Česky English Deutsch Francais

C.II Průzkumy a rozbory


Účelem této etapy je z hlediska ÚSES především:
 1. zakreslit v průzkumovém výkresu:
  • aktuální vymezení ÚSES přenesené ze shromážděných podkladů do měřítka územně plánovací dokumentace na podkladu státního mapového díla,
  • biogeografické členění území (biogeografické jednotky bioregion, biochora, STG),
  • ekologicky nejstabilnějších plochy ("kostra ekologické stability" řešeného území),
  • zvláště chráněná území a registrované významné krajinné prvky ve smyslu zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny;
 2. vyznačit v problémovém výkresu:

  • nesoulad mezi dokumentacemi ÚSES, určenými jako podklady pro zpracování územně plánovací dokumentace,
  • střety prvků ÚSES se stávajícími funkcemi a činnostmi v řešeném území,
  • střety prvků ÚSES se sspolečenskými záměry a limityv řešeném území;
 3. komentovat v textové části z hlediska ÚSES jednotlivé střety a naznačit možná řešení a jejich limity;
 4. zakreslit ve výkresu limitů využití území:

  • aktuální vymezení ÚSES,
  • vymezení zvláště chráněných území a registrovaných významných krajinných prvků ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Komentář

V etapě průzkumů a rozborů jsou shromažďovány a vyhodnocovány informace o současném stavu a podmínkách využití území, rozvojových tendencích, problémech a střetech zájmů.

Z hlediska ÚSES je důležité:

 • u přírodovědných podkladů ověřit aktuálnost,
 • vymezit ekologicky nejstabilnější plochy v území ("kostru ekologické stability") na základě vyhodnocení stupňů ekologické stability v generelu ÚSES nebo v mapování krajiny,
 • ověřit vlastním průzkumem aktuální stav krajiny v době zpracování územního plánu s důrazem na ekologicky nejstabilnější plochy ("kostru ekologické stability"),
 • vyhodnotit rozpory a nesrovnalosti mezi podklady pro ÚSES různých hierarchických úrovní,
 • zjistit nesoulady v návaznosti ÚSES v územně plánovací dokumentaci a územně plánovacích podkladech sousedních obcí,
 • na podkladě "mapy širších vztahů" převzaté z generelu ÚSES ověřit reprezentativnost biocenter a návaznost na vyšší hierarchické úrovně ÚSES (“mapa širších vztahů” viz Pokyn MŽP str. 17),
 • respektovat vymezení ÚSES v oborových dokumentech realizačního charakteru (návrhy komplexních pozemkových úprav, oblastní plány rozvoje lesa, lesní hospodářské plány a osnovy,) pokud tomu nebrání závažné důvody,
 • ověřit návaznost ÚSES, pokud je již zapracován do jednotlivých oborových dokumentů.

Střety s ÚSES způsobují zejména: stavební činnost, rekreační a sportovní aktivity, těžba, úpravy vodních toků (vodní nádrže, splavnění vodních toků) a vodního režimu (závlahy, odvodnění), ukládání odpadů, ochrana kvalitní půdy atd.


TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 15. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2020