Česky English Deutsch Francais

Prodej publikací ÚÚR zajišťuje Bc. Tamara Blatová, DiS., tel.: 542423116, email: publikace@uur.cz


1999

 • Průměrné ceny technické infrastruktury.
 • Limity využití území.
 • Dotčené orgány státní správy v procesu územního plánování a územního řízení.
 • Koordinace postupu zpracování územně plánovací dokumentace a návrhu komplexních pozemkových úprav.
 • Přehled o aktuálním stavu urbanistických studií a územních plánů obcí a velkých územních celků v České republice - stav k 31.3.1999.
 • Výkres limitů využití území.
 • Protipovodňová ochrana v územních plánech obcí.
 • Town and country planning in the Czech Republic.
 • Stavební zákon a související vyhlášky v angličtině.

Ceny_TI
Zdenka Hladišová a kolektiv

Průměrné ceny technické infrastruktury

Publikace je dalším svazkem ediční řady VESNICE, ve které jsou přehlednou formou uvedeny jednotkové ceny vybraných sítí a objektů technické a dopravní infrastruktury, veřejné zeleně, jejichž realizace připadá v úvahu u obcí do 2 500 obyvatel. Nedílnou součástí je přehled dotačních titulů, které na realizaci přispívají. Cílem publikace je usnadnění orientace orgánů venkovských obcí v oblasti financování infrastruktury, včetně veřejné zeleně a souvisejícího zabezpečení finančních prostředků na nové investice. Publikace je určena především starostům a členům zastupitelstev venkovských obcí, které se zapojily do Programu obnovy venkova, připravují nebo již realizují místní programy obnovy vesnice. Cenné informace v ní jistě najdou i pracovníci obecních a okresních úřadů, zpracovatelé územně plánovací dokumentace a místních programů obnovy vesnice i širší odborná veřejnost.

Rozsah 127 stran.
Cena 112,- Kč

Aktualizace ve formě internetové prezentace. Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury.


Limity využití území
Vladimír Hyvnar a kolektiv

Limity využití území

V roce 1999 připravil ÚÚR druhé přepracované vydání příručky „Limity využití území - celostátně platné limity“, které reaguje na novelu stavebního zákona a jeho nové prováděcí vyhlášky. Účelem příručky je usnadnit účastníkům procesu územního plánování orientaci v rozsáhlé řadě obecně platných právních předpisů, regulujících využití území, a poskytnout tak podklad pro věcné a rychlé zjištění omezení, která z těchto předpisů vyplývají.

Cena 360,- Kč – rozebráno.
Dodatek č. 1 až č. 12 – rozebráno.


DOSS
Miriam Přinosilová a kolektiv

Dotčené orgány státní správy v procesu územního plánování a územního řízení

Publikace pod stejným názvem a se stejným obsahem jako publikace vydaná v roce 1996, ale na základě ohlasů uživatelů původní příručky je zpracována „obráceně“. Příslušné dotčené orgány státní správy jsou přiřazeny k jednotlivým druhům územně plánovací dokumentace (územní plán velkého územního celku, územní plán obce a regulační plán) a jednotlivým typům územního rozhodnutí (rozhodnutí o umístění stavby, rozhodnutí o využití území, rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu, rozhodnutí o stavební uzávěře, rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků). Každá kapitola je rozdělena na tabulkovou a textovou část. V tabulkové části jsou pro jednotlivé obory působnosti (ochrana životního prostředí, ochrana přírody a krajiny, vodní hospodářství atd.) přiřazeny příslušné dotčené orgány státní správy a dále pak právní předpisy (s uvedením typu správního úkonu - stanovisko, posudek, souhlas, vyjádření apod.), které se přímo dotýkají jednotlivých druhů územně plánovací dokumentace či územního rozhodnutí. Textová část doplňuje údaje v tabulce o přesnou citaci jednotlivých paragrafů dotčených zákonů a vyhlášek.

Rozsah 218 stran.
Cena 240,- Kč
Dodatek č. 1 - 17,- Kč
Dodatek č. 2 - 55,- Kč


KPÚ
Eva Reinöhlová a kolektiv

Koordinace postupu zpracování územně plánovací dokumentace a návrhu komplexních pozemkových úprav

Cílem publikace je usnadnit koordinaci činností při zpracování územně plánovací dokumentace, převážně územního plánu obce a projektování komplexních pozemkových úprav. Snahou autorů je nejen osvětlit základní principy tvorby obou dokumentů, ale především co nejpodrobněji popsat styčné body a poukázat na možnosti a především nutnost spolupráce v jednotlivých fázích jejich zpracování. Z uvedeného záměru vychází i členění textu a podrobnost jednotlivých částí publikace.

Rozsah 36 stran.
Cena 36,- Kč
Publikace je rozebrána.


Ročenka 1999
Milada Kadlecová a kolektiv

Přehled o aktuálním stavu urbanistických studií a územních plánů obcí a velkých územních celků v České republice - stav k 31.3.1999

V řadě třetí přehled o aktuálním stavu územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladech v obcích a regionech. Ročenka přináší i jisté rozšíření rozsahu statistických údajů i analýz.

Rozsah 234 stran.
Cena 290,- Kč


Výkres limitů využití území
Zdenka Hladišová a kolektiv

Výkres limitů využití území

Informační materiál, zaměřený na obsah a formu výkresu limitů využití území vyplývajících z právních předpisů a správních rozhodnutí.
Výkres zpracovávaný v rámci průzkumů a rozborů, je na základě novely stavebního zákona od 1.7.1998 povinnou součástí zadání územně plánovací dokumentace.
Leták je určen především orgánům obecní samosprávy, dále pak orgánům státní správy a odborné veřejnosti.

Cena 10,- Kč.

Adobe Acrobat PDF document Výkres limitů využití území (Limit.pdf, 821 kB).

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.


Protipovodňová ochrana v ÚPO
Zdenka Hladišová a kolektiv

Protipovodňová ochrana v územních plánech obcí

Informační materiál, který přináší základní informace o problematice ochrany před povodněmi ve vztahu k územnímu plánování. Cílem materiálu je upozornit na možnosti, které při navrhování protipovodňové ochrany poskytuje územně plánovací dokumentace - především územní plány obcí.

Cena 10,- Kč.

Adobe Acrobat PDF document Protipovodňová ochrana v územních plánech obcí (Povodne.pdf, 685 kB).

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.


Town and country planning
Josef Markvart a kolektiv

Town and country planning in the Czech Republic

Stručná příručka v angličtině podávající základní informace o systému územního plánování v ČR. Je určena zejména cizincům, zajímajícím se o územní plánování v našem státě, ale je využitelná i pro českou odbornou a laickou veřejnost. Publikace uvádí základní fakta o území, obyvatelstvu a sídlech v ČR a stručně popisuje systém veřejné správy. V kapitole o územním plánování popisuje jeho cíle a nástroje (územně plánovací podklady, územně plánovací dokumentaci a územní rozhodnutí). Dále popisuje stručně obsah zákona o územním plánování a stavebním řádu a příslušných vyhlášek. Je doplněna výčtem nejdůležitějších částí zákonů, vztahujících se k územnímu plánování. V současné době se připravuje novelizované znění příručky.

Rozsah 20 stran.
Cena 30,- Kč.


Stavební zákon a související vyhlášky v angličtině

Stavební zákon a související vyhlášky v angličtině

Publikace, obsahující překlad:

 • zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v úplném znění, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 103/1990 Sb., zákonem č. 425/1990 Sb., zákonem č. 262/1992 Sb., zákonem č. 43/1994 Sb., zákonem č. 19/1997 Sb. zákonem č. 83/1998 Sb.,
 • vyhlášky MMR č. 131/1998 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci,
 • vyhlášky MMR č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona,
 • vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Rozsah 124 stran.
Cena 85,- Kč.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 14. 7. 2016 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021