Česky English Deutsch Francais

Pořizovatelská praxe 5/2009

INFORMACE O VYDANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISECH PRO ORGÁNY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ UVEŘEJNĚNÝCH VE SBÍRCE ZÁKONŮ 2009

 • Částka 95 – čís. 314
  Úplné znění zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 151/2002 Sb., zákonem č. 262/2002 Sb., zákonem č. 309/2002 Sb., zákonem č. 278/2003 Sb., zákonem č. 356/2003 Sb., zákonem č. 670/2004 Sb., zákonem č. 186/2006 Sb., zákonem č. 342/2006 Sb., zákonem č. 296/2007 Sb., zákonem č. 124/2008 Sb. a zákonem č. 158/2009 Sb.
  Zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství, zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropských společenství a upravuje podmínky podnikání, výkon státní správy a regulaci v energetických odvětvích, kterými jsou elektroenergetika, plynárenství a teplárenství, jakož i práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené.
  ÚZ vyhlášeno dne 11. září 2009.
 • Částka 100 – čís. 324
  Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 396/2002 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi v roce 2002, ve znění nařízení vlády č. 446/2002 Sb.
  Rozšiřuje mj. podmínky pro použití prostředků úvěru na výstavbu bytu, a to v tom smyslu, že nová stavba bude provedena na pozemku mimo území s vysokou mírou rizika povodňových škod.
  Účinnost od 21. září 2009.
 • Částka 104 – čís. 333
  Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou sociálních bytů formou dotace právnickým a fyzickým osobám.
  Upravuje podmínky poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou sociálních bytů na území České republiky formou dotace právnickým a fyzickým osobám.
  Účinnost od 1. listopadu 2009, přičemž ustanovení § 4 písm. j) nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.
 • Částka 105 – čís. 335
  Nařízení vlády o stanovení druhů krajinných prvků.
  Stanoví a vymezuje druhy krajinného prvku, mezi něž patří mez, terasa, travnatá údolnice, skupina dřevin, stromořadí a solitérní dřevina.
  Účinnost od 1. 10. 2009.
 • Částka 105 – čís. 336
  Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 82/2006 Sb., o stanovení dalších údajů evidovaných u půdního bloku nebo u dílu půdního bloku v evidenci využití zemědělské půdy.
  Rozšiřuje výčet údajů, které se evidují u půdního bloku či u dílu půdního bloku v evidenci zemědělské půdy. Budou sledovány nové údaje jako např. zařazení do území určeného k řízeným rozlivům povodní podle vodního zákona a též výměra osázené plochy vinice podle přímo použitelného předpisu Evropského společenství u druhu zemědělské kultury vinice.
  Účinnost od 1. října 2009.
 • Částka 109 – čís. 349
  Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
  Ustanovení § 3 odst. 1 písm. r) citovaného zákona pojednává o celistvé evropské soustavě území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat typy evropských stanovišť a stanoviště evropsky významných druhů – Natura 2000.
  Účinnost od 1. prosince 2009.
 • Částka 116 – čís. 364
  Vyhláška o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy).
  V příloze č. 1 k této vyhlášce je uveden seznam obecních úřadů, úřadů městských částí územně členěných statutárních měst, úřadů městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřadů městských částí hlavního města Prahy, které jsou kontaktními místy veřejné správy.
  Účinnost od 20. 10. 2009.
 • Částka 120 – čís. 371
  Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 301/2007 Sb.
  Rozšiřuje národní seznam evropsky významných lokalit o další území.
  Účinnost od 26. října 2009.
 • Částka 123 – čís. 379
  Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Rozšiřuje § 110 stavebního zákona, jenž se věnuje obsahu žádosti o stavební povolení, o nový odst. 6, který se zabývá povinnost mi stavebníků podzemních veřejně prospěšných staveb.
  Účinnost od 2. ledna 2010.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 15. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022