Česky English Deutsch Francais

Pořizovatelská praxe 1/2010

INFORMACE O VYDANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISECH PRO ORGÁNY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ UVEŘEJNĚNÝCH VE SBÍRCE ZÁKONŮ 2009

 • Částka 139 – čís. 436
  Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.
  Přináší změnu výše jmenovaného zákona, jenž upravuje posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a postup fyzických osob, právnických osob, správních úřadů a územních samosprávných celků při tomto posuzování, a to mj. v záležitostech vyjádření občanských sdružení nebo obecně prospěšných společností, jejichž předmětem činnosti je ochrana životního prostředí, veřejného zdraví nebo kulturních památek.
  Účinnost od 11. prosince 2009.
 • Částka 139 – čís. 437
  Usnesení Poslanecké sněmovny.
  Informuje o tom, že setrvává na zákonu, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, přijatém Parlamentem dne 8. října 2009 a vráceném prezidentem republiky dne 27. října 2009.
  Vyhlášeno 1. prosince 2009.
 • Částka 146 – čís. 460
  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb.
  Pozměňuje shora uvedenou vyhlášku, která stanoví ceny, koeficienty, přirážky a srážky k cenám a postupy při uplatnění způsobů oceňování věcí, práv, jiných majetkových hodnot a služeb, a to mj. tím, že nově definuje lesní porost v nezastavěném území a nelesní porost v zastavěném a nezastavěném území a také nově stanoví ceny pozemku rybníku nebo malé vodní nádrže, včetně jejich částí pod hrází a s jejich dalšími stavebními součástmi, jakož i pozemku, který je určen regulačním plánem, rozhodnutím o umístění stavby, územním souhlasem, ohlášením stavebnímu úřadu nebo veřejnoprávní smlouvou ke stavbě rybníku a malé vodní nádrže
  Účinnost od 1. ledna 2010.
 • Částka 152 - čís. 482
  Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu k 1. lednu 2010.
  Český úřad zeměměřický a katastrální podle § 5 odst. 2 zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění zákona č. 175/2003 Sb., zveřejňuje tímto seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu.
  Účinnost od 1. ledna 2010.

INFORMACE O VYDANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISECH PRO ORGÁNY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ UVEŘEJNĚNÝCH VE SBÍRCE ZÁKONŮ 2010

 • Částka 1 – čís. 6
  Úplné znění zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 132/2000 Sb., zákonem č. 6/2005 Sb., zákonem č. 413/2005 Sb. a zákonem č. 380/2009 Sb.
  Zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje zabezpečení práva na přístup k informacím o životním prostředí a na včasné a úplné informace o životním prostředí, na vytvoření podmínek pro výkon tohoto práva a podporu aktivního zpřístupňování informací o životním prostředí ze strany povinných subjektů. Stanoví též podmínky výkonu práva na včasné a úplné informace o životním prostředí, jimiž disponují povinné subjekty podle tohoto zákona nebo které jsou k dispozici pro tyto subjekty, přístup veřejnosti k informacím o životním prostředí, kterými disponují povinné subjekty podle tohoto zákona nebo které jsou k dispozici pro tyto subjekty, základní podmínky a lhůty pro zpřístupňování informací a důvody, pro které mohou povinné subjekty podle tohoto zákona odepřít zpřístupnění informace, aktivní zpřístupňování informací o životním prostředí a podporu používání zařízení umožňující dálkový přístup, pravidla pro zřízení infrastruktury pro prostorová data pro účely politik životního prostředí a politik nebo činností, které mohou mít vliv na životní prostředí a zpřístupňování prostorových dat prostřednictvím síťových služeb na Národním geoportálu INSPIRE a rovněž se zabývá vzděláváním, výchovou a osvětou v oblasti ochrany životního prostředí.
  Účinnost od 1. července 1998 (ÚZ vyhlášeno dne 8. ledna 2010).
 • Částka 5 – čís. 18
  Úplné znění úplné znění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jak vyplývá ze změn provedených zákonným opatřením Předsednictva České národní rady č. 347/1992 Sb., zákonem č. 289/1995 Sb., nálezem Ústavního soudu České republiky vyhlášeným pod č. 3/1997 Sb., zákonem č. 16/1997 Sb., zákonem č. 123/1998 Sb., zákonem č. 161/1999 Sb., zákonem č. 238/1999 Sb., zákonem č. 132/2000 Sb., zákonem č. 76/2002 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb., zákonem č. 100/2004 Sb., zákonem č. 168/2004 Sb., zákonem č. 218/2004 Sb., zákonem č. 387/2005 Sb., zákonem č. 444/2005 Sb., zákonem č. 186/2006 Sb., zákonem č. 222/2006 Sb., zákonem č. 267/2006 Sb., zákonem č. 124/2008 Sb., zákonem č. 167/2008 Sb., zákonem č. 312/2008 Sb., zákonem č. 223/2009 Sb., zákonem č. 227/2009 Sb., zákonem č. 281/2009 Sb., zákonem č. 291/2009 Sb., zákonem č. 349/2009 Sb. a zákonem č. 381/2009 Sb.
  Za účasti příslušných krajů, obcí, vlastníků a správců pozemků přispívá k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás, k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji a vytváří v souladu s právem Evropských společenství v České republice soustavu Natura 2000 a zohledňuje zároveň hospodářské, sociální a kulturní potřeby obyvatel a regionální a místní poměry.
  Účinnost od 1. června 1992 (ÚZ vyhlášeno dne 21. ledna 2010).
 • Částka 7 – čís. 22
  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb.
  Doplňuje text § 26 výše citované vyhlášky, který se zabývá výjimkami z ustanovení různých paragrafů, o další dvě ustanovení, jež jsou věnována studnám individuálního zásobování vodou.
  Účinnost od 26. ledna 2010.
 • Částka 8 – čís. 27
  Úplné znění zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 320/2001 Sb., zákonem č. 450/2001 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb., zákonem č. 421/2004 Sb., zákonem č. 557/2004 Sb., zákonem č. 562/2004 Sb., zákonem č. 635/2004 Sb., zákonem č. 342/2005 Sb., zákonem č. 138/2006 Sb., zákonem č. 140/2006 Sb., zákonem č. 245/2006 Sb., zákonem č. 270/2007 Sb., zákonem č. 27/2008 Sb., zákonem č. 306/2008 Sb., zákonem č. 477/2008 Sb. a zákonem č. 421/2009 Sb.
  Upravuje tvorbu, postavení, obsah a funkce rozpočtů územních samosprávných celků, jimiž jsou obce a kraje, a stanoví pravidla hospodaření s finančními prostředky územních samosprávných celků a též upravuje také zřizování nebo zakládání právnických osob územních samosprávných celků.
  Účinnost od 1. ledna 2001 (ÚZ vyhlášeno dne 28. ledna 2010).
 • Částka 17 – čís. 46
  Vyhláška o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy.
  Státní správu ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy vykonávají správy národních parků a správy chráněných krajinných oblastí uvedené v příloze k této vyhlášce.
  Účinnost od 17. února 2010.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 15. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021