rozvoje nebo jejich aktualizaci, je nutno uvést pořizovaný návrh územního plánu do souladu s touto dokumentací. Stavební zákon na uvedenou situaci pamatuje. Po společném jednání o návrhu územního plánu nebo po veřejném projednání (příp. po opakovaném veřejném projednání) vydává krajský úřad stanovisko, v němž na případný rozpor se ZÚR upozorní (§ 50 odst. 7 a 8, § 52 odst. 3). Pořizovatel následně zajistí upravení návrhu ÚP (§ 51 odst. 1 a § 53 odst. 1 stavebního zákona). 2021.

02. Jak postupovat, pokud se vydání územního plánu dostane do souběhu s vydáním zásad územního rozvoje?

Pokud se vydání územního plánu dostalo do časově zhruba stejného období jako vydání zásad územního rozvoje, je možno postupovat dvěma způsoby: 1. ÚP nevydat (pozdržet) a po vydání ZÚR s využitím § 54 odst. 2 a 3 stavebního zákona návrh ÚP upravit tak, aby byl v souladu se ZÚR a znovu projednat. Je v pravomoci pořizovatele, aby posoudil, zda se bude jednat o úpravu nebo podstatnou úpravu návrhu ÚP, nebo zda bude nutno ve výjimečném případě návrh ÚP přepracovat. 2. ÚP vydat v případě, že nová ZÚR ještě nebyla vydána, a po jejím vydání postupovat změnou územního plánu (§ 54 odst. 6 stavebního zákona). 2021.

Z

Zadání územního plánu

01. Zadání územního plánu může mít ze zákona nepovinnou přílohu. Co má tato nepovinná příloha předjímat a jaký odborník, s jakou kvalifikací a na základě jakých podkladů či informací je oprávněn ji nakreslit? Tuto skicu totiž vyžadují především orgány ochrany životního prostředí, když nemají u zadání výkres funkčního členění tj. předem závazné určení kde, jak velké a jak funkčně určené plochy teprve projektant vymyslí!

Podle § 47 stavebního zákona pořizovatel v návrhu zadání stanoví hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu. Obsah zadání územního plánu je stanoven v Příloze 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Žádná "nepovinná příloha ve stavebním zákoně ani v uvedené vyhlášce obsažena není.Dotčené orgány při projednávání návrhu zadání nemohou vyžadovat jiné než zákonem stanovené náležitosti. Dotčené orgány nemají v žádném právním předpisu zmocnění grafickou přílohu k zadání vyžadovat. Je chybou pořizovatele, pokud na takový požadavek dotčeného orgánu přistoupí. Aktualizace 2021.

02. Je možné připomínku fyzické osoby zapracovat do návrhu zadání a předložit ke schválení zastupitelstvu a následně dále pokračovat ve zpracování návrhu nebo je třeba dílčí změnu projednat zvlášť a pokračovat po projednání této změny v dalším procesu?

Pořizovatel je kvalifikovaná osoba, která uplatněné podněty s určeným zastupitelem vyhodnotí, návrh zadání dle společného uvážení upraví a předloží zastupitelstvu. Zadání se však nikdy znovu neprojednává stejně jako „pokyny pro zpracování návrhu územního plánu“. Aktualizace 2021.

Ž

Žadatel

01. Kdo je ve smyslu stavebního zákona žadatel?

Žadatel je osoba (fyzická nebo právnická), která vznáší požadavky vůči obci nebo správnímu orgánu ve věcech územního plánování a umisťování staveb. Aktualizace 2021.

Z

Zahrádkové kolonie

01. Nový stavební zákon ani vyhláška č. 501/2006 Sb. neobsahují problematiku zahrádkových kolonií. Dle našeho názoru nelze tyto plochy začlenit ani do ploch rekreace (charakterizovaných v § 5 vyhlášky), ani do jiných zde uvedených ploch. Do žádné skupiny staveb charakterizovaných vyhláškou nelze začlenit ani objekty individuální rekreace v zahrádkových koloniích (zahrádkářské chaty).

Zahrádkové kolonie, které jsou přednostně určeny pro zemědělské využití, by měly být zařazeny do ploch zemědělských podle § 14 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Vzhledem k tomu, že se jedná částečně i o specifický způsob rekreace, je tuto skutečnost nutno vyjádřit v podmínkách využití plochy. Tyto podmínky však nesmějí být v rozporu s § 18 odst. 5 stavebního zákona. Do plochy rekreace je vhodné zahrádkovou kolonii zařadit jen v případech, kdy rekreační funkce jednoznačně převažuje a není třeba ji omezovat z hlediska veřejných zájmů. Další možností je využít i ustanovení § 3 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., kde se uvádí, že ve zvlášť odůvodněných případech lze stanovit plochy s jiným způsobem využití, než je stanoveno v § 4-19 vyhlášky. Zdůvodnění musí být součástí odůvodnění územního plánu. Aktualizace 2021.

Zásady územního rozvoje

01. Postačí návrh zásad územního rozvoje ve smyslu § 39 odst. 1 stavebního zákona vystavit a veřejnou vyhlášku vyvěsit současně – tedy celkem po dobu 30 dnů?

Nepostačí. Podle § 25 odst. 2 správního řádu ve vazbě na ustanovení § 20 stavebního zákona se veřejná vyhláška vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který vyhlášku doručuje, a vyznačí se na ní den vyvěšení. Veřejná vyhláška se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se vyhláška považuje za doručenou. Přitom 15 dnů se počítá od vyvěšení na úřední desce obce, jejíž správní orgán vyhlášku doručuje. Poté je nutno vystavit návrh k veřejnému nahlédnutí na dobu 30 dnů (pravděpodobně nevadí, když by byl návrh zveřejněn současně s vyhláškou, ale v tom případě by musel být zveřejněn nejen po stanovenou dobu 30 dnů, ale i po dobu min. 15 dnů nutnou pro doručení veřejné vyhlášky - tj. min. 45 dnů). Veřejné projednání je tedy možno konat nejdříve 45. den ode dne, kdy byla vyvěšena veřejná vyhláška na úřední desce obce, jejíž správní orgán vyhlášku doručuje. Aktualizace 2021.

02. Je nutno návrh zásad územního rozvoje opakovaně veřejně projednat, pokud návrh nebude vystaven po stanovenou dobu 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky?

Ano, pokud nebude dodržena lhůta vystavení návrhu 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky, je nutno celý proces zopakovat. Aktualizace 2021.

03. Jak bude pořizovatel postupovat, pokud některá obec nevyvěsí veřejnou vyhlášku z nějakého důvodu na úřední desce (např. pokud nesouhlasí s navrženým koridorem pro infrastrukturu nadmístního významu navrženým ZÚR) a tak blokuje projednání? Podle mne ani ve správním řádu ani ve stavebním zákoně neexistuje mechanismus, jak obec donutit veřejnou vyhlášku vyvěsit a tak umožnit řádné projednání návrhu.

Pokud jde o řízení, ve kterém se veřejnou vyhláškou doručuje ve správních obvodech několika obcí, správní orgán, který písemnost doručuje, ji nejpozději v den vyvěšení zašle též příslušným obecním úřadům, které jsou povinny písemnost bezodkladně vyvěsit na svých úředních deskách na dobu nejméně 15 dnů. Pokud ji obec, resp. některý odpovědný úředník nevyvěsí, jedná se o porušení zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, konkrétně porušení povinností úředníka podle § 17 výše uvedeného zákona. Pro zjednání nápravy je v případě nečinnosti obce příslušný krajský úřad. Aktualizace 2021.

Zastavěné území

01. Zahrnuje se do zastavěného území jen stavební parcela pod chatou nebo lze do něj zahrnout na základě místního šetření i část související louky?

Podle § 58 odst. 1 stavebního zákona hranici jednoho zastavěného území tvoří čára vedená po hranici parcel, ve výjimečných případech ji tvoří spojnice lomových bodů stávajících hranic nebo bodů na těchto hranicích. Podle odst. 2 citovaného paragrafu se do zastavěného území zahrnují pozemky v intravilánu, s výjimkou…, a dále pozemky vně intravilánu, a to a) zastavěné stavební pozemky,… Podle § 2 odst. 1 písm. c) se v tomto zákoně zastavěným stavebním pozemkem rozumí pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako stavební parcela a další pozemkové parcely zpravidla pod společným oplocením, tvořící souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami,… Pro vymezení vnější hranice zastavěného území platí stejné zásady bez ohledu na skutečnost, zda je vymezeno územním plánem nebo samostatným postupem. Záleží tedy na konkrétním posouzení, ale zařazení části související louky by zřejmě neodpovídalo uvedeným ustanovením. Aktualizace 2021.

02. Musí mít návrh vymezení zastavěného území již pro projednávání s dotčenými orgány a dotčenou obcí podle § 59 odst. 2 SZ formu opatření obecné povahy nebo postačí mapový podklad s vyznačenou hranicí zastavěného území?

Návrh vymezení zastavěného území podle § 59 odst. 2 stavebního zákona musí mít formu opatření obecné povahy již při projednání s dotčenými orgány a obcí. Mapový podklad s vyznačenou hranicí nestačí. Aktualizace 2021.

03. Patří hřbitovy do zastavěného území?

Hřbitovy patří do zastavěného území. Jedná se o zařízení občanského vybavení. Aktualizace 2021.

04. Jakým způsobem lze vymezit zastavěné území obce, má-li obec platný územní plán?

V obcích, , kde je jakýkoliv platný územní plán [myšleno obecně územně plánovací dokumentace (dále jen ÚPD) obce], je zastavěné území součástí této ÚPD [přitom podle § 189 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. se za zastavěné území považuje současně zastavěné území (dále jen SZÚ) obce vyznačené podle tehdy platných právních předpisů v územním plánu obce nebo v regulačním plánu, a to po dobu platnosti této ÚPD). Zastavěné území se aktualizuje změnou ÚPD (přitom u ÚPD, které mají stanovené SZÚ, se při pořizování a vydání jejich změny zastavěné území aktualizuje podle zákona č. 183/2006 Sb.). Aktualizace 2021.

05. Jak postupovat při vymezování zastavěného území, pokud platný územní plán řeší pouze část správního území obce (například když správní území obce zahrnuje ještě další dvě, které územní plán neřeší)?

V území, které je řešeno platným územním plánem, se vymezuje zastavěné území změnou tohoto územního plánu. V území tímto ÚP neřešeném se zastavěné území vymezuje samostatným postupem. Aktualizace 2021.

06. Patří do zastavěného území pozemky komunikace nebo její části, která prochází jednostranně kolem vymezeného intravilánu a jsou z ní vjezdy do zastavěného území (z druhé strany komunikace není zastavěné území a komunikace je z doby, před vymezením intravilánu)?

Ze znění § 58 odst. 2 písmeno c) stavebního zákona vyplývá, že pozemky komunikace, která prochází jednostranně kolem vymezeného intravilánu a jsou z ní vjezdy do zastavěného území, patří do zastavěného území. Aktualizace 2021.

07. Platí § 18 odst. 5 stavebního zákona (V nezastavěném území lze….) i v případě, že má obec už schválený územní plán?

Paragraf 18 odst. 5 stavebního zákona platí i v případě, že obec má platný územní plán. Územní plán může podmínky pro využití ploch v nezastavěném území zpřísnit, nemůže však mezi přípustné využití plochy zařadit stavby, zařízení a jiná opatření, která § 18 odst. 5 nepřipouští. Aktualizace 2021.

08. Lze umisťovat stavby mimo zastavěné území obce (na nezastavitelné ploše) na parcele, která je v katastru nemovitostí vedená jako „zbořeniště“?

Na pozemku, označeném v KN jako zbořeniště je možné stavbu obnovit, pokud to není v rozporu s územním plánem. Aktualizace 2021.

09. Patří do zastavěného území i samostatná uzavřená část intravilánu, kde jsou pouze zbořeniště (objekty byly zbořeny před padesáti lety) a dnešní funkční využití ploch lze charakterizovat jako vzrostlý nálet, louka, les, pole?

Nemá-li obec zastavěné území vymezeno územním plánem nebo postupem podle stavebního zákona, pak je zastavěným územím zastavěná část obce vymezená k 1. 9. 1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí (intravilán). To znamená, že i plochy označené jako zbořeniště. Pokud byla uvedená zbořeniště součástí intravilánu, jsou v souladu s definicí zastavěného území [§ 2 odst. 1 písm. d) stavebního zákona] i § 58 odst. 2 stavebního zákona součástí zastavěného území. Aktualizace 2021.

10. Mám dotaz týkající se vymezení zastavěného území. V § 58 stavebního zákona, kde je definováno zastavěné území, se uvádí, že do zastavěného území se zahrnují i zastavěné stavební pozemky – v jejich definici v § 2 SZ je uvedeno, že se jedná o pozemky evidované v katastru nemovitostí jako stavební parcela a další pozemkové parcely zpravidla pod společným oplocením, tvořící souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami. Patří do zastavěného území stavební parcely evidované v druhu pozemku zastavěné plochy a nádvoří - způsob využití zbořeniště (podle vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí)?

Ve vyhlášce č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), kterou se provádí zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), je v příloze č. 2 „Způsob využití pozemku“ uveden způsob využití kód 13 zbořeniště (pozemek se zbořenou budovou nebo zříceninou), který se vztahuje ke druhu pozemku, kterým je podle přílohy č. 1 „Druh pozemku“, kód 13 zastavěná plocha a nádvoří, kde je v charakteristice druhu pozemku pro účely katastru uvedeno, že je to pozemek na němž je za „c) zbořeniště“. Podle zákona č. 256/2013 Sb., § 2 písm. c) se pro účely tohoto zákona rozumí stavební parcelou pozemek evidovaný v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří. Podle § 2 odst. 1 písm. c) stavebního zákona je stavební parcela zastavěným stavebním pozemkem. Podle § 58 odst. 2 písm. a) se do zastavěného území zahrnují zastavěné stavební pozemky. Výše uvedené skutečnosti platí v případě, že vymezujete zastavěné území územním plánem nebo postupem podle stavebního zákona. V případě, že je podle stavebního zákona zastavěným územím intravilán podle § 2 odst. 1 písm. d) a zmíněné pozemky neleží v intravilánu, do zastavěného území tyto pozemky nepatří. Aktualizace 2021.

11. Dle § 58 odst. 2 stavebního zákona se do zastavěného území „…zahrnují pozemky v intravilánu, s výjimkou vinic, chmelnic, pozemků zemědělské půdy určených pro zajišťování speciální zemědělské výroby (zahradnictví) nebo pozemků přiléhajících k hranici intravilánu navrácených do orné půdy nebo do lesních pozemků,…“. Náš dotaz směřuje k výkladu pojmů pozemky „navrácené do orné půdy nebo do lesních pozemků“.

Intravilány byly zakresleny do map evidence nemovitostí a zahrnují i sady oplocené k 1. 9. 1966 související se zastavěným územím, ale někdy i další zemědělskou půdu. V následném období, zejména do roku 1990, bylo podle tehdy platných předpisů nutné při záboru zemědělského půdního fondu pro výstavbu rekultivovat jinou půdu a navrátit ji do orné půdy, popř. někdy došlo i k zalesnění nebo rekultivacím těžebních ploch pro zemědělské účely. Tyto pozemky, v minulosti zahrnuté do intravilánu, ale z výše popsaných důvodů rekultivované, jsou v dnešním katastru nemovitostí vedeny jako orná půda nebo jako les. Při vymezování zastavěného území územním plánem nebo postupem podle § 59 stavebního zákona se takové pozemky do zastavěného území nezahrnou (§ 58 odst. 2 stavebního zákona), neboť byly poté, kdy byl v roce 1966 vymezen intravilán jako tehdejší obdoba hranice zastavěného území, "navráceny" do orné půdy nebo lesních pozemků. V případě nejasností i po místním šetření, zda se jedná o pozemky „navrácené do orné půdy nebo do lesních pozemků“, či nikoliv, je nutné porovnat mapu evidence nemovitostí a současnou katastrální mapu, neboť jediný relevantní stav, který je k dispozici, je katastr nemovitostí. Všechny mapy evidence nemovitostí s vyznačeným intravilánem jsou na pracovištích katastrálního úřadu k dispozici obci, pro kterou se zastavěné území vymezuje. Aktualizace 2021.

12. Obec nemá platný územní plán, zastavěné území bylo vydáno samostatným postupem. Lze na pozemek, který se dotýká dvou zastavěných území, přičemž obě zastavěná území jsou tvořena pouze jedním zastavěným stavebním pozemkem, umístit stavbu pro bydlení dle §188a, odst. 1, písm. c) stavebního zákona?

Stavby uvedené v § 188a stavebního zákona bylo možné umisťovat podle tohoto ustanovení do 31. prosince 2020, tedy již to možné není. Aktualizace 2021.

Zastavitelná plocha / zastavitelné území

01. Lze považovat "zastavitelné území" vymezené v ÚPD dle stavebního zákona z roku 1976 za "zastavitelnou plochu" dle stavebního zákona z roku 2006?

Z hlediska věcného obsahu ano. V obou případech se jedná o území určené k zastavění. Aktualizace 2021.

Zbořeniště

01. Patří do zastavěného území i samostatná uzavřená část intravilánu, kde jsou pouze zbořeniště (objekty byly zbořeny před padesáti lety) a dnešní funkční využití ploch lze charakterizovat jako vzrostlý nálet, louka, les, pole?

Nemá-li obec zastavěné území vymezeno územním plánem nebo postupem podle stavebního zákona, pak je zastavěným územím zastavěná část obce vymezená k 1. 9. 1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí (intravilán). To znamená, že i plochy označené jako zbořeniště. Pokud byla uvedená zbořeniště součástí intravilánu, jsou v souladu s definicí zastavěného území [§ 2 odst. 1 písm. d) stavebního zákona] i § 58 odst. 2 stavebního zákona součástí zastavěného území. V případě, že zmíněné pozemky neleží v intravilánu, do zastavěného území nepatří. Aktualizace 2021.

02. Mám dotaz týkající se vymezení zastavěného území. Patří do zastavěného území stavební parcely (dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., kterou se provádí zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí) evidované v druhu pozemku zastavěné plochy a nádvoří - způsob využití pozemku zbořeniště?

Ano patří. Ve vyhlášce č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), kterou se provádí zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), je v příloze č. 2 Způsob využití pozemku, uveden způsob využití „kód 13 zbořeniště", který se vztahuje podle přílohy č. 1 ke druhu pozemku „kód 13 zastavěná plocha a nádvoří" u kterého je uvedena charakteristika druhu pozemku pro účely katastru „Pozemek, na němž je … c) zbořeniště,…". Podle katastrálního zákona [(§ 2 písm. c)] se rozumí stavební parcelou pozemek evidovaný v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří. Ve stavebním zákoně [§ 2, odst. 1., písm. c)] se rozumí zastavěným stavebním pozemkem pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako stavební parcela a další pozemkové parcely zpravidla pod společným oplocením, tvořící souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami. Podle § 58 odst. 2 písm. a) se do zastavěného území zahrnují zastavěné stavební pozemky. Aktualizace 2021.

Změna územního plánu

01. Jak postupovat u změny územního plánu, musí-li pořizovatel pro obec zajistit vyhotovení úplného znění územního plánu po vydání této změny? Musí být upraveny všechny výkresy celého územního plánu i kvůli ploše pro 1 RD?

Změna územního plánu včetně zkráceného postupu pořizování změny se zpracovává, projednává a vydává v rozsahu měněných částí. Tedy i grafická část se zpracovává v rozsahu měněných částí (pořizovaných změn). Pokud se pořizovaná změna některého z výkresů nedotkne, není třeba výřez k tomuto výkresu ve změně ÚP zpracovávat (tuto skutečnost je třeba uvést do odůvodnění změny územního plánu). Úplné znění územního plánu v souladu s § 2 odst. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb. obsahuje textovou a grafickou část územního plánu, ve znění platném po jeho změně (tj. veškeré výkresy obsažené ve „výrokové“ části územním plánu), a z odůvodnění koordinační výkres celého území obce. V případě územního plánu pro vymezenou část území hlavního města Prahy úplné znění obsahuje textovou a grafickou část územního plánu, ve znění platném po změně územního plánu, a z odůvodnění koordinační výkres pro celou vymezenou část území hlavního města Prahy. U úplného znění tedy nelze vynechat výkresy, kterých se změna nedotkla. Aktualizace 2021.

02. Kde a jak bychom měli požádat o změnu územního plánu?

O změnu územního plánu požádejte na příslušném obecním úřadě. Podle § 44 stavebního zákona můžete požádat o změnu územního plánu jako občan obce nebo jako fyzická nebo právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce. Návrh na pořízení změny územního plánu musí obsahovat náležitosti uvedené v § 46 odst. 1 stavebního zákona, tj.: a) údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických nebo obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území obce, b) údaje o navrhované změně využití ploch na území obce, c) údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele, d) důvody pro pořízení územního plánu nebo jeho změny, e) návrh úhrady nákladů na pořízení změny územního plánu a dalších nákladů uvedených v § 55a odst. 2 písmeno f) stavebního zákona. O pořízení změny rozhoduje zastupitelstvo obce a není na ni právní nárok. Pokud je pořízení změny územního plánu vyvoláno výhradně vaší potřebou (tj. výhradní potřebou navrhovatele), může obec podmínit pořízení změny částečnou nebo úplnou úhradou nákladů uvedených v § 55a odst. 2 písm. f) navrhovatelem (jedná se o úhradu nákladů na zpracování změny územního plánu, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává, vyhotovení úplného znění územního plánu po jeho změně, náklady na zpracování změn regulačních plánů touto změnou vyvolaných a vyhotovení úplného znění regulačních plánů po jejich změně). Při pořizování změny územního plánu se postupuje podle § 43 až 55, případně § 55a až 55c stavebního zákona a má stanovené lhůty projednání. Aktualizace 2021.

03. V případě, že bude vydána zastupitelstvem změna územního plánu obce, jakým způsobem bude navazovat opatření obecné povahy změny na obecně závaznou vyhlášku ÚPO?

Návrh změny bude vydán formou opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy může měnit obecně závaznou vyhlášku obce. Tato skutečnost vyplývá z § 188 odst. 4 stavebního zákona. Aktualizace 2021.

04. Jak chápat § 55 odst. 5 SZ? Pořizovatel pro obec zajistí vyhotovení územního plánu zahrnujícího úplné znění po vydání jeho změny a toto vyhotovení opatří záznamem o účinnosti.

Znění tohoto paragrafu je zcela jednoznačné. Po každé změně územního plánu pořizovatel zajistí vyhotovení územního plánu zahrnujícího úplné znění po vydání jeho změny. Záznamem o účinnosti podle § 14 odst. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb. se opatří změna územního plánu, jeho úplné znění se opatří záznamem o účinnosti podle odst. 2 téhož paragrafu. Aktualizace 2021.

05. Kdo bude hradit náklady na vyhotovení úplného znění územního plánu po vydání jeho změny?

V případě, že se jedná o změnu ÚP o jejímž pořízení rozhodlo zastupitelstvo na základě vlastního podnětu, pak náklady hradí obec, která změnu vydává. Pokud je pořízení změny územního plánu vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele, může obec podmínit pořízení změny částečnou nebo úplnou úhradou nákladů uvedených v § 55a odst. 2 písm. f) navrhovatelem. Jedná se o úhradu nákladů mimo jiné i na vyhotovení úplného znění územního plánu po jeho změně. Aktualizace 2021.

06. Komu se územní plán a regulační plán a jejich změny opatřené záznamem o účinnosti poskytují?

V souladu s § 165 odst. 1 územní plán, regulační plán a jejich změny, včetně dokladů o jejich pořizování, ukládá pořizovatel u obce, pro kterou byly pořízeny; územní plán, jeho změnu, regulační plán, jeho změnu a úplné znění této územně plánovací dokumentace po vydání její změny opatřené záznamem o účinnosti poskytuje stavebnímu úřadu, úřadu územního plánování a krajskému úřadu, jemuž se uvedená dokumentace poskytuje rovněž v elektronické verzi ve strojově čitelném formátu včetně prostorových dat ve vektorové formě. Aktualizace 2021.

07. Musí se při pořizování změny ÚP podle § 50 odst. 2 SZ nebo podle § 52 odst. 1 obesílat všechny sousední obce, tedy i ty, při jejichž hranici neleží plocha dotčená změnou?

Podle § 55 odst. 2 stavebního zákona se při pořizování změny územního plánu, která není pořizována na základě zprávy o uplatňování územního plánu nebo postupem podle odstavce 3 cit. paragrafu nebo podle § 55a a 55b, postupuje v rozsahu této změny obdobně podle § 43 až 46 a § 50 až 54 a přiměřeně podle § 47 stavebního zákona. Při projednávání změny ÚP se proto musí obeslat všechny sousední obce. Ty samy posoudí, zda jsou jejich zájmy dotčeny. Aktualizace 2021.

08. Je možné spojit pořízení změny a provedení úpravy ÚP dle ustanovení § 188?

V případě, že se bude k územně plánovací dokumentaci sídelního útvaru nebo zóny, územnímu plán obce a regulačnímu plánu schváleným před 1. lednem 2007 zpracovávat změna, pak bude nutno změnu územního plánu (dále jen ÚP) zpracovat v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., a to nejen v souladu s jejím obsahem, ale i strukturou (tedy v podstatě bude potřeba nejprve ÚP upravit v souladu s obsahem a strukturou dle přílohy č. 7 a pak k němu zpracovat změnu), protože platí Čl. II vyhlášky č. 13/2018 Sb., Přechodná ustanovení, bod 3.“ „Územně plánovací dokumentace vydaná přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky (pozn.: tj. 29.1.2018), která není zpracována v souladu s obsahem a strukturou vyžadovanou vyhláškou č. 500/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se při nejbližší aktualizaci nebo změně této dokumentace upraví podle vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky; ke stanoviskům, námitkám a připomínkám uplatněným k věcně neměněným částem územně plánovací dokumentace se nepřihlíží. Povinnost úpravy územně plánovací dokumentace vydané přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se u jejího odůvodnění vztahuje pouze na koordinační výkres. Do doby nejbližší aktualizace nebo změny územně plánovací dokumentace vydané přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se její obsah posuzuje podle dosavadních právních předpisů.“ Po vydání změny se pak zpracuje úplné znění ÚP. Aktualizace 2021.

09. Je při zpracovávání výkresů změny stávajícího územního plánu obce možný následující postup: názvy výkresů a jejich obsah přepracovat dle zákona č. 183/2006 Sb., „plochy s rozdílným způsobem využití“ budou totožné s „funkčním využitím ploch“ dle stávajícího územního plánu včetně textu regulativů?

Obsah i struktura změny a úplné znění územního plánu musí být upraveny v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., protože podle Čl. II vyhlášky č. 13/2018 Sb., Přechodná ustanovení, bod 3. platí: "Územně plánovací dokumentace vydaná přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky (pozn.: tj. 29.1.2018), která není zpracována v souladu s obsahem a strukturou vyžadovanou vyhláškou č. 500/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se při nejbližší aktualizaci nebo změně této dokumentace upraví podle vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky; ke stanoviskům, námitkám a připomínkám uplatněným k věcně neměněným částem územně plánovací dokumentace se nepřihlíží. Povinnost úpravy územně plánovací dokumentace vydané přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se u jejího odůvodnění vztahuje pouze na koordinační výkres. Do doby nejbližší aktualizace nebo změny územně plánovací dokumentace vydané přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se její obsah posuzuje podle dosavadních právních předpisů." Aktualizace 2021.

10. Je nutno v případě změny ÚPO zpracovávat podle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. např. výkres základního členění území, jestliže v platném ÚP takovýto výkres není? Město má schválený územní plán zpracovaný v souladu se zákonem č. 50/1976 Sb. Jeho změna bude zpracována v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., a tedy se na její obsah vztahuje prováděcí vyhláška č. 500/2006 Sb., Znamená to, že bude obsahově provázána se schválenou dokumentací včetně rozdělení na textovou a závaznou část i včetně názvů měněných výkresů?

Bude třeba dopracovat všechny chybějící výkresy, které obsahuje příloha č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., stejně tak je třeba upravit strukturu územního plánu tak, aby odpovídal současně platné legislativě. Dále odpověď na dotaz č. 9 výše. Aktualizace 2021.

11. Je povinnou součástí návrhu zadání v rámci pořizování změny ÚPO i grafická část (například výkres limitů využití území apod.)?

Není. Náležitosti zadání jsou v příloze č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb. Aktualizace 2021.

12. Jak postupovat při stanovení úhrady nákladů navrhovateli pořízení územního plánu nebo jeho změny?

Podle § 45 odst. 4 stavebního zákona, pokud je pořízení změny územního plánu vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele, může obec podmínit její pořízení částečnou nebo úplnou úhradou nákladů uvedených v § 55a odst. 2 písm. f) navrhovatelem ((jedná se o úhradu nákladů na zpracování změny územního plánu, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává, vyhotovení úplného znění územního plánu po jeho změně, náklady na zpracování změn regulačních plánů touto změnou vyvolaných a vyhotovení úplného znění regulačních plánů po jejich změně). Návrh úhrady musí být uveden v návrhu na pořízení změny ÚP [§ 46 odst. 1 písm. e) stavebního zákona] a měl by být součástí stanoviska pořizovatele předkládaného zastupitelstvu obce. Zastupitelstvo obce při rozhodnutí o pořízení změny ÚP (§ 44 stavebního zákona) může podmínit její pořízení částečnou nebo úplnou úhradou nákladů. Podmínka výhradní potřeby navrhovatele nemůže však být u nového územního plánu splněna, a proto se toto ustanovení pro nový územní plán nepoužije. Aktualizace 2021.

13. Pokud má obec v územním plánu územní rezervu pro bydlení, bude muset při změně územního plánu projednat územní rezervu se všemi dotčenými orgány, nebo bude projednání této územní rezervy jednodušší?

Podle § 55 odst. 2 stavebního zákona se při pořizování a vydávání změn územního plánu postupuje obdobně podle § 43 až 46 a § 50 až 54 a přiměřeně podle § 47. Toto ustanovení se vztahuje na jakoukoli změnu územního plánu, tzn. i na převod plochy pro bydlení z rezervy do návrhu. Aktualizace 2021.

14. Malá obec hodlá pořídit malou změnu ÚPSÚ. Je dokončeno zadání. Může se změna zabývat pouze původně řešeným územím, případně řešením zájmového území se zakreslením právního stavu po změně na ostatním území ve skladbě výkresů podle nové vyhlášky? Nebo je nutno kvůli malé změně zcela přepracovat celé území sídelního útvaru a případně ještě nově zpracovat ostatní území obce?

Změna územního plánu včetně zkráceného postupu pořizování změny se zpracovává, projednává a vydává v rozsahu měněných částí. Grafická část se zpracovává formou výřezů v rozsahu pořizovaných změn. Ale podle Čl. II vyhlášky č. 13/2018 Sb., Přechodná ustanovení, bod 3. platí: Územně plánovací dokumentace vydaná přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky (pozn.: tj. 29.1.2018), která není zpracována v souladu s obsahem a strukturou vyžadovanou vyhláškou č. 500/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se při nejbližší aktualizaci nebo změně této dokumentace upraví podle vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky; ke stanoviskům, námitkám a připomínkám uplatněným k věcně neměněným částem územně plánovací dokumentace se nepřihlíží. Povinnost úpravy územně plánovací dokumentace vydané přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se u jejího odůvodnění vztahuje pouze na koordinační výkres. Do doby nejbližší aktualizace nebo změny územně plánovací dokumentace vydané přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se její obsah posuzuje podle dosavadních právních předpisů. Tedy již před zpracováním změny bude nutno uvést územní plán do souladu s obsahem a strukturou dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., zpracovat změnu v rozsahu měněných částí a po jejím vydání zpracovat úplné znění. Co se týká řešení chybějících částí (nezastavěného území), obecně se při změně nezpracovává, ale je třeba postupovat individuálně, např. pokud se nadřazená ÚPD nebo PÚR dotýká předmětného území obce, pak je třeba uvést ÚP do souladu s nimi, tedy co vyplývá ze ZÚR a PÚR do ÚP zapracovat. Obdobně pokud byly zpracovány komplexní pozemkové úpravy a vloženy do katastru nemovitostí, je třeba je do ÚP zapracovat apod. Aktualizace 2021.

15. Jak je to s označováním úplného znění po změně územního plánu? Bude označen autorizačním razítkem a podpisem autora?

Ne. Vyhotovení územního plánu zahrnujícího úplného znění po vydání jeho změny zajistí pořizovatel a toto vyhotovení po nabytí účinnosti změny opatří záznamem o účinnosti (§ 55 odst. 5 stavebního zákona). Podle § 14 odst. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb. záznam o účinnosti obsahuje: a) označení správního orgánu, který poslední změnu vydal, b) pořadové číslo poslední změny, c) datum nabytí účinnosti poslední změny, d) jméno a příjmení, funkci a podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele, otisk úředního razítka. Aktualizace 2021.

16. Kdo je oprávněn zpracovat vyhotovení úplného znění územního plánu po vydání jeho změny?

Podle § 14 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 500/2006 Sb. je na záznamu o účinnosti uvedena pouze oprávněná úřední osoba pořizovatele a otisk úředního razítka. Není vyžadováno razítko autorizované osoby a nejedná se tedy o činnost, u níž by byla podmínkou autorizace. Aktualizace 2021.

Změna způsobu vytápění

01. Stává se stále častěji, že se společenství vlastníků chce odpojit od centrálního vytápění města, protože je drahé. Myslíme si, že neexistuje žádný právní předpis, který by toto zakazoval. Protože město chce odpojování od centrálního zdroje zabránit (je ve vlastnictví města), navrhlo, že stavební úřad vydá opatření obecné povahy dle § 97, kterým se stanoví územní opatření o stavební uzávěře na shora uvedené. Jako odbor výstavby a životního prostředí si myslíme, že to tímto způsobem nelze řešit.

Dle našeho názoru máte pravdu v tom, že neexistuje žádný právní předpis, který by toto zakazoval. Využít územní opatření o stavební uzávěře nelze, neboť smyslem stavební uzávěry je zakázat nebo omezit stavební činnost, pokud by mohla snížit nebo znemožnit budoucí využití území podle připravované územně plánovací dokumentace nebo jiného rozhodnutí či opatření v území Rovněž nelze využít vyhlášku obce vydanou v samostatné působnosti obce, která pro právnické a fyzické osoby stanoví právní povinnosti (např. zákaz přechodu na individuální výrobu tepelné energie). Taková vyhláška by porušovala čl. 2 odst. 4 Ústavy a čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), protože podle nich nesmí být nikdo nucen činit, co zákon neukládá. Podle čl. 4 odst. 1 Listiny mohou být povinnosti ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích. Rovněž § 173 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, hovoří o tom, že exekučně lze vymáhat takovou povinnost, která je stanovena zákonem a jejíž rozsah je opatřením obecné povahy určen v mezích zákona. Na druhou stranu vzhledem k ochraně životního prostředí existují omezení vyplývající z platné legislativy ČR a EU, které cílí na snížení znečištění ovzduší a které tak mohou ovlivnit i zamýšlený individuální způsob vytápění. Podle čl. 11 odst. 4 Listiny vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu. Aktualizace 2022.

Zpevněná komunikace

01. Lze štěrkovou cestu patřící obci pokládat za zpevněnou pozemní komunikaci? Nová vyhláška č. 501/2006 Sb. v § 20 odst. 7 praví, že ke každé stavbě rodinného domu nebo stavbě pro rodinnou rekreaci nebo souvislé skupině těchto staveb musí vést zpevněná pozemní komunikace široká nejméně 2,5 m a končící nejdále 50 m od stavby. Nikde však není definováno, ani v zákoně o pozemních komunikacích, co to je zpevněná pozemní komunikace.

Termínem zpevněná pozemní komunikace se vyhláška odvolává na zákon č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kde se ovšem tento termín vůbec nevyskytuje! Pojem zpevněná pozemní komunikace se nevyskytuje ani v žádné související legislativě či v normě. Nelze proto s určitostí stanovit, zda za zpevněnou komunikaci můžeme považovat komunikaci se štěrkovým krytem či nikoli. Aktualizace 2022.

02. Pokud by štěrkovou cestu nebylo možno považovat za zpevněnou pozemní komunikaci lze počítat s udělením výjimky? Předmětný pozemek je určen územním plánem obce k zastavění a v jeho bezprostředním sousedství na pozemcích (na které je přístup po téže štěrkové cestě) buď již domy stojí, nebo se staví.

Jedná-li se o místní komunikaci (komunikace patří obci), je na obci, aby zabezpečila soulad kvality pozemní komunikace s legislativní úpravou. Obec by měla pro nejbližší dobu zabezpečit výjimku, což jí vyhláška 501/2006 Sb., podle § 26 umožňuje (z § 20 odst. 3 a 7), do budoucna by však měla zabezpečit alespoň v minimálním rozsahu, aby lokalita byla obsloužena zpevněnou místní komunikací (podmnožina pozemní komunikace, kde je vlastníkem obec). Aktualizace 2022.

TOPlist Napište nám | © Ústav územního rozvoje, 2008–2021. Všechna práva vyhrazena. | XHTML 1.0 valid