Česky English Deutsch Francais

IV ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VELKÝCH ÚZEMNÍCH CELKŮ

IV.1 Metodické a vysvětlující poznámky

Územní plány a územní prognózy velkých územních celků byly v centrálním datovém skladu do 31. 12. 2002 evidovány ÚÚR na základě registračních listů, předávaných regionálními pracovišti MMR a od 1. 1. 2001 rovněž krajskými úřady. Od 1. 1. 2003 provádějí on-line evidenci krajské úřady. ÚÚR od tohoto data edituje pouze výjimečně, a to údaje dokumentací, jejichž pořizování bylo ukončeno a pořizovatelem nebyl krajský úřad.

Na rozdíl od způsobu evidence ÚPD obcí jsou změny ÚP VÚC zatím považovány za samostatnou ÚPD. Předpokládá se sjednocení přístupu ke změnám ÚP VÚC tak, aby změny byly vázány na základní dokumentaci, jak je tomu v případě evidence ÚPD a ÚPP obcí.

Pro znázornění území řešeného jednotlivými ÚP VÚC a ÚPG VÚC do mapového podkladu je použito shodné řešení jako u ÚPD obcí. Územní jednotkou pro evidenci a zobrazení je katastrální území, a to bez ohledu na skutečnost, zda katastrální území je zahrnuto do řešeného území celé, nebo pouze jeho část.

IV.2 Strukturně vývojový přehled

K 31. 3. 2005 bylo evidováno celkem 97 dokumentací, z toho 34 schválených ÚP VÚC a 20 jejich změn, dále pak 33 rozpracovaných ÚP VÚC a 4 změny (pořizování šesti bylo zastaveno), 5 ÚPG a 1 US. Je to o 10 dokumentací více než k 31. 3. 2003.

Tab. 13: Skladba ÚP VÚC podle fáze rozpracovanosti a data schválení; 1997, 1999, 2001, 2003, 2005

ÚP VÚC celkem Rozpracované ÚP VÚC vč. změn Schválené ÚP VÚC vč. změn
ve stupni nejvýše zadání ve stupni koncept-návrh schválené před 1.7.1992 schválené po 1.7.1992
počet % počet % počet % počet %
31.12.1997 41 4 9,8 19 46,3 2 4,9 16 39,0
31.3.1999 56 20 35,7 17 30,3 2 3,6 17 30,4
31.3.2001 64 4 6,3 36 56,2 3 4,7 21 32,8
31.3.2003 87 10 11,5 30 34,5 14 16,1 33 37,9
31.3.2005 91 0 0 37 40,6 14 15,4 40 44,0

Platnost má 11 ÚP VÚC a 3 změny schválené před 1. 7. 1992. Pořizování 2 ÚP VÚC bylo zastaveno ve fázi zadání (nebyly zahrnuty do statistických analýz), 5 ÚP VÚC ve fázi konceptu a 1 ve fázi návrhu (slouží dále jako územně plánovací podklad). V období od 31. 3. 2003 do 31. 3. 2005 bylo schváleno 7 ÚP VÚC, k posunu ve fázi pořizování došlo u 12 ÚP VÚC a všech 6 ÚPG. Tabulka ukazuje, že aktuální pohyb pořizování ÚP VÚC se ve sledovaném období posunul do fáze dokončování a schvalování rozpracovaných dokumentací. Tato skutečnost souvisí jednak se zahájením činnosti krajských úřadů, jednak s očekávaným schválením nového stavebního zákona. Krajské úřady zahájily pořizování nových ÚP VÚC a ÚPG převážně v rozsahu celého správního území kraje. Zadání ÚP VÚC kraje schválila zastupitelstva Ústeckého kraje, Jihočeského kraje a Karlovarského kraje. Koncepty ÚP VÚC kraje mají pořízeny: Pardubický kraj, Liberecký kraj a kraj Vysočina. Územní prognózy kraje mají pořízeny Jihomoravský kraj a Zlínský kraj. Jedná se celkem o 8 krajů ze 14, které mají ÚP VÚC nebo ÚPG zpracovanou pro celé správní území kraje, tedy 57,1 %.

Graf 10: Vývoj skladby ÚP VÚC podle fáze rozpracovanosti a data schválení; 1997, 1999, 2001, 2003, 2005

Graf 10

Tab. 14: Četnost rozpracovaných ÚP VÚC, u kterých nebyl zaznamenán delší pohyb při jejich pořizování; 2005

Poslední dosažená fáze 1997 a dříve 1998–1999 2000–2001 2002–2003
Počet krajů Počet ÚPD Počet krajů Počet ÚPD Počet krajů Počet ÚPD Počet krajů Počet ÚPD
zahájení 0 0 0 0 0 0 0 0
zadání 0 0 0 0 0 0 0 0
koncept 1 1 2 2 6 8 3 4
návrh 1 1 4 5 3 5 1 1
Celkem *) 2 2 6 7 7 13 4 5

*) Nejedná se o matematický součet položek ve sloupci.

U rozpracovaných ÚP VÚC lze přehledně uspořádat do časových úseků dobu, která již uplynula od počátečního úkonu jejich pořizování.

Tab. 15: Skladba rozpracovaných ÚP VÚC podle počátku doby pořizování; 2005

Celkem Rok zahájení pořizování rozpracovaných ÚP VÚC
do 1992 1993-1994 1995-1996 1997-1998 1999-2000 2001-2002 2003-2004
počet ("pč") % % % % % % %
se schváleným zadáním 4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 75,0 1 25,0
s odevzdaným konceptem 15 0 0,0 2 13,3 2 13,3 3 20,0 2 13,4 5 33,3 1 6,7
s odevzdaným návrhem 10 3 30,0 3 30,0 1 10,0 0 0,0 2 20,0 0 0,0 1 10,0
Celkem *) 29 3 10,3 5 17,3 3 10,3 3 10,3 4 13,8 8 27,7 3 10,3

*) Ze zpracování byly vyloučeny ÚP VÚC, jejichž pořizování bylo pozastaveno.

Poměr rozpracovaných ÚP VÚC zahájených v letech 1992–2002 se od roku 2003 výrazně nezměnil, což svědčí o tom, že údaje o „nejdéle rozpracovaných“ dokumentacích nebyly aktualizovány. Nelze usoudit, zda pořizování bylo či nebylo pozastaveno.

Graf 11: Doba jednotlivých fází pořizování ÚP VÚC a jejich změn; 2005

Graf 11

Z hlediska délky pořizování bylo vzhledem k úplnosti dat možno vyhodnotit pouze 17 ÚP VÚC, 7 změn ÚP VÚC pořízených standardním způsobem (zadání, koncept, návrh) a 7 změn ÚP VÚC u nichž bylo spojeno zpracování a projednání konceptu řešení a návrhu.

Průměrná doba pořizování ÚP VÚC byla 7,5 roku, změny ÚP VÚC pořízené standardním způsobem 3,8 roku a změny ÚP VÚC u nichž bylo spojeno zpracování a projednání konceptu řešení a návrhu 3,2 roku. Vzhledem k omezenému vzorku dat lze tyto hodnoty považovat pouze za orientační.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 15. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021