Česky English Deutsch Francais

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

Soubor je k dispozici ve formátu Microsoft Excel Vybraná judikatura na úseku územního plánování (Judikatura-UP-20130630.xls, 4 969 kB. Zveřejněno 10.10.2011, poslední aktualizace 30.06.2013)


Opatření obecné povahy

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. září 2005, sp. zn. č. j. 1 Ao 1/2005 – 98

Opatření obecné povahy: pojem, algoritmus přezkumu

ANOTACE


Politika územního rozvoje

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. listopadu 2009, sp. zn. 9 Ao 3/2009 – 59

Územní plánování: politika územního rozvoje, opatření obecné povahy

Politika územního rozvoje České republiky 2008

ANOTACE


Zásady územního rozvoje, územní plán velkého územního celku

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. května 2010, sp. zn. 8 Ao 2/2010 – 644

Opatření obecné povahy: zásady územního rozvoje, ochrana životního prostředí

Zásady územního rozvoje hlavního města Prahy

ANOTACE


Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. listopadu 2009, sp. zn. 3 Ao 1/2007 – 210

Opatření obecné povahy: zrušení územního plánu velkého územního celku

Územní plán velkého územního celku Břeclavska

ANOTACE


Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 3. července 2009, sp. zn. 5 Ao 1/2009 – 186

Územní plánování: kompetence kraje koordinovat a usměrňovat pomocí zásad územního rozvoje územní plánování jednotlivých obcí na území kraje. stavební uzávěra pro výstavbu výškových a velkoplošných objektů v zásadách územního rozvoje.

Zásady územního rozvoje kraje Vysočina

ANOTACE


Územní plán a jeho změny

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. února 2012, sp. zn. 6 Ao 8/2011 – 74

Opatření obecné povahy: určení pozemku jako veřejné prostranství bez označení jako veřejná infrastruktura
Územní plánování: schválené funkční využití pozemků a faktický způsob jejich využívání

Územní plán Mukařov

ANOTACE


Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. ledna 2012, sp. zn. 4 Ao 7/2011 – 75

Opatření obecné povahy: zařazení pozemků původně určených k zastavění pro funkci bydlení do ploch zastavitelných s podmínkou pořízení regulačního plánu
Územní plánování: nutnost pořízení regulačního plánu při existenci mnoha vlastníků pozemků

Územní plán Petrov

ANOTACE


Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. ledna 2012, sp. zn. 5 Ao 7/2011 – 40

Opatření obecné povahy: vymezení ploch a trasy komunikace s jejími objekty a souvisejícími stavbami
Územní plánování: definice prvku nadmístního významu

Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf – Sedlešovice a Suchohrdy - změny č. 4 a 5

ANOTACE


Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. září 2011, sp. zn. 8 Ao 5/2011 – 51

Opatření obecné povahy: vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku jakožto zabránění nové zástavby
Územní plánování: dotčení či zkrácení na konkrétních hmotných právech zahrnutím/nezahrnutím do aktivní zóny záplavového území

Vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Vltava

ANOTACE


Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 31. srpna 2011, sp. zn. 1 Ao 4/2011 – 42

Opatření obecné povahy: pozemek zahrnutý v zastavěném území a rozdělený z části na plochu bydlení v rodinných domech a na plochu sídelní zeleně soukromé a vyhrazené
Územní plánování: proporcionalita mezi zájmem veřejným a zájmem soukromým

Územní plán Metylovice

ANOTACE


Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 30. června 2011, sp. zn. 4 Ao 4/2011 – 59

Opatření obecné povahy: vymezení stavebních a pozemkových parcel
Územní plánování: k pojmům "zastavěný stavební pozemek", "zastavěné území"

Územní plán Králíky

ANOTACE


Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 3. června 2011, sp. zn. 5 Ao 3/2011 – 44

Opatření obecné povahy: vymezení veřejně prospěšné stavby komunikace; odůvodnění rozhodnutí o námitkách

Územní plán města Kralupy nad Vltavou - soubor změn č. 02

ANOTACE


Usnesení Ústavního soudu ze dne 26. května 2011, sp. zn. II. ÚS 2961/10

Opatření obecné povahy: vymezení ploch veřejné zeleně. Územní plánování: pasivní přístup stěžovatelů při projednávání a schvalování územního plánu

Územní plán města Klecany

ANOTACE


Usnesení Ústavního soudu ze dne 19. května 2011, sp. zn. II. ÚS 2037/10

Opatření obecné povahy: stanovení funkčního využití pozemků pro účely místní komunikace, jež zasahuje do vlastnických práv. Územní plánování: proporcionalita a minimalizace zásahu způsobeného územním plánem

Územní plán sídelního útvaru Průhonice

ANOTACE


Usnesení Ústavního soudu ze dne 12. května 2011, sp. zn. II. ÚS 3140/10

Opatření obecné povahy: vymezení rozvojové plochy. Územní plánování: vlastnictví pozemku sousedícího s územím regulovaným územním plánem

Územní plán obce Nižbor - změna č. 1

ANOTACE


Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. května 2011, sp. zn. 2 Ao 2/2011 – 159

Opatření obecné povahy: vymezení ploch a trasy rychlostní silnice s jejími objekty a stavbami.
Územní plánování a jeho hierarchické uspořádání: vztah mezi nadřízenou a podřízenou územně plánovací dokumentací. Soulad textové a grafické části územního plánu

Územní plán velkého územního celku Brněnské sídelní regionální aglomerace

ANOTACE


Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 20. dubna 2011, sp. zn. 6 Ao 2/2011 – 27

Opatření obecné povahy: vymezení ploch a trasy pozemní komunikace a staveb souvisejících
Územní plánování: hierarchie jednotlivých úrovní územně plánovací dokumentace

Územní plán obce Perná

ANOTACE


Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. prosince 2010, sp. zn. 5 Ao 6/2010 – 65

Územní plánování: změna územního plánu.
Stavební řízení: veřejně prospěšná stavba

Územní plán obce Dolní Břežany - změna č. 2A

ANOTACE


Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. listopadu 2010, sp. zn. 1 Ao 5/2010 – 169

Opatření obecné povahy: změna územního plánu; aktivní legitimace spoluvlastníků nemovitosti; vyhodnocení vlivů na životní prostředí; odůvodnění rozhodnutí o námitkách

Územní plán obce Jesenice - změna č. 3

ANOTACE


Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 16. listopadu 2010, sp. zn. 1 Ao 2/2010 – 116

Opatření obecné povahy: aktivní legitimace; uplatnění námitek a připomínek

Územní plán obce Moravany - změny č. 4 - druhá část, č. 5 a č. 6

ANOTACE


Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 27. října 2010, sp. zn. 2 Ao 5/2010 – 24

Opatření obecné povahy: námitky proti územně plánovací dokumentaci
Územní plánování: zástupce veřejnosti

Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - změny Z-1187/07 (vlna změn 07) a Z-0090/06

ANOTACE


Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 2. září 2010, sp. zn. 1 Ao 3/2010 – 161

Opatření obecné povahy: dodatečné stanovisko ke změně územního plánu

Územní plán obce Katovice - změna č. 2

ANOTACE


Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 17. června 2010, sp. zn. 3 Ao 3/2010 – 48

Opatření obecné povahy: konkrétní újma na právech navrhovatelových (stavba rodinného domu bez stavebního povolení)

Územní plán města Pardubice - VI. změna

ANOTACE


Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. května 2010, sp. zn. 8 Ao 1/2007 – 94

Územní plánování: formální náležitosti zasedání zastupitelstva; změna funkčního využití pozemku

Územní plán obce Zdiby

ANOTACE


Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. března 2010, sp. zn. 3 Ao 1/2010 – 98

Opatření obecné povahy: oprávněný navrhovatel

Územní plán města České Budějovice - změna č. 35 v lokalitě 2.8.3

ANOTACE


Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. února 2010, sp. zn. 4 Ao 1/2010 – 43

Opatření obecné povahy: směrná část územního plánu, námitky vlastníků dotčených pozemků a staveb

Územní plán sídelního útvaru hlavního města Prahy - úprava směrné části číslo U 0689/2008

ANOTACE


Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. ledna 2010, sp. zn. 1 Ao 2/2009 – 86

Opatření obecné povahy: územní studie jako podklad pro vydání územního plánu; územní studie jako podmínka pro rozhodování v území

Územní plán města Frýdlant nad Ostravicí - změna č. 9

ANOTACE


Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. listopadu 2009, sp. zn. 9 Ao 2/2009 – 54

Opatření obecné povahy: námitky, schvalování a přezkum územního plánu

Územní plán Třebechovice pod Orebem

ANOTACE


Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. října 2009, sp. zn. 6 Ao 3/2009 – 76

Opatření obecné povahy: zásada proporcionality; veřejný a soukromý zájem na využití území

Územní plán obce Kunžak

ANOTACE


Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. září 2009, sp. zn. 6 Ao 4/2009 – 104

Opatření obecné povahy: zrušení změny územního plánu sídelního útvaru

Územní plán sídelního útvaru Rovensko pod Troskami - změna č. 2

ANOTACE


Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. září 2009, sp. zn. 1 Ao 1/2009 – 185

Opatření obecné povahy: námitky proti návrhu územního plánu, podstatná úprava návrhu územního plánu, plocha nadmístního významu, vydání zákonem stanoveným způsobem

Územní plán obce Vysoká nad Labem

ANOTACE


Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21. července 2009, sp. zn. 1 Ao 1/2009 - 120

Opatření obecné povahy: změna územního plánu
Řízení před soudem: aktivní legitimace k podání návrhu na zrušení opatření obecné povahy, odpůrce v řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy

Územní plán obce Vysoká nad Labem

ANOTACE


Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 7. ledna 2009, sp. zn. 2 Ao 2/2008 - 62

Opatření obecné povahy: stanoviska dotčených orgánů; rozhodnutí o námitkách

Územní plán města Rokytnice nad Jizerou

ANOTACE


Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 30. října 2008, sp. zn. 9 Ao 2/2008 - 62

Opatření obecné povahy: rozhodnutí o námitkách, transparentnost a srozumitelnost změn územního plánu

Územní plán sídelního útvaru hlavního města Prahy - změna Z 1000/00

ANOTACE


Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. srpna 2008, sp. zn. č. j. 5 As 10/2008 – 103

Územní plánování: závazné limity využití území. Řízení před soudem: žalobní legitimace účastníků

Stavba v Novém Městě nad Metují

ANOTACE


Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. srpna 2008, sp. zn. č. j. 8 Ao 1/2008 – 102

Opatření obecné povahy: vyrozumění o veřejném projednání návrhu územního plánu

Územní plán obce Děčany

ANOTACE


Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 25. června 2008, sp. zn. 5 Ao 3/2008 - 27

Opatření obecné povahy: schválení územně plánovací dokumentace
Řízení před soudem: aktivní legitimace k podání návrhu na zrušení opatření obecné povahy

Územní plán města Ostravy - změna č. 2005/01.3

ANOTACE


Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. března 2008, sp. zn. č. j. 2 Ao 1/2008 – 51

Opatření obecné povahy: námitky a připomínky

Územní plán Roudnice nad Labem

ANOTACE


Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. října 2007, sp. zn. č. j. 2 Ao 2/2007 – 73

Opatření obecné povahy: námitky, schvalování a přezkum územního plánu

Územní plán sídelního útvaru J. - změna č. 2

ANOTACE


Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. listopadu 2006, sp. zn. č. j. 2 Ao 2/2006 – 62

Řízení před soudem: aktivní legitimace k podání návrhu na zrušení opatření obecné povahy

Územní plán sídelního útvaru hlavního města Prahy - změna č. Z 0637/04

ANOTACE


Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. července 2006, sp. zn. č. j. 1 Ao 1/2006 – 74

Opatření obecné povahy: schválení či změna územně plánovací dokumentace
Územní plánování: rozsah soudního přezkumu; k pojmu „vlastník dotčených pozemků“

Územní plán sídelního útvaru hlavního města Prahy - změna č. Z 939/05

ANOTACE


Vymezení zastavěného území


Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. prosince 2008, sp. zn. č. j. 1 Ao 3/2008 – 136

Opatření obecné povahy: odůvodnění
Územní plánování: vymezení zastavěného území

Vymezení zastavěného území obce Slapy

ANOTACE


Územní opatření o stavební uzávěře

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. července 2009, sp. zn. 8 Ao 1/2009 – 142

Opatření obecné povahy: zrušení územního opatření o stavební uzávěře

Územní opatření o stavební uzávěře (obec Děčany)

ANOTACE

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 6. 11. 2013 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021