Česky English Deutsch Francais

Pořizovatelská praxe 6/2009

INFORMACE O VYDANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISECH PRO ORGÁNY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ UVEŘEJNĚNÝCH VE SBÍRCE ZÁKONŮ 2009

 • Částka 123 – čís. 380
  Zákon, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
  Přináší změny výše citovaného zákona, které se týkají především prostorových dat, pravidel jejich zpřístupňování a též geoportálu, informačního systému veřejné správy, který spravuje Ministerstvo životního prostředí.
  Účinnost od 14. listopadu 2009.
 • Částka 123 – čís. 381
  Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
  Přináší upravené ustanovení § 78, který se týká státní správy národních parků, chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací, národních přírodních památek a ochranných pásem těchto zvláště chráněných území a rovněž v příloze uvád í správy, jejich sídla a jejich správní obvody, tvořené národními parky, chráněnými krajinnými oblastmi a jejich ochrannými pásmy včetně jejich zřizovacích právních předpisů.
  Účinnost od 2. ledna 2010.
 • Částka 124 – čís. 385
  Úplné znění zákona o zemědělství.
  Účelem výše citovaného zákona je mj. též vytvářet předpoklady pro podporu mimoprodukčních funkcí zemědělství, které přispívají k ochraně složek životního prostředí jako půdy, vody a ovzduší a k udržování osídlené a kulturní krajiny a vytvářet podmínky pro provádění společné zemědělské politiky a politiky rozvoje venkova Evropské unie.
  Účinnost od 12. listopadu 1997 (ÚZ vyhlášeno dne 10. listopadu 2009).
 • Částka 125 – čís. 386
  Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2010.
  Statistické zjišťování se též týká získání informací o počtu a orientační hodnotě ohlášených nebo povolených staveb pro posouzení očekávané investiční aktivity, počtu dokončených budov, o odstranění budovy nebo zrušení celého bytu, o dokončení budovy nebo o dokončení bytu apod. Jedná se o statistická zjišťování uvedená v Příloze č. 1 část II. uvedené vyhlášky, která jsou označená čísly 19 až 22.
  Účinnost od 1. ledna 2010.
 • Částka 129 – čís. 398
  Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
  V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES stanoví obecné technické požadavky na stavby a jejich části tak, aby bylo zabezpečeno jejich užívání osobami s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, osobami pokročilého věku, těhotnými ženami a osobami doprovázejícími dítě v kočárku nebo dítě do tří let.
  Účinnost od 18. listopadu 2009.
 • Částka131 – čís. 405
  Nařízení vlády o vymezení Ptačí oblasti Českobudějovické rybníky.
  Ptačí oblast se rozkládá na území Jihočeského kraje v katastrálních územích Bavorovice, Břehov, Čejkovice u Hluboké nad Vltavou, České Budějovice 2, České Vrbné, Češnovice, Dasný, Dívčice, Haklovy Dvory, Hluboká nad Vltavou, Jaronice, Křenovice u Dubného, Lékařova Lhota, Mahouš, Malé Chrášťany, Munice, Mydlovary u Dívčic, Nákří, Němčice u Netolic, Olešník, Pašice, Pištín, Plástovice, Sedlec u Českých Budějovic, Tupesy, Vlhlavy a Zliv u Českých Budějovic.
  Účinnost od 25. listopadu 2009.
 • Částka 131 – čís. 406
  Nařízení vlády o vymezení Ptačí oblasti Dehtář.
  Ptačí oblast se rozkládá na území Jihočeského kraje v katastrálních územích Čakov u Českých Budějovic, Dehtáře u Českých Budějovic, Radošovice u Českých Budějovic, Záboří u Českých Budějovic a Žabovřesky u Českých Budějovic.
  Účinnost od 25. listopadu 2009.
 • Částka 135 – čís. 416
  Zákon o urychlení výstavby dopravní infrastruktury.
  Upravuje postup v souvislosti s urychlením výstavby dopravní infrastruktury, což jsou stavby dopravní infrastruktury a stavby s nimi související umisťované v plochách a koridorech vymezených v platné politice územního rozvoje nebo veřejně prospěšné stavby vymezené v územně plánovací dokumentaci.
  Účinnost od 27. listopadu 2009.
 • Částka 136 – čís. 427
  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků.
  Pozměňuje průměrné základní ceny zemědělských pozemků v Kč/m² a rovněž názvy některých katastrálních území.
  Účinnost od 1. ledna 2010.
 • Částka 137 – čís. 428
  Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o nakládání s těžebním odpadem.
  Zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje podrobnosti obsahu zprávy o celkovém vyhodnocení úložného místa a její náležitosti, způsob výpočtu výše rezervy finančních prostředků na činnosti související s nakládáním s těžebním odpadem, časový průběh jejího vytváření a způsob jejího čerpání, náležitosti a obsah havarijního plánu úložného místa a zásady prevence závažných nehod.
  Účinnost od 1. ledna 2010.
 • Částka 137 – čís. 429
  Vyhláška o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem.
  Zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje způsob hodnocení očekávaných fyzikálních a chemických vlastností těžebního odpadu, který se bude ukládat, s ohledem na jeho stabilitu za různých atmosférických podmínek, na typ těženého nerostu a vlastnosti skrývky nebo hlušiny, které budou v průběhu těžby přemisťovány, limity pro zařazování úložných míst do kategorií, kritéria pro charakteristiku inertního těžebního odpadu a rovněž i náležitosti obsahu plánu pro nakládání s těžebním odpadem, druhy příloh žádosti o schválení plánu a požadavky na obsah těchto příloh.
  Účinnost od 1. ledna 2010

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 15. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022