Česky English Deutsch Francais

REGENERACE PANELOVÝCH SÍDLIŠŤ

Podpora regenerace panelových sídlišť

Regenerace panelových sídlišť - informační leták - 2001 Regenerace panelových sídlišť - informační leták - 2005 Regenerace panelových sídlišť - katalog příkladů za rok 2001 Regenerace panelových sídlišť - katalog příkladů za rok 2002 Regenerace panelových sídlišť - katalog příkladů za rok 2004

Poskytování dotací na podporu regenerace panelových sídlišť

Dne 1. ledna 2001 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 494/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť. Tímto nařízením jsou upraveny podmínky pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na regeneraci stávajících panelových sídlišť. Úplný text nařízení je uveden na internetových stránkách ÚÚR a MMR v údajích týkajících se politiky bydlení.

Cíl regenerace

Dotace je určena na přeměnu sídlišť ve víceúčelové celky a na všestranné zlepšení obytného prostředí. Úpravami, vedoucími k tomuto cíli, jsou ve smyslu nařízení vlády práce plánovací a realizační, které zahrnují úpravy a výstavbu dopravní a technické infrastruktury, protipovodňová opatření, úpravy veřejných prostranství, úpravy a zřizování dětských hřišť,parkových ploch a dalších veřejných rekreačních ploch. Dotace není určena na opravy, zateplování a na úpravy panelových domů.

Mají-li být naplněny podmínky programu, je nezbytné, aby v projektu regenerace, který je povinnou přílohou žádosti o dotaci, byly řešeny všechny problémy, které se na sídlištích zpravidla vyskytují. Nelze zaměřit řešení pouze na vybraný nedostatek – například na deficit parkovacích míst nebo zřízení parku. Pokud obec již některé problémy vyřešila nebo se na sídlišti nevyskytují, je zapotřebí, aby tato skutečnost byla v projektu uvedena.

Podmínky, které musí splnit obec ucházející se o dotaci

Dotaci může získat obec, na jejímž území je panelové sídliště s minimálním počtem 150 bytových jednotek. Sídlištěm se pak rozumí ucelená část území obce zastavěná bytovými domy postavenými panelovou technologií.

Pozemky, na kterých obec hodlá realizovat regeneraci, nemohou být v soukromém vlastnictví. Obec musí disponovat schváleným územním plánem, schváleným projektem regenerace sídliště a musí doložit, že je schopna a připravena podílet se každým rokem na financování úprav ve výši minimálně 30 % rozpočtových nákladů. Je proto zapotřebí, aby zastupitelstvo obce zvážilo již v průběhu zpracování projektu možnosti obce, aby finanční spoluúčast v potřebné výši byla reálná.

Žádost o poskytnutí dotace

Žádost o dotaci příslušnému kraji může podat pouze obec. Kraj předá žádost se svým stanoviskem MMR nejpozději do 60 dnů po jejím obdržení. Termín podávání žádostí je každoročně uveden na internetových stránkách MMR.

Žádost musí být podána na formuláři MMR, který je rovněž každoročně dostupný na internetových stránkách MMR.

Žádost se vztahuje pouze na akce regenerace, které jsou v ekonomické části projektu navrhovány k realizaci v příslušném roce.

Nedílnými přílohami žádosti jsou:

 • Projekt regenerace sídliště, jehož obsah stanoví příloha nařízení vlády č. 494/2000 Sb.
 • Doklad o schválení územního plánu obce.
 • Doklad o schválení projektu regenerace zastupitelstvem obce.
 • Doklad prokazující vlastnické vztahy k pozemkům.
 • Vyplněné formuláře Ministerstva financí pro financování programů.
 • Pravomocné územní rozhodnutí, povolení ke stavbě komunikace, případně stavební povolení na akce, které jsou uvedeny v žádosti. Pokud není dle stavebního zákona na některé akce zapotřebí územní rozhodnutí, je zapotřebí doložit ohlášení.
 • Doklad o vlastních finančních prostředcích obce ve výši minimálně 30% rozpočtových nákladů úprav uvedených v žádosti.
 • Prohlášení obce, že ke dni podání žádosti nemá závazky po době splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu a státním fondům.

O poskytnutí dotace rozhodne MMR a rozhodnutí neprodleně oznámí žadateli.

Obsah projektu regenerace panelového sídliště

Projekt, který je jednou z povinných příloh žádosti o dotaci, obsahuje část analytickou a část návrhovou.

Analytická část projektu obsahuje tyto kapitoly:

 1. Schválená územně plánovací dokumentace obce. V této kapitole jsou uvedeny základní údaje z územního, případně regulačního plánu, které se vztahují k území sídliště a ovlivňují řešení projektu.
 2. Dříve zpracované záměry, strategie. Je zapotřebí uvést výčet dosud zpracovaných dokumentací pro území sídliště, údaje o programu rozvoje obce (pokud byl zpracován), případně o dalších zpracovaných dokumentech a o vlivu těchto dokumentů na řešení projektu.
 3. Vyhodnocení ankety mezi obyvateli sídliště. Před započetím prací na projektu regenerace obec informuje obyvatele o tomto záměru.Pak následuje průzkum názorů a požadavků obyvatel sídliště formou ankety. Předmětem této kapitoly je popis způsobu informování obyvatel a údaje o provádění ankety, o jejích výsledcích a vlivu na řešení projektu.
 4. Posouzení stavu sídliště z hledisek stavebně technického, funkčně provozního a prostorového. Obsahem je popis širších vztahů, zejména vztahu sídliště k centru obce, dále popis případných pozitivních a negativních dopadů prostorového uspořádání sídliště na historické jádro obce, údaje o dostupnosti občanského vybavení, o možnostech parkování, o stavu objektů, komunikací, infrastruktury, zeleně, hřišť, údaje o již realizovaných úpravách, výčet problémů, které ze stavu sídliště vyplývají pro řešení projektu.
 5. Vývoj věkové a sociální skladby obyvatel. Údaje v této kapitole se týkají zejména věkové skladby obyvatel v současnosti a v předchozích letech. Z porovnání těchto údajů pak vyplývá, která věková skupina v současnosti převažuje i předpokládaný další trend věkové struktury obyvatel sídliště. Rovněž je zde uvedeno, jak se příslušný trend bude odrážet v řešení projektu.
 6. Rozbor ekonomických podmínek úprav, uvedení stávajících zdrojů včetně státních programů podpory, možnost soukromých investic a dalších zdrojů. Zde je uvedena rozvaha, jak obec hodlá realizaci projektu financovat, zdroje, které hodlá pro financování využívat.
 7. Charakteristika jednotlivých úprav. Kapitola obsahuje výčet a charakteristiku všech problémů, které vyplynuly z analýz a u kterých se předpokládá, že budou v projektu řešeny.

Text analytické části lze doplnit grafickými přílohami a fotodokumentací dle uvážení zpracovatele.

Návrhová část projektu obsahuje textovou, výkresovou a ekonomickou část.

Textová část návrhu obsahuje tyto kapitoly:

 1. Cíle, ke kterým povede realizace záměrů projektu regenerace panelového sídliště. Předpokládané výsledky a jejich pozitivní důsledky na prostředí sídliště a denní život obyvatel, případně vliv na celé město.
 2. Cíle v pořadí podle naléhavosti. Cíle regenerace a jejich naléhavost vyplynuly z vyhodnocení ankety a z dalších analýz stávajícího stavu sídliště. Nelze však bezvýhradně respektovat jen přání obyvatel, neboť je nezbytné přihlížet k technickým možnostem realizace a brát ohled na logické řazení akcí. Zásadní podmínkou jsou ekonomické možnosti obce.
 3. Popis navrhovaného řešení, návrh na nezbytné změny územně plánovací dokumentace, návrh na pořízení regulačního plánu. V této kapitole jsou zahrnuty veškeré údaje o řešení projektu regenerace: zdůvodnění řešení, popis řešení sídliště jako celku, výčet a popis jednotlivých akcí, zaměření akcí k různým věkovým skupinám tak, jak vyplývá z analytické části a další, údaj, zdali řešení vyvolá změnu územního plánu, pokud ano, zdůvodnění a popis změny. Pokud z projektu regenerace vyplývá, že pro řešené území bude pořízen regulační plán, je rovněž zapotřebí toto rozhodnutí zdůvodnit. Pořízení regulačního plánu, na které lze v souladu s nařízením vlády č. 494/2000 Sb. rovněž žádat o dotaci, je žádoucí zejména pro velká sídliště, neboť regulačním plánem lze do značné podrobnosti závazně stanovit regulaci navrhovaných úprav na sídlišti.

Výkresová část návrhu obsahuje tyto výkresy:

 1. Plán obce s vyznačením sídliště a centra obce. Poloha sídliště v obci je jedním z významných kriterií, podle kterých se posuzují problémy sídliště.
 2. Část schválené územně plánovací dokumentace. Výřez z hlavního výkresu územního plánu obce, ke kterému je připojena legenda, dokladuje, že řešení je v souladu s územním plánem, případně je podkladem pro zdůvodnění změny územního plánu. Plochy, na kterých je situováno sídliště, je zapotřebí v tomto výkrese vyznačit.
 3. Motivační náčrty. V průběhu projednávání projektu regenerace je zapotřebí představit řešení formou přístupnou laické veřejnosti. Perspektivní pohledy, zobrazující navrhované změny, jsou pro tyto účely velmi vhodné a pro zapojení veřejnosti motivující.
 4. Návrh úprav. Tento výkres obsahuje celkovou situaci území sídliště, případně jeho části, která je řešena projektem regenerace, v dostatečně podrobném měřítku se zakreslením hranice řešeného území a s návrhem všech úprav. Lze zde, pokud je to graficky proveditelné, rovněž vyznačit etapy, které jsou navrženy pro realizaci v jednotlivých letech. Pokud by se výkres stal vlivem vyznačení etap nepřehledným, je zapotřebí znázornit časový postup úprav v dalším samostatném výkrese.

Ekonomická část návrhu obsahuje tyto kapitoly:

 1. Seznam navrhovaných úprav. Je uveden výčet všech jednotlivých akcí, které jsou v projektu regenerace navrhované, včetně jejich lokalizace.
 2. Odhad nákladů na provedení jednotlivých úprav. Ke každé akci ve výčtu je přiřazena výše nákladů na práce projektové a realizační. U akcí, které obec hodlá realizovat v roce, ve kterém se uchází o žádost a které jsou uvedeny na formuláři žádosti, jsou náklady vyčísleny s větší přesností, neboť pro tyto akce byla již zpracována projektová dokumentace. Náklady na akce dalších let jsou stanoveny odborným odhadem.
 3. Časový postup úprav. Vzhledem k tomu, že regeneraci většího sídliště nebude pravděpodobně možné realizovat v jednom roce, je zapotřebí rozdělit navrhované akce do několika etap dle technických možností realizace a ekonomických možností obce. Každá etapa musí být realizována za jeden rok. Pro rok podání žádosti je výčet akcí v příslušném roce a etapě závazný a musí souhlasit s akcemi uváděnými v žádosti a graficky vyznačenými ve výkrese. Etapy pro další roky je možné dle potřeby upravovat. V harmonogramu lze uvádět i úpravy, které realizovala obec z vlastních prostředků v předchozích letech, neboť to svědčí o vlastní aktivitě obce ve vztahu k regeneraci sídliště.
 4. Návrh způsobu financování úprav v jednotlivých letech. Pro každý rok a etapu je uveden přehled akcí včetně jejich rozsahu (v měrných jednotkách dle typu příslušné akce), náklady na jednotlivé akce, celkové náklady na každý rok a etapu, předpokládaná výše dotace v každém roce, finanční spoluúčast obce, případně investice soukromých investorů.

Postup při opakovaném podávání žádosti v dalších letech

Obec, která žádala o dotaci v předchozím roce neúspěšně

Obec, která žádala o dotaci a dotaci neobdržela, má možnost projekt regenerace dle potřeby upravit a zvýšit jeho kvalitu. Nutná je aktualizace časového postupu úprav (harmonogram realizace). Vzhledem k tomu, že projekt regenerace včetně ekonomické části projednává a schvaluje zastupitelstvo obce, současně tak schvaluje 30% podílu obce na realizaci v každém roce. I v případě, že dotace nebyla v některé roce udělena, měla by regenerace postupovat dle projektu s příslušným omezením počtu akcí. Pro financování jsou v tomto případě využívány vlastní prostředky obce, případně další (investice soukromých a právnických osob, ...). Tato skutečnost se doloží v harmonogramu a ve výkrese, znázorňujícím rozdělení postupu regenerace na etapy a roky, se vyznačí úpravy již provedené. Opakovanou žádost o dotaci obec podává se všemi přílohami v souladu s nařízením vlády č. 494/2000 Sb.

Obec, která v předchozím roce obdržela dotaci

Pokud obec dotaci na příslušný rok a etapu obdržela a podává žádost v dalším roce na další etapu, nepřikládá již k žádosti celý projekt regenerace, ostatní přílohy však v rozsahu dle nařízení vlády musí být doloženy. Projekt regenerace je v tomto případě nahrazen zprávou, obsahující popis průběhu realizace příslušné etapy v předchozím roce a hodnocení dosažených výsledků. Součástí zprávy je aktualizovaná ekonomická část, kde je upřesněn obsah a náklady na etapu, na kterou se vztahuje žádost a v souladu s tímto upřesněním je upraven obsah dalších etap. Ke zprávě je přiloženo grafické znázornění aktualizovaného časového postupu s vyznačením již realizovaných úprav.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 9. 1. 2012 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021