Česky English Deutsch Francais

Pořizovatelská praxe 4/2009

INFORMACE O VYDANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISECH PRO ORGÁNY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ UVEŘEJNĚNÝCH VE SBÍRCE ZÁKONŮ 2009

 • Částka 46 – čís. 154
  Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
  Přináší změnu výše citovaného zákona tím, že vkládá nová ustanovení o Evropském seskupení pro územní spolupráci v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 ze dne 5. července 2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS).
  Účinnost od 4. června 2009.
 • Částka 46 – čís. 158
  Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů.
  Do zákona, který upravuje podmínky podnikání, výkon státní správy a regulaci v energetických odvětvích, kterými jsou elektroenergetika, plynárenství a teplárenství, jakož i práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství.
  Účinnost od 4. července 2009.
 • Částka 49 – čís. 164
  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška).
  Pozměňuje vyhlášku v záležitostech, jež se týkají mj. určení katastrálního území, geometrických plánů vyhotovených k uskutečnění změn využití území v návaznosti na územní rozhodnutí, geometrického a polohového určení pozemku, vytýčení hranic pozemku, podrobného měření a souřadnic podrobných bodů, polohopisu katastrálních map apod. Změna se rovněž týká předkupního práva obcí zřizovaného podle § 101 stavebního zákona.
  Účinnost od 1. července 2009.
 • Částka 51 – čís. 171
  Nález Ústavního soudu ve znění opravného usnesení ze dne 27. května 2009 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění).
  Ústavní soud tímto zamítl návrh Krajského soudu v Brně na zrušení některých ustanovení zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vyvlastnění), která se týkají projednávaní sporů civilními soudy v občanském soudním řízení.
  Vyhlášen dne 18. června 2009.
 • Částka 54 – čís. 180
  Sdělení MMR o roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel, o územním rozčlenění obcí seskupením katastrálních území, o výši základních cen za 1 m 2 podlahové plochy bytů, o cílových hodnotách měsíčního nájemného za 1 m 2 podlahové plochy bytu, o maximálních přírůstcích měsíčního nájemného a o postupu při vyhledání maximálního přírůstku nájemného pro konkrétní byt.
  Ministerstvo pro místní rozvoj tímto v souladu s § 4 zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 150/2009 Sb. vyhlašuje pro uplatnění jednostranného zvyšování nájemného z bytu v období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2012 roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel (bez Prahy a Brna), spolu s uvedením roku ukončení možnosti jednostranného zvýšení nájemného, územní rozčlenění Prahy a Brna seskupením jejich katastrálních území, základní ceny v Kč za 1 m 2 podlahové plochy bytů a cílové hodnoty měsíčního nájemného v Kč za 1 m 2 podlahové plochy bytu a maximální přírůstky měsíčního nájemného vyjádřené v procentech pro obce, ve kterých období jednostranného zvyšování nájemného skončí v roce 2012.
  Vyhlášeno dne 25. června 2009.
 • Částka 60 – čís. 205
  Vyhláška o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.
  Upravuje v souladu se směrnicí Evropských společenství mj. obecné emisní limity znečišťujících látek a jejich stanovených skupin, rozsah a způsob měření emisí znečišťujících látek u stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a jejich vyhodnocování, podmínky a požadavky pro vydání rozhodnutí o autorizaci podle zákona a seznam metod a postupů, u kterých je podle § 15 odst. 3 písm. f) zákona o ochraně ovzduší vyžadována akreditace, náležitosti žádosti o povolení a závazné stanovisko podle § 17 zákona výše citovaného a náležitosti, forma a postup při hlášení havárií na zdrojích.
  Účinnost od 18. července 2009.
 • Částka 78 – číslo 258
  Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Broumovské stěny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek.
  Vyhlašuje tímto se Národní přírodní rezervace Broumovské stěny, která se rozkládá v katastrálních územích Božanov, Křinice a Martínkovice.
  Účinnost od 1. října 2009.
 • Částka 78 – číslo 259
  Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Velký a Malý Bezděz a stanovení jejích bližších ochranných podmínek.
  Vyhlašuje se tímto Národní přírodní rezervace Velký a Malý Bezděz, která se rozkládá v katastrálním území Bezděz.
  Účinnost od 1. října 2009.
 • Částka 78 – číslo 260
  Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Polické stěny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek.
  Vyhlašuje se tímto Národní přírodní památka Polické stěny, která se rozkládá v katastrálních územích Bělý, Hlavňov a Slavný.
  Účinnost od 1. října 2009.
 • Částka 78 – číslo 261
  Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Javorový vrch a stanovení jejích bližších ochranných podmínek.
  Vyhlašuje se tímto národní přírodní památka Javorový vrch, která se rozkládá v katastrálním území Malá Morávka.
  Účinnost od 1. října 2009.
 • Částka 78 – číslo 262
  Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
  Pozměňuje citovanou vyhlášku v souvislosti s vyhlášením Národní přírodní rezervace Broumovské stěny, Národní přírodní rezervace Velký a Malý Bezděz, Národní přírodní památky Polické stěny a Národní přírodní památky Javorový vrch.
  Účinnost od 1. října 2009.
 • Částka 81 – číslo 268
  Vyhláška o technických požadavcích na stavby.
  V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 98/34/ES o postupu při poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti stanovuje technické požadavky na stavby, které náleží do působnosti obecných stavebních úřadů.
  Účinnost od 26. srpna 2009.
 • Částka 81 – číslo 269
  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
  Přináší drobné změny v ustanoveních, jež se týkají požadavků na vymezování pozemků a umisťování staveb na nich.
  Účinnost od 26. srpna 2009.
 • Částka 81 – číslo 270
  Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Politiky územního rozvoje České republiky 2008.
  Sděluje se tímto, že vláda České republiky schválila dne 20. července 2009 na svém jednání materiál „Návrh Politiky územního rozvoje České republiky 2008“ usnesením vlády č. 929/2009. Schválené znění Politiky územního rozvoje České republiky 2008 a s ní související dokumenty jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj, na internetové adrese: http://www.mmr.cz/ politika-uzemniho-rozvoje-CR-2008.
  Vyhlášeno dne 28. srpna2009.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 15. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021