Česky English Deutsch Francais

E.VII Projednání a schválení návrhu územního plánu


Stavební zákon

§ 22

(1) Návrh územně plánovací dokumentace musí být vystaven u pořizovatele, popřípadě na dalších určených místech po dobu 30 dnů k veřejnému nahlédnutí, což oznámí pořizovatel veřejnou vyhláškou. Ve lhůtě do 15 dnů od posledního dne vystavení návrhu může každý uplatnit své připomínky.

(2) O vystavení návrhu vyrozumí pořizovatel písemně dotčené orgány státní správy vždy jednotlivě nejméně 15 dnů přede dnem vystavení. Tyto orgány mohou uplatnit do 15 dnů od posledního dne vystavení návrhu své stanovisko. Návrh územně plánovací dokumentace pořizovatel dohodne s dotčenými orgány státní správy, které uplatnily stanoviska ve stanovené lhůtě. Při řešení rozporů se postupuje podle § 136.

(3) K návrhu regulačního plánu, územního plánu obce a k vymezení veřejně prospěšných staveb v návrhu územního plánu velkého územního celku mohou vlastníci dotčených pozemků a staveb uplatnit do 15 dnů od posledního dne vystavení návrhu námitky nebo nesouhlas s vyřízením svých námitek podaných ke konceptu řešení.

(4) Pokud dotčené orgány státní správy nesdělí své stanovisko ve lhůtě podle odst. 2, vyzve je pořizovatel ke splnění této povinnosti. Pokud ani do 15 dnů po doručení výzvy neobdrží pořizovatel stanovisko dotčeného orgánu státní správy, platí, že proti návrhu územně plánovací dokumentace nemá námitek.

§ 23

(1) Pořizovatel předloží schvalujícímu orgánu zprávu o projednání územně plánovací dokumentace spolu s vyhodnocením všech stanovisek a připomínek, s návrhem na rozhodnutí o námitkách a nesouhlasech s vyřízením námitek.

(2) Obcím a vlastníkům, kteří uplatnili námitky k návrhu územně plánovací dokumentace nebo nesouhlas s vyřízením svých námitek podaných ke konceptu řešení, sdělí pořizovatel do 30 dnů po schválení, že jim bylo vyhověno, nebo důvody, pro které jim vyhověno nebylo.

§ 25

(1) Návrh územního plánu obce a regulačního plánu posuzuje před schválením nadřízený orgán územního plánování z hlediska souladu obsahu návrhu a postupu při jeho projednávání s tímto zákonem a ostatními právními předpisy včetně prověření souladu

(2) územního plánu obce s územním plánem velkého územního celku.

§ 26

(2) Územní plány obcí a regulační plány pro svá území schvaluje obec.

§ 29

(1) Územně plánovací dokumentace obsahuje závazné a směrné části řešení. Závazné jsou základní zásady uspořádání území a limity jeho využití, vyjádřené v regulativech; ostatní části řešení jsou směrné.

(2) Schvalující orgán vymezí závaznou část územně plánovací dokumentace včetně veřejně prospěšných staveb, pro které lze pozemky, stavby a práva vyvlastnit [§ 108 odst. 2, písm. a) a odst. 3].

(3) Závaznou část územního plánu velkého územního celku a její změny vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj uveřejněním jejich plného znění ve Sbírce zákonů formou sdělení. Závaznou část územního plánu obce a regulačního plánu vyhlásí obec obecně závaznou vyhláškou. Závazná část územně plánovací dokumentace je závazným podkladem pro zpracování a schvalování navazující územně plánovací dokumentace a pro rozhodování v území.

Vyhláška č. 131/1998 Sb.

§ 15

Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k posouzení návrhu územního plánu obce a regulačního plánu se zpracovává na základě

a) návrhu posuzované územně plánovací dokumentace včetně návrhu vymezení závazné části,

b) vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů státní správy k návrhu s vyjádřením, jak byl návrh územně plánovací dokumentace dohodnut,

c) vyhodnocení námitek vlastníků pozemků a staveb, jejichž práva jsou dotčena, a návrhu rozhodnutí o námitkách,

d) vyhodnocení připomínek,

e) vyjádření orgánů územního plánování sousedních územních obvodů.

§16

(1) Návrh usnesení o schválení územně plánovací dokumentace obsahuje vždy

a) návrh výroku o schválení,

b) návrh výroku o vymezení závazné části územně plánovací dokumentace,

c) návrh výroku o vyřízení námitek k návrhu územně plánovací dokumentace a nesouhlasů s vyřízením námitek podaných ke konceptu řešení.


TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 15. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2020