Česky English Deutsch Francais

Pořizovatelská praxe 4/2011

INFORMACE O VYDANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISECH

Příloha informací pro orgány územního plánování

SBÍRKA ZÁKONŮ 2011

 • Částka 52 – čís. 135
  Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb.
  Přináší změnu názvu vyššího územního samosprávného celku Vysočina na Kraj Vysočina.
  Účinnost od 1. srpna 2011.
 • Částka 57 – čís. 151
  Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  V souladu se směrnicemi Evropských společenství přichází se změnami v ustanoveních, která se týkají přírodních a umělých koupališť a saun a rovněž i povrchových vod využívaných ke koupání.
  Účinnost od 7. června 2011.
 • Částka 57 – čís. 152
  Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
  Přináší nová ustanovení, jež se týkají bezpečnosti pozemních komunikací transevropské silniční sítě.
  Účinnost od 1. července 2011.
 • Částka 57 – čís. 153
  Zákon, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
  Pozměňuje ustanovení výše citovaného zákona, která se týkají působnosti autorizační rady České komory architektů a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
  Účinnost od 7. června 2011.
 • Částka 58 – čís. 155
  Vyhláška o profilech povrchových vod využívaných ke koupání.
  Zapracovává příslušný předpis Evropské unie a stanoví obsah a způsob sestavení profilu povrchových vod využívaných ke koupání, podmínky jeho přezkumu a aktualizace a rozsah a způsob předávání podkladů správcům povodí.
  Profil vod ke koupání obsahuje popis fyzikálních, geografických a hydrologických charakteristik povrchových vod využívaných ke koupání a jiných povrchových vod v jejich povodí, které by mohly být příčinou znečištění, určení a posouzení příčin znečištění, které mohou mít nepříznivý vliv na jakost povrchových vod využívaných ke koupání a negativně ovlivnit zdraví koupajících se, posouzení rizika krátkodobého znečištění, posouzení možného rozmnožení sinic a makroskopických řas nebo fytoplanktonu a rovněž údaje o tom, kde se nachází monitorovací místa.
  Účinnost od 1. července 2011.
 • Částka 59 – čís. 157
  Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob, ve znění pozdějších předpisů.
  Zrušuje vyhlášku, která ve svojí příloze uváděla seznam povrchových vod v České republice, které mohou být využívány pro vyhovující jakost ke koupání osob.
  Účinnost od 13. června 2011.
 • Částka 60 – čís. 163
  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy.
  Mění shora zmíněnou vyhlášku tak, že v její příloze uvádí rozšířený výčet národních přírodních rezervací a národních přírodních památek (Hadec u Želivky, Žehuňský rybník, Kaňon Labe, Soos, Ruda).
  Účinnost od 21. června 2011.
 • Částka 63 – čís. 174
  Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů minerální vody v Louce u Mariánských Lázní, Mnichově u Mariánských Lázní a Pramenech a ochranných pásem zdrojů přírodních minerálních vod v Nové Vsi u Sokolova, Louce u Mariánských Lázní, Mnichově u Mariánských Lázní a Pramenech a o vymezení konkrétních ochranných opatření (vyhláška o ochranných pásmech zdrojů Nová Ves - Louka - Mnichov).
  Účinnost od 1. září 2011.
 • Částka 74 – čís. 209
  Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury.
  Přináší změnu výše citovaného zákona, který doposud upravoval postup v souvislosti s urychlením výstavby pouze dopravní a energetické infrastruktury, a to v tom smyslu, že nyní tento předpis upravuje postup v souvislosti s urychlením výstavby též i vodní infrastruktury. V tomto smyslu rovněž mění název uváděného zákona. Pozměňuje taktéž definici energetické infrastruktury, v níž se praví, že se jí rozumějí pro účely tohoto zákona stavby zařízení elektrizační soustavy a plynárenské soustavy, pokud nejsou v rozporu s platnou politikou územního rozvoje nebo zásadami územního rozvoje kraje. Také se zde nově uvádí, že je možno u stavby dopravní a energetické infrastruktury na žádost stavebníka spojit územní a stavební řízení, s výjimkou staveb uvedených v § 16 odst. 2 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, které jsou součástí energetické infrastruktury.
  Účinnost od 1. října 2011.
 • Částka 75 – čís. 211
  Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
  Pozměňuje shora jmenovaný zákon mj. tím, že jej rozšiřuje o nová ustanovení (§30a až 30d), která se zabývají udílením autorizace na výstavbu výrobny elektřiny, a stanoví, že Ministerstvo průmyslu a obchodu je v případech, v nichž uděluje autorizaci, dotčeným orgánem státní správy v územním řízení, a rovněž se zde praví, že autorizace zaniká mj. v případě zastavení územního řízení nebo zamítnutí žádosti o vydání územního rozhodnutí.
  Účinnost od 18. srpna 2011, přičemž ustanovení § 17d nabývá účinnosti až 1. ledna 2012.
 • Částka 79 -- čís. 223
  Vyhláška o stanovení ochranných pásem I. stupně přírodních léčivých zdrojů minerální vody jímané vrty BJ 321 (pramen sv. Josef) a BJ 331 (pramen Jaroslava) v katastrálním území Luhačovice a vymezení konkrétních ochranných opatření.
  Určuje pozemkové parcely, jimiž jsou vymezena ochranná pásma, a uvádí činnosti, kterým musí být v ochranném pásmu zabráněno.
  Účinnost od 1. září 2011.
TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 12. 10. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021