Česky English Deutsch Francais

NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 494/2000 SB. ZE DNE 18. PROSINCE 2000, O PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PODPORU REGENERACE PANELOVÝCH SÍDLIŠŤ

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla):

Paragraf 1 – Předmět úpravy

 1. Toto nařízení upravuje podmínky poskytování dotací ze státního rozpočtu (dále jen "dotace") na úpravy zaměřené na regeneraci stávajících panelových sídlišť, kterou je jejich přeměna ve víceúčelové celky a všestranné zlepšení obytného prostředí.
 2. Dotace není určena na opravy bytových panelových domů.

Paragraf 2 – Vymezení pojmů

V tomto nařízení se rozumí:

 1. bytovým domem postaveným panelovou technologií stavba pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení, postavená v některé z typizovaných konstrukčních soustav uvedených ve zvláštním právním předpise, kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory oprav, modernizací nebo rekonstrukcí bytových domů postavených panelovou technologií, s výjimkou stavby pro bydlení, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení a v níž je více než polovina podlahové plochy místností a prostorů určena k bydlení a má nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví;
 2. panelovým sídlištěm ucelená část území obce zastavěná bytovými domy postavenými panelovou technologií o celkovém počtu nejméně 150 bytů;
 3. úpravami práce plánovací a práce realizační v oblasti sociální, ekonomické, urbanistické a architektonické a v oblasti technických úprav a modernizace směřující k postupné regeneraci stávajících panelových sídlišť ve víceúčelové celky a zahrnující:
  1. zpracování regulačního plánu panelového sídliště nebo jeho části;
  2. výstavbu dopravní a technické infrastruktury včetně sanace spojek místních automobilových komunikací, pěších komunikací, veřejných prostranství a cyklistických stezek, vybudování nových spojek místních automobilových komunikací, pěších komunikací, veřejných prostranství a cyklistických stezek, vybudování protihlukových stěn, vybudování odstavných a parkovacích stání včetně předepsaného počtu stání pro vozidla zdravotně postižených osob, opatření pro zachování nebo zvýšení celkového podílu nezpevněných ploch z důvodu ochrany mikroklimatu a zpomalení odtoku přívalových dešťových vod, odstranění vrchního vedení vysokého napětí a jeho nahrazení kabelovým vedením, sanace a doplnění veřejného osvětlení, přijetí místních protipovodňových opatření, přestavba sídlištních kotelen na ušlechtilá paliva, využívání obnovitelných zdrojů energie v sídlištních kotelnách a s tím související projektové práce, nebo
  3. úpravu veřejných prostranství včetně sanace a doplnění ploch pro požární zásahy, ploch veřejné zeleně spojené s výsadbou vzrostlých stromů a zatravněním ploch, sanace stávajících a zřizování nových dětských hřišť s pískovišti, průlezkami a parkovými odpočinkovými plochami a lavičkami, úpravy a budování veřejných rekreačních ploch a s tím související projektové práce;
 4. projektem regenerace panelového sídliště projekt zpracovaný podle podmínek stanovených v Postupu při zpracování projektu regenerace panelového sídliště uvedeného v příloze k tomuto nařízení, sledující komplexní zlepšení obytného prostředí panelového sídliště a zahrnující úpravy podle písmene c).

Paragraf 3 – Podmínky pro získání dotace

 1. Dotaci může získat obec, na jejímž území se nachází panelové sídliště.
 2. Dotaci lze poskytnout, jsou-li splněny tyto podmínky:
  1. obec má schválený územní plán obce a projekt regenerace panelového sídliště,
  2. obec se podílí na financování úprav podle § 2 písm.c) nejméně ve výši 30% jejich rozpočtových nákladů,
  3. na úpravy nebyla poskytnuta státní finanční podpora podle zvláštních právních předpisů.
 3. Dotace na tentýž druh úprav může být v rámci jednoho sídliště poskytnuta pouze jednou.
 4. Dotaci lze poskytnout i na úpravy již zahájené, jsou-li splněny podmínky tohoto nařízení.

Paragraf 4 – Výše dotace

Dotace může být poskytnuta až do výše 70% rozpočtových nákladů na úpravy uvedené v žádosti o její poskytnutí.

Paragraf 5 – Postup při poskytování dotace

 1. Dotaci lze poskytnout na základě žádosti obce podané příslušnému kraji.
 2. K žádosti podané na formuláři Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen "ministerstvo") se přiloží
  1. projekt regenerace panelového sídliště,
  2. doklad o schválení územního plánu obce,
  3. doklad o schválení projektu regenerace panelového sídliště zastupitelstvem obce,
  4. doklad prokazující vlastnictví staveb a pozemků,
  5. vyplněné formuláře Ministerstva financí pro financování programů z prostředků státního rozpočtu, předvstupních a strukturálních fondů Evropských společenství, fondů NATO a úvěrů se státní zárukou,
  6. pravomocné územní rozhodnutí případně pravomocné stavební povolení na úpravy uvedené v § 2 písm. c), pokud tak stanoví zvláštní zákon,
  7. povolení ke stavbě příslušné komunikace,
  8. doklad o vlastních finančních prostředcích ve výši minimálně 30% rozpočtových nákladů,
  9. prohlášení obce, že ke dni podání žádosti o dotaci nemá závazky po době splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu a státním fondům.
 3. Kraj předá žádost obce včetně příloh podle odstavce 2a svého stanoviska k ní ministerstvu nejpozději do 60 dnů po jejím obdržení.
 4. Ministerstvo provede výběr žádostí o poskytnutí dotace a rozhodne o poskytnutí dotace. Rozhodnutí bude neprodleně oznámeno žadateli.

Paragraf 6 – Podmínky pro čerpání dotace

Čerpání dotace je vázáno pouze na financování úprav, na které byla poskytnuta.

Paragraf 7

Poskytování dotace podle tohoto nařízení musí být v souladu se zvláštním zákonem upravujícím postup při posuzování slučitelnosti veřejné podpory se závazky vyplývajícími z Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé.

Paragraf 8 – Kontrola a sankce

Pro kontrolu a dodržování podmínek čerpání dotace podle tohoto nařízení a uplatnění sankcí při neoprávněném použití nebo zadržení dotace platí zvláštní právní předpis.

Paragraf 9 – Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001. Podpisy – předseda vlády, ministr pro místní rozvoj.

PŘÍLOHA K NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 494/2000 SB.

Postup při zpracování projektu regenerace panelového sídliště a jeho obsahové náležitosti

Postup při zpracování projektu regenerace panelového sídliště
 1. Vyhodnocení podkladových materiálů z hlediska využitelnosti pro regeneraci panelového sídliště. Podkladovými materiály jsou:
  1. schválená územně plánovací dokumentace;
  2. programy rozvoje územního obvodu obce;
  3. původní dokumentace sídliště, dokumentace následných změn sídliště, majetkoprávní identifikace pozemků, staveb, bytů; případně další podklady, zejména studie dostavby sídliště a úprav včetně úprav zajišťujících přístup a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
  4. dokumentace dokončených nebo rozestavěných úprav regenerace některých částí sídliště.
 2. Zajištění účasti obyvatel a všech místně dotčených fyzických a právnických osob, zejména:
  1. osvěta ve veřejných sdělovacích prostředcích (české i zahraniční zkušenosti);
  2. seznámení obyvatel se záměrem a důsledky navrhovaných úprav (včetně např. vystavení předběžných "motivačních skic");
  3. anketa mezi obyvateli sídliště a přilehlého území a dotčenými fyzickými a právnickými osobami;
  4. posouzeni výsledků ankety, připomínek a námětů občanů - dílčí sociologická studie apod.
 3. Upřesnění zásad rozvojových programů obce (bytové politiky, sociálních otázek) zejména ve vztahu k řešeným problémům sídliště.
 4. Zpracování projektu regenerace panelového sídliště, jehož součástí bude, kromě sociologické, urbanistické studie apod., také ekonomické vyhodnocení včetně návrhu financování (výběr všech vhodných podpůrných programů, předběžná jednání s budoucími investory a dalšími dotčenými fyzickými a právnickými osobami, které se budou na financování spolupodílet).
 5. Projednávání projektu regenerace panelového sídliště zastupitelstvem obce, zapracování změn.
 6. Schválení projektu regenerace panelového sídliště, stanovení etap zadání jednotlivých úprav.
Obsahová stránka projektu regenerace panelového sídliště
 1. Analytická část obsahuje vyhodnocení podkladových materiálů uvedených v písm. a) až g) a jejich doplnění vlastním průzkumem zpracovatele projektu. Podklady pro analýzu jsou:
  1. schválená územně plánovací dokumentace;
  2. dříve zpracované záměry, strategie;
  3. vyhodnocení ankety mezi obyvateli sídliště;
  4. posouzení stavu sídliště z hledisek stavebně technického, funkčně provozního a prostorového;
  5. vývoj věkové a sociální skladby obyvatel, potřeba pracovních míst apod;
  6. rozbor ekonomických podmínek úprav, uvedení stávajících zdrojů včetně státních programů podpory, možnosti soukromých investic a dalších zdrojů;
  7. charakteristika jednotlivých úprav.
 2. Návrhová část sestává z textové, výkresové, ekonomické a dokladové části.
  Textová část obsahuje
  1. cíle, ke kterým povede realizace záměrů projektu regenerace panelového sídliště - úpravy, časové období, ve kterém by mělo být cílů dosaženo;
  2. cíle v pořadí podle naléhavosti;
  3. návrh na nezbytné změny územně plánovací dokumentace, změny nebo pořízení regulačního plánu; v návrhu budou zohledněny podmínky pro sociální a kulturní rozvoj a pro aktivity volného času; zvláštní pozornost bude věnována možnostem trávení volného času dětí a mladých lidí, řešeny budou i podmínky pro vznik pracovních míst a další aktuální otázky.
  Výkresová část obsahuje
  1. část schválené územně plánovací dokumentace;
  2. motivační náčrty a návrhy nezbytných změn územně plánovací dokumentace, popř. návrhy na pořízení regulačního plánu, návrhy jednotlivých úprav atd.
  Ekonomická část obsahuje
  1. seznam navrhovaných úprav;
  2. odhad nákladů na provedení jednotlivých úprav; vyčíslení možných následných zisků;
  3. časový postup úprav;
  4. návrh způsobu financování úprav v jednotlivých letech, upřesnění zdrojů financování.
TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 9. 1. 2012 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021