Česky English Deutsch Francais

PŘEDMLUVA


Územní plánování se zabývá organizací území z hlediska všech jeho funkčních složek v jejich vzájemných vztazích. Jeho cílem je vytváření podmínek pro optimální využití území, uchování všech jeho hodnot a stanovení pravidel pro jeho rozvoj. Územní systémy ekologické stability představují jednu z mnoha součástí územního plánování, s kterými musí urbanista pracovat. Legislativně byly územní systémy ekologické stability zakotveny teprve v roce 1992, přičemž v územně plánovací praxi nebylo v tomto směru na co navázat. Sám odbor územních systémů ekologické stability (v mezinárodním pojetí ekologických sítí) nesahá svými kořeny dál než do počátku osmdesátých let. Jde tedy o obor mladý a nestabilizovaný. Přípravě specialistů, která měla zajistit odbornost tvorby ÚSES, nebyla věnována dostatečně velká péče. Obdobně lze hodnotit také přípravu jednotlivých složek státní správy a podporu nové odborné činnosti. Vědomi si všech těchto nedostatků i skutečnosti, že výsledná kvalita územně plánovací činnosti závisí také na kvalitě tohoto nového oboru, rozhodli jsme se ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje v Brně zpracovat chybějící Metodiku. V ní se snažíme reagovat na hlavní problémy pořizovatelů ÚPD v otázce ÚSES a poskytnout jim pomůcku, která usnadní orientaci v povinnostech, jež nejsou dosud zcela vžité.

Metodika byla připravovaná od počátku roku 1996. Na jejím vzniku se podíleli odborníci nejen z řad pořizovatelů a zpracovatelů územně plánovací dokumentace, ale i z řad teoretiků ÚSES a pracovníků odpovědných za jejich realizaci. Nevyzrálost nového oboru se projevila také v rozdílných přístupech členů zpracovatelského kolektivu, který jen postupnými kroky a pečlivým zvažováním všech aspektů problematiky dospíval ke konsensu. Krajní názory musely být v několika případech odmítnuty ve prospěch vyváženějšího pojetí v rámci platné legislativy.

Metodika, zpracovaná z výše uvedených důvodů, nechce budit dojem podcenění nebo přehlížení jiných stejně důležitých nebo důležitějších součástí územního plánování, které se na rozdíl od tvorby ÚSES mohou opřít o mnohem delší odbornou tradici. Hlavním cílem metodiky je napomoci začlenění tvorby ÚSES do komplexního procesu územního plánování.

Dovolte, abych na závěr poděkoval všem, kteří se podíleli svými znalostmi a zkušenostmi na této práci.


Ing. arch. Martin Tunka, CSc.
ředitel odboru územního plánování
Ministerstva pro místní rozvoj

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 15. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2020