Česky English Deutsch Francais

C.VII Projednání a schválení návrhu územního plánu


Účelem této etapy je z hlediska ÚSES především:
 1. projednání ÚSES v rámci projednání návrhu územního plánu obce s orgány obce, dotčenými orgány státní správy a s veřejností;
 2. předložení projednaného územního plánu obce, včetně ÚSES, k posouzení nadřízenému orgánu územního plánování;
 3. zpracování návrhu usnesení o schválení územního plánu obce spolu se:

  • zprávou o jeho projednání,
  • vyhodnocením všech stanovisek, námitek a připomínek,
  • stanoviskem nadřízeného orgánu územního plánování,
  • návrhem rozhodnutí o námitkách, popř. nesouhlasech s vyřízením námitek ke konceptu řešení;
 4. schválení územního plánu obce, včetně ÚSES, jako jeho integrální součásti, a vymezení závazné části;
 5. vyhlášení závazné části územního plánu obce, včetně regulativů pro plochy ÚSES, obecně závaznou vyhláškou.

Komentář

Při projednání návrhu potvrdí orgán ochrany přírody svým stanoviskem přírodovědnou správnost vymezení ÚSES.

Na základě výsledků projednání pořizovatel připraví pro schvalující orgán návrh usnesení o schválení územního plánu obce dle platné legislativy.

Schvalující orgán vymezí závazné a směrné části územního plánu. Jako závazné se schvalují regulativy, které obsahují základní zásady uspořádání území a limity jeho využití, tedy i regulativy pro plochy ÚSES v jejich grafickém a slovním vyjádření. ÚSES však nelze definovat jako veřejně prospěšnou stavbu ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb. v platném znění.


TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 15. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2020