Česky English Deutsch Francais

E.VI Návrh územního plánu


Vyhláška č. 131/1998 Sb.

§ 14

(1) Po schválení souborného stanoviska nebo po schválení zadání, splňujícího funkce souborného stanoviska v případě urbanistické studie, zpracovávané a projednané podle § 21 zákona, se zpracuje návrh územně plánovací dokumentace.

(2) Základní obsah územně plánovací dokumentace podle přílohy č. 2 může být rozšířen podmínkami souborného stanoviska nebo zadání pro zpracování návrhu územně plánovací dokumentace.


Příloha č. 2

Základní obsah územně plánovací dokumentace

II. Územní plán obce obsahuje

1. Textovou část

B. řešení územního plánu

h) návrh regionálního a nadregionálního územního systému ekologické stability,

2. Grafickou část

A. hlavní výkres s komplexním řešením celého území obce, který obsahuje graficky vyjádřitelné regulativy, vymezení hranic současně zastavitelného území a vyznačení ploch s rozdílným využitím a regulací; zpracovává se na mapových podkladech v měřítku 1 : 5 000, případně v podrobnějším měřítku nebo i v měřítku 1 : 10 000, dle potřeby se doplní výškopisem.

B. v dalších dle potřeby samostatných výkresech se graficky znázorňují

i) návrh územního systému ekologické stability.


TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 15. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2020