Česky English Deutsch Francais

Pořizovatelská praxe 2/2011

INFORMACE O VYDANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISECH

Příloha informací pro orgány územního plánování

SBÍRKA ZÁKONŮ 2010

 • Částka 147 – čís. 424
  Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony.
  V části sedmnácté přináší změnu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a to tím, že doplňuje ustanovení § 121 odst. 2, který se zabývá přidělováním popisných čísel u nově vzniklých budov.
  Účinnost od 30. prosince 2010.

SBÍRKA ZÁKONŮ 2011

 • Částka 2 – čís. 5
  Vyhláška o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod.
  Zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje způsob vymezení hydrogeologických rajonů, vymezení útvarů podzemních vod, též způsob hodnocení stavu podzemních vod a rovněž i náležitosti programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod.
  Účinnost od 26. ledna 2011.
 • Částka 3 – čís. 8
  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění vyhlášky č. 218/2010 Sb.
  Rozšiřuje seznam kontaktních míst veřejné správy o další obecní úřady, jež se nacházejí ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností.
  Účinnost od 29. ledna 2011.
 • Částka 5 – čís. 12
  Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů minerální vody v Karviné a vymezení konkrétních ochranných opatření.
  K ochraně přírodních léčivých zdrojů minerální vody, které se nacházejí v obci Karviná, městská část Karviná-Lázně Darkov a Karviná-Hranice, se tímto stanoví ochranná pásma I. a II. stupně.
  Účinnost od 15. února 2011.
 • Částka 6 – čís. 13
  Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Hadce u Želivky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek.
  Vyhlašuje se tímto Národní přírodní památka Hadce u Želivky, která se rozkládá na území Středočeského kraje, v katastrálních územích Bernartice u Dolních Kralovic, Borovsko a Hulice. Předmětem ochrany národní přírodní památky jsou přírodní společenstva hadcových borů a štěrbinové vegetace skal a drolin na hadcích, vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů zejména populace kriticky ohrožených druhů rostlin kuřička Smejkalova (Minuartia smejkalii), mochna Crantzova hadcová (Potentilla crantzii ssp. serpentini), pomněnka úzkolistá (Myosotis stenophylla), vítod hořký krátkokřídlý (Polygala amara ssp. brachyptera) a hvozdík kartouzek hadcový (Dianthus carthusianorum ssp. capillifrons), včetně jejich biotopů, jakož i typy přírodních stanovišť a druhů, pro které byla jiným právním předpisem vyhlášena Evropsky významná lokalita Želivka a které se nacházejí na území národní přírodní památky.
  Účinnost od 1. března 2011.
 • Částka 6 – čís. 14
  Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Hrabanovská černava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek.
  Vyhlašuje se Národní přírodní památka Hrabanovská černava, jež se rozkládá na území Středočeského kraje, v katastrálním území Lysá nad Labem. Předmětem ochrany národní přírodní památky jsou polabská černava na podloží sladkovodní křídy a vápnitého slatinného ložiska s mokřadními a lučními společenstvy vzácných vodních makrofyt, litorálních porostů, mírně halofilními společenstvy, společenstvy různých typů vápnitých slatinišť, společenstvy vysokých ostřic a střídavě vlhkých bezkolencových luk a rovněž širokolistých suchých trávníků a fragmenty psamofilních společenstev, vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů zejména populace kriticky ohroženého druhu rostliny šášina rezavá (Schoenus ferrugineus), včetně jejího biotopu, typy přírodních stanovišť a druhů, pro které byla jiným právním předpisem vyhlášena Evropsky významná lokalita Hrabanovská černava, které se nacházejí na území národní přírodní památky.
  Účinnost od 1. března 2011.
 • Částka 6 – čís. 15
  Vyhláška, o vyhlášení Národní přírodní památky Žehuňský rybník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek.
  Vyhlašuje se Národní přírodní památka Žehuňský rybník, jejíž ochranné pásmo se rozkládá na území Středočeského kraje, v katastrálních územích Choťovice, Končice a Žehuň a na území Královéhradeckého kraje, v katastrálním území Lovčice u Nového Bydžova. Předmětem ochrany národní přírodní památky jsou přírodní společenstva litorálních rákosin eutrofních stojatých vod, navazujících hygrofilních až mezofilních luk a vápnitých slatinišť, vzácné a ohrožené druhy živočichů zejména ptáků a populace kriticky ohroženého druhu živočicha vrkoče útlého (Vertigo angustior), včetně jejich biotopů, vzácné a ohrožené druhy rostlin zejména populace kriticky ohrožených druhů rostlin pampelišky bavorské (Taraxacum bavaricum), pampelišky husí (Taraxacum pauckertianum) a pampelišky zavlažované (Taraxacum irrigatum), včetně jejich biotopů, a též typy přírodních stanovišť a druhů, pro které byla jiným právním předpisem vyhlášena Evropsky významná lokalita Žehuňsko a které se nacházejí na území národní přírodní památky.
  Účinnost od 1. března 2011.
 • Částka 6 – čís. 16
  Vyhláška, kterou se zrušují některé právní předpisy o vyhlášení zvláště chráněných území.
  Zrušují se tímto právní předpisy, které se týkají zřízení přírodní reservace Žehuňská obora, Žehuňský rybník, Chýnovská jeskyně, Mlýnský rybník a rybník Rohlík s pobřežními loukami a rovněž předpis týkající se stanovení výměry a ochranných podmínek státní přírodní reservace Polom.
  Účinnost od 1. března 2011.
 • Částka 7 – čís. 20
  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
  Rozšiřuje výčet druhů možného zdroje znečištění pro prostupné prostředí, podle nichž je stanovena nejmenší vzdálenost studny od zdrojů možného znečištění a u kterých je možné udělit výjimku z obecných požadavků na výstavbu za podmínek stanovených v § 169 stavebního zákona.
  Účinnost od 15. března 2011.
 • Částka 8 – čís. 23
  Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.
  Upravuje jednotlivá ustanovení tak, aby byla v souladu s právními předpisy Evropských společenství, jež se zabývají vodním právem.
  Účinnost od 4. března 2011.
 • Částka 9 – čís. 24
  Vyhláška o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik.
  Zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje obsah plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik, obsah základních a doplňkových opatření pro ochranu vod podle § 23a zákona, podrobnosti etap zpracování návrhů plánů, způsob a formu zpracování předběžného vyhodnocení povodňových rizik, způsob stanovení oblastí s významným povodňovým rizikem, obsah a způsob zpracování map povodňového nebezpečí, map povodňových rizik a formy jejich zveřejnění, způsob zpřístupnění přípravných prací, návrhů plánů povodí a návrhů plánů pro zvládání povodňových rizik pro aktivní zapojení uživatelů vody a veřejnosti a též způsob zpracování plánů.
  Účinnost od 4. března 2011.
TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 10. 10. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021