Česky English Deutsch Francais

Pořizovatelská praxe 6/2010

INFORMACE O VYDANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISECH

Příloha informací pro orgány územního plánování

SBÍRKA ZÁKONŮ 2010

 • Částka 110 – čís. 300
  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění pozdějších předpisů.
  Pozměňuje technické údaje v tabulce v části „Fotovoltaika“, která je uvedena v příloze č. 3 k vyhlášce č. 475/2005 Sb.
  Účinnost od 1. listopadu 2010.
 • Částka 111 – čís. 301
  Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva financí č. 85/1997 Sb., o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů.
  Zrušuje se tímto vyhláška, která stanoví způsob určení věcně usměrňovaného nájemného z bytů bytových družstev zřízených po roce 1958, jde-li o byty postavené s finanční, úvěrovou a jinou pomocí poskytnutou podle předpisů o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní bytové výstavbě a rovněž určuje způsob určení úhrady za plnění poskytovaná s užíváním výše uvedených bytů.
  Účinnost od 1. listopadu 2011.
 • Částka 113 – čís. 308
  Vyhláška o stanovení ochranných pásem zdrojů přírodních minerálních vod a přírodních léčivých zdrojů v Kyselce a vymezení konkrétních ochranných opatření.
  Stanoví ochranná pásma I. a II. stupně se stanoví k ochraně zdrojů přírodní minerální vody, který je jímán v katastrálním území Radošov u Kyselky, kraj Karlovarský, kopanou studnou z pramene Jindřich.
  Účinnost od 1. ledna 2011.
 • Částka 116 – číslo 316
  Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů.
  Rozšiřuje na jedné straně a též zužuje na straně druhé výčet obcí, které svým územím vymezují správní obvody určitých vyjmenovaných obcí s pověřeným obecním úřadem a rovněž obcí s rozšířenou působností.
  Účinnost od 1. ledna 2010.
 • Částka 119 – čís. 325
  Vyhláška, o vyhlášení Národní přírodní památky Chýnovská jeskyně a stanovení jejích bližších ochranných podmínek.
  Vyhlašuje se tímto Národní přírodní památka Chýnovská jeskyně a její ochranné pásmo, která se rozkládá na území Jihočeského kraje, v katastrálním území Dolní Hořice. Předmětem ochrany národní přírodní památky jsou podzemní a povrchové krasové jevy vytvořené v hrubozrnných a dolomitických krystalických vápencích a nekrasových horninách moldanubika, zahrnující komplex Chýnovské jeskyně, včetně přirozených výplní jeskyní, vzácné minerální formy, zejména fialová odrůda tremolitu hexagonit, přírodní společenstva jeskyní, včetně vzácných a ohrožených druhů živočichů, zejména populace a biotop silně ohroženého druhu živočicha netopýra řasnatého (Myotis nattereri), typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byla vyhlášena Evropsky významná lokalita Chýnovská jeskyně a které se nacházejí na území národní přírodní památky.
  Účinnost od 15. prosince 2010.
 • Částka 119 – čís. 326
  Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero a stanovení jejích bližších ochranných podmínek.
  Vyhlašuje se tímto Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero, která se rozkládá na území Plzeňského kraje, v katastrálních územích Alžbětín a Hojsova Stráž. Předmětem ochrany národní přírodní rezervace jsou přirozená lesní společenstva horských smrčin, kyselých bučin, ledovcových karů, sutí a balvanitých polí a stojatých oligotrofních vod ledovcových jezer, vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů, zejména populace kriticky ohroženého druhu rostliny šídlatky jezerní (Isoëtes lacustris), včetně jejího biotopu, typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byla vyhlášena Evropsky významná lokalita Šumava a které se nacházejí na území národní přírodní rezervace.
  Účinnost od 15. prosince 2010.
TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 15. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021