Česky English Deutsch Francais

B. POUŽITÉ ZKRATKY


MMR-Ministerstvo pro místní rozvoj
Mze-Ministerstvo zemědělství
MŽP-Ministerstvo životního prostředí
OkÚ-okresní úřad
Pokyn MŽP-metodický pokyn MŽP č.j. 600/760/94-OOP/2490/94
STG-skupina typů geobiocénů, blíže viz Rukověť, str. 82
ÚSES-územní systém ekologické stability
Generel ÚSES-odvětvový generel, předstupeň plánu ÚSES ve smyslu Metodického pokynu MŽP č.j. 600/760/94-OOP/2490/94 z roku 1994
CHKO-chráněná krajinná oblast, § 25 zák. č. 114/1992 Sb.
Rukověť-Rukověť projektanta místních ÚSES, Löw a spol., Doplněk, Brno 1995
MŽP-Ministerstvo životního prostředí, § 1 zák. č. 2/1996 Sb. ve znění p.p.
NP-národní park, § 15 zák. č. 114/1992 Sb.
NRBK-nadregionální biokoridor, § 1 vyhl. č. 395/1992 Sb.
OkÚ-Okresní úřad, § 1 zák. č. 425/1990 Sb. ve znění p.p.
ÚPD-územně plánovací dokumentace, §8 zák. č. 50/1976 Sb. ve znění p.p.
ÚPP-územně plánovací podklady, § 3 zák. č. 50/1976 Sb. ve znění p.p.
ÚSES-územní systém ekologické stability, § 3 písm. a) zák. č. 114/1992 Sb.
ÚTP-územně technický podklad, § 3 zák. č. 50/1976 Sb. ve znění p.p.
Vyhláška-vyhláška č. 131/1998 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci
Zákon-zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění p.p.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 15. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2020