Česky English Deutsch Francais

Monitoring mikroregionů 2002


Mikroregiony České republiky


Souběžně se shora vymezenými mikroregiony vznikají v území mikroregiony rovněž spontánně, vzájemnou dohodou obcí. Jedná se vesměs o takzvané venkovské mikroregiony. Venkovský mikroregion není tedy chápán jako administrativně vymezená jednotka, ale jako svazy obcí, které usilují o společné řešení problémů, prosazuje společný postup k dosažení záměrů a zajišťuje propojení aktivit venkovských obcí v územně uceleném prostoru.

Důvody, které vedou ke vzniku jednotlivých mikroregionů, jsou velmi různé. V minulosti vznikaly zejména monotematicky zaměřené mikroregiony, které většinou po splnění účelu, za kterým byl mikroregion vytvořen, zanikly. Některé mikroregiony na základech spolupráce založené na jednorázovém úkolu postavily další komplexní rozvoj mikroregionu.

Nově vznikající mikroregiony mají ve svém programu stále častěji komplexní rozvoj.

Většina mikroregionů má již právní statut svazku obcí podle zákona č.128/2000 Sb., o obcích. V budoucnu by měly mít tento statut všechny mikroregiony.

Šetřením na MMR, Svazu měst a obcí a Ministerstvu vnitra bylo zjištěno, že neexistuje ucelená databáze mikroregionů a jejich Strategických rozvojových dokumentů.

V rámci stejnojmenného úkolu bylo provedeno šetření formou návratných dotazníků, zaslaných na Referáty regionálního rozvoje OkÚ. Průzkum byl proveden celkem 3x a sice v letech 2000, 2001 a 2002. V roce 2000 bylo obesláno celkem 73 okresních úřadů (mimo statutární města Praha, Brno, Ostrava a Plzeň), z nichž plných 96 % se vrátilo vyplněných.

V roce 2001 bylo při opakovaném šetření použito upraveného dotazníku. Návratnost dotazníku byla v tomto roce obdobně vysoká jako v předešlém roce.

V roce 2002 bylo šetření, tentokrát již elektronickou poštou, naposled provedeno prostřednictvím OkÚ. Vzhledem k jejich zániku koncem roku 2002 byla úspěšnost dotazníkového šetření v tomto roce podstatně nižší.

Ve dotazníku byly zjišťovány informace o vzniku, fungování a záměrech mikroregionů a rovněž byla zjišťována existence dokumentů řešící komplexně rozvoj mikroregionu.

Výsledkem dotazníkového šetření je mimo jiné i výše uvedený kartogram geografického rozložení mikroregionů v České republice. Zachyceny jsou zde pouze mikroregiony, které jednotllivé okresy uvedly v dotazníku. Data jsou vztažena k polovině roku 2002. V případě okresů, které v roce 2002 dotazník nevyplnily, byla použita data z roku 2001.

Některé mikroregiony byly z dalšího zpracování vyloučeny. Jedná se o zejména o monotematicky zaměřené mikroreginy, mikroregiony jejichž vymezení není územně celistvé mikroregiony, které pokrývají velmi rozsáhlé území a mikroregiony jejichž geografické vymezení není tvarově vhodné, zejména liniové, které jsou součástí jiných funkčních mikroregionů.

Velkým problémem je vzájemné překrývání se mikroregionů. Jedna obec je v některých případech zařazena do dvou i více mikroregionů. Překryv dvou a více mikroregionů je v kartogramu znázorněn šedě. Předložená databáze mikroregionů bude po konzultaci se zástupci jednotlivých krajů znovu vyčištěna.

V kartogramu jsou pro lepší orientaci vedle hranic obcí i hranice okresů.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 29. 2. 2012 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021