Česky English Deutsch Francais

PRINCIPY A PRAVIDLA ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Autorský kolektiv

Garant za Ministerstvo pro místní rozvoj: Ing. Roman Vodný, Ph.D., odbor územního plánování.

Garant za Ústav územního rozvoje: Ing. arch. Zuzana Pokorná (od roku 2017), Ing. arch. Naděžda Rozmanová (2011-2016),

Ing. Alena Navrátilová (2006-2011).


Internetová příručka Principy a pravidla územního plánování (PaP) je jediné přehledné shrnutí a výklad poznatků současného urbanismu a územního plánování. Vzniká ve spolupráci Ústavu územního rozvoje s význačnými specialisty oboru a za garantování Odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj. Recenze předních odborníků z akademické sféry z příslušných rezortů a projektové činnosti, zajišťuje objektivitu a prestiž dokumentu.

Internetová příručka je průběžně doplňována a aktualizována. Předkládá informace o stavu a trendech vývoje a principech řešení v územním plánování. Při aktualizacích jsou kapitoly doplňovány rovněž o nové právní předpisy a koncepce rezortů.

Příručka je předkládána uživatelům ve dvou verzích:

 • verze pro vyhledávání a tisk – 1x ročně aktualizovaný soubor formátu PDF,
 • průběžně aktualizovaná verze – poslední aktualizace vybraných kapitol ke dni 16. 02. 2017.

Poslední aktualizované kapitoly

AKTUÁLNĚ: Probíhá aktualizace kapitol C.7 Dopravní infrastruktura, C.8 Technická infrastruktura a D. Územní plánování, jeho orgány, nástroje a vazby.

22. 2. 2017 – byla zveřejněna verze pro vyhledávání a tisk. Stav publikace k 21.2.2017

16. 2. 2017 – aktualizovaná kapitola D.6 Související metodické pokyny a publikace.

22. 11. 2016 – aktualizovaná kapitola D.6 Související metodické pokyny a publikace.

23. 9. 2016 – nové téma Veřejná prostranství v kapitole E. Pojmy.

6. 9. 2016 – aktualizovaná kapitola Principy a pravidla územního plánování – úvod.

1. 9. 2016 – aktualizovaná kapitola D.6 Související metodické pokyny a publikace.

9. 8. 2016 – kapitola C.1 Výroba, těžba a skladování je nově doplněna o stručný výtah priorit a cílů Aktualizace státní energetické koncepce České republiky (str. 36). Další úpravy kapitoly předpokládáme po schválení nové surovinové politiky připravované Ministerstvem průmyslu a obchodu. Aktualizovány a doplněny nové webové odkazy.


Verze pro vyhledávání a tisk

Kompletní znění internetové publikace Principy a pravidla územního plánování je jedenkrát ročně zveřejňováno jako ucelený soubor ve formátu PDF.
Vzhledem k tomu, že se celkový soubor vytváří pouze jedenkrát ročně, obsahuje všechny kapitoly zveřejněné k příslušnému datu – k 21. 2. 2017.
Tento krok jistě přispívá k rychlejší a efektivnější práci s publikací jako celkem a to jak v územně plánovací praxi, tak v případě studijních potřeb. Viz Přiložené dokumenty.

Archivní verze dokumentu

Adobe Acrobat PDF 2016 - Principy a pravidla územního plánování

Adobe Acrobat PDF 2015 - Principy a pravidla územního plánování

Přiložené dokumenty

Principy a pravidla územního plánování – leták

Adobe Acrobat PDF Principy a pravidla územního plánování – informační leták
(637 kB)


Principy a pravidla územního plánování – prezentace

Adobe Acrobat PDF Principy a pravidla územního plánování – prezentace
(1 279 kB)


Principy a pravidla územního plánování – titul

Adobe Acrobat PDF 2017 - Principy a pravidla územního plánování
Verze pro vyhledávání a tisk
Stav publikace k 21. 2. 2017


Poznámka:
Obsahem PaP jsou odborné stati na vybraná témata související s územním plánováním. Vzhledem k tomu, že se nejedná o věděcké práce, podklady nejsou citovány, nýbrž volně zpracovány. Webové odkazy na použité zdroje mají informativní charakter, ÚÚR neodpovídá za jejich funkčnost a obsah. Přesto se snažíme odkazy jednorázově aktualizovat, případně doplňovat o nové. Neplatné koncepce a další zdroje informací s jejich odkazy jsou ponechány, neboť byly podkladem a souvisejícím zdrojem pro příslušnou kapitolu.


Průběžně aktualizovaná verze

Níže uvedená internetová prezentace Principy a pravidla územního plánování nabízí průběžně aktualizované kapitoly.


ÚVOD

Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF Principy a pravidla územního plánování - úvod (pap-uvod-20160902.pdf, 292 kB)


PROBLÉMOVÉ OKRUHY


Kapitola A. PRINCIPY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

Adobe Acrobat PDF A.1 Pojetí udržitelného rozvoje (A1-20101115.pdf, 267 kB, aktualizováno 15. 11. 2010)

 • A.1.1 Vymezení pojmu udržitelný rozvoj
 • A.1.2 Pilíře udržitelného rozvoje
 • A.1.3 Principy udržitelného rozvoje území
 • A.1.4 Sledování a hodnocení udržitelnosti rozvoje

Adobe Acrobat PDF A.2 Základní dokumenty vymezující udržitelný rozvoj (A2-2013.pdf, 354 kB, aktualizováno 3. 12. 2013)

 • A.2.1 Dokumenty světového společenství pro udržitelný rozvoj
 • A.2.2 Dokumenty pro udržitelný rozvoj Evropy
 • A.2.3 Dokumenty pro udržitelný rozvoj regionů, měst a venkova

Adobe Acrobat PDF A.3 Národní dokumenty pro udržitelný rozvoj v České republice (A3-20101115.pdf, 238 kB, aktualizováno 15. 11. 2010)

 • A.3.1 Strategie udržitelného rozvoje České republiky
 • A.3.2 Prosazování udržitelného rozvoje v územním plánování

Adobe Acrobat PDF Kapitola A. Použité zdroje (A-zdroje-20101115.pdf, 214 kB, aktualizováno 15. 11. 2010)


Zpět na seznam problémových okruhů


Kapitola B. KONCEPCE ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR

Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF B.1 Pojetí územního rozvoje (B1-20101021.pdf, 374 kB, aktualizováno 21. 10. 2010)

Adobe Acrobat PDF B.2 Charakteristika, stav, hodnoty a problémy územního rozvoje ČR (B2-20160318.pdf, 3 368 kB, aktualizováno 18. 3. 2016)

 • B.2.1 Území a osídlení
 • B.2.2 Sídla
 • B.2.3 Krajina RECENZOVANÁ KAPITOLA

Adobe Acrobat PDF B.3 Trendy a koncepce územního rozvoje (B3-20150113.pdf, 10 609 kB, aktualizováno 13. 1. 2015)

 • B.3.1 Koncepce územního rozvoje a jejich trendy a na úrovni ČR
 • B.3.2 Koncepce územního rozvoje a jejich trendy a na úrovni krajů
 • B.3.3 Koncepce územního rozvoje a jejich trendy a na úrovni obcí
  • B.3.3.1 Koncepce a trendy územního rozvoje měst
  • B.3.3.1.1 Města
  • B.3.3.1.2 Města - krajina RECENZOVANÁ KAPITOLA
  • B.3.3.2 Koncepce a trendy územního rozvoje venkovských obcí
  • B.3.3.2.1 Venkovská sídla
  • B.3.3.2.2 Venkovská sídla - krajina RECENZOVANÁ KAPITOLA

Zpět na seznam problémových okruhů


Kapitola C. FUNKČNÍ SLOŽKY

Internetové odkazy aktualizovány ke dni 5. 9. 2016 u kapitol C.4 Občanské vybavení, C.5 Zeleň a C.6 Rekreace.


Adobe Acrobat PDF Kapitola C. Úvod (C0-2012.pdf, 258 kB, aktualizováno 17. 12. 2012)

Adobe Acrobat PDF C.1 Výroba, těžba a skladování (C1-20160809.pdf, 2 401 kB, aktualizováno 9. 8. 2016) RECENZOVANÁ KAPITOLA AKTUALIZOVÁNO

Adobe Acrobat PDF C.2 Zemědělské a lesní hospodářství (C2-2013.pdf, 1 239 kB, aktualizováno 25. 6. 2013) RECENZOVANÁ KAPITOLA

Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF C.3 Bydlení (C3-2013.pdf, 15 588 kB, aktualizováno 20. 8. 2013) RECENZOVANÁ KAPITOLA

Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF C.4 Občanské vybavení (C4-2012.pdf, 3 416 kB, aktualizováno 12. 11. 2012) RECENZOVANÁ KAPITOLA

Adobe Acrobat PDF C.5 Zeleň (C5-2013.pdf, 2 152 kB, aktualizováno 4. 1. 2013) RECENZOVANÁ KAPITOLA

Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF C.6 Rekreace (C6-2011.pdf, 996 kB, aktualizováno 20. 6. 2011)

Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF C.7 Dopravní infrastruktura (C7-2012.pdf, 3 342 kB, aktualizováno 30. 10. 2012) PROBÍHÁ AKTUALIZACE

Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF C.8 Technická infrastruktura (C8-2011.pdf, 4 458 kB, aktualizováno 20. 6. 2011) PROBÍHÁ AKTUALIZACE

Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF C.9 Vodní hospodářství (C9-2012.pdf, 1 027 kB, aktualizováno 8. 8. 2012) RECENZOVANÁ KAPITOLA

Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF C.10 Veřejná prostranství (C10-2015.pdf, 11 786 kB, vloženo 7. 10. 2015) RECENZOVANÁ KAPITOLA


Zpět na seznam problémových okruhů


Kapitola D. ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, JEHO ORGÁNY, NÁSTROJE A VAZBY

UPOZORNĚNÍ - PROBÍHÁ AKTUALIZACE

Tato kapitola má vazbu na zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy (novela stavebního zákona) – s účinností od 1. 1. 2018. Tyto kapitoly nejsou v souladu s novelou stavebního zákona a budou v tomto roce postupně aktualizovány.


Adobe Acrobat PDF D.1 Orgány územního plánování, stavební úřady a dotčené orgány chránící veřejné zájmy (D1-2013.pdf, 498 kB, aktualizováno 2013)

 • D.1.1 Orgány územního plánování
 • D.1.2 Stavební úřady
 • D.1.3 Dotčené orgány

Adobe Acrobat PDF D.2 Nástroje územního plánování (D2-2015.pdf, 899 kB, aktualizováno 2015)

 • D.2.1 Územně plánovací podklady
 • D.2.2 Politika územního rozvoje
 • D.2.3 Územně plánovací dokumentace
  • D.2.3.1 Zásady územního rozvoje
  • D.2.3.2 Územní plán
  • D.2.3.3 Regulační plán
 • D.2.4 Územní rozhodování
  • D.2.4.1 Územně plánovací informace, územní rozhodnutí, územní souhlas, veřejnoprávní smlouva
  • D.2.4.2 Územní opatření
 • D.2.5 Úprava vztahů v území (bude doplněno)

Adobe Acrobat PDF D.3 Vazby nástrojů územního plánování (D3-2014.pdf, 767 kB, aktualizováno 2014)

 • D.3.1 Vzájemné vazby nástrojů územního plánování (bude doplněno)
 • D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území

Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF D.4 Informace v územním plánování (D4-2013.pdf, 434 kB, aktualizováno 2013)

 • D.4.1 Poskytování informací
 • D.4.2 Informační technologie

Adobe Acrobat PDF D.5 Účast veřejnosti v procesu územního plánování (bude doplněno)

 • D.5.1 Pojetí účasti veřejnosti
 • D.5.2 Minimální standardy a zásady účasti veřejnosti
 • D.5.3 Příprava a realizace plánu zapojení veřejnosti
 • D.5.4 Legislativní východiska účasti veřejnosti
 • D.5.5 Použité zdroje

Adobe Acrobat PDF D.6 Související metodické pokyny a publikace(D6-20170216.pdf, 572 kB, aktualizováno 16. 2. 2017)


Dále doporučujeme oficiální Portál územního plánování Ústavu územního rozvoje – sekce Teorie, metodiky.


Zpět na seznam problémových okruhů


Kapitola E. POJMY

V rámci kapitoly E. POJMY budou postupně doplňována témata obsahující vybrané pojmy obsažené v publikaci. Každé téma bude zahrnovat abecední seznam pojmů a jejich výklad podle textu publikace.

Považujeme za účelné upozornit rovněž na:

 • občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.),
 • katastrální zákon (zákon č. 256/2013 Sb.),
 • prováděcí vyhlášku o katastru nemovitostí (č. 357/2013 Sb.).

Pro praxi jsme vybrali pojmy související se stavebním zákonem.

Abecední seznam pojmů je provázán s příslušným pojmem formou křížového odkazu. Uživatel se dostane k vybranému pojmu opatřenému citací zákona a číslem paragrafu. U každého pojmu je přímý přístup k právnímu předpisu na Portálu veřejné správy.

Adobe Acrobat PDF Téma: občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) (01-PaP-Pojmy-NOZ.pdf)

Adobe Acrobat PDF Téma: katastrální zákon (zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí), katastrální vyhláška (vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí) (02-PaP-Pojmy-KZ.pdf)

Vybrané pojmy z Principů a pravidel územního plánování

Adobe Acrobat PDF Téma: Územní rozvoj (03-PaP-Pojmy-uzemni-rozvoj.pdf)

Adobe Acrobat PDF Téma: Osídlení (04-PaP-Pojmy-osidleni.pdf)

Adobe Acrobat PDF Téma: Krajina (05-PaP-Pojmy-krajina-2016.pdf)

Adobe Acrobat PDF Téma: Výroba, těžba, skladování (PaP-Pojmy-C1-vyroba-tezba-skladovani.pdf)

Adobe Acrobat PDF Téma: Zemědělské a lesní hospodářství (PaP-Pojmy-C2-zemedelske-a-lesni-hospodarstvi.pdf)

Adobe Acrobat PDF Téma: Bydlení (PaP-Pojmy-C3-bydleni.pdf)

Adobe Acrobat PDF Téma: Občanské vybavení (PaP-Pojmy-C4-obcanske-vybaveni.pdf)

Adobe Acrobat PDF Téma: Zeleň (PaP-Pojmy-C5-zelen.pdf)

Adobe Acrobat PDF Téma: Rekreace (PaP-Pojmy-C6-rekreace.pdf)

Adobe Acrobat PDF Téma: Vodní hospodářství (PaP-Pojmy-C9-vodni-hospodarstvi.pdf)

Adobe Acrobat PDF Téma: Veřejná prostranství (PaP-Pojmy-C10-veřejna-prostr.pdf) NOVÉ


Další pojmy související s problematikou územního plánování naleznete také ve Slovníku územního rozvoje.


Zpět na seznam problémových okruhů

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 19. 2. 2018 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2018