Česky English Deutsch Francais

C.III Zadání


Účelem této etapy je z hlediska ÚSES především:
 1. vymezit požadavky vyplývající ze širších vztahů v území;
 2. stanovit limity využití území;
 3. stanovit záměry na využití území jako východiska pro zapracování ÚSES;
 4. stanovit požadavek na uvedení ÚSES do souladu se všemi ostatními funkcemi a záměry v území a na jeho provázání s řešením zeleně v sídle a s řešením krajiny;
 5. formulovat stanoviska k řešení střetů, které byly mezi ÚSES a ostatními funkcemi, činnostmi a záměry v území zjištěny v etapě průzkumů a rozborů. Rámcově stanovit meze pro hledání kompromisů a variant, pokud nelze na úrovni zadání jednoznačně určit priority řešení;
 6. stanovit zásady pro řešení nesrovnalostí a nejednoznačností, vyplývajících z případných rozdílů použitých podkladů pro ÚSES;
 7. požadovat zapracování ÚSES v podrobnosti měřítka hlavního výkresu s komplexním řešením celého území obce;
 8. v případě větších obcí nebo složitých územně technických podmínek požadovat zpracování samostatné přílohy ÚSES v rozsahu a měřítku hlavních výkresů zájmového území;
 9. požadovat dodržení metodických východisek obsažených v:

  • Rukověti projektanta místního ÚSES,
  • Metodickém pokynu MŽP pro zadávání a zpracování místních ÚSES (Pokyn MŽP),
  • Návodu MMR na užívání územně technického podkladu regionálních a nadregionálních ÚSES ČR.

Komentář

V zadání se stanovují požadavky na zapracování územního systému ekologické stability do územního plánu obce. V příslušných kapitolách je potřeba reagovat na závěry uvedené v rozborové části a dbát na celkovou provázanost zadání. Povinnou součástí zadání je výkres limitů.

Limity využití území vyplývají:

 • z obecně platných právních předpisů,
 • ze závazné části schváleného územního plánu velkého územního celku,
 • ze správních rozhodnutí, která nabyla právní moci.

Další omezení využití území vyplývají ze:

 • strategických záměrů rozvoje území,
 • základní urbanistické koncepce předjímané v zadání.

Zadání vyjadřuje společenský požadavek na ochranu a rozvoj hodnot konkrétního území. ÚSES je výrazným celospolečenským zájmem, který nelze v zadání opominout. Tím, že vymezení ÚSES bude v územním plánu upřesněno po konfrontaci s ostatními funkcemi, činnostmi a záměry v území, dojde k naplnění pátého kritéria pro vymezování ÚSES (kritéria společenských limitů a záměrů). Na úrovni zadání nelze vždy dát jednoznačnou odpověď na střety zjištěné v průzkumech a rozborech. Je proto vhodné vyžadovat návrhy metodicky přípustných variant řešení (tj. takových, které vyhovují prvním čtyřem kritériím pro vymezování ÚSES):

 • 1. kritérium rozmanitosti potenciálních ekosystémů (reprezentativnost),
 • 2. kritérium prostorových vztahů potenciálních ekosystémů (kontinuita systému),
 • 3. kritérium nezbytných (minimálních) prostorových parametrů,
 • 4. kritérium aktuálního stavu krajiny.

Tyto varianty budou posouzeny v rámci projednávání konceptu územního plánu.

Návrh zadání musí být veřejně projednán, dohodnut s dotčenými orgány státní správy a projednán s nadřízeným orgánem územního plánování. Návrh zadání schvaluje obec.


TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 15. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2020