Česky English Deutsch Francais

Pořizovatelská praxe 5/2011

INFORMACE O VYDANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISECH

Příloha informací pro orgány územního plánování

SBÍRKA ZÁKONŮ 2011

 • Částka 86 – čís. 237
  Nařízení vlády o stanovení rezervy státních pozemků pro uskutečňování rozvojových programů státu.
  V příloze vypočítává pozemky, které stát vymezil pro vytvoření rezervy členěné pro jednotlivá ministerstva a další ústřední orgány státní správy ve smyslu ustanovení zákona č. 569/1991Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a to za účelem uskutečňování rozvojových programů státu.
  Účinnost od 24. srpna 2011.
 • Částka 87 – čís. 238
  Vyhláška o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.
  Zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje požadavky na provoz přírodních koupališť, též pravidla pro monitorování a posuzování jakosti vody v přírodních koupalištích a stanovuje požadavky na stavby povolené k účelu koupání nebo na nádrže ke koupání.
  Účinnost od 25. srpna 2011, přičemž ustanovení § 12 odst. 1nabývá účinnosti 24. března 2012 a rovněž ustanovení § 25 odst. 3 části věty za středníkem nabývá účinnosti 31. prosince 2015.
 • Částka 87 – čís. 241
  Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS).
  Předmětem aktualizace klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS) je změna názvu statistické územní jednotky NUTS 3 „Vysočina“ na „Kraj Vysočina“, přičemž kód CZ063, platný pro tento kraj, zůstává beze změny.
  Účinnost od 1. srpna 2011.
 • Částka 87 – čís. 242
  Sdělení Ústavního soudu o přijetí rozhodnutí pod č. j. Org. 40/11 o atrahování působnosti.
  Plénum Ústavního soudu podle § 11 odst. 2 písm. k) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, přijalo rozhodnutí, jímž si vyhrazuje rozhodování v určitých věcech, a to mj. i o ústavních stížnostech proti rozhodnutím rozšířených senátů Nejvyššího správního soudu. Rozšířené senáty Nejvyššího správního soudu někdy též rozhodují spory v záležitostech územního plánování.
  Účinnost od 1. září 2011.
 • Částka 89 – čís. 246
  Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
  U výše citovaných zákonů vkládá nová ustanovení, jež se týkají situace, kdy je vyhlášen krizový stav podle § 2 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, který vymezuje krizovou situaci jakožto mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném systému2), narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu. Tato nová ustanovení vymezují dobu, kdy je potřeba na úřední desce příslušného úřadu zveřejnit informace o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva.
  Účinnost od 14. září 2011.
 • Částka 89 – čís. 253
  Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů.
  Přináší nová ustanovení, která se týkají voleb členů výboru Regionální rady regionu soudržnosti.
  Účinnost od 1. října 2011.
 • Částka 89 – čís. 254
  Zákon, kterým se mění zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
  Pozměňuje výše citovaný zákon, a to především v ustanovení § 22 odst. 9, jež se vztahuje k ročnímu nájemnému za pozemky ve vlastnictví státu, které náleží do zemědělského půdního fondu, s výjimkou pozemků lesního půdního fondu.
  Účinnost od 1. července 2012.
 • Částka 92 – čís. 263
  Zákon, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
  První ze shora jmenovaných pozměňovaných zákonů se věnuje především ustanovením, která se týkají portálu veřejné správy jakožto informačního systému veřejné správy, jenž zajišťuje přístup k informacím státních orgánů, orgánů územních samosprávných celků a orgánů veřejné moci, které nejsou státními orgány ani orgány územních samosprávných celků, a komunikaci s veřejnými orgány.
  Účinnost od 29. listopadu 2011.
TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 8. 11. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021