Česky English Deutsch Francais

1 Postup orgánů územního plánování při evidenci územně plánovací činnosti obcí (pořizování územního plánu, regulačního plánu a územní studie

Původcem informací o územně plánovací činnosti obcí je orgán územního plánování, který v přenesené působnosti pořizuje ÚPD a ÚS obcí a vyplňuje odpovídající RL. Tímto orgánem je podle § 6 odst. 1 písm. a) až c) stavebního zákona úřad územního plánování.

Úřad územního plánování, prostřednictvím RL a jejich příloh podává podle § 6 odst. 1 písm. g) a § 162 odst. 5 stavebního zákona krajskému úřadu návrh na vložení dat do systému evidence územně plánovací činnosti. Na základě pověření krajským úřadem podle § 162 odst. 3 stavebního zákona vkládá data přímo do systému evidence.

Dále je původcem informací o územně plánovací činnosti obcí obecní úřad, který zajistil splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti. Podává podle § 6 odst. 1 písm. g) a § 162 odst. 6 stavebního zákona krajskému úřadu návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti.

Krajský úřad podle § 162 odst. 4 a § 7 odst. 1 písm. f) stavebního zákona vkládá data do systému evidence za svůj správní obvod, pokud touto činností nepověřil úřady územního plánování ve svém správním obvodu.

Podkladem pro vkládání dat do evidence územně plánovací činnosti obcí jsou:


1.1 Postup pořizovatele územního plánu nebo jeho změny

Při zahájení prací na územním plánu nebo jeho změně, založí pořizovatel registrační list územního plánu nebo jeho změny podle přílohy č. 16 k vyhlášce. V RL pořizovatel uvede Název dokumentace, v případě změny vymezí Řešené území seznamem dotčených katastrálních území. Dále uvede Pořizovatele a Vydávající orgán. Vyplní údaje o Zhotoviteli (jméno a příjmení nebo obchodní firmu, identifikační číslo) a Projektantovi (jméno a příjmení, číslo autorizace), pokud jsou tito při zahájení prací již známi. V položce Zahájení prací - schválení pořízení uvede ve sloupci Datum den, měsíc a rok usnesení zastupitelstva obce nebo města o pořízení územního plánu nebo jeho změny. Do Poznámky uvede číslo usnesení. Na závěr vyplní datum záznamu a údaje o pracovníkovi, který RL založil, tj. jméno, příjmení, titul, telefon, e-mail.

Originál takto vyplněného RL pořizovatel archivuje po celou dobu pořizování územního plánu nebo jeho změny. Kopii RL zašle příslušnému krajskému úřadu, případně úřadu územního plánování, který vkládá data do systému evidence. Lhůta pro založení a odeslání RL je pět pracovních dnů od data obdržení usnesení obce o pořízení územního plánu nebo jeho změny.

Po ukončení každé další etapy pořizování územního plánu nebo jeho změny:

  • Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu – schválení,
  • Územní plán nebo jeho změna – nabytí účinnosti

pořizovatel doplní Datum jejího ukončení do originálu RL, který dále archivuje. Kopii doplněného RL zašle příslušnému krajskému úřadu, případně úřadu územního plánování, který vkládá data do systému evidence. Lhůta pro doplnění a odeslání RL je pět pracovních dnů od data ukončení každé etapy pořizování (v případě usnesení zastupitelstva obce nebo města pět pracovních dnů od data obdržení usnesení).

Nejpozději po ukončení etapy Územní plán nebo jeho změna – nabytí účinnosti pořizovatel doplní do RL údaje o zhotoviteli a projektantovi, měřítku hlavního výkresu a webové adrese, na které je dokumentace přístupná. Rovněž vyplní přílohu RL Seznam vymezených zastavitelných ploch nad 10 ha.

Datum schválení zadání se zapíše do RL v případě, že se jedná o pořizování územního plánu nebo o pořizování jeho změny na základě zadání (§ 47 stavebního zákona). Datum schválení zprávy o uplatňování územního plánu se zapíše do RL změny územního plánu v případě, že součástí této zprávy jsou pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu (§ 55 odst. 1 a 2 stavebního zákona). Při této příležitosti pořizovatel aktualizuje, pokud se změnila, i webovou adresu, na které je dokumentace přístupná. Samostatná zpráva o uplatňování územního plánu není předmětem evidence.

V případě, že nabude účinnosti nový územní plán, pořizovatel v řádku Ukončení platnosti vyplní Datum ukončení platnosti stávajícího územního plánu (nový územní plán nabyl účinnosti) včetně čísla jednacího a data vydání opatření obecné povahy, kterým byla platnost stávajícího územního plánu ukončena. Obdobně bude pořizovatel postupovat v případě, že dojde ke zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části rozhodnutím soudu nebo krajského úřadu. Lhůta pro doplnění a odeslání RL je pět pracovních dnů od data zjištění této skutečnosti.

V případě, že pořizovatel byl pověřen vkládáním dat, může nejprve vložit data do databáze systému evidence, následně vytisknout RL a tento RL archivovat.


1.2 Postup pořizovatele regulačního plánu z podnětu nebo jeho změny

Při zahájení prací na regulačním plánu z podnětu nebo jeho změně, založí pořizovatel registrační list regulačního plánu pořízeného z podnětu nebo jeho změny podle přílohy č. 17 k vyhlášce. Za zahájení prací se považuje i usnesení, kterým zastupitelstvo obce nebo města vydalo územní plán nebo jeho změnu a které obsahují zadání regulačního plánu z podnětu. V RL pořizovatel uvede Název dokumentace, vymezí Řešené území seznamem dotčených katastrálních území, dále uvede Pořizovatele a Vydávající orgán. Vyplní údaje o Zhotoviteli (jméno a příjmení nebo obchodní firmu, identifikační číslo) a Projektantovi (jméno a příjmení, číslo autorizace), pokud jsou tito při zahájení prací již známi. V položce Zahájení prací - rozhodnutí o pořízení uvede ve sloupci Datum den, měsíc a rok usnesení zastupitelstva obce nebo města o pořízení regulačního plánu nebo jeho změny, případně datum usnesení, kterým zastupitelstvo obce nebo města vydalo územní plán nebo jeho změnu, které obsahují zadání regulačního plánu z podnětu. Do Poznámky uvede číslo usnesení. Na závěr vyplní datum záznamu a údaje o pracovníkovi, který RL založil, tj. jméno, příjmení, titul, telefon, e-mail.

Originál takto vyplněného RL pořizovatel archivuje po celou dobu pořizování regulačního plánu nebo jeho změny. Kopii RL zašle příslušnému krajskému úřadu, případně úřadu územního plánování, který vkládá data do systému evidence. Lhůta pro založení a odeslání RL je pět pracovních dnů od data obdržení usnesení obce o pořízení regulačního plánu nebo jeho změny.

Po ukončení každé další etapy pořizování regulačního plánu nebo jeho změny:

  • Zadání – schválení (není-li součástí územního plánu nebo jeho změny),
  • Regulační plán nebo jeho změna – nabytí účinnosti

pořizovatel doplní Datum jejího ukončení do originálu RL, který dále archivuje. Kopii doplněného RL zašle příslušnému krajskému úřadu, případně úřadu územního plánování, který vkládá data do systému evidence. Lhůta pro doplnění a odeslání RL je pět pracovních dnů od data ukončení každé etapy pořizování (v případě usnesení zastupitelstva obce nebo města pět pracovních dnů od data obdržení usnesení).

Nejpozději po ukončení etapy Regulační plán nebo jeho změna – nabytí účinnosti pořizovatel doplní do RL údaje o zhotoviteli a projektantovi, měřítku hlavního výkresu a webové adrese, na které je dokumentace přístupná.

Pokud regulačnímu plánu uplyne stanovená doba platnosti (§ 71 odst. 2 stavebního zákona), pořizovatel v řádku Ukončení platnosti vyplní Datum, ke kterému doba platnosti uplynula. Obdobně bude pořizovatel postupovat v případě, že dojde ke zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části opatřením obecné povahy, rozhodnutím soudu nebo krajského úřadu. Lhůta pro doplnění a odeslání RL je pět pracovních dnů od data zjištění této skutečnosti.

V případě, že regulační plán byl realizován, pořizovatel v řádku Ukončení evidence vyplní Datum usnesení zastupitelstva obce nebo města, ve kterém zastupitelstvo vzalo realizaci na vědomí. Kopii doplněného RL odešle do pěti pracovních dnů od data obdržení usnesení zastupitelstva obce nebo města příslušnému krajskému úřadu, případně úřadu územního plánování, který vkládá data do systému evidence.

V případě, že pořizovatel byl pověřen vkládáním dat, může nejprve vložit data do databáze systému evidence, následně vytisknout RL a tento RL archivovat.


1.3 Postup pořizovatele regulačního plánu na žádost nebo jeho změny

Při zahájení prací na regulačním plánu na žádost nebo jeho změně, založí pořizovatel registrační list regulačního plánu pořízeného na žádost nebo jeho změny podle přílohy č. 18 k vyhlášce. V RL pořizovatel uvede Název dokumentace, vymezí Řešené území seznamem dotčených katastrálních území, dále uvede Pořizovatele a Vydávající orgán. V položce Zadání obsaženo v uvede název územního plánu nebo jeho změny, které obsahují zadání regulačního plánu na žádost. Současně uvede číslo a datum usnesení, kterým zastupitelstvo obce nebo města územní plán nebo jeho změnu vydalo. Na závěr vyplní datum záznamu a údaje o pracovníkovi, který RL založil, tj. jméno, příjmení, titul, telefon, e-mail.

Originál takto vyplněného RL pořizovatel archivuje po celou dobu pořizování regulačního plánu nebo jeho změny. Kopii RL zašle příslušnému krajskému úřadu, případně úřadu územního plánování, který vkládá data do systému evidence. Lhůta pro založení a odeslání RL je pět pracovních dnů od data obdržení žádosti o vydání regulačního plánu nebo jeho změny.

Po ukončení každé další etapy pořizování regulačního plánu nebo jeho změny:

  • Zahájení pořizování – žádost o vydání,
  • Návrh – zahájení projednání,
  • Návrh – zamítnutí nebo
  • Regulační plán nebo jeho změna – nabytí účinnosti

pořizovatel doplní Datum jejího ukončení do příslušného sloupce originálu RL, který dále archivuje. V položce Žadatel uvede základní údaje žadatele: jméno nebo obchodní firmu, rodné nebo identifikační číslo, adresu (ulice, číslo popisné / orientační, obec, PSČ). Dále vyplní údaje o Zhotoviteli (jméno a příjmení nebo obchodní firmu, identifikační číslo), Projektantovi (jméno a příjmení, číslo autorizace) a měřítku hlavního výkresu. Kopii doplněného RL zašle příslušnému krajskému úřadu, případně úřadu územního plánování, který vkládá data do systému evidence. Lhůta pro založení a odeslání RL je pět pracovních dnů od data ukončení každé etapy pořizování (v případě usnesení zastupitelstva obce nebo města pět pracovních dnů od data obdržení usnesení).

Nejpozději po ukončení etapy Regulační plán nebo jeho změna – nabytí účinnosti pořizovatel doplní do RL údaje o webové adrese, na které je dokumentace přístupná.

Pokud regulačnímu plánu uplyne stanovená doba platnosti (§ 71 odst. 2 a 6 stavebního zákona), pořizovatel v řádku Ukončení platnosti vyplní Datum, ke kterému doba platnosti uplynula. Obdobně bude pořizovatel postupovat v případě, že dojde ke zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části opatřením obecné povahy, rozhodnutím soudu nebo krajského úřadu. Lhůta pro doplnění a odeslání RL je pět pracovních dnů od data zjištění této skutečnosti.

V případě, že regulační plán byl realizován, pořizovatel v řádku Ukončení evidence vyplní Datum usnesení zastupitelstva obce nebo města, ve kterém zastupitelstvo vzalo realizaci na vědomí. Kopii doplněného RL odešle do pěti pracovních dnů od data obdržení usnesení zastupitelstva obce nebo města příslušnému krajskému úřadu (úřadu územního plánování).

V případě, že pořizovatel byl pověřen vkládáním dat, může nejprve vložit data do databáze systému evidence, následně vytisknout RL a tento RL archivovat.


1.4 Postup pořizovatele územní studie

Při zahájení prací na územní studii, založí pořizovatel registrační list územní studie podle přílohy č. 14 k vyhlášce. V RL pořizovatel uvede Název územní studie, vymezí Řešené území seznamem dotčených katastrálních území a uvede Pořizovatele. Dále vyplní údaje o Zhotoviteli (jméno a příjmení nebo obchodní firmu, identifikační číslo) a Projektantovi (jméno a příjmení, číslo autorizace). V řádku Zadání – předání zhotoviteli uvede ve sloupci Datum den, měsíc a rok předání zadání zhotoviteli (doručenkou, předávacím protokolem). Doplní údaje o Použité technologii zpracování a Měřítku hlavního výkresu. Na závěr vyplní datum záznamu a údaje o pracovníkovi, který RL založil, tj. jméno, příjmení, titul, telefon, e-mail.

Originál takto vyplněného RL pořizovatel archivuje po celou dobu pořizování územní studie.

Po schválení možnosti využití územní studie pořizovatel doplní jeho Datum a webovou adresu, na které je dokumentace přístupná do originálu RL, který dále archivuje. Kopii doplněného RL zašle příslušnému krajskému úřadu, případně úřadu územního plánování, který vkládá data do systému evidence. Lhůta pro doplnění a odeslání RL je pět pracovních dnů od data schválení možnosti využití územní studie.

Po ověření aktuálnosti urbanistické studie pořizovatel doplní jeho Datum a webovou adresu, na které je dokumentace přístupná do originálu RL, který dále archivuje. Kopii doplněného RL zašle příslušnému krajskému úřadu, případně úřadu územního plánování, který vkládá data do systému evidence. Lhůta pro doplnění a odeslání RL je pět pracovních dnů od data ověření aktuálnosti urbanistické studie.

Po schválení ukončení možnosti využití územní studie nebo urbanistické studie pořizovatel doplní jeho Datum do originálu RL, který dále archivuje. Kopii doplněného RL zašle příslušnému krajskému úřadu, případně úřadu územního plánování, který vkládá data do systému evidence. Lhůta pro doplnění a odeslání RL je pět pracovních dnů od data schválení ukončení možnosti využití územní studie nebo urbanistické studie.

V případě, že pořizovatel byl pověřen vkládáním dat, může nejprve vložit data do databáze systému evidence, následně vytisknout RL a tento RL archivovat.


1.5 Postup krajského úřadu nebo úřadu územního plánování pověřeného vkládáním dat

Vedoucí útvaru krajského úřadu, v jehož kompetenci je územní plánování, případně vedoucí úřadu územního plánování, předá na ÚÚR seznam pracovníků, pověřených vkládáním dat do databáze a jejich editací.

V seznamu uvede:

  • název úřadu, název odboru, jeho sídlo (ulice, číslo popisné / číslo orientační, obec, PSČ),
  • jméno, příjmení, titul pověřeného pracovníka, kontakt na něj (telefon, e-mail).

Na základě obdrženého seznamu ÚÚR přidělí těmto pracovníkům přístupová práva ke vkládání a editaci dat v rozsahu příslušného správního území.

Obdobně se postupuje při změně pověřeného pracovníka.

Pověřený pracovník na základě průběžně zasílaných kopií RL data vkládá do databáze prostřednictvím webové aplikace iLAS, a to ve lhůtě pěti pracovních dnů od doby, kdy kopii RL obdržel.


TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 12. 2. 2015 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2019