Česky English Deutsch Francais

INFORMACE K ČASOPISU


REDAKCE

Redakce časopisu Urbanismus a územní rozvoj
Ústav územního rozvoje
Jakubské nám. 3, 602 00 Brno

Tel.: + 420 542 423 116 (redakce)
Tel.: + 420 542 423 121 (šéfredaktor)
e-mail: redakce@uur.cz

Technická redakce:

Ing. arch. Lubor Fridrich (šéfredaktor)
Bc. Tamara Blatová, DiS. (redaktorka)


REDAKČNÍ RADA

Ing. arch. Hana Bártová
Česká společnost pro stavební právo

Ing. arch. Milan Bušina
Sydney, Austrálie

prof. Ing. arch. Maroš Finka, Ph.D.
Fakulta architektúry – Slovenská technická univerzita v Bratislave

prof. Anna Geppert
Paříž, Francie

Ing. arch. Jana Janíková
Odbor územního plánování a stavebního řádu – Krajský úřad Jihomoravského kraje

prof. Ing. arch. Jan Koutný, CSc.
Ústav teorie urbanismu – Fakulta architektury – Vysoké učení technické v Brně

Ing. arch. Milan Körner, CSc.
AURS, s. r. o. Praha – Architektonická kancelář

Ing. Zdeňka Kučerová (místopředsedkyně)
Ústav územního rozvoje

prof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc.
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Ing. Iveta Laštůvková
Odbor regionálního rozvoje – Městský úřad Krnov

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.
Ústav prostorového plánování – Fakulta architektury – České vysoké učení technické v Praze

doc. Dr. Otakar Máčel
Delft, Nizozemí

Ing. arch. Vladimír Matuš
Toronto, Kanada

Ing. Alena Navrátilová (předsedkyně)
odborná konzultantka ÚÚR

Ing. arch. Jaroslav Sedlecký
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D.
projektant

Mgr. Petr Tonev, Ph.D.
Katedra regionální ekonomie a správy – Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity

RNDr. Václav Treml
odborný konzultant

Ing. arch. Martin Tunka, CSc.
odborný konzultant MMR

Ing. Roman Vodný, Ph.D. (místopředseda)
Odbor územního plánování – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.
Ústav prostorového plánování – Fakulta architektury – České vysoké učení technické v Praze

Ing. arch. Karel Wirth
Odbor územního plánování – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR


RECENZNÍ ŘÍZENÍ

Časopis Urbanismus a územní rozvoj byl v červnu 2008 zařazen Radou pro výzkum a vývoj do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Publikování recenzovaných statí je klíčovým předpokladem odborné kvality časopisu.


Průběh recenzního řízení

Odborný článek zaslaný redakci se žádostí o jeho publikování v režimu „recenzovaný“ je postoupen k posouzení nejméně dvěma recenzentům a je posuzován jako zcela anonymní. Redakce si vyhrazuje právo odmítnout článek, který svým obsahovým zaměřením není relevantní odbornému zaměření časopisu, nebo který nesplňuje základní požadavky kladené na odborný text (viz POKYNY PRO AUTORY).

Všechny recenzované články jsou doplněny abstraktem v anglickém jazyce.

K posouzení článku jsou vyzvání odborníci na problematiku, která je v textu reflektována. Recenzenti vyplňují recenzní formulář a vyjádří se, zda doporučují přijetí, přepracování, popř. zamítnutí článku. Konečné rozhodnutí o přijetí / nepřijetí článku přísluší redakční radě časopisu. O výsledku informuje redakce autora písemnou (nejčastěji elektronickou) formou.

Standardní doba trvání recenzního řízení zohledňuje periodicitu vydávání časopisu a trvá přibližně osm týdnů.

Pokud redakce zjistí, že autor porušil tzv. „Prohlášení autora“, ve kterém uvedl, že nabídnutý text dosud nebyl publikován v jiném odborném periodiku, informuje o této skutečnosti redakční radu. Redakční rada má právo z tohoto důvodu článek odmítnout k publikování i přes jeho odborné kvality.

Adobe Acrobat PDF Prohlášení autora
(prohlaseni-autora-29012014.pdf, 171 kB)

Adobe Acrobat PDF Recenzní formulář
(recenzni-formular-29012014.pdf, 201 kB)

Adobe Acrobat PDF Citační zásady
(citacni-zasady-final-25012017.pdf, 502 kB)


STRUKTURA RECENZOVANÝCH ČLÁNKŮ

Abstrakt

Vlastnímu textu předchází zhruba desetiřádkový souhrn (abstrakt), který je použit pro anglické shrnutí. Překlad do angličtiny zajišťuje redakce v kooperaci překladatelů-specialistů na problematiku urbanismu a územního plánování. Anglický abstrakt je umístěn za článkem.

Úvod

Obsahuje vysvětlení cíle výzkumu a článku, rešerši literatury a její kritické zhodnocení, pojmenování řešeného problému, respektive formulaci výzkumné otázky, event. pracovní hypotézy.

Metodika

Charakteristika a popis použité metody / použitých metod. Možné je i zdůvodnění, z jakého důvodu byly právě tyto metody použity a jejich případné omezení.

Výsledky

Prezentace výsledků výzkumu. Diskuse – eventuálně verifikace hypotéz, omezení použitelnosti výsledků výzkumu.

Závěr

Vyhodnocení výzkumu, eventuálně nastínění dalších námětů na jeho pokračování.

Použité zdroje

Dodržení obecných citačních zásad dle ČSN ISO 690. Viz citační zásady časopisu U&ÚR.


POKYNY PRO AUTORY

Nabídka rukopisů

Redakce přijímá požadavky spolu se zaslanými články na e-mailové adrese redakce@uur.cz.Grafické přílohy většího rozsahu je možno zaslat prostřednictvím serveru uschovna.cz.

Zaslaný průvodní dopis musí obsahovat plné jméno, adresu pracoviště a kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo).

Při žádosti o zařazení článku do recenzního řízení je třeba tuto skutečnost v průvodním dopise výslovně uvést. Podrobnější informace naleznete v části recenzní řízení (www.uur.cz – publikační činnost a knihovna – časopis Urbanismus a územní rozvoj – Informace k časopisu – recenzní řízení).

Formální požadavky

Rozsah textu by měl činit cca 3-10 normostran (1 normostrana = 60 úhozů na 30 řádků), nedohodnete-li se s redakcí jinak.

Za každým textem příspěvku musí být uvedeno jméno autora.

Standardnímu příspěvku by měl předcházet zhruba desetiřádkový souhrn – abstrakt (pro recenzované příspěvky platí samostatné pravidlo – viz níže), který bude možno použít také pro redakcí zajištěné anglické shrnutí v hlavních rubrikách (netýká se informací).

Za nedílnou součást příspěvku je považován seznam použitých zdrojů a jejich dostupnost. Bibliografické citace musejí být zpracovány podle normy ČSN ISO 690.

Textová část je vyžadována v textovém editoru WORD. Grafická část se zásadně posílá samostatně jako příloha s uvedením zdrojů. Obrázky ke skenování lze přiložit na diapozitivech nebo fotografiích s lesklým povrchem. Počítačově zpracované obrázky se dodávají ve formátu TIFF (příp. JPG) v rozlišení min. 300 DPI; vektorová grafika ve formátu CDR, EPS, WMF aj.

Redakce si vyhrazuje právo výběru grafického doprovodu textu.

Za původnost příspěvku odpovídá autor (viz prohlášení autora).

Rukopisy a grafiku redakce vrací pouze na žádost autora.

Citační zásady

Adobe Acrobat PDF Citační zásady (citacni-zasady-final-25012017.pdf, 502 kB)

Autorizace

Pokud se autor nevyjádří do pěti dnů od odeslání redakční žádosti o autorizaci textu, považuje redakce text za odsouhlasený a zveřejní jej s případnými redakčními úpravami.

Recenze

Relevantní příspěvky jsou recenzovány. Podrobnější informace naleznete v části recenzní řízení (www.uur.cz – publikační činnost a knihovna – časopis Urbanismus a územní rozvoj – Informace k časopisu – recenzní řízení).

Žadatelům o recenzní řízení:
Předkládáte-li článek k recenznímu řízení, informujte, prosím, redakci o jeho případném publikování v jiných odborných periodikách. K recenzovaným příspěvkům požaduje redakce širší shrnutí v češtině (v rozsahu cca jedné normostrany), které bude v případě schválení redakčně přeloženo do angličtiny a k článku připojeno. Recenzované příspěvky nejsou honorovány.


OBJEDNÁVKY A PŘEDPLATNÉ

Vážení čtenáři,

cena našeho odborného dvouměsíčního periodika je pro předplatitele stanovena na 480,- Kč bez poštovného ročně. Případné zvláštní číslo bude zahrnuto v ceně předplatného.

Pokud máte zájem o předplatné nebo v případě změn vyplňte prosím tuto objednávku předplatného.

Veškeré informace o předplatném, objednávkách a inzerci Vám rádi sdělí v redakci na telefonním čísle +420 542 423 116, 121
nebo e-mail redakce@uur.cz.

Děkujeme za Vaši přízeň. Redakce U&ÚR


INZERCE

V časopise Urbanismus a územní rozvoj lze inzerovat v následujících oblastech:

  • volná místa, konkurzy a výběrová řízení;
  • urbanistické a architektonické soutěže;
  • veřejné soutěže na zpracování územně plánovací dokumentace, dodávek projektů a realizace staveb;
  • nabídka odborných publikací – novinek na knižním trhu;
  • odborné kurzy a semináře;
  • odborné tematické zájezdy;
  • další relevantní oblasti po dohodě s redakcí.

Ceník inzerce pro jedno číslo časopisu

ČERNOBÍLÁ BAREVNÁ
¼ strany (160x60 mm) 2.000,- Kč 3.000,- Kč
½ strany (160x120 mm) 4.000,- Kč 6.000,- Kč
1/1 strany (160x240 mm) 8.000,- Kč 12.000,- Kč

Nejsme plátci DPH.

  • Ceny jsou stanoveny pro dodanou předlohu.
  • Případné grafické zpracování a další individuální požadavky nutno konzultovat s redakcí v dostatečném časovém předstihu.
  • Vkládaná inzerce – cena dohodou.

Časopis vychází 6x ročně v nákladu 1500 ks a je určen především orgánům veřejné správy a odborné veřejnosti v oborech územní plánování a územní rozvoj, urbanismus, regionální politika a regionální rozvoj, bydlení a cestovní ruch.


KONTAKTNÍ ÚDAJE

Redakce

Redakce časopisu Urbanismus a územní rozvoj
Ústav územního rozvoje
Jakubské nám. 3, 602 00 Brno
Tel.: +420 542 423 116, 121
E-mail: redakce@uur.cz

Objednávky, předplatné, inzerce

Ústav územního rozvoje
Redakce časopisu
Jakubské nám. 3, 602 00 Brno
Tel.: +420 542 423 116, 121
E-mail: redakce@uur.cz
Bankovní spojení: ČNB 19-27321621/0710
TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 3. 12. 2018 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2019