Česky English Deutsch Francais

Monitoring mikroregionů 2003

Podle zákona č.128/2000 Sb., o obcích vznikají v území spontánně mikroregiony vzájemnou dohodou obcí. Takto vzniklé mikroregiony nejsou chápány jako administrativně vymezené jednotky, ale jako svazky obcí, které usilují o společné řešení problémů, prosazují společný postup k dosažení záměrů a zajišťují propojení aktivit venkovských obcí v územně uceleném prostoru.

Šetřením na MMR, Svazu měst a obcí a Ministerstvu vnitra bylo zjištěno, že neexistuje ucelená databáze mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. V rámci stejnojmenného úkolu bylo proto provedeno v roce 2000 poprvé šetření formou návratných dotazníků, zaslaných na Referáty regionálního rozvoje OkÚ. Průzkum byl prostřednictvím OkÚ proveden celkem 3x a sice v letech 2000, 2001 a 2002. Vzhledem k jejich zániku koncem roku 2002 byla úspěšnost dotazníkového šetření v roce 2002 tomto roce podstatně nižší než v předcházejících letech.

Monitoring mikroregionů pokračoval i v roce 2003. V tomto roce byly poprvé osloveny jednotlivé Krajské úřady. Z celkového počtu 13-ti oslovených krajů poslalo svou odpověď 9 krajů. Odpovědi na dotazy však nebyly vždy úplné, zejména v oblasti dotazů na rozvojové dokumenty jednotlivých mikroregionů.


Výsledkem dotazníkového šetření je mimo jiné i výše uvedený kartogram geografického rozložení mikroregionů v České republice (kartogram 1). Zachyceny jsou zde pouze mikroregiony, které jednotlivé kraje uvedly v dotazníku. Data jsou vztažena ke konci května 2003. V případě 4 krajů se nepodařilo v roce 2003 získat žádné informace a veškeré údaje zobrazené v kartogramech jsou z roku 2002. Jedná se o kraje Liberecký, Královéhradecký, Plzeňský a Vysočina.

Důvody, které vedou ke vzniku jednotlivých mikroregionů, jsou velmi různé. V minulosti vznikaly zejména monotematicky zaměřené mikroregiony, které většinou po splnění účelu, za kterým byl mikroregion vytvořen, zanikly. Některé mikroregiony na základech spolupráce založené na jednorázovém úkolu postavily další komplexní rozvoj mikroregionu. Nově vznikající mikroregiony mají ve svém programu stále častěji komplexní rozvoj.

Velkým problémem je vzájemné překrývání se mikroregionů. Jedna obec je v některých případech zařazena do dvou i více mikroregionů. Překryv dvou a více mikroregionů je v kartogramu znázorněn šedě.

Některé mikroregiony byly z dalšího zpracování vyloučeny. Jedná se o zejména o monotematicky zaměřené mikroreginy, mikroregiony jejichž vymezení není územně celistvé, mikroregiony, které pokrývají velmi rozsáhlé území a mikroregiony jejichž geografické vymezení není tvarově vhodné, zejména liniové, které jsou součástí jiných funkčních mikroregionů.

V dotazníku byly zjišťovány informace o vzniku, fungování a záměrech mikroregionů a rovněž byla zjišťována existence dokumentů řešící komplexně rozvoj mikroregionu.

V následujícím kartogramu je zobrazen přehled o existenci rozvojových dokumentů mikroregionů ke konci května 2003 (kartogram 2). Vzhledem k nedostatečné zodpovězenosti dotazníků v oblasti informací o rozvojových dokumentech, je v tomto kartogramu podána pouze prostá informace o existenci dokumentu.

Problémem stále zůstávají zcela překryvné mikroregiony. Vzhledem k existenci takových mikroregionů jsou informace o zcela překrytých mikroregionech a jejich rozvojových dokumentech znázorněny ve zvláštním kartogramu (kartogram 3).

Problematiku překryvů jednotlivých mikroregionů dokumentuje i následujíví kartogram. Některé obce jsou zapojeny nejen v jednom, nebo dvou mikroregionech. Největší dokumentovaná je účast obcí ve 4 relativně komplexně zaměřených mikroregionech. V kartogramu je přehledně znázorněno v kolika mikroregionech jsou jednotlivé obce zapojeny (kartogram 4).

Pro srovnání uvádíme kartogram geografického rozložení mikroregionů v České republice v roce 2002 (kartogram 5). Zachyceny jsou zde pouze mikroregiony, které jednotlivé okresy uvedly v dotazníku. Data jsou vztažena k polovině roku 2002. V případě okresů, které v roce 2002 dotazník nevyplnily, byla použita data z roku 2001.

Kartogram 5
TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 29. 2. 2012 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021