Česky English Deutsch Francais

C.I Přípravné práce a zadání průzkumů a rozborů


Účelem této etapy je z hlediska ÚSES především:
 1. shromáždění aktuálních výchozích podkladů pro zapracování ÚSES do připravované územně plánovací dokumentace:
  • veškeré dříve zpracované územně plánovací podklady a územně plánovací dokumentace pro řešené území,
  • územní plán velkého územního celku se zapracovaným regionálním a nadregionálním ÚSES,
  • územně technický podklad regionálních a nadregionálních ÚSES ČR (MMR 1996),
  • generel místního ÚSES nebo jinak nazvaný podklad orgánu ochrany přírody řešící ÚSES,
  • návrh komplexních pozemkových úprav,
  • oblastní plány rozvoje lesa, lesní hospodářské plány a osnovy,
  • dokumenty řešící ÚSES na území sousedních obcí,
  • přehled zvláště chráněných území přírody a významných krajinných prvků,
  • výsledky mapování krajiny,
  • ostatní podklady potřebné pro řešení problematiky krajiny;
 2. hodnocení využitelnosti shromážděných podkladů. Pořizovatel územního plánu si vyžádá stanovisko k použitelnosti podkladů pro ÚSES od orgánu ochrany přírody;
 3. doplnění podkladů - v případě, že pro řešené území není dosud zpracován generel místních ÚSES (nebo srovnatelný podklad), je potřebné jej zajistit. Orgán územního plánování dohodne s orgánem ochrany přírody způsob pořízení podkladu místních ÚSES. Podklad místních ÚSES musí být k dispozici do zahájení prací na zadání, nejpozději však do zahájení prací na konceptu řešení;
 4. výběr zpracovatele územně plánovací dokumentace - při výběru se doporučuje zařadit mezi kritéria výběru zastoupení autorizovaného projektanta ÚSES ve zpracovatelském týmu.

Komentář

Aktuální stav zpracovaných podkladů ÚSES pro řešené území se zjišťuje u těchto správních úřadů:

 • Referát regionálního rozvoje OkÚ (územně plánovací dokumentace),
 • Referát životního prostředí OkÚ (oborové dokumentace státní ochrany přírody),
 • Okresní pozemkový úřad (návrh komplexních pozemkových úprav),
 • Orgány státní správy lesů - MZe, OkÚ, Vojenský lesní úřad (oblastní plán rozvoje lesa a lesní hospodářský plán nebo osnova),
 • Správy chráněných krajinných oblastí a národních parků (ve velkoplošných zvláště chráněných územích přírody),
 • pověřené obecní úřady.

Příslušný orgán ochrany přírody se vyjádří k aktuálnosti a odborné správnosti podkladů ÚSES.

Výrazně kvalitnější jsou generely, které byly vymezeny na podkladě mapování krajiny provedeného podle jedné ze dvou doporučených metodik (Pellantová a kol.: Metodika mapování krajiny, VaMP - ČÚOP Praha 1994, Vondrušková a kol.: Metodika mapování krajiny, SMS Praha 1994). Doporučuje se posoudit, zda není možné zajistit v řešeném území mapování krajiny jako předpoklad kvalitních výstupů při vymezování ÚSES.

Předmětem posouzení využitelnosti podkladů je rovněž řešení následujících možných situací:

 • je zpracováno několik podkladů vymezujících místní ÚSES,
 • je shromážděno několik verzí ÚSES na regionální a nadregionální úrovni,
 • v oborových dokumentech je již ÚSES zapracován (komplexní pozemkové úpravy na zemědělském půdním fondu, oblastní plány rozvoje lesů, lesní hospodářské plány a osnovy na lesních pozemcích),
 • v územních plánech velkých územních celků je rozpracována i místní úroveň ÚSES.

Poznámka
 • 1991-1993: zpracovány generely regionálních ÚSESpro jednotlivé kraje ČR,
 • od 1992: zpracovány generely místních ÚSES,
 • 1993-1994: zpracován ÚTP s rámcovou koncepcí regionálních ÚSES pro ůzemí ČR v prostředí ARC INFO,
 • od 1994: vymezování generelů místních ÚSES dle aktualizovaného pokynu MŽP,
 • 1994: zpracování nadregionálního ÚSES ČR na základě vymezených biogeografických regionů,
 • 1995: zapracování nového nadregionálního ÚSES do ÚTP a zohlednění vazeb na evropskou ekologíckou síť,
 • 1996: projednání územně technického podkladu (ÚTP) regionálních a nadregionálních ÚSES ČR a jeho upřesnění podle schválených územně plánovacích dokumentací a požadavků OkÚ.

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že pro lokální ÚSES v konkrétním území mohly být využívány různé verze ÚSES na regionální a nadregionální úrovni. Cílem je zapracovat aktuální vymezeníÚSES na všech úrovních. Koncepčním podkladem je Územně technický podklad regionálních a nadregionálních ÚSES ČR. Postupně bude nutné aktualizovat generely místních ÚSES, vypracováné do roku 1996 zejména pro ta území, ve kterých došlo ke změnám na regionální a vyšší úrovni ÚSES nebo které nevycházely z mapování krajiny.

Pokud je pořizována urbanistická studie, která bude projednána jako koncept územního plánu obce, je nutno zajistit pro zapracování místních ÚSES shodné podklady, jako v případě územního plánu obce.


TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 15. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2020