Česky English Deutsch Francais

C.VI Návrh územního plánu


Účelem této etapy je z hlediska ÚSES především:
 1. dopracování zvolené varianty konceptu řešení podle pokynů souborného stanoviska s ohledem na výsledky projednání;
 2. upřesnění prvků ÚSES do měřítka hlavního výkresu. Přesnost jejich vymezení bude odpovídat dostupným informacím o území;
 3. zapracování návrhu ÚSES do grafické části územního plánu, což obnáší:

  • zakreslení návrhu ÚSES do hlavního výkresu,
  • dopracování samostatné grafické přílohy ÚSES v měřítku a rozsahu hlavního výkresu v případě větších obcí nebo složitých územně technických podmínek;
 4. úprava a dopracování návrhu regulativů pro plochy ÚSES.

Komentář

V této etapě vzniká invariantní návrh plánu ÚSES, který vychází z požadavků souborného stanoviska, zahrnujícího i výsledky projednání. ÚSES je koordinován se všemi ostatními funkcemi, záměry a oprávněnými zájmy, které se promítají do území, čímž je uplatněno páté metodické kritérium vymezování ÚSES.

Podle možností jsou prvky ÚSES navrhovány s ohledem na hranice pozemkových parcel. U prvků navržených k založení nejsou v některých případech dostatečné urbanistické ani metodické důvody pro jejich přesné umístění (např. celistvý hon orné půdy v jedné STG). V těchto případech nelze vyloučit možnost úpravy vymezení prvku v následujících oborových dokumentacích (např. komplexní pozemkové úpravy, lesní hospodářské plány) v mezích daných řešením územního plánu a metodickými principy ÚSES.

Na základě požadavku obce, vlastníků a dotčených orgánů státní správy vyjádřeného v souborném stanovisku lze výjimečně ÚSES rozšířit nad minimální parametry. ÚSES v minimálních parametrech však musí být graficky odlišen od doplňků a rozšíření. Jen ÚSES v minimálních parametrech je limitem využití území z hlediska stavebního zákona a veřejným zájmem z titulu zákona o ochraně přírody a krajiny. Na realizaci takto vymezeného ÚSES se mohou podílet prostředky z veřejných rozpočtů a lze pro něj ve veřejném zájmu zajišťovat pozemky.

V grafické části územního plánu obce musí být zakresleny všechny graficky vyjádřitelné regulativy, tedy i ÚSES. V grafické části se zakreslí:

 • výsledný návrh plánu ÚSES s rozlišením biocenter a biokoridorů existujících, částečně existujících a chybějících (navržených k založení),
 • ekologicky nejstabilnější plochy (kostra ekologické stability řešeného území),
 • zvláště chráněná území, registrované významné krajinné prvky a přírodní parky ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Regulativy pro vymezený ÚSES musí reagovat na konkrétní situaci v řešeném území. Musí vycházet ze skutečnosti, že s územním plánem pracují stavební úřady a jiné správní úřady. Proto je nutné v nich formulovat jen takové podmínky, které neomezí stávající využití území, a které lze aplikovat v územním rozhodnutí, v rozhodnutí o pozemkových úpravách apod.

Textová část obsahuje základní charakteristiku území, seznam biogeografických jednotek, popis kostry ekologické stability, popis a zdůvodnění navrženého vymezení ÚSES, jeho koordinace s ostatními zájmy v území, návaznosti na vyšší hierarchickou úroveň a na sousedící území.

V tabulkách se vyjadřují základní charakteristiky existujících nebo navrhovaných biocenter a biokoridorů (číslo, název, katastrální příslušnost, biogeografický význam, geobiocenologická charakteristika, současný stav, cílový stav a výměra, typ cílového společenstva, základní využívací podmínky, doporučení následných opatření).


TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 15. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2020