Česky English Deutsch Francais

IV ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VELKÝCH ÚZEMNÍCH CELKŮ


IV.1 Metodické a vysvětlující poznámky


V letošní publikaci byl přehled územních plánů a územních prognóz velkých územních celků (dále jen ÚP VÚC a ÚPG VÚC) doplněn o dokumenty, jejichž zpracování bylo zahájeno již před 1.1.1990. Jedná se zejména o ÚP VÚC, pro které byly po 1.1.1990 pořízeny změny. Dokumentace byly evidovány ÚÚR v centrálním datovém skladu na základě registračních listů předávaných regionálními pracovišti MMR a od 1.1.2001 do 31.12.2002 rovněž krajskými úřady. Od 1.1.2003 provádějí on-line evidenci krajské úřady.

Na rozdíl od způsobu evidence ÚPD obcí jsou změny ÚP VÚC považovány za samostatnou ÚPD. Je to odůvodněno tím, že změny ÚP VÚC neřeší dílčí a okamžité problémy, ale mají charakter koncepčního dokumentu, který je určen pro velký rozsah území.

Pro znázornění území řešeného jednotlivými ÚP VÚC a ÚPG VÚC do mapového podkladu navrhl ÚÚR shodné řešení jako u ÚPD obcí. Územní jednotkou pro evidenci bylo zvoleno katastrální území, a to bez ohledu na skutečnost, zda katastrální území je zahrnuto do řešeného území celé, nebo pouze jeho část.


IV.2 Strukturně vývojový přehled


K 31.3.2003 bylo evidováno 87 platných ÚP VÚC, z toho 22 změn ÚP VÚC, dále pak 2 ÚPG VÚC. Je to o 25 dokumentů více než k 31.3.2001. Tento nárůst byl cca z jedné poloviny způsoben doplněním záznamů o dosud platných dokumentacích pořízených před rokem 1990.


Tab. 13: Skladba ÚP VÚC podle fáze rozpracovanosti a data schválení; 1997, 1999, 2001, 2003
ÚP VÚC
celkem
Rozpracované ÚP VÚC Schválené ÚP VÚC
ve stupni
nejvýše zadání
ve stupni
koncept-návrh
schválené
před 1.7.1992
schválené
po 1.7.1992
počet % počet % počet % počet %
31.12.1997 41 4 9,8 19 46,3 2 4,9 16 39,0
31. 3.1999 56 20 35,7 17 30,3 2 3,6 17 30,4
31. 3.2001 64 4 6,3 36 56,2 3 4,7 21 32,8
31. 3.2003 87 10 11,5 30 34,5 14 16,1 33 37,9


Platnost má 14 ÚP VÚC schválených před 1.7.1992, z toho 6 změn. Pořizování 2 ÚP VÚC bylo zastaveno ve fázi zadání (nebyly zahrnuty do statistických analýz), 5 ÚP VÚC ve fázi konceptu (slouží dále jako územně plánovací podklad). Počet ÚP VÚC schválených v období od 31.3.2001 do 31.3.2003 je 9, k posunu ve fázi pořizování došlo u 29 dokumentací.

Tabulka ukazuje, že aktuální pohyb pořizování ÚP VÚC se ve sledovaném období posunul do fáze dokončování a schvalování rozpracovaných a zahajování nových dokumentací. Tato skutečnost souvisí s ustavením krajů a zahájením činnosti krajských úřadů. Krajské úřady zahajují pořizování nových ÚP VÚC převážně v rozsahu celého správního území kraje. Koncepty ÚP VÚC kraje mají pořízeny Pardubický kraj a Liberecký kraj, ve fázi zadání ÚP VÚC kraje jsou dokumentace Ústeckého kraje a kraje Vysočina, přípravné práce na novém dokumentu zahájily Karlovarský kraj, Jihočeský kraj a Jihomoravský kraj. Jedná se celkem o 7 krajů ze 14, tedy 50 %.


Graf 8: Vývoj skladby ÚP VÚC podle fáze rozpracovanosti a data schválení; 1997, 1999, 2001, 2003
Graf 8


U rozpracovaných ÚP VÚC je sledována doba, od které zůstalo jejich pořizování bez pohybu. Ze zpracování bylo vyloučeno 6 dokumentací, u nichž bylo pořizování zastaveno.


Tab. 14: Četnost rozpracovaných ÚP VÚC, u kterých nebyl zaznamenán delší pohyb při jejich pořizování; 2003
Poslední dosažená fáze 1997 a dříve 1998 1999 2000
Počet
krajů
Počet
ÚPD
Počet
krajů
Počet
ÚPD
Počet
krajů
Počet
ÚPD
Počet
krajů
Počet
ÚPD
zahájení 0 0 0 0 0 0 0 0
zadání 0 0 0 0 0 0 0 0
koncept 0 0 0 0 0 0 3 4
návrh 0 0 1 2 3 3 3 3
Celkem 0 0 1 2 3 3 6 7


U rozpracovaných ÚP VÚC lze přehledně uspořádat do časových úseků dobu, která již uplynula od počátečního úkonu jejich pořizování.


Tab. 15: Skladba rozpracovaných ÚP VÚC podle počátku doby pořizování; 2003
Celkem Rok zahájení pořizování rozpracovaných ÚP VÚC
do 1992 1993-1994 1995-1996 1997-1998 1999-2001
počet % počet % počet % počet % počet %
se schváleným zadáním 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0
s odevzdaným konceptem 11 0 0,0 1 9,1 3 27,3 2 18,2 5 45,4
s odevzdaným návrhem 11 3 27,3 6 54,5 1 9,1 0 0,0 1 9,1
celkem 23 3 13,0 7 30,4 4 17,4 2 8,7 7 30,4


Počet rozpracovaných ÚP VÚC zahájených v roce 1992 se snížil ze 7 na 3, zahájených v letech 1993-1994 z 11 na 7, zahájených v letech 1995-1996 z 8 na 4, zahájených v letech 1997-1998 z 8 na 2 a zahájených v letech 1999-2001 se zvýšil ze 6 na 7.

Z přehledu vyplývá, že ÚP VÚC v nejméně pokročilé fázi pořizování spadají z poloviny do časového úseku cca 4 let. Před rokem 1998 nebyl zahájen žádný z nich.

Naopak u dokumentů, které došly v procesu nejdále, tj. do fáze odevzdání návrhu, byl k tomu potřeba nejdelší čas z asi jedné čtvrtiny přes 10 let a z více než jedné poloviny přes 8 let.

Ve středních skupinách časové náročnosti pořizování se prolínají různě rozpracované ÚP VÚC, opět s registrovatelnou závislostí vyšší fáze – delší čas.

Vyhodnocením dat v tabulce dojdeme k závěru, že k dosažení fáze "schválené zadání" ÚP VÚC byla v průměru potřebná doba 2-3 roků. Pořizování se zrychlylo. K dosažení vyššího stupně rozpracovanosti, tj. ÚP VÚC s odevzdaným konceptem a dosud nezahájeným návrhem, je průměrná doba pořizování 4-6 let od zahájení pořizování. Evidované ÚP VÚC s odevzdaným návrhem se pořizují v průměru 7-10 let.


Graf 9: Průběh jednotlivých fází pořizování ÚP VÚC v závislosti na počátku doby pořizování; 2003
Graf 9IV.3 Tabulkové přehledy a kartogramy – stav rozpracované a schválené územně plánovací dokumentace a územních prognóz velkých územních celků


Česká republika
Kraj Název ÚPD/ÚPP Pořizovatel Zhotovitel Stav prací Datum Poznámka
JC Českobudějovické SRA Jč KNV TERPLÁN - Státní ústav pro územní plánování, s.p. Návrh ÚPD - schválení návrhu 06/1986 Usnesení vlády ČSR č. 147/1986
JC Českobudějovické SRA,
1. změna (vedení komunikace E 55)
KÚ Jihočeského kraje Architektonický ateliér Štěpán
Ing.arch. V. ŠTĚPÁN
Vyhlášení závazné části 03/2002 OZV Jč kraje č. 2/2002
JC Českobudějovické SRA,
2. změna
KÚ Jihočeského kraje Zahájení prací 03/2002
JC Českokrumlovsko KÚ Jihočeského kraje Architektonický ateliér Štěpán
Ing.arch. V. ŠTĚPÁN
Koncept ÚPD - zahájení projednání 03/2001
JC CHKO Blanský les KÚ Jihočeského kraje Terplan, a.s.
Ing.arch. B. KOLÁŘOVÁ
Návrh ÚPD - ukončení projednání 12/2000
JC Jindřichohradecko KÚ Jihočeského kraje Projektový ateliér AD
Ing.arch. J. DANĚK
Souborné stanovisko - schválení 11/2002
JC Novohradské hory KÚ Jihočeského kraje A+U DESIGN, spol. s r.o.
Ing.arch. J. BRŮHA
Návrh ÚPD - ukončení projednání 07/1999
JC Písecko-Strakonicko KÚ Jihočeského kraje A+U DESIGN, spol. s r.o.
Ing.arch. J. BRŮHA
Návrh ÚPD - zahájení projednání 09/2002
JC Prachaticko KÚ Jihočeského kraje A+U DESIGN, spol. s r.o.
Ing.arch. J. BRŮHA
Koncept ÚPD - zahájení projednán 03/2001
JC Jihočeského kraje KÚ Jihočeského kraje A+U DESIGN, spol. s r.o.
Ing.arch. J. BRŮHA
Zahájení prací 03/2003
JC Pravý břeh Lipna MH ČR RP České Budějovice AUP atelier
Ing.arch. K. VEPŘEK
Souborné stanovisko - schválení 09/1994 Pořizování zastaveno
JC Táborsko KÚ Jihočeského kraje Terplan, a.s.
Ing.arch. B. KOLÁŘOVÁ
Vyhlášení závazné části 03/2001 OZV Jč kraje č. 1/2001
JC, PL Šumavy MŽP ČR RP Plzeň TERPLÁN - Státní ústav pro územní plánování, s.p.
Ing. arch. S. CINGROŠ
Návrh ÚPD - schválení návrhu 05/1992 Usnesení vlády č. 352/1992
JC, SC Orlická nádrž KÚ Jihočeského kraje Projektový ateliér AD
Ing.arch. J. DANĚK
Návrh ÚPD - stanovisko nadřízeného orgánu 02/2003
JC, VY Javořická vrchovina KÚ Jihočeského kraje Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.
Ing.arch. V. KLAJMON
Návrh ÚPD -zahájení projednání 09/2001
JM Brněnské sídelní regionální aglomerace Jm KNV TERPLÁN - Státní ústav pro územní plánování, s.p. Návrh ÚPD - schválení návrhu 03/1985 Usnesení vlády ČSR č. 64/1985
JM Brněnské sídelní regionální aglomerace,
1. změny a doplňky
MH ČR RP Brno Terplan, a.s.
Ing.arch. V. MAREŠ
Vyhlášení závazné části 04/1994 Nařízení vlády č. 105/1994 Sb.
JM Brněnské sídelní regionální aglomerace,
2. změna
MMR RP Brno Terplan, a.s.
Ing.arch. V. MAREŠ
Vyhlášení závazné části 10/2000 Sdělení MMR č. 392/2000 Sb.
JM Brněnská aglomerace MMR RP Brno Terplan, a.s.
Ing.arch. V. MAREŠ
Koncept ÚPD - odevzdání 12/2000 Pořizování zastaveno
JM okresu Hodonín MMR RP Brno Terplan, a.s.
Ing.arch. V. MAREŠ
Vyhlášení závazné části 03/1998 Nařízení vlády č. 144/1998 Sb.
JM CHKO Moravský kras MMR RP Brno Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.
Ing.arch. V. KLAJMON
Vyhlášení závazné části 09/1998 Sdělení MMR č. 192/1998 Sb.
JM CHKO Podyjí Jm KNV Urbion Bratislava Návrh ÚPD - schválení návrhu 06/1990 Plenární zasedání Jm KNV
JM okresu Znojmo MMR RP Brno Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.
Ing.arch. V. KLAJMON
Koncept ÚPD - odevzdání 11/2000
JM CHKO Pálava MMR RP Brno Löw & spol., s.r.o.
Ing.arch. J. LÖW
Návrh ÚPD - odevzdání 12/2000
JM ÚPG VÚC Jihomoravského kraje KÚ Jihomoravského kraje Zahájení prací
KA okresu Cheb MMR RP Chomutov Terplan, a.s.
Ing.arch. K. BERÁNEK
Vyhlášení závazné části 08/1995 Nařízení vlády č. 259/1995 Sb.
KA, US Karlovarsko-sokolovské aglomerace MMR RP Chomutov Institut regionálního a územního plánování, s.r.o.
Ing.arch. J. JELÍNEK
Vyhlášení závazné části 11/2001 OZV Karlovarského kraje č. 01/2001
KA ÚP Karlovarského kraje KÚ Karlovarského kraje U 24, s.r.o.
Ing.arch. P. KOUBEK
Zahájení prací 04/2002
KR Adršpašsko-Broumovsko KÚ Králové-hradeckého kraje URBAPLAN, s.r.o.
Ing.arch. J. JAVŮREK
Návrh ÚPD - ukončení projednání 01/1998
KR Orlické hory a podhůří KÚ Králové-hradeckého kraje AUP atelier
Ing.arch. K. VEPŘEK
Návrh ÚPD - ukončení projednání 06/1998
KR okresu Jičín KÚ Králové-hradeckého kraje Zahájení prací
KR Trutnovsko-Náchodsko KÚ Králové-hradeckého kraje SURPMO, inženýrská a projektová společnost, a.s.
Ing.arch. A. KOUTOVÁ
Návrh ÚPD - vydání stanoviska nadřízeného orgánu 12/2002
KR, LI Krkonoše MH ČR odbor ORPR Terplan, a.s.
Ing. arch. K. VEPŘEK
Vyhlášení závazné části 11/1994 Nařízení vlády č. 232/1994 Sb.
KR, PA, SC Hradecko-pardubické SRA Vč KNV TERPLÁN - Státní ústav pro územní plánování, s.p. Návrh ÚPD - schválení návrhu 05/1988 Usnesení vlády ČSR č. 151/1988
KR, PA, SC Hradecko-pardubické SRA,
1. změna a doplněk
MMR RP Hradec Králové URBAPLAN, s.r.o.
Ing.arch. B. FALTA
Vyhlášení závazné části 02/1997 Nařízení vlády č. 64/1997 Sb.
KR, PA, SC Hradecko-pardubické SRA,
2. změna a doplněk
MMR RP Hradec Králové Transconsult, s.r.o.
Ing. J. SHEJBAL
Vyhlášení závazné části 03/2001 Sdělení MMR č. 113/2001
LI Liberecké SRA SeČ KNV Městské urbanistické středisko Liberec Návrh ÚPD - schválení návrhu 04/1984 Usnesení vlády ČSR č. 76/1984
LI Liberecké SRA,
1. změna a doplněk
KÚ Libereckého kraje Návrh ÚPD 09/1999
LI okresu Česká Lípa MMR RP Liberec Terplan, a.s.
Ing.arch. M. ŘÍHA
Koncept ÚPD - zahájení projednání 03/2000
LI Libereckého kraje KÚ Libereckého kraje SAUL, s.r.o.
Ing.arch. V. HRON
Koncept ÚPD - odevzdání 02/2003
LI, SC Ralsko MH ČR odbor ORPR Ateliér BOTIČ, s.r.o.
Ing.arch. W. HÁNA
Vyhlášení závazné části 12/1994 Nařízení vlády č. 10/1995 Sb.
LI, SC, KR Semilsko-CHKO Český ráj KÚ Libereckého kraje URBIOPROJEKT
Ing.arch. P. LEITL
Zadání ÚPD - ukončení projednání 02/1999 Pořizování zastaveno
MS okresu Opava KÚ Moravsko-slezského kraje Ing.arch. Jaroslav Haluza
Ing.arch. J. HALUZA
Návrh ÚPD - zahájení projednání 08/2001
MS Ostrava-Karviná KÚ Moravsko-slezského kraje Urbanistické středisko Ostrava, spol. s r.o.
Ing.arch. P. GAJDUŠEK
Koncept ÚPD - zahájení projednání 04/2001
MS Ostravské aglomerace MH ČR RP Ostrava Terplan, a.s.
Ing. arch. M. CHARVÁT
Vyhlášení závazné části 08/1994 Nařízení vlády č. 185/1994 Sb.
MS Ostravské aglomerace,
1. změny a doplňky
MMR RP Ostrava Terplan, a.s.
RNDr. L. KRAJÍČEK
Vyhlášení závazné části 12/2000 Nařízení vlády č. 143/1998 Sb.
MS Ostravské aglomerace,
2. změny a doplňky
MMR RP Ostrava Terplan, a.s.
RNDr. L. KRAJÍČEK
Vyhlášení závazné části 12/2000 Sdělení MMR č. 466/2000 Sb.
MS, OL Jeseníky MH ČR RP Ostrava Terplan, a.s.
Ing. F. KAČÍREK
Vyhlášení závazné části 11/1994 Nařízení vlády č. 233/1994 Sb.
MS, OL Jeseníky,
změna v prostoru vodní nádrže Slezská Harta
MMR RP Ostrava Ing.arch. Karel Vepřek - AUP atelier
Ing.arch. K. VEPŘEK
Souborné stanovisko - schválení 09/2000 V r. 2001 zapracována do 1. změny ÚPN VÚC Jeseníky (pořizování jako samostatného dokumentu zastaveno)
MS, OL Jeseníky,
1. změna
KÚ Olomouckého kraje Projekční kancelář
Ing.arch. J. HALOUN
Vyhlášení závazné části 11/2002 Sdělení MMR č. 490/2002
MS, ZL Beskydy MMR RP Ostrava Terplan, a.s.
RNDr. L. KRAJÍČEK
Vyhlášení závazné části 04/2002 Sdělení MMR č. 143/2002 Sb.
OL Olomoucké aglomerace MMR RP Olomouc Terplan, a.s.
Ing.arch. P. KALIVODA
Vyhlášení závazné části 07/1997 Nařízení vlády č. 212/1997 Sb.
OL Olomoucké aglomerace,
1. změna
KÚ Olomouckého kraje Atelier T-plan, s.r.o.
Ing.arch. K. BERÁNEK
Vyhlášení závazné části 12/2002 OZV Olomouckého kraje č. 2/2002
PA okresu Svitavy MMR RP Brno Terplan, a.s.
Ing.arch. V. MAREŠ
Zadání ÚPD - zahájení projednání 01/1999 Pořizování zastaveno
PA okresu Ústí nad Orlicí MMR RP Hradec Králové AUP atelier
Ing.arch. K. VEPŘEK
Koncept ÚPD - ukončení projednání 02/2000 Pořizování zastaveno
PA, VY CHKO Žďárské vrchy KÚ Pardubického kraje SURPMO
Ing.arch. A. KOUTOVÁ
Návrh ÚPD - odevzdání 12/2000
PA, VY CHKO Železné hory KÚ Pardubického kraje SURPMO
Ing.arch. A. KOUTOVÁ
Návrh ÚPD - ukončení projednání 12/1999
PA Pardubického kraje KÚ Pardubického kraje SURPMO
Ing.arch. A. KOUTOVÁ
Koncept ÚPD - odevzdání 01/2003
PL okresu Domažlice MMR RP Plzeň Terplan, a.s.
Ing. M. CIHLÁŘ
Vyhlášení závazné části 11/1998 OZV Plzeňského kraje č. 1/2001
PL okresu Klatovy KÚ Plzeňského kraje Terplan, a.s.
RNDr. O. BARTUŠEK
Koncept ÚPD - zahájení projednání 11/2000
PL okresu Tachov MMR RP Plzeň Terplan, a.s.
RNDr. O. BARTUŠEK
Vyhlášení závazné části 10/2002 OZV Plzeňského kraje č. 7/2002
PL Plzeňské SRA Zč KNV TERPLÁN - Státní ústav pro územní plánování, s.p.
Ing.arch. F. MAREŠ
Návrh ÚPD - schválení návrhu 12/1988 Usnesení vlády ČSR č. 336/1988
PL Plzeňské SRA,
1. změny a doplňky
MŽP ČR RP Plzeň Terplan, a.s.
RNDr. A. VALTER
Návrh ÚPD - schválení návrhu 12/1991 Usnesení vlády ČSR č. 534/1991
PL Plzeňské SRA,
2. změny a doplňky
MH ČR RP Plzeň Terplan, a.s.
RNDr. A. VALTER
Vyhlášení závazné části 04/1994 Nařízení vlády č. 104/1994 Sb.
PL Plzeňská aglomerace KÚ Plzeňského kraje Terplan, a.s.
Ing. M. CIHLÁŘ
Koncept ÚPD - zahájení projednání 09/2000
SC Mladá MH ČR odbor ÚP Terplan, a.s.
Ing.arch. M. KÖRNER
Vyhlášení závazné části 12/1994 Nařízení vlády č. 11/1995 Sb.
SC Mladá,
1. změna
KÚ StČ kraje AURS, spol. s r.o.
Ing.arch. M. KÖRNER
Návrh ÚPD - odevzdání 03/2003
SC okresu Benešov KÚ StČ kraje Atelier T-plan, s.r.o.
Ing.arch. B. KOLÁŘOVÁ
Koncept ÚPD - odevzdání 06/2002 2. verze konceptu
SC okresu Příbram KÚ StČ kraje Haloun-projekční kancelář
Ing.arch. J. HALOUN
Vyhlášení závazné části 06/2002 OZV StČ kraje č. 1/2002
SC Střední Polabí KÚ StČ kraje AURS, spol. s r.o.
Ing.arch. M. KÖRNER
Zadání ÚPD - zahájení projednání 03/2003
SC Rakovnicko KÚ StČ kraje U 24, s.r.o.
Ing.arch. V. POLÁČKOVÁ
Zadání ÚPD - zahájení projednání 03/2003
SC ÚPG VÚC Mladoboleslavsko KÚ StČ kraje U 24, s.r.o.
Ing.arch. V. POLÁČKOVÁ
Etapa návrhová - odevzdání 12/2002
SC, PL Ropovod Ingolstadt MH ČR odbor ÚP Terplan, a.s.
Ing.arch. K. BERÁNEK
Vyhlášení závazné části 11/1994 Nařízení vlády č. 271/1994 Sb.
SC, PR Pražského regionu KÚ StČ kraje AURS, spol. s r.o.
Ing.arch. M. KÖRNER
Koncept ÚPD - zahájení projednání 02/2002
SC, PR ÚP rajónu Pražské středočeské aglomerace StČ KNV TERPLÁN - Státní ústav pro územní plánování, s.p. Návrh ÚPD - schválení návrhu 06/1976 Usnesení vlády ČSR č. 155/1976
SC, PR ÚP rajónu Pražské středočeské aglomerace,
1. změny a doplňky
StČ KNV TERPLÁN - Státní ústav pro územní plánování, s.p. Návrh ÚPD - schválení návrhu 01/1986 Usnesení vlády ČSR č. 24/1986
SC, PR ÚP rajónu Pražské středočeské aglomerace,
2. doplněk
MH ČR odbor ORPR ILF Consulting Engineers
Ing.arch. M. KÖRNER
Vyhlášení závazné části 09/1995 Nařízení vlády č. 260/1995 Sb.
US Labské pískovce a Šluknovsko MMR RP Chomutov Terplan, a.s.
Ing.arch. J. HALOUN
Koncept ÚPD - ukončení projednání 09/1999 Pořizování zastaveno 12/1999
US okresu Litoměřice MMR RP Chomutov Terplan, a.s.
Ing.arch. K. BERÁNEK
Vyhlášení závazné části 02/1996 Nařízení vlády č. 64/1996 Sb.
US Severočeské hnědouhelné pánve SeČ KNV TERPLÁN - Státní ústav pro územní plánování, s.p.
Ing.arch. Z. STÁHLÍK
Návrh ÚPD - schválení návrhu 01/1977 Usnesení vlády ČSR č. 8/1977
US Severočeské hnědouhelné pánve,
1. změny a doplňky
SeČ KNV TERPLÁN - Státní ústav pro územní plánování, s.p.
Ing.arch. Z. STÁHLÍK
Návrh ÚPD - schválení návrhu 07/1985 Usnesení vlády ČSR č. 172/1985
US Severočeské hnědouhelné pánve,
2. změny a doplňky
KÚ Ústeckého kraje Terplan, a.s.
Ing.arch. K. BERÁNEK
Vyhlášení závazné části 12/2001 OZV Ústeckého kraje č. 1/2001
US Ústeckého kraje KÚ Ústeckého kraje Ing.arch. Bohuslav Šantrůček
Ing.arch. B. ŠANTRŮČEK
Zadání ÚPD - schválení 12/2002 Usnesení ZK č. 20/15/2002
VY Českomoravská vysočina Jm KNV Urbion
Ing.arch. I. BOBRO
Návrh ÚPD - schválení návrhu 12/1988 Usnesení plenárního zasedání Jm KNV
VY Českomoravská vysočina,
1. změna a doplněk
Jm KNV TERPLÁN - Státní ústav pro územní plánování, s.p. Návrh ÚPD - schválení návrhu 01/1990 Usnesení plenárního zasedání Jm KNV
VY kraje Vysočina KÚ Vysočina Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.
Ing.arch. V. KLAJMON
Zadání ÚPD - ukončení projednání 03/2003
ZL Zlínské aglomerace MH ČR RP Olomouc TERPLÁN - Státní ústav pro územní plánování, s.p.
Ing. J. MAREŠ
Vyhlášení závazné části 05/1994 Nařízení vlády č. 87/1994 Sb.
ZL Zlínské aglomerace,
1. změny a doplňky
MMR RP Olomouc Terplan, a.s.
Ing. J. MAREŠ
Vyhlášení závazné části 09/1997 Nařízení vlády č. 213/1997 Sb.
ZL Zlínské aglomerace,
2. změna
MMR RP Olomouc Terplan, a.s.
Ing.arch. M. ŘÍHA
Vyhlášení závazné části 10/2000 Sdělení MMR č. 393/2000 Sb.
ZL Zlínské aglomerace,
3. změna
KÚ Zlínského kraje Urbanistický ateliér Zlín, s.r.o.
Ing.arch. J. LUDÍK
Návrh ÚPD - schválení návrhu 03/2003 Usnesení ZK č. 350/Z16/03


ZkratkaKraj
JCJihočeský
JMJihomoravský
KAKarlovarský
KRKrálovéhradecký
LILiberecký
MSMoravskoslezský
OLOlomoucký
PAPardubický
PLPlzeňský
PRHl. m. Praha
SCStředočeský
USÚstecký
VYVysočina
ZLZlínský


TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 15. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021