Česky English Deutsch Francais

Pořizovatelská praxe 3/2011

INFORMACE O VYDANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISECH

Příloha informací pro orgány územního plánování

SBÍRKA ZÁKONŮ 2011

 • Částka 17 – čís. 48
  Vyhláška o stanovení tříd ochrany.
  Stanoví pět tříd ochrany pozemků podle přiřazených bonitovaných půdně ekologických jednotek.
  Účinnost od 8. března 2011.
 • Částka 17 – čís. 49
  Vyhláška o vymezení útvarů povrchových vod.
  Zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a stanoví vymezení útvarů povrchových vod pro účely zjišťování a hodnocení stavu těchto vod a zpracování plánů povodí a v příloze uvádí popisné charakteristiky obou kategorií povrchových vod, a to řek a jezer.
  Účinnost od 15. března 2011.
 • Částka 24 – čís. 64
  Vyhláška o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území.
  Stanoví obsah plánů péče o jednotlivé kategorie zvláště chráněných území a postup jejich zpracování a také náležitosti návrhů na vyhlášení zvláště chráněného území, ochranného pásma zvláště chráněného území nebo zón ochrany přírody.
  Zabývá se též základními údaji o zvláště chráněných územích a jejich ochranných pásmech, zásadami hodnocení přirozenosti lesních porostů, a rovněž způsoby péče a ochrany ptačích oblastí, evropsky významných lokalit, památných stromů, smluvně chráněných území a smluvně chráněných památných stromů; taktéž stanoví způsoby označení těchto území.
  Účinnost od 18. března 2011.
 • Částka 29 – čís. 77
  Zákon, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
  Pozměňuje ustanovení výše citovaných zákonů, která se týkají ohlašovací povinnosti vůči státním úřadům, a to tak, že tuto povinnost je možno též plnit prostřednictvím datových schránek příslušného ministerstva. V prvním z výše uvedených zákonů také rozšiřuje výčet znečišťujících látek o přenosy odpadů, které má provozovatel ohlásit ministerstvu.
  Účinnost od 25. března 2011.
 • Částka 31 – čís. 81
  Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání.
  Rozšiřuje především možnosti používaných měřítek u různých druhů státních mapových děl.
  Účinnost od 1. dubna 2011.
 • Částka 37 – čís. 98
  Vyhláška o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod.
  Zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje způsob hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsob hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a též náležitosti programů pro zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod.
  Účinnost od 15. května 2011.
TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 10. 10. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022