Česky English Deutsch Francais

Pořizovatelská praxe 6/2011

INFORMACE O VYDANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISECH

Příloha informací pro orgány územního plánování

SBÍRKA ZÁKONŮ 2011

 • Částka 98 - čís. 275
  Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2012.
  Poskytuje přehled jednotlivých statistických zjišťování prováděných Českým statistickým úřadem v roce 2011. Jednotlivá statistická zjišťování se též týkají stavebních úřadů, jež jednají ve smyslu ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Účinnost od 1. ledna 2012.
 • Částka 104 – čís. 295
  Nařízení vlády o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění.
  Stanoví způsob hodnocení rizik ekologické újmy, kritéria posuzování dostatečného finančního zajištění a bližší podmínky provádění a způsobu finančního zajištění k provedení preventivních opatření a nápravných opatření.
  Účinnost od 1. ledna 2012.
 • Částka 106 – čís. 303
  Zákon, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
  V čl. I bod 68. shora jmenovaného zákona se uvádí, že v § 110 soudního řádu správního se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který v ustanovení písm. b) stanoví, že zruší-li Nejvyšší správní soud rozhodnutí krajského soudu, a pokud již v řízení před krajským soudem byly pro takový postup důvody, současně se zrušením rozhodnutí krajského soudu může sám podle povahy věci rozhodnout o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části. O řízení o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části se též nově hovoří v § 101b a v § 101d téhož zákona (viz níže následující text) a také v čl. II, jehož body 8. a 9. pojednávají o opatřeních obecné povahy, která nabyla účinnosti přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a rovněž o řízeních o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části zahájených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
  Účinnost od 1. ledna 2012.

  (Odkazuji čtenáře též na stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj, ve kterém se pan Mgr. Pavel Machata podrobněji zabývá změnou koncepce řízení o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části a které lze nalézt ve třetí rubrice – Aktuality a informace - čísla 6/2011 časopisu Urbanismus a územní rozvoj.)
 • Částka 107 – čís. 304
  Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Český les.
  Vymezují se tímto zóny odstupňované ochrany přírody na území Chráněné krajinné oblasti Český les, která se nachází na území Plzeňského kraje, zasahuje do území okresů a obvodu obcí s rozšířenou působností Domažlice a Tachov, přičemž za sídlo správy bylo zákonem č. 149/2003 Sb., část II., určeno město Přimda.
  Účinnost od 1. listopadu 2011.
 • Částka 108 - číslo 308
  Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
  V čl. I bod 99. výše citovaný zákon uvádí, že ve veterinárním zákoně se objevují nová ustanovení § 49, v jehož odst. 1 písm. j) se praví, že Krajská veterinární správa (tedy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy) uplatňuje stanoviska k územním plánům, regulačním plánům a závazná stanoviska v územním řízení z hlediska veterinární péče.
  Účinnost od 21. října 2011, přičemž ustanovení čl. I bodu 160. nabývá na účinnosti 21. října 2011, ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1. ledna 2012.
 • Částka 108 – čís. 311
  Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o rozhodnutí o pověření provozovatele subsystému informačního systému.
  V souladu s § 146 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj rozhodnutí o pověření provozovatele subsystému informačního systému.
  Účinnost od 21. října 2011.
 • Částka 112 – čís.319
  Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje minerální vody v Buchlovicích a vymezení konkrétních ochranných opatření.
  Ochranné pásmo I. a II. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody LL-1 se nachází na pozemkové parcele č. 2568/7 katastrálního území městyse Buchlovice, část Smraďavka, okres Uherské Hradiště, kraj Zlínský.
  Účinnost od 1. listopadu 2011.
 • Částka 113 – čís. 320
  Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Polabská černava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek.
  Vyhlašuje se tímto Národní přírodní památka Polabská černava, která se rozkládá na území Středočeského kraje, v katastrálních územích Mělnická Vrutice a Jelenice u Mělníka.
  Účinnost od 1. prosince 2011.
 • Částka 113 – čís. 321
  Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Slatinná louka u Velenky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek.
  Vyhlašuje se tímto Národní přírodní památka Slatinná louka u Velenky, která se rozkládá na území Středočeského kraje, v katastrálním území Hradištko u Sadské.
  Účinnost od 1. prosince 2011.
 • Částka 113 - čís. 322
  Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Švařec a stanovení jejích bližších ochranných podmínek.
  Vyhlašuje se tímto Národní přírodní památka Švařec, která se rozkládá na území kraje Vysočina, v katastrálních územích Švařec a Koroužné.
  Účinnost od 1. prosince 2011.
 • Částka 113 – čís. 323
  Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území.
  Zrušuje se tímto vyhláška Ministerstva školství a osvěty č. B - 45.761/46 - III/1, o zřízení botanické reservace na ppkč. 197/1,3 v katastrální obci Mělnická Vrutice a též výnos Ministerstva kultury ČSR č. 17.977/72, o zřízení chráněného naleziště Slatinná louka u Velenky.
  Účinnost od 1. prosince 2011.
 • Částka 113 – čís. 324
  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění pozdějších předpisů.
  V příloze výše zmíněné vyhlášky v řádce „Správa chráněné krajinné oblasti Kokořínsko“ ve sloupci „Národní přírodní rezervace“ se slova „Polabská černava (329)“ zrušují. Rovněž v řádce „Správa chráněné krajinné oblasti Kokořínsko“ ve sloupci „Národní přírodní památky“ se za slova „Peklo (304)“ vkládají slova „Polabská černava (329)“.
  Účinnost od 1. prosince 2011.
TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 25. 1. 2012 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021